فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 391
 • بازدید دیروز : 99
 • بازدید کل : 888544

پیوند ها

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت مورد مطالعه: شرکت ایران بهداشت


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت مورد مطالعه: شرکت ایران بهداشت

چکیده

فناوری اطلاعات و استفاده از آن امروزه به صورت گسترده ای توسط سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد با توجه به رشد استفاده این سیستم ها در سازمان ها تا کنون تحقیقات جامعی در بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت صورت نپذیرفته باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت می باشد. به همین منظور از تعداد 89 نفر از کارشناسان این شرکت به عنوان نمونه تحقیق استفاده شده است.

روش تحقیق در این تحقیق ابعاد فناوری اطلاعات بر اساس مدل ارائه شده در کتاب مقیمی (1390) استخراج شده است و در قالب اهمیت استفاده از اینترنت، شایستگی استفاده از کامپیوتر، آگاهی استفاده از کامپیوتر ارائه شده است. به منظور سنجش متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده گردید.

نتایج این آزمون نشان داد که رابطه معنی داری بین اهمیت اینترنت، شایستگی شخصی، آگاهی از کامپیوتر با حسابداری مدیریت وجود دارد.

هدف اصلی

 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت

اهداف فرعی

 • تبیین وضعیت فناوری اطلاعات در شرکت ایران بهداشت
 • تبیین وضعیت استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت

فرضیه اصلی

 • استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.

فرضیات فرعی

 • اهمیت استفاده از اینترنت تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.
 • شایستگی استفاده از کامپیوتر تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.
 • آگاهی استفاده از کامپیوتر تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.
 • میزان استفاده از فناوری اطلاعات در شرکت ایران بهداشت در حد متوسطی ارزیابی می شود.
 • وضعیت حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت در حد متوسطی ارزیابی می شود.
 • ابعاد فناوری اطلاعات در شرکت ایران بهداشت از اولویت یکسانی برخوردار می باشد.
 • ابعاد حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت از اولویت یکسانی برخوردار می باشد.

 

 

تعداد صفحات 91 word

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1 بیان مساله. 3

1-2 ضرورت تحقیق.. 4

1-3 اهداف تحقیق.. 5

1-3-1 هدف اصلی.. 5

1-3-2 اهداف فرعی.. 5

1-4 فرضیات تحقیق.. 5

1-4-1 فرضیه اصلی.. 5

1-4-2 فرضیات فرعی.. 5

1-5 واژه های تحقیق.. 6

1-5-1 فناوری اطلاعات: 6

1-5-2 حسابداری مدیریت... 7

1-6 قلمرو تحقیق.. 8

1-6-1 قلمرو موضوعی.. 8

1-6-2 قلمرو زمانی.. 8

1-6-3 قلمرو مکانی.. 8

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 9

مقدمه. 10

2-1 بخش اول: فناوری اطلاعات... 11

2-1-1 اطلاعات... 11

2-1-2 مدیریت و نیازهای اطلاعاتی.. 11

2-1-3 تعریف فناوری اطلاعات... 12

2-1-4 کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان.. 13

2-1-4-1 کاربردهای عملیاتی.. 13

2-1-4-2 کاربردهای اطلاعاتی.. 13

2-1-5 نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان.. 14

2-1-6 مدیران و فناوری اطلاعات... 15

2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات... 16

2-1-8 تئوری های مرتبط با پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات... 17

2-1-8-1 تئوری کنش موجه. 17

2-1-8-2 تئوری رفتار برنامه ریزی شده 19

2-1-8-3 مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده 21

2-1-8-4 الگوی پذیرش فناوری.. 22

2-1-9 معماری و سیستم های اطلاعات استراتژیک.... 25

2-1-9-1 معماری سیستم.. 25

2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک.... 25

2-1-9-3 اهمیت معماری برای سیستم های اطلاعات استراتژیک.... 26

2-1-9-4 فرآیند تهیه معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک.... 27

2-1-9-5 برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک.... 27

2-1-10 سیستم های اطلاعات منابع انسانی.. 32

2-2 بخش دوم: حسابداری مدیریت... 33

2-2-2 خاستگاه و تکامل تدریجی حسابداری مدیریت... 34

2-2-3 حسابداری مدیریت موجود. 35

2-2-3-1 اصول حسابداری مدیریت... 36

2-2-3-2 مدل سازی روابط مصرف... 36

2-2-3-3 بهره برداری از مفاهیم حسابداری مدیریت... 36

2-2-3-3 بهره برداری از مفاهیم حسابداری مدیریت... 37

2-2-3-4 کاربرد پشتیبان تصمیم.. 37

2-2-3 حسابداری مدیریت استراتژیک.... 38

2-2-4-1 رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک.... 39

2-2-5 نقش حسابداری در پذیرش و اجرای حسابداری.. 40

2-3 معرفی شرکت ایران بهداشت... 43

2-4 پیشینه تحقیق.. 44

فصل سوم روش تحقیق.. 49

مقدمه. 50

3-1 روش تحقیق.. 50

3-2-1 در اجرای این تحقیق از مراحل زیر پیروی می شود. 50

3-2 جامعه آماری.. 51

3-3 حجم نمونه و نمونه گیری.. 51

3-3-1 حجم نمونه. 51

3-4-1 برآورد حجم نمونه. 51

3-4 معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات... 52

3-5 روش جمع آوری داده ها 52

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 52

3-7 روایی و پایایی.. 55

3-7-1 روایی.. 55

3-7-2 پایایی.. 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 بخش اول: تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی.. 58

4-2-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 58

4-2-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 59

4-2-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری.. 60

4-2-4 بررسی وضعیت سابقه کاری.. 61

4-2 تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی.. 62

4-2-1 فرضیه 1: رابطه معنی داری بین اهمیت اینترنت با حسابداری مدیریت وجود دارد. 62

4-3 بخش سوم: رتبه بندی متغیرهای تحقیق.. 65

4-3-1 اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات... 65

4-3-2 اولویت بندی شاخص های حسابداری مدیریت... 66

4-4 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق.. 67

4-4-1 بررسی وضعیت شاخص های فناوری اطلاعات... 67

4-4-2 بررسی وضعیت شاخص های حسابداری مدیری.. 68

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات... 69

مقدمه. 70

5-1 نتایج بخش آمار توصیفی.. 70

5-2 بخش مرور فرضیات و نتایج فرضیات تحقیق.. 71

5-2-1 نتایج فرضیه ی 1. 71

5-2-2 نتیجه فرضیه 2. 71

5-2-3 نتایج فرضیه فرعی شماره 3. 72

5-2-4 نتایج اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات... 72

5-2-5 نتایج اولویت بندی شاخص های حسابداری مدیریت... 73

5-2-6 نتایج بررسی وضعیت شاخص های فناوری اطلاعات... 73

5-2-7 نتایج بررسی وضعیت شاخص های حسابداری مدیریت... 73

5-3 محدودیت های تحقیق.. 74

5-4 بخش سوم: ارائه پیشنهادها 74

منابع.. 77

پیوست پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات

پیوست نرم افزار

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 تاثیر سطوح مدیریت بر منبع اطلاعات و شکل ارائه آن (صرافی زاده و علی پناهی، 1380) 12

شکل 2-2 تئوری کنش موجه. 18

شکل 2-3 الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دانیلی 2004) 21

شکل 2-4 الگوی پذیرش فناوری (لو و همکاران، 2009) 23

شکل 4-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 58

شکل 4-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 59

شکل 4-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری.. 60

شکل 4-4 بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری.. 61

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1 پایایی ابزار تحقیق.. 55

جدول 4-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 58

جدول 4-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 59

جدول 4-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری.. 60

جدول 4-4 بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری.. 61

جدول 4-5 رگرسیون رابطه بین اهمیت اینترنت با حسابداری مدیریت... 62

جدول 4-6 رگرسیون رابطه بین شایستگی شخصی با حسابداری مدیریت... 63

جدول 4-7 رگرسیون رابطه بین آگاهی از مسائل مربوط به استفاده از کامپیوترها با حسابداری مدیریت... 64

جدول 4-8 آزمون فریدمن شاخص های فناوری.. 65

جدول 4-9 آزمون فریدمن شاخص های حسابداری مدیریت... 66

جدول 4-10 بررسی وضعیت شاخص فناوری اطلاعات... 67

جدول 4-11 بررسی وضعیت شاخص حسابداری مدیریت... 68


مبلغ واقعی 25,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما