فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 90
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870260

پیوند ها

پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي


پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

چکيده:

يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است, که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.

زنان ميتوانند به عنوان همسر , مادر, مدير, و برنامه ريز خانواده و کسيکه نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.

در اين تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي باشد.

جامعه آماري در اين تحقيق , زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکيل مي دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق, پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات تهيه شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد. مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب ۲٦٣/۰و۲۲٣/۰از مقدار جدول ١۴٨/۰ بيشتر است بين سطح سواد و نوع الگوي مصرف غذا ,رابطه معني دار وجود دارد, يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها ۲/٣۴درصد در مورد ارتباط سن با الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده , پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده٧٧/١٣٨از مقدار جدول بزرگتر است , پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست آمده٦۴٦/۴۲۴و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است, پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند موثر باشد. بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي ارتباط معني دار وجود دارد , همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط معنا دار وجود دارد. بين افزايش درآمد و بهبود در وضعيت تغذيه خانواده ارتباط معنا دار وجود دارد.

فرضيه:

فرضيه اول- بين نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهاي مصرف غذايي رابطه برقرار است.

سوال١: آيا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهاي مصرف غذايي نقش مؤثر دارد؟

سوال ۲: آيا بين سن زنان ونوع الگوهاي مصرف رابطه برقرار است؟

سوال ٣: آيا نقش زنان می تواند در زمينه انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب در اقتصاد خانواده تاثير گذارباشد؟

سوال ۴: آيا نقش زنان به تنهايی وبی پشتوانه دولت مي تواند در الگوي مصرف غذا تاثيرگذار باشد؟

سوال۵- آيا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذايی خانواده می تواند تاثير گذار باشد؟

فرضيه دوم- بين نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا....) رابطه برقرار است.

سوال ١- آيا بين آموزش زنان و و نوع الگوی مصرف( غذا,آب , انرژی ...) ارتباط برقرار است؟

سوال ۲- آيا بين آموزش زنان و کاهش در اسراف موادغذايي ارتباط برقرار است؟

سوال ٣- آيا بين آموزش زنان و کاهش توليد پسماندها ارتباط برقرار است؟

سوال ۴- آيا بين آموزش زنان و کاهش مشکلات زيست محيطی رابطه برقرار است؟

فرضيه سوم- بين نقش زنان در بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است.

سوال ١- آيا بين نقش زنان در افزايش درآمد خانواده و بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است؟

سوال ۲- آيا سطح سواد تغذيه اي زنان در بهبود وضعيت تغذيه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟

سوال ٣- آيا بين نقش زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟

 

تعداد صفحات 150 word

 

 

چکيده ........................................ 1

مقدمه......................................... 2

فصل اول- کليات......................... 3

١‐١‐ فرضيه ,ضرورت ها و اهداف ................. 4

١‐١‐١‐بيان مسئله .............................. 4

١‐١‐٢‐فرضيه.................................... 4

١‐١‐٣‐ضرورت و اهميت تحقيق...................... 5

١‐١‐۴‐اهداف.................................... 5

١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلي............................. 5

١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعي............................. 6

١‐١‐۵‐متغيرها ................................. 6

١‐١‐٦‐محدوديت هاي تحقيق ....................... 6

١‐۲-تعاريف نظري و عملياتي..................... 7

١‐۲‐١‐تعاريف نظري.............................. 7

١‐۲‐۲‐تعاريف عملياتي........................... 8

١‐٣‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف ............... 8

١‐٣‐١‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف در جهان ...... 8

١‐٣‐١‐١‐تغيير دادن الگوي مصرف از نظر دستور کار٢١ 8

١‐٣‐١‐۲‐افزايش دسترسي به غذا و تغذيه از نظر دستور کار ٢١ 9

١‐٣‐١‐٣‐اهميت موضوع تغذيه و زنان از ديدگاه کنفرانسهاي بين المل..... 10

١‐٣‐۲‐ تاريخچه تغذيه در ايران................. 11

١‐٣‐۲‐ ١‐اهميت الگوي مصرف غذا در برنامه هاي توسعه کشور 12

١‐۴‐فيزيولوژي تغذيه.......................... 14

١‐۴‐١‐الگوي تغذيه ............................ 14

١‐۴‐٢‐جريان توليد و تغذيه..................... 14

١‐۴‐٢‐١‐تعريف تغذيه........................... 14

١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذي............................. 15

١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذيه............................. 15

١‐۴‐٢‐۴‐تغذيه متعادل.......................... 18

١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذايي ...................... 21

١‐۴‐٢‐٦‐کربوهيدراتها ......................... 22

١‐۴‐٢‐٧‐پروتئينها............................. 22

١‐۴‐٢‐٨‐چربيها .............................. 23

١‐۴‐٢‐۹‐ويتامينها ............................ 23

١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدني.......................... 24

١‐۴‐٣‐تحقيق و توسعه ........................... 25

١‐۴‐٣‐١‐صنايع غذايي ايران ..................... 25

١‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي توليد و مصرف غذا ...... 27

١‐۴‐۴‐١‐اثرات زيست محيطي کشاورزي.............. 27

١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زيست محيطي توليد محصولات دامي.... 28

١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زيست محيطي فاز فرايند مواد غذايي 28

١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي مصرف کننده........... 28

١‐۵‐بررسي تغذيه در ابعاد فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي 29

١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگي بر تغذيه ............ 30

١‐۵‐١‐١‐الگوهاي فرهنگي غذا.................... 30

١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادي .................... 33

١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذايي .................... 33

١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنيت غذايي در ايران و جهان ... 34

١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادي بر تغذيه ......... 38

١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذيه بر توسعه اقتصادي.......... 39

١‐۵‐۲‐۵‐ارزشيابي سياست تغذيه در کلان اقتصاد.... 39

١‐۵‐۲‐٦‐بحران افزايش قيمت مواد غذايي ......... 40

١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بين درآمد و مصرف ............... 44

١‐۵‐۲‐٨‐الگوي مصرف مواد غذايي ................ 46

١‐۵‐۲‐۹‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي ثروتمند ... 47

۲‐۵‐۲‐١۰‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي فقير ..... 48

١‐۵‐۲‐١١‐وضعيت الگوي مصرف در ايران............. 48

١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذايي در کشور... 49

١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذايي و روند عرضه سرانه آنها .... 51

١‐۵‐۲‐١۴‐روند توليد محصولات کشاورزي............ 60

١‐۵‐۲‐١۵- وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي....... 62

١‐۵‐۲‐١٦‐کيفيت الگوي توليد و مصرف.............. 63

١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل توليد محصولات کشاورزي در کشور. 65

١‐۵‐۲‐١۸‐تصويري از توليد موادغذايي در کشور .... 65

١‐۵‐۲‐١۹‐بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران.......................... 66

١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژي کاهش ضايعات , وضعيت ايران و ارائه راهکارها 68

١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعي.......................... 70

١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعيت وغذا ....................... 70

١‐۵‐٣‐۲‐سياست عصر کميابي غذا.................. 72

١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آينده غذا .................. 74

١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذيه بر سطح نيروي انساني. 75

١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذيه بر توسعه اجتماعي...... 76

١‐۵‐٣‐٦‐تاثير عوامل اجتماعي بر الگوي مصرف موا غذايي و نقش خانواده..77

١‐٦‐ زنان.................................... 77

١‐٦‐١‐زنان و توسعه پايدار در دستور کار٢١ ..... 78

١‐٦‐١‐١‐ نقش زنان در تغيير الگوي مصرف ........ 79

١‐٦‐١‐۲‐ راهکارهاي کاهش مصرف ................. 81

١‐٦‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغيير الگوي مصرف ... 82

١‐٦‐١‐۴‐توانمند سازي زنان در الگوها و نحوه مصرف 84

١‐٦‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگي محيط زيست, کاهش جمعيت, کمبود مواد غذايي وکمبود آب)............................ 84

١‐٦‐٣‐ نقش زنان در تغييرات در الگوي مصرف غذايي و سلامت کودکان 85

فصل دوم – مواد و روشها................ 88

۲‐١‐ويژگي منطقه ٦ تهران ..................... 89

۲‐۲‐روش تحقيق................................ 92

۲‐۲‐١‐نوع تحقيق............................... 92

۲‐۲‐۲‐ جامعه آماري............................ 93

۲‐۲‐٣‐ نمونه آماري ........................... 93

۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه............................. 93

۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گيري....................... 94

۲‐٣‐ابزار گردآوري اطلاعات .................... 94

۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه........................ 94

۲‐٣‐۲- روايی و پايايی پرسشنامه................ 95

فصل سوم- نتايج........................ 97

٣‐١‐ آمار توصيفي ............................ 98

٣‐١‐١- توزيع سن پاسخگويان..................... 99

٣‐١‐۲- توزيع وضع تاهل پاسخگويان ............. 100

٣‐١‐٣- سطح تحصيلات پاسخگويان.................. 102

٣‐١‐۴- توزيع وضعيت شغل پاسخگويان ............ 104

٣‐١‐۵- توزيع وضعيت درآمد ماهيانه(خانوار)پاسخگويان 105

٣‐۲‐ آمار استنباطي.......................... 106

٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضيه اول ( بين نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهاي مصرف غذايي

رابطه وجود دارد.) ....................... 107

٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهاي مصرف غذايي نقش موثر دارد؟) ...................... 107

٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آيا بين سن زنان و نوع الگوهاي مصرف غذايي رابطه وجود دارد؟) .................... 109

٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آيا زنان مي توانند با انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب در اقتصاد خانواده تاثيرگذار باشند؟) 110

٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آيا نقش زنان به تنهايي و بي پشتوانه دولت مي تواند در الگوي مصرف غذا تاثيرگذار باشد؟) 112

٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آيا شاغل بودن زنان در الگوي مصرف غذايي خانواده مي تواند تاثيرگذار باشد؟) .......... 113

٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضيه دوم ( بين نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژي, پسماند, غذا....) رابطه وجود دارد؟) ......... 115

٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا بين آموزش زنان و نوع الگوي مصرف( غذا,آب , انرژي ...) ارتباط برقرار است؟) .... 115

٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا بين آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذايي ارتباط برقرار است؟) .................. 117

٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين آموزش زنان و کاهش توليد پسماندها ارتباط برقرار است؟ )....................... 118

٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آيا بين آموزش زنان و کاهش مشکلات زيست محيطي رابطه برقرار است؟ ) ................. 120

٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضيه سوم ( بين نقش زنان در بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است.) ........................ 122

٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آيا بين افزايش درآمد خانواده و بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است؟)............. 122

٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا سطح سواد تغذيه اي زنان در بهبود وضعيت تغذيه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟) 123

٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي در خانواده ارتباط وجود دارد؟).................. 125

فصل چهارم- نتيجه گيری و پيشنهادات ... 130

۴‐١‐ بحث و نتيجه گيري...................... 131

۴‐١‐١‐ مقدمه ............................... 131

۴‐١‐٢‐بحث و نتيجه گيري پرسشنامه ............. 132

۴‐١‐٢‐١- نتيجه گيري از فرضيه اول و سوالات پژوهشي مربوطه 132

۴‐١‐٢‐۲- نتيجه گيري از فرضيه دوم و سوالات پژوهشي مربوطه 134

۴‐١‐٢‐٣- نتيجه گيري از فرضيه سوم و سوالات پژوهشي مربوطه 135

۴‐١‐٢‐۴- نتيجه گيري از سوالات مربوط به ميزان مصرف مواد غذايي 136

۴‐۲‐پيشنهادات ............................... 137

۴‐۲‐١‐نقش دولت............................... 137

۴‐۲‐١‐١‐ پيشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی 137

۴‐۲‐١‐۲‐ساير فعاليتهای مؤثر دولت در زمينه الگوی مصرف غذا 139

۴‐۲‐۲‐نقش زنان .............................. 140

۴‐۲‐۲‐١‐پيشنهادات براي زنان.................. 140

پيوست ............................... 142

پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذايی............................................ 143

منابع ............................... 151

منابع فارسي ................................ 152

منابع انگليسي .............................. 155

اينترنت .................................... 155

چکيده انگليسي 156


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما