فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 893
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868812

پیوند ها

پایان نامه بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر


پایان نامه بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر

چكيده:

در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد.

سوالات اين پژوهش عبارتند از: آيا بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني رابطه اي وجود دارد؟ آيا بين نوع تفكرات غيرمنطقي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آيا بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي كه در سال تحصيلي 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند كه از بين اين دانشجويان به روش نمونه برداري در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گرديدند كه تعداد دختران و پسران در اين تحقيق مساوي در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غيرمنطقي (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهاي ازدواج. روش تحقيق در اين پژوهش روش پيمايشي (زمينه يابي) است و روشهاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل. بررسي سوالات در اين تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان وجود دارد. همچنين بين تفكرات غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات و دلواپسي اضطراري و اتكا به ديگران در دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.

همچنين بين تفكر تاييد ديگران و ملاكهاي روان شناختي و ملاكهاي اجتماعي ارتباط وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اجتناب از مشكلات و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد.

بين تفكر سرزنش كردن، ملاكهاي روان شناختي، عوامل خانوادگي و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي واكنش نوميدي، ملاكهاي اقتصادي و اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد.

همچنين بين تفكر غيرمنطقي كمال گرايي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد كه در همه روابط به جز بين واكنش نوميدي و ملاكهاي اقتصادي كه جهت رابطه مثبت است، در بقيه موارد رابطه منفي وجود دارد.

همچنين بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت معني دار وجود دارد كه اين تفاوت در ملاكهاي زيستي و اقتصادي مشاهده گرديد.

 

تعداد صفحات 128 word

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: مقدمه

 

1ـ1ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ2ـ بيان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ4ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ5ـ سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ1ـ تعريف تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ2ـ تعريف تفكر غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ3ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ4ـ تعريف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ5ـ معيارهاي ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ5ـ1ـ معيارهاي زيستي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ5ـ2ـ معيارهاي روان شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ5ـ3ـ معيارهاي اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ5ـ4ـ معيارهاي اقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ7ـ متغيرهاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

1ـ7ـ1ـ متغير مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ7ـ2ـ متغير وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ7ـ3ـ متغير تعديل كننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ7ـ4ـ متغير كنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1ـ7ـ5ـ متغيرهاي مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

 

2ـ1ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري . . . . . . . . . . .

 

2ـ1ـ1ـ روشهاي شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ1ـ2ـ روشهاي فراخوان عاطفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ1ـ3ـ روشهاي رفتاري آشفتگي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ2ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ اصول ششگانه نظريه اليس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ1ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ2ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ3ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ4ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ5ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ3ـ6ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ4ـ باورهاي غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

2ـ5ـ انواع باورهاي غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ1ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ2ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود) . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ3ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ4ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ5ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ6ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ7ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ8ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي) . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ9ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ10ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران . . . . . . . . . .

 

2ـ5ـ11ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ6ـ تاريخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ7ـ تعريف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ8ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ9ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ10ـ انگيزه هاي ديگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ12ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

2ـ12ـ1ـ ازدواج يك همسر گزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ12ـ4ـازدواجهاي گروهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ2ـ عوامل سياسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ3ـ1ـ دين و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ5ـ عوامل رواني و اخلاقي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ5ـ2ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند. . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ6ـ عوامل جسماني و ژنتيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ7ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه رواني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فيزيولوژيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

2ـ14ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ14ـ1ـ رشد عاطفي و فكري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ14ـ2ـ توافق، علايق و طرز تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ14ـ3ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ3ـ بي فرزندي و كم فرزندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ4ـ شهرگرايي و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ5ـ استقلال مالي و اقتصادي زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ7ـ ناراحتي روحي و رواني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ8ـ ناتواني جنسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكري و اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انساني درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ17ـ همسرگزيني در ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـاصول كلي در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـ2ـ اخلاق نيك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـ3ـ رعايت اصول كفويت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سني و جسمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـ5ـ سلامت جسمي و روحي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـ6ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ18ـ7ـ زيبايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2ـ19ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني...

 

فصل سوم: روش انجام پژوهش

 

3ـ1ـ روش پژوهش و دلايل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ2ـ جامعه آماري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ3ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ4ـ روش نمونه برداري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ5ـ روشهاي گردآوري داده ها، ابزارهاي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غير منطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ5ـ2ـ اعتبار و پايايي آزمون تفكرات غيرمنطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .

 

3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غيرمنطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ5ـ4ـ همساني دروني آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهاي همسرگزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

3ـ7ـ طرح اجراي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3ـ8ـ روشهاي آماري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 

4ـ1ـ توصيف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ2ـ داده هاي جمعيت شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ تحليل داده هاي مربوط به سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ1ـ سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

 

5ـ1ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ2ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ2ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ2ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ2ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ3ـ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


عنوان

صفحه

5ـ4ـ محدوديتهاي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5ـ5ـ پيشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

منابع فارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پيوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پرسشنامه تفكرات غير منطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پرسشنامه مربوط به ملاكهاي ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پاسخنامه آزمون تفكرات غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان

صفحه

4ـ1ـ گستره سني دانشجويان شركت كننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ2ـ فراواني و درصد فراواني سن دانشجويان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ3ـ ميانگين و انحراف استاندارد تفكرات غيرمنطقي . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ4ـ ميانگين و انحراف استاندارد تفكرات غيرمنطقي در دختران و پسران . . . . . .

 

4ـ5ـ مقايسه تفكرات غيرمنطقي در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ6ـ ميانگين و انحراف استاندارد ملاكهاي همسرگزيني . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ7ـ ميانگين و انحراف استاندارد ملاكهاي ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .

 

4ـ8ـ مقايسه ملاكهاي ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4ـ9ـ ضريب همبستگي بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني . . . . . . . .

 

4ـ10ـ ضرايب همبستگي بين انواع تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني . . . .

 

4ـ11ـ فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد ملاكهاي ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفكرات غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما