فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 574
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873316

پیوند ها

دانلود پایان نامه ارشد استفاده از روش های فرصت طلبانه جهت بهبود مسیریابی بسته ها در شبکه های مش بی سیم


دانلود پایان نامه ارشد استفاده از روش های فرصت طلبانه جهت بهبود مسیریابی بسته ها در شبکه های مش بی سیم

چکیده :

با گسترش روزافزون شبکه های بی سیم، استفاده از تمامی ظرفیت های آن مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ظرفیت ها ماهیت پخش همگانی رسانه بی سیم است. ظرفیتی که قبلاً به عنوان یک تهدید از آن یاد می شد، امروزه به عنوان یک فرصت مطرح می گردد. ایده مسیریابی فرصت طلبانه که در مطرح شد، رویکردي نو جهت استفاده ي این ظرفیت در راستای مسیریابی بهتر EXOR پروتکلی با نام داده ها در شبکه های مش بی سیم بود که دستاوردهای زیادي در زمینه بهبود توان عملیاتی به همراه داشت. از زمان تعریف این پروتکل تا کنون تغییرات زیادي برای بهبود کارایی، مقیاس پذیري و عملی بودن آن صورت گرفته و موارد دست و پا گیر زیادي از آن حذف شده است. با این حال، ترکیب با کدگذاري شبکه هم قادر به حل موثر مشکل مقیاس پذیري آن نشده است. استفاده از خط لوله برای انتقال داده ها در شبکه روشی برای استفاده حداکثري از ظرفیت شبکه است. ترکیب مسیریابی فرصت طلبانه با کدگذاري و خط لوله ي داده انجام گرفته ولی مشکلات حل نشده ي زیادي هنوز مطرح است. ما در این تحقیق، مسیریابی فرصت طلبانه، مفهوم خط لوله و پروتکل هایی که از آن استفاده کرده اند را بررسی می کنیم. سپس، در ادامه برای اولین بار EXOR را به صورت خط لوله با استفاده از ACK های گام به گام در قالب پروتکلی به نام PIXOR پیشنهاد کردیم، که علاوه بر اصول طراحی ساده و توان عملیاتی بالا، بسیار مقیاس پذیر بوده و به صورت موثري تأخیر تحویل بالا در ارتباط با روش های فرصت طلبانه را حذف می کند. همچنین برای تقاضاهای برنامه های کاربردي چندرسانه اي زمان واقعی که نیازمند تأخیر کم و پهناي باند بالا هستند، مناسب می باشد. با استفاده از شبیه سازي OMNET++، پروتکل PIXOR را با EXOR و EXOR-PIPE مقایسه کردیم که نتایج، نشان از توان عملیاتی بهتر، تأخیر تحویل کمتر و عدم حساسیت به پارامترهای شبکه نسبت به پروتکل های مقایسه شده دارد.

فرضیه ها

1) با استفاده از روش خط لوله کردن داده ها می توان EXOR را برای شبکه های با مقیاس بالا نیز انجام داد.

2) با به کار گیری ACK های های گام به گام می توان همزمان چندین سگمنت ارسالی در شبکه داشت.

3) با توجه به اینکه تمامی خط لوله کردن داده ها، ترکیب مسیریابی فرصت طلبانه و کدگذاري شبکه است، دلیل ندارد که حتماً خط لوله با عملیات کدگذاري انجام شود.

4) بیشتر پروتکل ها به اندازه سگمنت حساس هستند با این وجود می توان پروتکلی تعریف کرد که به اندازه سگمنت حساس نباشد و از این رو قابلیت بهتری از خود نشان دهد.

 

هدف ها

هدف اصلی در این تحقیق بررسی مسیریابی فرصت طلبانه و ترکیب آن با خط لوله کردن داده ها در شبکه های با مقیاس بزرگ است. به عبارت دیگر، تهیه پروتکلی که منافع مسیریابی فرصت طلبانه را به همراه منافع حاصل از خط لوله کردن داده ها در شبکه های با مقیاس بزرگ داشته باشد و بتوان از خصوصیات این مسیریابی در چنین شبکه هایی استفاده کرد. اهداف دیگر به صورت زیر می توانند بیان شوند.

1) کاربردهایی که مسیریابی فرصت طلبانه در شبکه های بی سیم دارد به همراه توجه به چالش هایی که مسیریابی فرصت طلبانه با آن روبه رو است.

2) نقش رمزگذاري و مسیریابی فرصت طلبانه در کاهش تعداد انتقال ها و بالا بردن توان عملیاتی شبکه و بررسی مشکلات آن ها در مواجه با شبکه های با مقیاس بزرگ

3) ارزیابی پروتکل هایی که در جهت ارائه خط لوله بر آمده اند و بررسی مشکلات و چالش های آن ها

4) با توجه به اهداف پروتکلی که EXOR را به صورت خط لوله معرفی می کند

5) معرفی ACK های گام به گام به صورت ضمنی برای کمک به ایجاد EXOR برای حصول نتایج مطلوب در مسیرهای تک پخشی طولانی

6) درگیر کردن شبکه به ارسال و دریافت سگمنت های همزمان برای جلوگیري از حالت انتظار برای منبع ارسال بسته ها

 

تعداد صفحات 120

فرمت پایان نامه word

 

 

فهرست مطالب

 

فصل 1مقدمه. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 تعریف مسئله و بیان سؤال های اصلی تحقیق.. 3

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 فرضیه ها 6

1-5 هدف ها 6

1-6 کاربردها 7

1-7 جنبه نوآوري تحقیق.. 7

1-8 روش تحقیق.. 8

1-9 مراحل انجام تحقیق.. 8

1-10 ساختار پایان نامه. 8

فصل 2 مفاهیم مسیریابی فرصت طلبانه و پروتکل های خط لوله. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 شبکه های مش بی سیم. 12

2-4 رویکرد مسیریابی فرصت طلبانه. 16

2-5 مراحل و تصمیم گیري های EXOR. 20

2-6 بررسی رفتارهای سه گانه گره ها 21

2-6-1 رفتار منبع. 21

2-6-2 رفتار گره های میانی.. 21

2-6-3 رفتار مقصد. 23

2-7 سرآیند بسته در EXOR. 24

2-8 متریک ETX. 27

2-9 نقشه دسته. 29

2-10 نکات مهم و کلیدی در EXOR. 31

2-11 پروتکل CodeOR و مسئله سگمنت های همزمان. 33

2-12 مقایسه پروتکل CodeOR با MORE. 36

2-13 رویکرد پروتکل CodeOR برای اجرای Pipeline. 38

2-14 الگوریتم مسیریابی فرصت طلبانه خط لوله شده ي PipelineOR. 40

فصل 3 کارهای مرتبط.. 43

3-1 مقدمه. 44

3-2 مسیریابی فرصت طلبانه با آگاهی از پهناي باند و کنترل پذیرش... 44

3-3 الگوریتم پیشرفت فاصله DPOR. 46

3-4 مسیریابی فرصت طلبانه بر اساس احتمال لینک... 50

3-5 الگوریتم انتخاب حداقل انتقال مورد انتظار MTS. 52

3-6 زمان بندي فرصت طلبانه بسته PacketOPP. 54

3-7 مسیریابی فرصت طلبانه ي تعاونی COR. 58

3-8 مسیریابی Anypath حداقل- هزینه یا LCAR. 59

3-9 مسیریابی فرصت طلبانه همراه با اعتماد یا TOR. 61

3-10 تداخل سطح- لینک با بهبود توان عملیاتی OR در مسیرهای مسافت کوتاه 62

3-11 مسیریابی OR همراه با کنترل ازدحام در شبکه های بی سیم چندگامه. 64

3-12 مسیریابی Anypath چند نرخی در شبکه های مش بی سیم. 66

3-13 مسیریابی چند پخشی فرصت طلبانه برای شبکه های مش بی سیم. 67

فصل 4 روش پیشنهادي.. 70

4-1 مقدمه. 71

4-2 فعالیت های انجام شده در حیطه خط لوله. 72

4-3 ویژگی های PIXOR. 76

4-4 ایده اصلی و تعاریف... 78

4-5 جزئیات PIXOR. 82

4-5-1 ساختار DS. 82

4-5-2 انتخاب ارسال کننده ها و اولویت آن ها 84

4-5-3 ارسال داده 87

4-5-4 سرآیند PIXOR. 89

فصل 5 نتایج شبیه سازي.. 91

5-1 مقدمه. 92

5-2 شبیه ساز OMNET++. 92

5-3 تنظیمات شبکه. 95

5-4 پارامترهای PIXOR. 96

5-5 مقایسه با EXOR. 100

فصل 6 نتیجه گیري و پیشنهادها 102

6-1 مقدمه. 103

6-2 نتایج حاصل از تحقیق.. 103

6-3 نوآوري تحقیق.. 105

مراجع. 107

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

 

شکل 2-1 . شمای عمومی از رویکرد فرصت طلبانه. 15

شکل 2-2. رویکرد شبکه سنتی.. 16

شکل 2-3. روند تغییرات و تکامل مسیریابی فرصت طلبانه تا رسیدن به رمزگذاری داده ها 16

شکل 2-4: فرمت سرآیند بسته در EXOR (Biswas S, Moriss R, 2005) 25

شکل 2-5. رویکرد MORE و CodeOR برای حرکت به سگمنت بعدی.. 38

شکل 4-1. این شکل تصویر مفهومی از اجزاي PIXOR را نشان می دهد. 80

شکل 4-2. حالت خط لوله PIXOR برای 10 اسلات زمان به تصویر کشیده شده است. 80

شکل 4-3. سیستم مختصاتی مورد استفاده در محاسبات PIXOR، S مبدأ سیستم مختصاتی است. عرض و طول هر یک از پارتیشن ها به ترتیب و R می باشد. 82

شکل 4-4. اولویت ارسال کننده ها با استفاده از فاصله از مرکز پارتیشن جاری، سمت راست پارتیشن قبلی و سمت چپ پارتیشن بعدی، محاسبه می شود. 85

شکل 5-1. تاخیر تحویل کلی برای 100 بسته در مقابل اندازه دسته، برای اندازه های مختلف DS را نشان می دهد. 97

شکل 5-2. تأخیر تحویل کلی برای پروفایل های کیفیت لینک مختلف را نشان می دهد. 98

شکل 5-3. تأخیر تحویل کلی برای 100 بسته ي داده در مقابل اندازه دسته به تصویر کشیده است. 99

شکل 5-4. توان عملیاتی PIXOR، EXOR و EXOR-PIPE در مقابل مسیرهایی با طول مختلف مقایسه شده است. مزایای PIXOR برای مسیرهای طولانی تر، بیشتر است. 99

شکل 5-5. تأخیر تحویل کلی در مقابل طول مسیر ترسیم شده است. PIXOR بهتر از EXOR با یک تفاوت مشخص است. 100

شکل 5-6. طرح پراکنده از توان عملیاتی بیشتر PIXOR نسبت به EXOR. 101


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1405

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما