فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 31
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871533

پیوند ها

پایان نامه بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان


پایان نامه بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان

مقدمه:

موفقيت كودكان در مدرسه تا حدودي به رويدادهايي بستگي دارد كه آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه كرده‏اند. آمادگي كودكان براي ورد به مدرسه و موفقيت بعدي آنها در تحصيل، با جنبه‏هاي مختلف رشد آنها مرتبط است. عواملي از قبيل رشد جسمي، اجتماعي، شناختي، دانشي و چگونگي يادگيري در تعيين موفقيت آنها در مدرسه نقش دارند.


در گذشته، عقيده بسياري بر اين بود كه ورود كودكان به دبستان، آغاز يادگيري و شكوفايي آنها در همه ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب‏نظران مختلف، مسير تفكر و برنامه‏ريزي به سمت بارور كردن آموزش‏هاي پيش از دبستان، به عنوان پيش‏نياز ورود كودكان به مدرسه، تغيير كرده است. بي‏شك پيشرفت در ابعاد گوناگون رشد در سنين بالاتر و حتي مرحله زمينه‏سازي براي اصلاح اعمال و حركات مختلف كودكان با توجه به پژوهشهاي اخير (براي مثال ويليامز، 1983؛ به نقل از مفيدي، 1375)، نوعي دگرگوني انديشه را در زمينه رشد جسمي و حركتي كودكان در سالهاي اوليه كودكي به وجود آورده است. در دو سه دهه اخير نيز در بسياري از موسسه‏هاي آموزشي و تربيتي (به ويژه در جامعه ما) تمايل و گرايش زيادي در چرخش تاكيد از مهارتهاي حركتي و جسمي به سمت زمينه‏هاي رشد شناختي و ذهني كودكان حس شده است (مفيدي، 1375). هر چند مهارتهاي حركتي و شناختي لازم و ملزوم يكديگرند و در برخي از ديدگاههاي رشد مثل تئوري پياژه (1374)، مهارتهاي حركتي زيربناء و لازمة مهارتهاي شناختي هستند.

اهداف پژوهش:

اهداف اصلي پژوهش عبارتند از:

  • بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏دبستاني بر مهارتهاي رواني ـ حركتي دانش‏آموزان سال اول، دوم و سوم شهر تهران.
  • بررسي ميزان تاثير آموزش پيش از دبستاني بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان سال اول، دوم و سوم ابتدايي.
  • بررسي تفاوتهاي جنسي دانش‏آموزان در ارتباط با متغيرهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي

 

فرضيه هاي پژوهش

1- بين دانش‏آموزاني كه تجربه آموزش‏هاي پيش از دبستان داشته‏اند با دانش‏آموزاني كه چنين تجربه‏اي نداشته‏اند، در مهارتهاي رواني ـ حركتي تفاوت معني داري وجود دارد.

2- دانش‏آموزاني كه تجربه آموزش هاي پيش از دبستان دارند نسبت به دانش‏آموزاني كه اين تجربه را ندارند، سازگاري اجتماعي بيشتري دارند.

5- بين مهارتهاي رواني ـ حركتي دختران و پسران كه آموزش پيش دبستاني را گذرانده اند تفاوت معني‏داري وجود دارد.

6- بين سازگاري اجتماعي دختران و پسراني كه آموزش پيش‏دبستاني را گذرانده‏اند تفاوت معني‏داري وجود دارد.

 

تعداد صفحات 150 word

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
مقدمه 1
بيان مساله 2
ضرورت و اهداف تحقيق 6
اهداف پژوهش 7
فرضيه هاي پژوهش 7
تعاريف و اصطلاحات 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
خلاصه اي از فصل دوم 11
تاريخچه آموزش پيش دبستاني 11
تعريف دوره پيش دبستاني 21
ويژگيهاي كودك در دوره پيش دبستاني 21
اهداف دوره پيش دبستاني 25
مهارتهاي رواني ـ حركتي در دوره دبستان 27
تحول حركت در كودكان دبستاني 29
مهارتهاي رواني ـ حركتي 31
سازگاري اجتماعي 42
روابط با همسالان 48
وظيفه مهد كودك و مراكز پيش دبستاني از ديدگاه آدلر 66
پيشينه پژوهش 73

فصل سوم: روش شناسي
روش پژوهش 90
ابزار پژوهش 90
جامعه آماري 92
گروه نمونه و روش نمونه گيري 92
متغيرها 93
روش اجراي پژوهش 93
روشهاي آماري 93

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل نتايج 95
يافته هاي جانبي پژوهش 102

فصل پنجم: يافته هاي پژوهش و بحث دربارة نتايج آن
محدوديت هاي پژوهش 118
پيشنهادات 118

منابع 121
ضمائم 130

فهرست جداول
جدول شماره 2- مقوله هاي اصلي در حوزه رواني ـ حركتي 34
جدول شماره 1-2- شاخص هاي رشد رفتار طبيعي 55
جدول شماره 2-2- مراحل رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون 59
جدول شماره 3-2- تشخيص هدفهاي كودكان ناسازگار 68
جدول شماره 1- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب جنسيت 95
جدول شماره 2- توزيع فراواني آزمئدنيها برحسب گروه آموزش ديده و آموزش نديده 95
جدول شماره 3- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب 96
جدول شماره 4- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب كلاس 96
جدول شماره 5- توزيع فراواني شغل پدر آزمودنيها 97
جدول شماره 6- توزيع فراواني شغل مادر آزمودنيها 97
جدول شماره 7- توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر آزمودنيها 98
جدول شماره 8- توزيع فراواني سطح تحصيلات مادر آزمودنيها 98
جدول شماره 9- مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده در مهارتهاي رواني ـ حركتي 99
جدول شماره 10- مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي و مؤلفه هاي آن در دو گروه آموزش ديده و
آموزش نديده 100
جدول شماره 11- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي 100
جدول شماره 12- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي 101
جدول شماره 13- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده در سازگاري اجتماعي 101
جدول شماره 14- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در سازگاري اجتماعي 102
جدول شماره 15- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران در مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 102
جدول شماره 16- مقايسه ميانگينهاي دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك سن در دو متغير
مهارتهاي روانـي ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 103
جدول شماره 17- مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك جنس در
مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 104

جدول شماره 18- مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان
براساس وضعيت اشتغال مادر 105
جدول شماره 19- مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس شغل پدر با استفاده از
تحليل واريانس يك طرفه 105
جدول شماره 20- آزمون توكي براي تشخيص تفاوتهاي معنادار بين ميانگين ها 106
جدول شماره 21- مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي براساس شغل پدر با استفاده از
تحليل واريانس يك طرفه 106
جدول شماره 22- مقايسه ميانگين هاي رواني ـ حركتي كودكان براساس تحصيلات پدر با استفاده
از تحليل واريانس يك طرفه 107
جدول شماره 23- آزمون تعقيبي توكي براي تعيين معناداري تفاوت ميانگين هاي رواني ـ حركتي
براساس تحصيلات پدر 107
جدول شماره 24- مقايسه ميانگينها در اسزگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر با استفاده از تحليل واريانس
يك طرفه 108
جدول شماره 25- آزمون توكي براي مقايسه ميانگينها در سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر 108
جدول شماره 26- مقايسه ميانگين مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل
واريانس يك طرفه 109
جدول شماره 27- آزمون توكي براي مقايسه دو به دو ميانگينهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر 109
جدول شماره 28- مقايسه ميانگين سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل واريانس
يك طرفه 110
جدول شماره 29- همبستگي بين زيرمقياسهاي سازگاري اجتماعي با يكديگر و با مهارتهاي رواني ـ حركتي 111


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما