فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 138
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870308

پیوند ها

پایان نامه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی


پایان نامه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

چکیده

غزل شکل نهایی و تکامل یافته ی شعر ماست و شاید بتوان گفت قدیمی ترین قالبی است که در شعر فارسی توانسته است حیات خود را به هزاره ی جدید بکشاند و این کار کوچکی نیست . یکی از شاعران برجسته ی معاصر ایران که خلاقیّت و آفرینندگی را با پژوهش و تتبّع جمع آوری کرده است و هم محافل ادبی و هم جامعه ی دانشگاهی او را در زمان حیاتش جدّی گرفت ، مرحوم قیصر امین پور و سید حسن حسینی است . قالب غزل در همه پنج مجموعه ی شعری قیصر امین پور دیده می شود. سید حسن حسینی نیز در قالب غزل اشعار قابل توجهی دارد .موضوع این پژوهش بررسی غزل های روایی و سایر انواع آن در غزل های سید حسن حسینی و قیصر امین پور می باشد . غزل روایی غزلی است که در محور عمودی خود ، به نقل رویدادی بپردازد ، رویدادی که شرح آن ، درون غزل باشد و کل ساختار غزل را در برگیرد . هر غزل روایی ، از سه بخش مقدمه ، تنه و پایان تشکیل شده است.عناصر داستانی در غزل روایی وجوددارند که عبارتند از : شخصیت ، صحنه ، پیرنگ ، زاویه دید ، عمل داستانی ، حادثه ، گفتگو ، مضمون ، اوج ، گره گشایی و نتیجه گیری.

در سایر انواع غزل نیز با داستان مواجه هستیم اما داستان ها و روایاتی که در بیرون از غزل رخ داده است و فهم آن به درک و اطلاعات مخاطب یا خواننده بستگی دارد. سایر انواع آن شامل غزل های ارجاعی، غزل هایی که حکایت دارند ، غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ، غزل هایی که تلمیح دارند، می باشد.

واژگان کلیدی : غزل _ غزل روایی _ غزل غیر روایی _ عناصر داستان _ قیصر امین پور _ سید حسن حسینی

 

تعداد صفحات 152 word

 

فهرست

فصل اول مقدمه و روش تحقیق.. ۱

۱-۱-کلیات… ۲

۱-۲- فرضیه ها ۲

۱-۳- روش کار. ۲

۱-۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

۱-۵-روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۳

۱-۶-جامعه ی آماری.. ۳

۱-۷-شعر و آفرینش… ۳

۱-۸-شعر و فرهنگ شاعر. ۵

۱-۲-ساختار ( structure ) یا ساخت ……………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-زمینه ی تاریخی ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-اصول ساختار گرایی………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴-۱-دید همزمانی و درزمانی…………………………………………………………………………………………………۷

۱-۴-۲-زبان وگفتار………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۳-دال و مدلول…………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۴-روابط هم نشینی و جانشینی…………………………………………………………………………………………..۸

۱-۵-اهداف ساختارگرایی………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۵-۱-ساختار شعر کلاسیک فارسی ………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۲-ساختار شعر نو فارسی ………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶-شعر روایتی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-۱-شعر روایی در ادبیات فارسی………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-۲-انواع اشعار روایی……………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۶-۲-۱-اشعار غنایی ( lyric poetry )……………………………………………………………………………….12

۱-۶-۲-۲-اشعار عرفانی – تعلیمی (mystic- didactic poetry )………………………………………….13

۱-۶-۳-شعر روایی در ادبیات معاصر فارسی……………………………………………………………………………..۱۴

۱-۶-۴-شعر روایی در ادبیات غربی………………………………………………………………………………………….۱۴

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-قیصر امین پور………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-حوزه های هنری شاعر…………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۳-کاربرد واژگان امروزی…………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۴-آثار پور قیصر امین…………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۵-قالب های شعری……………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۶-سید حسن حسینی………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۷-معرفی شعر سید حسن حسینی…………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۸-اسطوره در شعر حسینی…………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۹-آثار سید حسن حسینی…………………………………………………………………………………………………….۳۰

 

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۳-۱-غزل در پویه ی تاریخ……………………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۱-۱-معنای لغوی واصطلاحی غزل……………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۱-۲-مضامین و زبان مشخص و محدود غزل…………………………………………………………………………۳۴

۳-۱-۳-غزل در عربی……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۱-۴-غزل در غرب……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳-۲-سیر تحول تاریخی غزل…………………………………………………………………………………………………..۳۵

۳- ۲-۱-اشعار غنایی در ایران پیش از اسلام………………………………………………………………………………۳۵

۳-۲-۲-غزل در ایران پس از اسلام…………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۲-۳-تغزل چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۲-۴-فرق غزل و تغزل………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۳-۲-۵-دوره رواج غزل ( آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم )………………………………………………………..۴۰

۳-۲-۶-شاعران موثر در تحول غزل………………………………………………………………………………………….۴۲

۳-۲-۷-غزل عارفانه یا سیر تحول غزل از نظر معنی…………………………………………………………………..۴۳

۳-۲-۸-غزل در نیمه اول قرن نهم تا اواسط قرن دوازدهم……………………………………………………………۴۵

۳-۲-۹-غزل در دوره ی بازگشت ( از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت )………………………….۴۶

۳-۲-۱۰-غزل دوران معاصر ( از دوران مشروطیت تا عهد حاضر )………………………………………………۴۶

۳-۳-انواع ساختار غزل ………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۳-۱-انواع ساختارهای اصلی یا پایه………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۳-۱-۱-ساختار خطاب ………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۳-۱-۱-۱-انواع مخاطب ……………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۳-۱-۲-ساختار غیبت ………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۳-۱-۳-ساختار حدیث نفس ………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۳-۱-۳-۱-تک گویی درونی ……………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۳-۱-۳-۲-تک گویی نمایشی ……………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۳-۱-۳-۳-حدیث نفس یا خود گویی ………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۳-۱-۳-ساختار گفتگو ……………………………………………………………………………………………………….۵۷

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۱-یک داستان کوتاه ……………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲-غزل هایی که حاوی داستانند؛ اما دارای ساختار روایی نیستند ……………………………………………..۶۰

۴-۲-۱-غزل هایی که دارای تلمیح هستند…………………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۲-غزل هایی که حاوی یک حکایت هستند……………………………………………………………………….۶۰

۴-۲-۳-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ……………………………………………………………………………..۶۱

۴-۲-۴-غزل های ارجاعی………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۲-۴-۱-رخدادهای شخصی…………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۲-۴-۲ رخدادهای تاریخی…………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۴-۳-رخدادهای مذهبی – اساطیری………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۳- تعریف غزل روایی…………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۴- بخش های اصلی یک غزل روایی …………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۴-۲- تنه ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۴-۳ –پایان………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۵- داستان و عناصر آن………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۵-۱- داستان……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۵-۲-قصه ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۶- کیفیت عناصر داستانی در غزل روایی………………………………………………………………………………۷۰

۴-۶-۱- شخصیت (character) ………………………………………………………………………………….70

۴-۶-۱-۱- شخصیت ها بر اساس میزان نقش آنها در داستان……………………………………………………….۷۰

۴-۶-۱-۱-۱- شخصیت مخالف……………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۶-۱-۱-۲-شخصیت مقابل………………………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۶-۱-۱-۳-شخصیت همراز………………………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۶-۱-۲-انواع شخصیت ها براساس تمایزات فردی………………………………………………………………….۷۱

۴-۶-۱-۳- انواع شخصیت ها بر اساس تحول آنها در داستان ……………………………………………………..۷۱

۴-۶-۱-۴- شخصیت ها در غزل روایی ……………………………………………………………………………………۷۱

۴-۶-۱-۴-۱ -شخصیت های اصلی………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۶-۱-۴-۲- شخصیت های فرعی که خود به سه دسته تقسیم می شوند……………………………………..۷۱

۴-۶-۲- صحنه …………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۶-۲-۱-صحنه ی فراخ منظر و صحنه نمایشی………………………………………………………………………۷۳

۴-۶-۲-۲- صحنه فراخ منظر و نمایشی در غزل روایی ………………………………………………………………۷۳

۴-۶-۲-۱- صحنه در غزل روایی …………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۶-۲-۱-۱-زمان………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۶-۲-۱-۲ مکان …………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۶-۳- پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۶-۳-۱-تفاوت داستان با پیرنگ …………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۶-۳-۲- انواع پیرنگ …………………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۶-۳-۳ پیرنگ در غزل روایی……………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۶-۳-۳-۱- انواع غزل روایی از نظر وجود پیرنگ ………………………………………………………………….۷۶

۴-۶-۳-۳-۲- انواع غزل روایی از نظر نوع پیرنگ …………………………………………………………………….۷۸

۴-۶-۴- زاویه ی دید ……………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۶-۴-۱ -زاویه ی دید درونی ……………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۶-۴-۱-۱- راوی – قهرمان ………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۶-۴-۱-۲- راوی – ناظر ……………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۶-۴-۲- زاویه ی دید بیرونی ……………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۶-۴-۴- زاویه ی دید در غزل روایی …………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۶-۵- عمل داستانی ……………………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۶-۶ حادثه ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۶-۶-۱- حادثه ی استقلال یافته ………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۶-۶-۲ -حوادث اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۶-۶-۳- حادثه در غزل روایی …………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۶-۷-گفتگو………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۴-۶-۷ -۱-گفتگو در غزل روایی ……………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۶-۸- مضمون یا درون مایه…………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۶-۸-۱- انواع درون مایه ……………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۶-۸-۲- درون مایه در غزل روایی ………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۶-۹- کشمکش………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۶-۹-۱- انواع کشمکش……………………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۶-۹-۱-۱- کشمکش جسمانی…………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۶-۹-۱-۲- کشمکش ذهنی ………………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۶-۹-۱-۳- کشمکش اخلاقی………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۶-۹-۲- کشمکش در غزل روایی ………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۶-۱۰- اوج……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۶-۱۰-۱- اوج در غزل روایی ……………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۶-۱۱- گره گشایی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۶-۱۱-۱- گره گشایی و نتیجه گیری در غزل روایی ……………………………………………………………..۸۷

فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۱-درآمدی بر شعر و شعرای مورد بحث……………………………………………………………………………….۹۰

۵-۲- غزل­های روایی…………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲-۱- بررسی داستان های روایی و عناصر آن ……………………………………………………………………….۹۲

۵-۳- غزل­های غیر روایی عبارتند از………………………………………………………………………………………۹۸

۵-۳-۱- غزل­های ارجاعی……………………………………………………………………………………………………..۹۸

۵-۳-۱-۱- رخدادهای تاریخی – مذهبی ……………………………………………………………………………….۹۹

۵-۳-۱-۲-رخدادهای شخصی …………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۳-۱-۳- رخداد مذهبی اساطیری……………………………………………………………………………….۱۲۴

۵-۳-۲-غزل هایی که دارای تلمیح هستند……………………………………………………………………………….۱۳۲

۵-۳-۳-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ……………………………………………………………………۱۴۶

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………۱۵


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما