فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 614
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873356

پیوند ها

پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران


پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

تعداد صفحات 128 word

 

فهرست مطالب

 

مقدمه...... 2

فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش......... 5

1- موضوع پژوهش....... 5

2- هدفهاي پژوهش .......... 5

3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن ............. 6

4- سؤالهاي پژوهش .......... 6

5- فرضيه‎هاي پژوهش..................... 7

6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها.................... 7

خلاصه.................................. 9

فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق........ 11

بخش اول :رضايت زناشويي................. 12

تعريف رضايتمندي زناشويي.......... 13

ازدواج .............................. 13

تعريف ازدواج .............. 13

فوائد ازدواج................................. 14

ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي ................ 15

افكار مسموم .............. 17

بهداشت رواني .............. 17

بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان ....... 19

مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق............ 19

پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين.......... 20

طرز تفكر وعقايد وتمايلات ......................... 20

طرز تلقي ونگرشها .................................. 21

عقايد مذهبي ......................................... 22

اختلافات طبقاتي ...................................... 22

ميزان تحصيلات ........................................ 22

توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ................. 22

تولد فرزند................................................. 23

تعداد فرزندان............................................. 24

اخلاق ......................................................... 24

دخالت اطرافيان وبستگان ............................... 24

تفاوت سني بين زن وشوهر ..........................25

رابطه با اوليا .............................................. 25

ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد....... 26

1- خست........................................................ 26

2- عصبانيت.................................................... 26

3- دورويي......................................................................... 26

4- دروغ........................................................... 26

5- پنهان كاري.......................................................... 26

6- پرخاشگري وخشونت................................................... 26

7- لجاجت............................................................ 27

8- خود بيني وتحقير ديگري ................................................... 27

9- بي‎انظباطي...................................................................... 27

وجوهي از اختلافات زناشويي ........................................................... 28

نيازهاي احساسي زن ومرد............................................ 28

چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود............................................................. 29

نياز اساسي ازدواج موفق.................................................................... 29

نقش زن در زندگي امروز ................................................................... 31

زن در نقش همسري ............................................................................... 31

موقعيت زن در اسلام ....................................................................... 32

ازدواج از نظر اسلام......................................................................... 32

سختگيري در مسئله ازدواج................................................................... 33

اهداف والاي ازدواج در اسلام................................................................... 33

معيارهاي انتخاب همسر ....................................................................... 35

خواستگاري........................................................................................ 36

مهريه............................................................................................ 36

جهيزيه ...................................................................... 37

عقد وعروسي.................................................................... 37

حقوق زن وشوهر................................................................................ 39

رفتار...................................................................................... 39

گفتار..................................................................... 40

هدف زندگي ازديد قرآن .................................................................. 40

اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم ........................................... 41

خانواده.................................................................................. 41

تيپهاي خانواده.................................................................... 42

خانواده متزلزل . ............................................................. 43

خانواده متعادل............................................................. 43

خانواده متكامل............................................... 43

ويژگيهاي ارتباط سالم................................ 44

ويژگيهاي ارتباط ناسالم................................ 44

توصيه‎هايي براي زن وشوهرها.......................... 46

شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم .................. 46

طلاق.............................................................. 47

خانواده گسسته ........................................... 48

اختلافات خانوادگي ........................................ 48

تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه...................................... 49

انواع عوارض بعد از طلاق................................ 49

1- طلاق رواني............................................. 49

2- طلاق قانوني................................................................. 49

3- طلاق با مسئله اقتصادي............................................ 50

4- طلاق اجتماعي........................................... 50

تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق........................................ 50

بخش دوم:هوش........................................... 52

تعريف هوش...................................................... 52

وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني .............................. 54

هوش عملي وهوش نظري................................. 55

هوش واستعدادهاي ديگر.................................... 56

ماهيت عامل

تست هوش چيست........................................................ 58

بهره هوشي (هوشبهر )چيست....................................................... 58

بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني................................................... 60

ماهيت هوش ............................................................................ 61

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه...................................................................................................................... 61

ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد............................................................................................ 62

پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ...................................................................................................................... 62

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي ................................................................................................................. 62

عوامل موثر در رشد هوش ..................................................................................................................................... 63

نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش.................................................................................................................... 63

1- وراثت وهوش.................................................... 63

2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش ..................................................................................................................... 64

3- هوش چگونه به ارث ميرسد............................................................................................................................. 64

4- محيط وهوش.........................................................................................................

5- نقش زمان در تشكيل هوش...................................... 65

6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش.................................................................................................................. 66

آزمون استانداردشده هوش.............................................. 67

آزمونهاي هوش .......................................................... 68

آزمونهاي گروهي........................................................... 69

آزمونهاي فردي هوش.......................................... 70

ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش............................................. 70

نظريه‎هاي معاصر هوش................................. 71

الف: نظريه‎هاي عاملي هوش.................................. 72

نظريه دوعاملي اسپيرمن...................................... 73

نظريه سلسله مراتبي........................................ 73

نظريه چند عاملي ترستون......................................... 75

نظريه سه بعدي گيلفورد.......................... 76

نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال......................................... 76

نظريه دوسطحي جنسن........................................................... 77

ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش.................................................... 78

نظريه شناختي پياژه درباره هوش......................................................................................................................... 79

نظريه بازنمايي برونر............................................. 81

مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور

خلاصه .............................................................. 90

فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع...................... 95

1-انتخاب نمونه............................................ 96

1-1- جامعه مورد بررسي.............................................. 96

2-1 روش نمونه گيري .................................................. 97

3-1 نمونه منتخب.......................................... 97

2-ابزار وروش اجراي پژوهش........................... 97

1-1 ابراز پژوهش ................ 97

2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH.................................................................................................... 97

3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH..................................... 101

4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN.......................................... 102

5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN............................ 102

6-2 روش اجراي پژوهش....................... 103

3-طرح پژوهش وروشهاي آماري................................ 103

1-1- معرفي طرحهاي پژوهش ........................... 103

1-2-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها ................ 103

خلاصه...................................................... 104

فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي ................ 105

1-يافته‎هاي توصيفي .............. 106

2-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها ......... 109

خلاصه .............................................................. 111

فصل پنجم : بحث ونتايج كمي............................. 113

1-بحث وبررسي درباره يافته‎ها ................................. 114

2-تفسير نهايي ....................................... 115

3-محدوديتهاي پژوهش ................................... 121

4-پيشنهادات......................................... 122

پيوستها ............................................. 123

جدول داده‎هاي خام....................................... 124

جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان........................................... 126

فهرست منابع.......................................................... 128

 

فهرست جدولها

عنوان ........................................................................................................................ صفحه

جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو.............................................. 8

جدول 1-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان ......................................... 106

جدول 2-4 - يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان............................................. 106

جدول 3-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان ............................................ 107

جدول 4-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات هوش مردان وزنان ................................................................ 108

جدول 5-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان................................................ 109 جدول 6-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان .................................................. 109

جدول 7-4- نتايج آزمون tمستقل براي رضايت زناشويي مردان وزنان .......................................... 110

جدول 8-4- نتايج آزمون tمستقل براي هوش مردان وزنان ............................................................ 111

 

فهرست نمودارها

عنوان ........................................................................................................................ صفحه

نمودار 1-4......................................................................................................................................................... 107 ميانگين نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان

نمودار 2-4......................................................................................................................................................... 108 ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان

نمودار 3-4......................................................................................................................................................... 108 ميانگين نمرات هوش مردان وزنان


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما