فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1039
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868958

پیوند ها

بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده:

 

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.

دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:

بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.

لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

- فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اول:

H0 : بين تغييرات فروش و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1 : بين تغييرات فروش و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

فرضيه دوم:

H0: بين تغييرات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بررسي تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بررسي تهران ارتباطي وجود ندارد.

فرضيه سوم:

H0: بين تغييرات هزينه‌هاي عملياتي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات هزينه عملياتي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

فرضيه چهارم:

H0: بين تغييرات هزينه‌هاي مالي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات هزينه‌هاي مالي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

فرضيه پنجم:H0: بين تغييرات ساير هزينه و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات ساير هزينه‌ها و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

فرضيه ششم:

H0: بين تغييرات ساير درآمدها و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات ساير درآمدها و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

فرضيه هفتم:

H0: بين تغييرات سود خالص و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات سود خالص و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

رضيه هشتم:

H0: بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان (فروش، بهاي‌تمام شده کالاي فروش رفته، هزينه عملياتي، هزينه مالي، ساير هزينه‌ها ، ساير درآمدها ، سود خالص)‌ و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.

H1: بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان (فروش، بهاي‌تمام شده کالاي فروش رفته، هزينه عملياتي، هزينه مالي، ساير هزينه‌ها ، ساير درآمدها ، سود خالص)‌ و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.

5- قلمرو تحقيق :

قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مكاني تحقيق، شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زماني تحقيق: قلمرو تحقيق زماني از سال 1379 تا پايان سال 1383 را دربرمي‌گيرد.

قلمرو موضوعي تحقيق: اين تحقيق به بررسي و آزمون ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان و تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد

 

تعداد صفحات 96 word

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکيده ...................................................................................................................... 1

فصل اول_ كليات تحقيق :

مقدمه......................................................................................................................... 2

بيان موضوع................................................................................................................ 3

هدف و دلايل انتخاب.................................................................................................. 4

اهميت موضوع ........................................................................................................... 5

فرضيه تحقيق ............................................................................................................. 6

قلمرو تحقيق .............................................................................................................. 8

متغيرهاي تحقيق ........................................................................................................ 9

جمع آوري اطلاعات ................................................................................................ 11

تعاريف و اصطلاحات............................................................................................... 12

 

فصل دوم _ مباني نظري تحقيق :

مقدمه ...................................................................................................................... 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان .................................................. 18

سود حسابداري ......................................................................................................... 18

نظريات پيرامون سود ................................................................................................. 19

سود تحققي و سود غير تحققي ................................................................................... 21

مفهوم سود در گزارشگري مالي ................................................................................. 26

اهداف گزارشگري سود ............................................................................................ 28

نقاط قوت سود حسابداري ......................................................................................... 28

نقاط ضعف سود حسابداري ....................................................................................... 29

نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري ........................................................ 30

صورت سود و زيان .................................................................................................. 31

ماهيت درآمد ........................................................................................................... 31

اندازه گيري درآمد ................................................................................................... 32

تحقق درآمد ............................................................................................................ 35

مقاطع زماني شناسايي درآمد ...................................................................................... 35

ماهيت هزينه ........................................................................................................... 37

اندازه گيري هزينه .................................................................................................... 38

زمان وقوع هزينه ...................................................................................................... 39

بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمايه گذاري ................................................................................................. 41

عوامل مؤثر بر بازدهي ............................................................................................... 43

بازارهاي اوراق بهادار ............................................................................................... 45

كارايي بازار ............................................................................................................. 45

سطوح كارايي بازار ................................................................................................... 46

استفاده كنندگان از صورتهاي مالي ............................................................................ 48

بخش سوم - تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام

سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني ......................................................................... 49

بخش چهارم - مروري بر تحقيقات قبلي .................................................................... 54

فصل سوم – روش تحقيق

مقدمه ...................................................................................................................... 63

اهداف تحقيق ........................................................................................................... 63

روش تحقيق ............................................................................................................ 64

فرضيه تحقيق ........................................................................................................... 66

جامعه آماري ............................................................................................................ 69

نمونه آماري ............................................................................................................ 69

متغيرهاي تحقيق ...................................................................................................... 72

روش جمع آوري اطلاعات ....................................................................................... 72

روش آزمون فرضيات ............................................................................................... 73

محدوديتهاي تحقيق .................................................................................................. 75

فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ...................................................................................................................... 76

روش تجزيه و تحليل داده ها...................................................................................... 76

فرضيه هاي تحقيق .................................................................................................... 77

نتايج آزمون فرضيه ................................................................................................... 79

فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات ..................................................................... 93

مقدمه ...................................................................................................................... 93

پيشنهادات تحقيق ..................................................................................................... 94

ساير پيشنهادات ....................................................................................................... 96

 

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما