فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 370
  • بازدید دیروز : 1219
  • بازدید کل : 851065

پیوند ها

پایان نامه بررسی اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي


پایان نامه بررسی اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي

چکيده :

 

بررسي ماهيت تنش آستانه اي،روش هاي اندازه گيري تئوري وعملي ،عوامل موثر وچگونگي محاسبه تنش آستانه اي از جمله مسايل مهمي است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه اي بسيارمحدود است ليک در اين پروژه سعي گرديده تا حدودي با اين مبحث آشنا شويم .

آنچه در مورد تنش آستانه اي به نظر مي رسد اين مطلب است که با خزش ارتباطي نزديک داشته ومي توان با استفاده از نمودارهاي خزش آن را تحليل کرد.

در واقع مي توان گفت تنش آستانه اي به دليل اندر کنش نابجايي ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ايجاد مي شود.به بيان ديگر عدم تقارن نيروي صعود ناشي از عدم تقارن شبکه علت اصلي پيدايش تنش آستانه اي است. اين تنش را مي توان با استفاده از روش برونيابي برروي نمودار تنش – کرنش ويا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهاي موثر بر آن دما مي باشد که با افزايش آن تنش آستانه اي بشدت افت مي کند.

کلمات کليدي :خزش ،تنش آستانه اي ،نرخ کرنش ،برون يابي

 

 

تعداد صفحات 98 word

 

فهرست مطالب

 

چکيده : 1

1- مقدمه : 1

1-1- فولادهاي كم آلياژي: 1

1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده : 2

1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ شده عبارتند از : 3

2-1- معرفي معادلات خزش: 17

2-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژ. 21

2-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي : 23

2-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش: 27

2-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما: 29

2-3-3- مشاهده ريزساختار: 30

2-3-4- آزمايش وجود تنش آستانه‌اي: 32

2-3-5- منشا تنش آستانه‌اي: 35

2-3-6- انرژي فعالسازي واقعي: 37

2-3-7- نتايج : 38

2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي.. 39

2-4-1- ماده آزمايش : 40

2-4-2- منحني‌هاي خزش: 42

2-4-3- آزمايش‌هاي سرعت کرنش ثابت: 45

2-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف: 45

2-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما: 46

2-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه‌اي: 48

2-4-7- منشأ تنش آستانه‌اي: 50

2-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيت... 54

2-5-1 - وابستگي تنش آستانه‌اي به دما 60

2-5-2-نتايج: 61

2-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي.. 61

2) مهاجرت مرزي دانه را به تاخير مي اندازد. 63

2-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک.... 66

2-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I : 69

2-7-2- پيشرفت‌هاي تفسير ناحيه I. 70

2-7-3- تنش آستانه‌اي تحت ناخالصي.. 71

2-7-4- نتايج.. 75

2-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي.. 76

2 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش : 76

2-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود: 78

2-9-اثر دما برتنش آستانه اي : 80

2-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي : 82

3-1-نتيجه گيري.. 86

3-2-پيشنهاد: 87

منابع. 89

 

 

 

فهرست اشکال

شکل(1-2) اثر كاربيد نيوبيوم روي استحكام تسليم براي اندازه هاي متفاوت ذرات كاربيدنيوبيوم. 8

شكل (الف 1-3) در زبري دانه آستنيت طي گرم کردن مجدد و بعد از نورد گرم براي نگهداري به مدت 30 دقيقه که مقدار تيتانيوم بين080/0% و 022/0% درصد مي باشد. 13

شکل (1-3-ب ) وابستگي استحكام دهي رسوب روي اندازه متوسط رسوب (X) و كسر آن مطابق با تئوري و مشاهدات آزمايشي براي افزودني هاي ميكروآلياژ كننده ي داده شده. 14

شكل (2-1) : نمودار خزش- تنش آلياژ Al-6Mg-2Sc-1Zr. 18

شکل (2-2) :هندسه مدل صعود براي آلياژ آلومينيوم. 22

شکل (2-3): اثر تنش اعمالي بر سرعت حرکت نابجايي ها 22

شکل2-4: منحني‌هاي تنش واقعي- کرنش واقعي براي 5083Al 26

شکل2-5: مثال آزمايش‌هاي افزايش تنش و منحني خزش براي 5083Al 26

شکل (2-6):نمودار کرنش در برابر تنش جرياني در حالت پايدار درمقياس لگاريتمي.. 27

شکل (2-7):مشاهدات TEM از Al 5083 تا کرنش واقعي 2.3در (a,b) 0c570=T و (C) 0c 450=T [5] 31

شکل2-8 :وابستگي تنش آستانه‌اي واقعي را به دما نشان مي‌دهد. 34

شکل (2-9):مدول برشي بر تنش موثر دربرابر معکوس دماي مطلق.. 37

شکل 2-10-:( a)نمونه منحني خزش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM.(b ) سرعت خزش به عنوان تابعي از کرنش خزش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM.(c ) تنش به عنوان تابعي از کرنش براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM. 45

شکل2-11: (a) سرعت خزش حالت پايدار به عنوان تابعي از تنش اعمالي (مقياس لگاريتمي) براي کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM در K 678 و 648 و 618 (b) توان تنش ظاهري براي خزش در کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM به عنوان تابعي از تنش اعمالي در K 648 ؛ براي مقايسه مستقيم داده‌هاي Al2124PM هم آمده است. 46

شکل 2-12: انرژي فعالسازي ظاهري براي خزش Qa در کامپوزيت Sic-2124 Al vol%5PM به عنوان تابعي از تنش اعمالي؛ براي مقايسه مستقيم داده‌هاي Al2124PM هم آمده است. 47

شکل(2-13) : ، مقادير تخميني (τ0/G) به صورت لگاريتم (τ0/G) دربرابر 1/T.. 51

شکل(2-14): نمودار جريان تنش با سرعت کرنش حداقل براي کامپوزيت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC (نشانه‌هاي بسته نشان دهنده داده‌هاي خزش است درحاليکه نشانه‌هاي توخالي نشان دهنده داده‌هاي آزمايش کششي است.) 57

شکل(2-15): (a) نموداري که نشان دهنده تخمين تنش آستانه‌اي براي خزش نابجايي (n = 5) است و (b) تغييرات سرعت خزش وابسته به دما با تنش موثر طبيعي براي کامپوزيت شکل يافته Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC.. 59

شکل 2-16: تغيير تنش آستانه‌اي با دما براي کامپوزيت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC و آلياژ Al–6Mg–2Sc–1Zr که وابستگي دمايي را نشان مي‌دهد. 61

شکل (2-17):نمايش آهنگ کرنش در برابر تنش واقعي براي تعيين تنش آستانه اي (a,b)پودر متالورژي61ZK وآلياژهاي مسلح60 ZK و(c,d)آلياژ 91AZ و(e,f)، آلياژ 61AZ (h,g ) آلياژ 31AZ.. 64

شکل (2-18)وابستگي تنش آستانه اي به دما 66

شکل 2-20- (a) نمودار لگاريتم τ0/G به عنوان تابعي از 1/T براي آلياژهاي مختلف Al%22Zn. داده‌ها براي حاوي 120 و 423 و 1460 و 40ppm ، (b) نمودار τ0/G به عنوان تابعي از مقدار Fe در Al%22Zn در دماي K 433. 73

شکل2-23:اثر دما برروي منحني نرخ کرنش – تنش.... 81

شکل 2-24 :نمودار تاثير دما بر تنش آستانه اي از طريق تئوري وعملي.. 82

 


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما