فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 207
  • بازدید دیروز : 1485
  • بازدید کل : 869611

پیوند ها

بررسي و تحليل روند شهر نشيني در زاهدان با تاكيد بر آپارتمان نشيني


طرح مساله :

نظام سكونتگاههاي شهر ي پس از انقلاب صنعتي دچار تغيير و تحولات زيادي از نظر اقتصادي سياسي فن آوري و كالبدي شده است و در سالهاي اخير نرخ رشد سكونتگاههاي شهري از سكونتگاههاي روستايي پيشي گرفته است . با توجه به رشد روز افزون شهر نشيني وجمعيت شهرها و با به هم خوردن نظام سلسله مراتبي و رابطه بين شهرها و روستاها روند شهر نشيني متعادل نبوده و مشكلات زيادي را از نظر اقتصادي اجتماعي سياسي و كالبدي ايجاد نموده است كه در ناحيه مورد مطالعه اين روند حاكم بوده و در صورتي كه از ديديگاه جغرافياي كاربردي نظام رشد و توسعه تعيين نشود تبعات زيادي را به دنبال خواهد داشت اين وضعيت را مي توان بحراني ناميد . لذا در اين رساله به دنبال پاسخگوي به اين سئوال هستيم كه شهر نشيني چه تغيير و تحولاتي داشته و در راستاي اين تغيير و تحولات چه چالشهايي ايجاد شده است و چه راهكارهايي مي توان براي ساماندهي و رشد توسعه ارائه نمود .

2-1- ضرورت تحقيق :

عوامل بسياري در روند شهر نشيني شهرها نقش دارند كه بعضي از آنها در حوزه اقتصادي و برخي ديگر در حوزه اجتماعي سياسي و محيطي مطرح ميگردند بدين معنا كه شهرها با توجه به بستر محيطي خود و با بهره گيري ا زتوانها و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي شرايط لازم را جهت توسعه پيدا مي كنند .

توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مركز استان سيستان و بلوچستان وبا توجه به موقعيت خاص جغرافيايي خود ابعاد تازه اي پيدا كرده است .

توسعه افقي اين شهر در سالهاي اخير و همچنين افزايش جمعيت موجب نگراني مديران شهر شده است كه با توجه به اين نابسامانيها شكل توسعه شهر از حالت افقي به عمودي تغيير نمايد بنابر برخي از سياستهاي دولت ساخت مجتمع هاي مسكوني آپارتماني در سالهاي اخير در زاهدان گسترش پيدا كرده است لذا در اين رساله سعي شده است روند شهر نشيني در زاهدان از آغاز تاكنون مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و همچنين ضروري است بدانيم توسعه آپارتمان نشين چه پيامدهايي در روند زندگي ساکنین داشته است .

 

تعداد صفحات 200 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق

1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1

2-1 -ضرورت تحقيق ................................................................................................................... 1

3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2

4-1- اهداف تحقيق........................................................................................................................ 2

5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2

6-1- فرضيات پژوهش................................................................................................................... 3

7-1- روش تحقيق ......................................................................................................................... 3

8-1- پيشينه تحقيق..........................................................................................................................5

9-1- محدوديت تحقيق .................................................................................................................6

فصل دوم : مباني نظري تحقيق

1-2- شهر چيست.............................................................................................................................7

2-2- تعاريف مختلف شهر...............................................................................................................8

3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني.............................................................................9

1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها .....................................................10

1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10

2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار ......................................................................13

3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی.............................................................15

4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16

5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها................................................................................17

2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها ...........................................................17

1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته ..................................................................19

2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك..........................................................22

3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها ....................................................................................23

4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي ..............................................................................................24

5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26

4-2- نظريه هاي ساخت شهر ........................................................................................................29

1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز............................................................................................... 29

2-4-2- ساخت قطاعي شهر..........................................................................................................30

3-4-2- ساخت ستاره اي شكل....................................................................................................31

4-4-2- ساخت چند هسته اي......................................................................................................33

5-4-2- ساخت عمومي شهرها.....................................................................................................35

6-4-2- ساخت طبيعي شهرها .....................................................................................................35

7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري..............................................................................................36

فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان

1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان.............................................................................38

1-1-3- موقعيت جغرافيايي .........................................................................................................38

2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان..............................................................................38

3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان................................................................................41

4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان...................................................................42

5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان...........................................................................................44

1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47

2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان...........................................................................48

6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان...........................................................................................51

1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي...................................................................................................51

2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51

7-1-3- بادهاي منطقه ...................................................................................................................52

8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54

9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه.....................................................................................56

10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57

1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58

2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان................................................................................60

2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان..............................................................61

1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61

2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر ..................................................................................64

3-2-3- ساختمان جمعيت .............................................................................................................73

1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73

2-3-2-3- نسبت جنسي................................................................................................................77

4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80

5-2-3- حركات جمعيت .............................................................................................................81

1-5-2-3- حركات زماني جمعيت ..............................................................................................82

2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت ..............................................................................................82

6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84

1-6-2-3- عامل جغرافيايي..........................................................................................................84

2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري...........................................................................85

3-6-2-3- عوامل اقتصادي..........................................................................................................85

7-2-3- فعاليت و اشتغال...............................................................................................................86

8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف ...............................................................................87

1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي.............................................................................................89

2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت ..................................................................................................91

3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات ................................................................................................92

9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان..........................................................................................94

فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان

1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان.............................................................................................96

1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك..............................................96

1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96

2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100

2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان .................................................102

2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان.....................................................................103

3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان ....................................................................................124

1-3-4- كاركرد نظامي سياسي....................................................................................................124

2-3-4- كاركرد اداري................................................................................................................125

3-3-4- كاركرد خدماتي ...........................................................................................................126

4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128

1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي)...........................................................................128

2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي).........................................................................128

3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي).......................................................................129

4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129

فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان

1-5 آپارتمان چيست ...........................................................................................................132

2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان ...................................................................................132

3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران ...................................................................................134

4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان .................................................................................135

5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان ..........................................................136

6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان ..................................................................137

7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان ..................................................................138

1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني ..............................................142

 

2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني .........................................143

3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني.................................................145

4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني...................................................146

5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني............................................148

6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت .......................................149

8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني ............................................151

9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................152

10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني.......................................................153

1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني......................................................153

2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني ........................................................154

3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني ........................................155

4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني ...................................................................155

5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني ...............................155

6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني ...............................................156

11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان .............................158

1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158

1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي .......................................................................................158

2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159

3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت .................................................................................160

4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت ..................................................................161

5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي ...........................................................................161

2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161

1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي ...................................................................162

2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله....................................................................163

3-2-11-5- كبمود پاركينگ .............................................................................................164

4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان ........................................................165

12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني .....................................................166

1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين ....................................................................................166

1-1-12-5- موقعيت ساختمانها ...........................................................................................166

2-1-12-5- قطعه بندي زمين ..............................................................................................167

2-12-5- عوارض طبيعي ....................................................................................................168

1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين ......................................................................168

2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168

3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169

4-2-12-5- نور..................................................................................................................169

5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169

3-12-5- عوارض انساني ..................................................................................................170

1-3-12-5- خصوصيات خانوار ........................................................................................170

2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170

3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي ....................................................................................171

4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث ....................................................................................172

5-3-12-5- بهداشت محيط ...............................................................................................172

6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي ..........................................................173

7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه .......................................................................................174

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175

2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179

3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181

منابع و مآخذ

ضمائم


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما