فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 373
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 888526

پیوند ها

پـــروژه تکنولوژی کارت های هوشمند


پـــروژه تکنولوژی کارت های هوشمند

چکیده

کارت هوشمند یکی از جدید ترین پدیده های تکنولوژیکی است که تاثیر بسیار زیادی بر زندگی مردم دارد.کارت هوشمند شبیه یک کیف پول الکترونیکی است ودر این کارت یک تراشه سخت افزاری وجود دارد که اطلاعات وداده بر روی آن ذخیره می شود تفاوت این کارتها با کارت های الکترونیکی در امکان ذخیره ی وخواندن اطلاعات وتغییر در اطلاعات است که کارتهای معمولی این امکان را ندارند.در این پژوهش سعی مابراین است که بر اساس adoption model، میزان تاثیر فاکتور های مختلف از جمله قابلیت اعتماد،کیفیت خروجی ،رابطه شغلی ،تصور،مفید بودن ،سهولت استفاده ،سازگاری ،تاثیراجتماعی ،تمایل استفاده بر تکنولوژی کارتهای هوشمند بررسی کنیم

 

تعداد صفحات 109 word

 


فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه. 1

1. مقدمه. 2
2. پیش زمینه ای از مسئله. 2
3. تکنولوژی چیست.. 3
4. تکنولوژی کارت هوشمند. 3
5. طرح پروژه 4
6. ساختار پروژه 4
فصل2 مقدمه. 5
1. تاریخچه کارت های هوشمند. 6
2. ساختار کارت هوشمند. 6
3دسته بندی کارتهای هوشمند. 8
3.1. دسته بندی براساس سطح تماس... 8
3.2. دسته بندی کارتهای هوشمند براساس تراشه(chip) 10
4. دستگاه های کارت خوان. 12
5. شخصی سازی کارتها 13
6. مزایای کارتهای هوشمند. 13
7. امنیت در کارتهای هوشمند. 14
7.1. ویژگی امنیت در کارتهای هوشمند. 14
8. کاربرد های کارتهای هوشمند. 16
8.1. تصدیق.. 16
8.2. شناسایی وتعیین هویت.. 16
8.3. پردازش تراکنش... 17
8.4. سیستم های مالی.. 17
8.5. برنامه های صداقت.. 17
8.6. ارتباط از راه دور 17
8.7. جعبه های گیرنده 17
8.8. امنیت دسترسی به شبکه. 17
فصل3. 19
2. اهداف پژوهش... 22
2.1.گزارشگری: 22
2.2.توضیحی: 22
2.3.توصیفی.. 22
2.4.پیشگویانه. 23
2.5.استراتژی وفن پژوهش: 23
3. رویکرد جستجو. 24
3.1. مطالعه ی کیفی: 24
3.2. مطالعه ی کمی : 24
4. روش های گرداوری داده 25
4.1.اولیه(primary) 25
4.2.ثانوی(Secondary) 25
5 پرس وجو. 25
5.2.روش مقیاس گذاری(Scaling Method) 26
5.3.پرس وجو(Survey): 26
5.4.شیوه نمونه گیری(Sampling Method): 27
5.4.1.نمونه گیری احتمالی :(Probability Sampling) 27
5.4.2. نمونه گیری خوشه ای(Cluster): 28
5.5.نوع سوالات: 28
6. تحلیل داده ها 29
6.1.اعتبار جمع اوری اطلاعات: 29
6.2.قابلیت اطمینان: 30
7. خلاصه. 31
فصل4. 32
1. تحلیل داده ها 33
2. ساختار فکری.. 33
3.سوالهای پژوهش... 36
4.تجزیه وتحلیل فاکتورها 37
5.تحلیل فاکتور قابلیت اعتماد. 38
5.1.تحلیل فاکتور اعتماد به اینترنت.. 40
5.2.تحلیل فاکتوراعتماد به دولت.. 42
6.تحلیل فاکتور کیفیت خروجی.. 48
7.تحلیل فاکتور رابطه شغلی.. 53
8.تحلیل فاکتور تصور 57
9.تحلیل فاکتور مفید بودن. 61
10.تحلیل فاکتور سهولت استفاده 65
11.تحلیل فاکتور سازگاری.. 68
12.تحلیل فاکتور تاثیر اجتماعی.. 72
13.تحلیل فاکتور تمایل استفاده 75
14.نتایج مقایسه ابعاد میزان استفاده ازکارت هوشمند. 79
15.قابلیت اعتماد ابزار سنجش (Reliability) 81
فصل 5. 83
1.خلاصه. 84
2.موارد شرکت کننده در این پژوهش... 84
3.مقصود این مطالعه. 84
4.نتیجه. 85
5.پیشنهاد: 89
پیوست الف.. 90
منابع. 94فهرست اشکال
شکل2- 1ساختار کارت هوشمند. 6
شکل2- 2: تصویری ازتراشه کارت هوشمند. 10
شکل2- 3: تصویر دستگاه کارت خوان. 12فهرست نمودار ها و جداول
1. جدول زیر برنامه زمانی انجام این پروژه رانشان می دهد. 20
جدول3- 1برنامه زمانی انجام پروژه 21
نمودار4- 1: adoption model 36
جدول4- 4: فاکتور قابلیت اعتماد. 38
نمودار4- 2:درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور قابلیت اعتماد. 40
نمودار4- 3: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور قابلیت اعتمادبه اینترنت.. 42
نمودار4- 4: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور قابلیت اعتمادبه دولت.. 43
جدول4- 8: :نتایج مقایسه ابعاد قابلیت اعتمادکارت هوشمند. 43
جدول4- 9: مقایسه ابعاد قابلیت اعتمادکارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 45
جدول4- 10: :سطح معنی داری مقایسه ابعاد قابلیت اعتمادکارت هوشمند. 47
جدول4- 11: نتایج مقایسه ابعادقابلیت اعتماد به کارت هوشمند. 47
جدول4- 12: مقایسه ابعاد قابلیت ا عتماد کارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 48
جدول4- 13 :سطح معنی داری مقایسه ابعاد قابلیت ا عتماد کارت هوشمند. 48
جدول4- 17: فاکتور کیفیت خروجی.. 49
نمودار4- 5: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور کیفیت خروجی.. 50
جدول4- 19: نتایج مقایسه ابعاد کیفیت خروجی کارت هوشمند. 51
جدول4- 20: مقایسه ابعاد کیفیت خروجی کارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 52
جدول4- 21: سطح معنی داری مقایسه ابعاد کیفیت خروجی کارت هوشمند. 52
جدول4- 25: فاکتور رابطه شغلی.. 53
نمودار4- 6: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور رابطه شغلی.. 55
جدول4- 27:نتایج مقایسه ابعادرابطه شغلی کارت هوشمند. 55
جدول4- 28: مقایسه ابعادرابطه شغلی کارت هوشمندبرحسب میانگین رتبه ها 56
جدول4- 29: سطح معنی داری مقایسه ابعادرابطه شغلی کارت هوشمند. 57
جدول4- 33: فاکتور تصور 58
نمودار4- 7درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور تصور 59
جدول4- 35: نتایج مقایسه ابعادتصور کارت هوشمند. 60
جدول4- 36: مقایسه ابعادتصوربرکارت هوشمندبرحسب میانگین رتبه ها 60
جدول4- 37: سطح معنی داری مقایسه ابعادتصورکارت هوشمند. 61
نمودار4- 8: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور مفید بودن. 63
جدول4- 43: :نتایج مقایسه ابعادمفیدبودن کارت هوشمند. 63
جدول4- 44: مقایسه ابعادمفیدبودن کارت هوشمندبرحسب میانگین رتبه ها 64
جدول4- 45: سطح معنی داری مقایسه ابعاد مفیدبودن کارت هوشمند. 64
جدول4- 49: فاکتور سهولت استفاده 65
نمودار4- 9: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با سهولت استفاده 66
جدول4- 51: نتایج مقایسه ابعادسهولت استفاده ازکارت هوشمند. 67
جدول4- 52: مقایسه ابعادسهولت استفاده ازکارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 67
جدول4- 53: سطح معنی داری مقایسه ابعادسهولت استفاده ازکارت هوشمند. 68
جدول4- 57: فاکتورسازگاری.. 69
نمودار4- 10: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتورسازگاری.. 70
جدول4- 59: نتایج مقایسه ابعادسازگاری کارت هوشمند. 70
جدول4- 60: مقایسه ابعادسازگاری کارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 71
جدول4- 61: سطح معنی داری مقایسه ابعادسازگاری کارت هوشمند. 71
جدول4- 65: فاکتور تاثیراجتماعی.. 72
نمودار4- 11: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور تاثیراجتماعی.. 73
جدول4- 67: نتایج مقایسه ابعادتاثیراجتماعی کارت هوشمند. 74
جدول4- 68: مقایسه ابعاد تاثیراجتماعی کارت هوشمندبرحسب میانگین رتبه ها 74
جدول4- 69: سطح معنی داری مقایسه ابعادتاثیراجتماعی کارت هوشمند. 75
جدول4- 73 : فاکتور تمایل استفاده 76
نمودار4- 12: درصدمیزان سطح موافقت کاربران با فاکتور تمایل استفاده 77
جدول4- 75: مقایسه ابعادتمایل استفاده ازکارت هوشمند. 77
جدول4- 76: مقایسه ابعادتمایل استفاده ازکارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 78
جدول4- 77: سطح معنی داری مقایسه ابعادتمایل استفاده ازکارت هوشمند. 78
جدول4- 78:نتایج مقایسه ابعاد میزان استفاده ازکارت هوشمند. 79
جدول4- 79: مقایسه ابعاد میزان استفاده ازکارت هوشمند برحسب میانگین رتبه ها 80
جدول4- 80: سطح معنی داری مقایسه ابعادمیزان استفاده ازکارت هوشمند. 80
جدول4- 82: مقایسه فاکتورها از نظرقابلیت اعتماد. 82


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما