فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 456
 • بازدید دیروز : 766
 • بازدید کل : 870626

پیوند ها

دانلود سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک


دانلود سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک

پيش از انفجار بزرگ

 

جهان چگونه آغاز شد؟ چنين رويدادي را چگونه مي توان تصور كرد؟ امروز بيشتر دانشمندان بر اين عقيده اند كه قراين خوبي وجود دارد كه نشان مي دهد گذشتة جهان بسيار متفاوت بوده است و همة مادة جهان از انفجاري عظيم نشأت كرده و جهان از آن پس پيوسته انبساط يافته است.

در خيال ، زمان را تا انفجار بزرگ به عقب مي بريم و چون به اندازة‌ كافي به عقب باز گرديم ـ يعني به زماني پيش از پيدايش كهكشانها كه جهان بسي كوچكتر از حال بود ـ آنچه مي بينيم گاز سوزاني از اتمها و فوقونها يعني ذرات نور است . چون باز هم به عقب رويم، جهان همچنان انقباض مي يابد، ذرات گاز به يكديگر نزديكتر و در نتيجه برانگيخته تر مي شوند و دمايشان افزايش پيدا مي كند. هر چه بيشتر به عقب رويم، گاز داغتر و سوزانتر مي شود. با افزايش دماي گاز، هر چيز به ذرات تشكيل دهنده اش « ذوب » مي شود. اتمها به الكترونها و هسته ها «ذوب» مي شوند ؛ هسته ها به پروتونها و نوترونهاي سازندة خود تجزيه مي شوند و چون دما باز هم افزايش يابد پروتونها و نوترونها به كواركها و گلوئونهايي تجزيه مي شوند كه آنها را تشكيل داده اند . جهان در بيشترين دماي ممكن متشكل است از آتشگوي آغازيني از همة ذرات بنيادي. امروزه مطالعة جهان آغازين عبارتست از ساختن مدلهايي رياضي براي اين آتشگوي بر اساس نظريه هاي جديد ذرات كوانتومي ( ذرات بنيادي ). وقتي كه در سال 1964 آرنو پنزياس و رابرت ويلسن در آزمايشگاههاي بل در نيوجرزي، اشعة ميكروموجي باقيمانده از انفجار بزرگ را كشف كردند ، اين نظريه سخت تقويت شد. به دنبال اين تأييد تجربي، فيزيكدانان و اختر فيزيكدانان نظري با اطمينان به انجام محاسبات پيچيدة خواص انفجار آغازين پرداختند. آنان با استفاده از قوانين شناخته شدة فيزيك هسته اي محاسبه كردند كه چگونه ممكن است عنصرهاي شيميايي ـ هسته هاي اتمي ـ از آتشگوي آغازيني متشكل از پروتونها و نوترونها بوجود آمده باشد؛ و از روي اين محاسبات، فراواني نسبي عناصر سبك نظير ئيدروژن، هليوم و دوتريوم را پيش بيني كردند . اين پيش بيني ها دقيقاً با فراوانيهائي كه امروزه مشاهده مي شود, وفق مي دهد . فكر انفجار بزرگ از بركت اين پيش بينيهاي موفقيت بار اعتبار زيادي كسب كرد بطوري كه در اوايل دهة 1970 بر نظريه هاي ديگر مربوط به پيدايش جهان چيره شد. چيزي كه به «مدل متعارف انفجار بزرگ سوزان» معروف شده است نشان دهندة‌ توافق نظر عمومي جديدي است دربارة وضع جهان آغازين. فرضية اصلي « مدل متعارف » آن است كه جهان سوزان اوليه به سرعت و بطرزي يكنواخت، در حاليكه دما بطور يكنواخت كاهش پيدا مي كرد، انبساط يافت.

هر نظرية موفق معمولاً ديدگاهي تازه را مي گشايد و مسائل جديدي را بهمراه مي آورد؛ نظرية انفجار بزرگ نيز از اين قاعده مستثني نيست. دو مسألة چالش طلبي كه اين نظريه مطرح مي كند عبارتند از «مسأله عليت» و«مسأله تخت بودن فضا».


 

تعداد صفحات 223 word

 

 • فصل اول
 • شکل گیری ستارگان
 • پیش از انفجار بزرگ
 • ساختمان بزرگ مقیاس جهان
 • نظریه انفجار بزرگ
 • عالم در ابتدا چگونه به نظر می‌آمد
 • مواد تشكیل دهنده ماده تاریك
 • ماده معمول
 • سیارات
 • ماده عجیب
 • نوترینو ها
 • ویمپ ها
 • اثبات وجود ماده تاریك
 • خوشه های كهكشانی
 • جرم خوشه ها
 • شتاب و سرعت خوشه ها
 • منحنی حركت انتقالی كهكشان ها
 • میزان وجود ماده تاریك
 • منشأ سیارات چه بوده است
 • ستارگان، کهکشان ها و انبساط کیهان
 • متراکم شدن گرانشی
 • قطعه قطعه شدگی متوالی
 • راز تولد ستارگان
 • آتش بازی کیهانی
 • چگونگی تکامل ستارگان
 • نحوه تشکیل ستاره
 • جمعیت ستارگان
 • نسل اول ستارگان
 • نسل دوم ستارگان
 • تکامل یک ستاره
 • ستارگان متغیر و رصد آنها
 • متغیرهای تپشی
 • دلتا - قیفاووسی
 • W- سنبله ای
 • RR- شلیاقی
 • RV- ثوری
 • نیمه منظم
 • ابرنواخترها
 • نواخترها
 • متغیرهای گرفتی
 • متغیر های چرخشی
 • نامگذاری ستارگان متغیر
 • رصد ستارگان متغیر
 • نگاهی بر نحوه ی تشکیل منظومه شمسی
 • کهکشانه ها چیستند
 • نظریه امام صادق در باره ی پیدایش جهان
 • فصل دوم
 • رشد و تحول ستارگان
 • تولد و مرگ ستارگان
 • پیدایش
 • زندگى
 • ستارگان متغیر و دوتایى
 • سرنوشت نهایى
 • محیط میان ستاره ای
 • ستارگان جوان
 • ناپایداری ها و ابرها
 • زندگی یک ستاره
 • ستارگان دوتایی نزدیک به هم
 • ساختار خورشید – ستارگان
 • خورشید
 • باد خورشیدی
 • حرکت ستارگان در کهکشان ها
 • پایان سیر تکاملی ستارگان
 • ستاره های دنباله دار و شهابها
 • شهاب
 • ستارگان دنباله دار و رگبارهای شهابی
 • توده سنگ و گلوله برف چرك
 • ستاره های دنباله دار بزرگ
 • ستاره دنباله دار هالی
 • مرگ ستارگان دنباله دار
 • تصور ناپذیر
 • واقعیتها: ستاره هالی در اعصار مختلف
 • مسیر دنباله دار ماخولز در آسمان طی ماه های آینده
 • دنباله دار LINEAR
 • فناوری و سفرهای فضایی
 • بازگشت به جو زمین
 • فرودهای فضایی
 • فرودهای آرام
 • مانور در فضا
 • مانورهای کوچک
 • ملاقات و الحاق فضایی
 • مرکز هدایت زمینی
 • مرکز فضایی کندی
 • سکوهای پرتاب
 • سفرهای فضایی آینده
 • صور فلکی
 • ستاره قطبی و دبها
 • قدر ظاهری
 • صلیب جنوبی
 • منطقة البروج
 • صور فلکی مهم
 • فصل سوم
 • غولها
 • غولهای سرخ
 • افزایش دمای هسته هلیوم
 • از ستارگان جوان تا غولهای قرمز روی نمودار H-R
 • جرقه هلیوم
 • بعد از جرقه هلیوم
 • نام تعدادی از غولهای سرخ
 • بعضی از غولهای سرخ برجسته
 • درون غولهای سرخ
 • فعل و انفعالات عناصر سبک در غولهای سرخ
 • تکامل غولهای سرخ
 • فصل چهارم
 • ابرنواختر ها
 • نو اختر
 • نواخترهای سریع
 • نواخترهای کند
 • V838- جاثی
 • v1500 - دجاجه
 • ابرنوستاره ها
 • چه اتفاقی موجب پیدایش ابرنوستاره می گردد
 • انفجار ابرنواختر
 • مشاهدة ابر نواخترها
 • اختر نما ها
 • باقیمانده از انفجار
 • طبقه بندی انفجارهای کوکبی
 • اندازه احتمال منفجر شدن خورشید
 • حالت پیش از نو اختری ستارگان
 • فوق نواختران و « حالت هسته ایی» ماده
 • فصل پنجم
 • سیاه چاله ها
 • تاریخچه نظریه سیاه چاله
 • تشکیل افق رویداد
 • تکینگی
 • تضعیف گرانش
 • سیاه چاله زولف ندارد
 • آیا سیاه چاله واقعیت دارد
 • سیاه چاله چیست
 • یک سیاه چاله چگونه متولد میشود
 • انواع سیاه چاله ها
 • سیاه چاله Kerr از این قسمت ها تشکل شده است
 • حفره سیاه
 • سیاه چاله ها تا ابد فشرده نمی شوند
 • سیاه چاله مطلق
 • سیاه چاله ناچرخان
 • فصل ششم
 • کوتوله های سفید
 • منشأ کوتوله های سفید
 • کوتوله سفید
 • تشکیل کوتوله های سفید
 • سیارکهای نوزاد
 • ستاره های نوترونی
 • فصل هفتم
 • سرنوشت نهایی جهان
 • قوانین حاکم بر جهان
 • جهان نامرئی
 • معمای کهکشان حلقوی قطبی
 • عصر تاریکی جهان فرا می رسد
 • سعی در یافتن اسرار جهان
 • عصر تاریکی در تاریخ کیهانشناسی
 • تهیه تصاویر از آسمان شب به کمک کهکشان "لالا"
 • انتقال به سرخ
 • جهان ما و جهان های دیگر
 • آزمایشگاه کیهانی
 • سرنوشت نهایی جهان
 • موقعیت كنونی ما
 • سه راه برای مردن
 • كهكشانهای تاریك
 • چالة سیاه نیز همیشگی نیست
 • تغییرات خرد
 • آیندة حیات وتمدن
 • جهانی در حال انقباض
 • واژگان فارسی – انگلیسی
 • واژ گان انگلیسی- فارسی
 • فهرست اسامی کسان
 • منابع و مآخذ

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1050

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما