فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 222
  • بازدید دیروز : 1485
  • بازدید کل : 869626

پیوند ها

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني


معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

چكيده :

جريان آب زيرزميني به داخل تونلها هميشه يك مشكل فني و محيطي عمده براي سازه هاي زيرزميني بوده است . پيش بيني جريان آب زيرزميني با استفاده از ابزارهاي تحليلي و عددي اغلب به علت عموميت دادن و مختصر سازي پارامترهاي مهم ، خصوصا“ در محيطهاي نامتجانس همانند سنگهاي متبلور ناموفق و بدون نتيجه موثر، مانده است . براي مشخص كردن پارامترهايي كه در اين سنگها جريانهاي آب را كنترل مي كنند، يك تجزيه تحليل آماري اصولي در يك تول كه در سنگهاي متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . اين پارامترها شامل ، متغيرهاي مهم عارضه اي ، فني و زمين شناسي در سنگهاي متبلور سخت و همچنين در پوشان سنگها مي باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زيادي به خصوصيات سنگ و همچنين خصوصيات پوشان سنگ وابسته مي باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و ميزان مواد پركننده در بين سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل مي كنند. اين مطالعات نشان ميدهد كه يك تفاوت آشكار بين پارامترهايي كه نشتهاي عمده و نشتهاي جزئي را كنترل مي كنند وجود دارد. نشتهاي كوچكتر بيشتر به زهكشي توده سنگ مرتبط مي باشد. در صورتيكه نشتهاي عمده مشخصا“ به پارامترهاي مختلف در پوشان سنگ بستگي دارند. در صورتي كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان يك سيستم مشترك مطرح شوند، پيش بيني جريانهاي آب زيرزميني احتمالا“ با خطا همراه است .

 

 

تعداد صفحات 89 word

 

فهرست مطالب

عنوان : صفحه

1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3- مشكلات ناشي از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5

4- آب در روزنه ها و شكاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-1- چرخه آب شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4-2- روزنه داري نخستين و ثانوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4-3- سفره آب زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4-4- واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . 7

5- حركت آبهاي زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6- قانو ن دارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7- ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8- ضريب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9-نشست ناشي از زهكشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11- رسانندگي هيدروليك سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12- نگرشهاي هيدروديناميكي در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

14- زمين شناسي و فرايند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . 22

15- پيش بيني جريانها و جمع آوري اطلاعات جربان هاي روبه داخل آبهاي زيرزميني در تونل بولمن . 25

16- اطلاعات ورشهاي بكاربرده شده درمطالعه موردي تونل بولمن 28

17-مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل. . . . . 32

18-نتايج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

18-1- متغيرهاي توپوگرافي . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

18-2- متغيرهاي خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-3- متغيرهاي سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-4- متغيرهاي تكنيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

18-5- متغيرهاي ژئوفيزيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

19-آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن 45

19-1-آناليز رگرسيون درمقياس 100 متري تونل بولمن . . . . . . . 45

19-2-آناليز رگرسيون درمقياس 500 متري تونل بولمن . . . . . . . . 46

20-بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن48

21-نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

22-معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن . . . . . . 58

23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61


فهرست اشكال
 
شكل 1: ارتباط بين نشت واندازه مخزن درسنگهاي پوشاننده . . . . . . . 3
شكل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . 3

شكل 3: مفاهيم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . 6

شكل 4: نفوذ پذيري هيدروليكي سنگها و توده هاي سنگي . . . . . . . . . 11

شكل 5: رابطه بين نفوذ پذيري و عرض شكستگي . . . . . . . . . . . . . . . . 12

شكل 6: نمودار همبستگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 19

شكل 7: جهت اصلي تمام درزه ها و تركها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23

شكل 8: توجيه اصلي تمام تركهاي داراي نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . 23

شكل 9: توزيع فراواني تركها و تركهاي داراي نشت . . … . . . . . . . . . . . 24

شكل 10: توزيع هندسي شكافهاي با نشت جزئي . . . . . … . . . . . . . . . . . 34

شكل 11: توزيع هندسي شكافهاي با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . 34

شكل 12: توزيع لگاريتمي نرمال تركهاي با نشت جزئي …. . . . . . . . . . 34

شكل 13: توزيع فراواني شكافهاي با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . 36

شكل 14: نتايج كراسكال واليز آنووابه وسيله رتبه بندي. . . . …. . . . . 43

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1: فهرست متغيرهاي هيدرولوژي ، توپوگرافي و تكنيكي كه در تونل بولمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند.. . . . . . . . . . . 30

جدول 2: نتايج عمده همبستگي متغيرهاي مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئي شكافها 37

جدول 3: نتايج حاصل از آناليز واريانس كراسكال واليزآنووا متغيرهاي توپوگرافي 37

جدول 4: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي خاك37

جدول 5: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي سنگ38

جدول6:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي تكنيكي39

جدول7:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي ژئوفيزيكي 39

جدول8: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده و جزئي در مقياس 100 متري 47

جدول 9: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده وجزئي در مقياس 500 متري 47


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما