فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 75
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871577

پیوند ها

بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي


بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي

چکیده

به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی بر عملکرد گله های مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد سرانه جوجه گوشتي تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) پژوهش حاضر بر روی يك سویه از مرغ های مادر گوشتی موجود در کشور صورت گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتي از سویه مورد پژوهش جمع آوری گردید، از این رو اطلاعات جمع آوری شده حاصل عملکرد 000/330 قطعه مرغ و 000/50 قطعه خروس گله مادر گوشتي بود. متغییرهای مربوط به تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی
و محیطی در قالب متغییرهای مستقل و تعداد سرانه جوجه گوشتي تولیدی در قالب متغییر وابسته و با استفاده از تجزیه رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت.

رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) از جیره غذایی آغازین و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در سن 20 هفتگي در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره پرورش و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در زمان تحریک نوری در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه میزان تراکم در واحد سطح آشیانه (مترمربع) خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره پرورش با جوجه گوشتی تولیدی منفی و
معنی دار بود (05/0 p<).

رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) در کل دوره توليد و در زمان اوج تولید تخم مرغ
گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره تولید و رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده/ روز) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<).

معادلات بدست آمده از تجزیه رگرسیون براساس تعداد جوجه گوشتی تولیدی، بیانگر بزرگتر بودن ضرایب معادلات رگرسیون آمینواسیدهای قابل هضم نسبت به آمینواسیدهای کل (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ
و خروس گله های مادر گوشتی بود (05/0 p<).

افزایش میزان سختی کل، باقیمانده تبخیر و قلیائیت کل آب مصرفی باعث کاهش سرانه جوجه گوشتی تولیدی شد، بطوریکه رابطه متغییرهای مذکور با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<).

واژه های کلیدی: مرغ مادر گوشتی- جوجه گوشتی- انرژی قابل سوخت و ساز- پروتئین خام- آمینواسید.

 

تعداد صفحات 135 word

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- فرضیات ۳
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران ۴
تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی ۶
۲-۱- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره رشد ۸
۲-۱-۱- احتیاجات انرژی جوجه های در حال رشد ۸
۲-۱-۲- احتیاجات پروتئین جوجه های در حال رشد ۸
۲-۱-۳- محدودیت خوراک ۱۲
۲-۱-۳-۱- محدودیت کیفی خوراک ۱۲
۲-۱-۳-۲- محدودیت کمی خوراک ۱۲
۲-۱-۳-۲-۱- تغذیه هر روزه ۱۲
۲-۱-۳-۲-۲- تغذیه یک روز در میان ۱۳
۲-۱-۴- تغذیه پیش از تخمگذاری ۱۶
۲-۱-۴-۱- سوخت و ساز کلسیم ۱۶
۲-۱-۴-۲- وزن و جثه بدن ۱۷
۲-۱-۴-۳- ترکیبات بدن ۱۷
۲-۱-۴-۴- وزن تخم مرغ و جوجه درآوری ۱۷
۲-۲- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید ۱۹
عنوان صفحه
۲-۲-۱- احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید ۲۰
۲-۲-۲- احتیاجات پروتئین خام و آمینو اسید گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید ۲۸
۲-۳- مدیریت گله های مرغ مادر گوشتی ۳۲
۲-۳-۱- مدیریت یکنواختی سازی وزن بدن ۳۲
۲-۳-۲- مدیریت برنامه نوری ۳۴
۲-۳-۳- مدیریت کنترل شرایط محیطی ۳۶
۲-۳-۳-۱- جهت قرار گرفتن آشیانه ها (شرقی- غربی و شمالی- جنوبی) ۳۶
۲-۳-۳-۲- ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی و مزرعه ۳۷
۲-۳-۳-۳- تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی ۳۸
۲-۴- مدیریت کیفیت آب در مزارع مرغ مادر گوشتی ۳۸
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- محل انجام پژوهش ۳۹
۳-۲- جامعه آماری ۳۹
۳-۳- واحد آماری ۳۹
۳-۴- نرم افزار مورد استفاده ۳۹
۳-۵- نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش ۳۹
۳-۵-۱- اطلاعات دوره پرورش گله های مادر گوشتی ۴۰
۳-۵-۱-۱- تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۰
۳-۵-۱-۲- تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۱
۳-۵-۱-۳- تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۱
۳-۵-۲- اطلاعات دوره تولید گله های مادر گوشتی ۴۲
عنوان صفحه
۳-۵-۲-۱- تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۲
۳-۵-۲-۲- تمهیدات مدیریتی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۳
۳-۵-۲-۳- تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۳
۳-۵-۳- نمونه برداری از آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی (جهت آزمایش شیمیایی) ۴۴
۳-۵-۳-۱- انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی ۴۴
۳-۵-۳-۱-۱- سختی کل ۴۴
۳-۵-۳-۱-۲- سختی کلسیم ۴۴
۳-۵-۳-۱-۳- سختی منیزیم ۴۵
۳-۵-۳-۱-۴- سختی کلر ۴۵
۳-۵-۳-۱-۵- باقیمانده تبخیر ۴۵
۳-۵-۳-۱-۶- معادل NaCl 46
3-5-3-1-7- تعیین قلیائیت کل ۴۶
۳-۵-۴- تعیین میزان مواد مغذی جیره های غذایی مصرفی در دوره پرورش و تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۴۶
۳-۶- تجزیه و تحلیل ۴۷
۳-۶-۱- ضریب همبستگی ۴۷
۳-۶-۲- تجزیه واریانس ۴۷
۳-۶-۳- روابط رگرسیون ۴۷
۳-۷- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش و تولید گله های مادر گوشتی ۴۸
۳-۷-۱- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۴۸
۳-۷-۲- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۴۸
۳-۷-۳- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۴۹
۳-۷-۴- متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۵۰
عنوان صفحه
۳-۷-۵- متغییرهای بررسی شده درخصوص میزان مصرف سرانه آمینواسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ و خروس گله های مادرگوشتی ۵۰
۳-۷-۶- متغییرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی ۵۰
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۵۲
۴-۱-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی ۵۲
۴-۱-۱-۱- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی ۵۲
۴-۱-۱-۲- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله های مرغ مادر گوشتی ۵۴
۴-۱-۱-۳- اثر مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادرگوشتی ۵۵
۴-۱-۲- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی ۵۶
۴-۱-۲-۱- اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن ۲۰ هفتگی ۵۶
۴-۱-۳- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی ۵۹
۴-۱-۳-۱- اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی) ۵۹
۴-۱-۳-۲- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادرگوشتی در دوره پرورش ۶۱
۴-۱-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی ۶۲
۴-۲- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۶۴
۴-۲-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۶۴
۴-۲-۱-۱- اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی ۶۴
۴-۲-۱-۲- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی ۶۶
۴-۲-۱-۳- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۶۸
۴-۲-۲- اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۶۹
عنوان صفحه
۴-۲-۲-۱- اثر یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری ۶۹
۴-۲-۳- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۷۱
۴-۲-۳-۱- اثر وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی) ۷۱
۴-۲-۳-۲- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه خروس گله های مادرگوشتی در دوره پرورش ۷۳
۴-۲-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۷۴
۴-۳- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۷۶
۴-۳-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۷۶
۴-۳-۱-۱- اثر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید مرغ مادر گوشتی ۷۶
۴-۳-۱-۲- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ ۷۹
۴-۳-۲- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۸۰
۴-۳-۲-۱- اثر مدت زمان روشنایی گله های مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی ۸۰
۴-۳-۲-۲- اثر نسبت اولیه خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در شروع تخمگذاری ۸۲
۴-۳-۳- اثر تمهیدات محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۸۳
۴-۳-۳-۱- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی ۸۳
۴-۳-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۸۵
۴-۴- متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۸۷
۴-۴-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۸۷
۴-۴-۱-۱- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۸۷
۴-۴-۱-۲- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه (در روز) خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۰
۴-۴-۲- اثر تمهیدات مدیریتی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۱
۴-۴-۲-۱- اثر سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید ۹۱
۴-۴-۲-۲- اثر نسبت خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری ۹۳
عنوان صفحه
۴-۴-۳- اثر تمهیدات محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۴
۴-۴-۳-۱- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی ۹۴
۴-۴-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۶
۴-۵-۱- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۹۸
۴-۵-۱-۱- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم ۹۸
۴-۵-۱-۲- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسید ها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم ۱۰۱
۴-۵-۲- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۱۰۴
۴-۵-۲-۱- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید گله های مرغ مادرگوشتی با معیار کل و قابل هضم ۱۰۴
۴-۵-۲-۲- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم ۱۰۷
۴-۶- متغییرهای بررسی شده درخصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش ۱۱۱
۴-۶-۱- اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی ۱۱۱
۴-۶-۱-۱- اثر میزان سختی کل ۱۱۱
۴-۶-۱-۲- اثر میزان باقیمانده تبخیر ۱۱۳
۴-۶-۱-۳- اثر میزان قلیائیت کل ۱۱۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۵
منابع ۱۱۸
ضمائم ۱۲۸
خلاصه انگلیسی ۱۳۶

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما