فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 174
 • بازدید دیروز : 1485
 • بازدید کل : 869578

پیوند ها

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم


پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم

چکیده :

پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی – روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مکانیسم دفاعی k) با متغیر انواع جرم که عبارت بودند از : اعتیاد و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت، چک برگشتی، قتل و دعوا، رابطه ی نامشروع، سرقت، در یک نمونه ی 70 نفره از مجرمین زندان مرکزی اصفهان، برای آزمودن فرضیه ی پژوهش که عبارت بود از : تعیین ویژگی شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه ی آماری انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMpt) استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزیه و تحلیل داده ها از میان 11 ویژگی شخصیتی که بررسی شده بود، بین 6 ویژگی شخصیتی براساس نوع جرم تفاوت معناداری نشان داده شد که این ویژگی های شخصیتی عبارت بودند از : شخصیت پارانویاد (pa)، اسکیزوفرنی (Sc)، شیدایی (Ma)، دروغگویی (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مکانیسم دفاعی (k) و بین ویژگی های شخصیتی، ضعف روانی (pt)، هیستری (Hy)، افسردگی (D)، انحراف اجتماعی، روانی (pd)، خود بیمارانگاری (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود نداشت.

اهداف پژوهش

تعیین ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم.

فرضیه پژوهش

بین ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

تعداد صفحات 118

همراه پرشسنامه

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات پژوهش ...................................................................................................................... 2

مقدمه .......................................................................................................................................................... 3

بیان مسأله ..................................................................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت پژوهش ......................................................................................................................... 7

اهداف پژوهش ........................................................................................................................................... 8

فرضیه پژوهش ............................................................................................................................................ 8

تعریف متغیرها ............................................................................................................................................ 9

تعریف نظری .............................................................................................................................................. 9

تعریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................ 10

فصل دوم : ادبیات پژوهش .................................................................................................................. 14

تاریخچه .................................................................................................................................................... 15

تعریف جرم .............................................................................................................................................. 18

اصول جرم شناسی .................................................................................................................................... 19

الف : علت ................................................................................................................................................ 19

ب : انگیزه ................................................................................................................................................ 19

ج : شرط .................................................................................................................................................. 20

د : عامل .................................................................................................................................................... 20

عوامل جرم زا ........................................................................................................................................... 21

عوامل بازدارنده ........................................................................................................................................ 21

انواع طبقه بندی مجرمان بر حسب خصایل و سجایای اصلی .................................................................... 24

طبقه بندی کین برک ................................................................................................................................. 24

طبقه بندی لوسن ....................................................................................................................................... 25

طبقه بندی کرچمر .................................................................................................................................... 26

طبقه بندی شلدن ...................................................................................................................................... 27

طبقه بندی اشنایدر .................................................................................................................................... 28

تئوری های مربوط به جرم ....................................................................................................................... 29

محیط ........................................................................................................................................................ 29

زمینه ......................................................................................................................................................... 31

شخصیت .................................................................................................................................................. 32

وضعیت .................................................................................................................................................... 36

اشکال جرم ................................................................................................................................................ 38

جرائم بدوی .............................................................................................................................................. 38

جرائم سودجویی ...................................................................................................................................... 39

جرائم شبه قضایی ..................................................................................................................................... 41

جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی ............................................................................................................... 42

عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ..................................................................................... 44

مبحث اول : عوامل مستعد کننده روانی ..................................................................................................... 44

غرور و خودخواهی .................................................................................................................................. 44

حرص و طمع ........................................................................................................................................... 45

جرائم جنسی ............................................................................................................................................ 45

جاه طلبی یا رفع نیاز ................................................................................................................................. 46

خشم و حالت تهاجمی ............................................................................................................................. 46

تنبلی ......................................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : انگیزه ارتکاب انواع جرائم ................................................................................................... 47

قتل ............................................................................................................................................................ 47

مسموم کردن ............................................................................................................................................. 47

ایجاد حریق عمدی ................................................................................................................................... 48

سرقت ....................................................................................................................................................... 49

کلاهبرداری ............................................................................................................................................... 50

انحرافات ................................................................................................................................................... 51

انواع اختلافات روانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................... 51

جنون از دیدگاه جرم شناسی .................................................................................................................... 51

بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی ...................................................................................................... 52

بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی .............................................................................................. 52

بیماری مانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................................... 53

جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 54

پسیکوپاتها از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................................ 54

بیماری عصبی از دیدگاه جرم شناسی ....................................................................................................... 55

انحرافات جنسی از دیدگاه جرم شناسی ................................................................................................... 56

بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 56

عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................... 58

تأثیر عوامل در شخصیت افراد و نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد ...................................................... 58

تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد .......................................................................................................... 58

تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد .................................................................................................. 62

تأثیر عوامل اکتسابی فردی و شخصیت افراد ............................................................................................ 63

نقش هوش در شخصیت افراد ................................................................................................................... 65

تأثیر عوامل عمومی در شخصیت افراد ..................................................................................................... 66

نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد .......................................................................................................... 69

سن و بزهکاری .......................................................................................................................................... 74

عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان ........................................................................................................ 74

زنان و بزهکاری ....................................................................................................................................... 77

انواع جرائم خاص زنان ............................................................................................................................ 79

پیشگیری از رفتارهای جنایی .................................................................................................................... 80

انواع روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و طرز اجرای آن .................................................................... 81

الف : روشهای مختلف در محیط بسته ..................................................................................................... 82

روش عمومی ............................................................................................................................................ 82

روش انفرادی ............................................................................................................................................ 82

روش مختلط ............................................................................................................................................. 82

روش تدریجی .......................................................................................................................................... 83

روش منطبق با شخصیت .......................................................................................................................... 83

ب : روش نیمه آزادی .............................................................................................................................. 83

ج : اجرای روش در محیط آزاد ................................................................................................................ 84

 1. اجرای روش در محیط آزاد بدون مراقبت ............................................................................................ 84
 2. اجرای روش در محیط آزاد مراقبت ..................................................................................................... 85

طرز اجرای روش ها ................................................................................................................................. 85

 1. جراحی ................................................................................................................................................. 87
 2. جراحی روانپزشکی .............................................................................................................................. 87
 3. درمان دارویی ....................................................................................................................................... 87
 4. روش تربیت با درمان پزشکی .............................................................................................................. 87
 5. پسیکوتراپی .......................................................................................................................................... 88
 6. روانکاوی ............................................................................................................................................. 88

آیا زندان مفید است؟ ................................................................................................................................ 89

فصل سوم : روش پژوهش .................................................................................................................... 91

مقدمه ........................................................................................................................................................ 92

روش پژوهش ........................................................................................................................................... 93

جامعه آماری ............................................................................................................................................. 93

حجم نمونه ............................................................................................................................................... 93

روش نمونه گیری ..................................................................................................................................... 94

ابزار اندازه گیری ....................................................................................................................................... 94

روش های تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................................... 95

فصل چهارم : یافته های پژوهش ........................................................................................................ 96

مقدمه ........................................................................................................................................................ 97

بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه .................................................................................................. 98

جدول 1-4 .............................................................................................................................................. 98

جدول 2-4 .............................................................................................................................................. 98

یافته های پژوهش ..................................................................................................................................... 99

جدول 3-4 ............................................................................................................................................... 99

جدول 4-4 ............................................................................................................................................... 99

جدول 5-4 ............................................................................................................................................. 100

جدول 6-4 ............................................................................................................................................. 100

جدول 7-4 ............................................................................................................................................. 101

جدول 8-4 ............................................................................................................................................. 101

جدول 9-4 ............................................................................................................................................. 102

جدول 10-4 .......................................................................................................................................... 102

جدول 11-4 .......................................................................................................................................... 103

جدول 12-4 .......................................................................................................................................... 103

جدول 13-4 ............................................................................................................................................ 104

جدول 14-4 .......................................................................................................................................... 104

جدول 15-4 .......................................................................................................................................... 105

جدول 16-4 .......................................................................................................................................... 105

جدول 17-4 .......................................................................................................................................... 106

جدول 18-4 .......................................................................................................................................... 106

جدول 19-4 .......................................................................................................................................... 107

جدول 20-4 .......................................................................................................................................... 107

جدول 21-4 .......................................................................................................................................... 108

جدول 22-4 .......................................................................................................................................... 108

جدول 23-4 .......................................................................................................................................... 109

جدول 24-4 .......................................................................................................................................... 109

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 110

نتیجه گیری ............................................................................................................................................. 111

محدودیت ها .......................................................................................................................................... 113

پیشنهادهای کاربردی .............................................................................................................................. 114

پیشنهادهای پژوهشی .............................................................................................................................. 115

منابع ....................................................................................................................................................... 116

ضمایم .................................................................................................................................................... 118


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما