فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 990
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868909

پیوند ها

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم


سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC  در صنایع آلومینیوم

چكيده:

سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است.

همانطور كه از موضوع تحقيق برمي‌آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك بوده و براي اينكار در قلمرو زماني سال مالي 83-84 شركت مذكور، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي مربوط به آن دوره را مورد بررسي قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عمليات حسابداري آن و شناسايي مراكز فعاليت عمده و تلفيق منطقي اين فعاليتها، نهايتاً 13 فعاليت را بعنوان زيربناي سيستم ABC شناسايي كرده و محركهاي هزينه هركدام از اين فعاليتها را انتخاب كرده است.

نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان داد، كه استفاده از سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت نه تنها باعث تخصيص هرچه دقيق‌تر هزينه‌هاي سربار مي‌شود بلكه باعث مي‌گردد كه مديران داخلي شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل توليد تصميمات بهتري را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود ياري نمايند

سوالات اصلي تحقيق:

آيا سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) اطلاعات كافي و مربوط در اختيار تصميم‌گيرندگان شركت مورد تحقيق قرار مي‌دهد؟

آيا سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) مي‌تواند بر روي بهاي تمام شدة محصولات تاثيرگذار باشد؟

 

فرضيه‌هاي تحقيق:

بين اطلاعات بهاي تمام شده بر اساس سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت ABC با سيستم سنتي تفاوت معناداري وجود دارد.

اطلاعات بهاي تمام شده بر اساس سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت ABC در مقايسه با سيستم سنتي تاثير بيشتري بر تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان دارد.

 

نوآوري تحقيق:

سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت يكي از تكنيكهاي نوين حسابداري مديريت مي‌باشد اين تحقيق براي اولين بار در قلمرو موضوعي، قلمرو مكاني، قلمرو زماني صورت گرفته است

 

تعداد صفحات 154 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات ۲

۱-۱ مقدمه ۳

۲-۱ بیان مساله ۸

۳-۱ انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق ۹

۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰

۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۱۰

۶-۱ سوالات اصلی تحقیق ۱۱

۷-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۱

۸-۱ نوآوری تحقیق ۱۱

۹-۱ تعاریف عملیاتی ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۴

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری ۱۵

۱-۲ حسابداری بهای تمام شده ۱۵

۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن ۱۵

۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری ۱۶

۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده ۱۷

۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده ۱۸

۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده ۲۰

۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده ۲۲

۸-۲ سیستمهای هزینه‌یابی ۲۳

۹-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سنتی ۲۳

۱۰-۲ سیستمهای هزینه‌یابی سفارش کار ۲۷

۱۱-۲ سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای ۲۸

۱۲-۲ هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی ۳۳

۱۳-۲ هزینه‌یابی بر مبنای هدف ۴۹

قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت۵۵

۱۴-۲ مقدمه ۵۵

۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید ۵۷

۱۶-۲ حسابداری مدیریت ۵۷

۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت ۵۸

۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت ۵۸

۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ۶۰

۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت ۶۱

۲۱-۲ طبقه‌بندی هزینه‌ها ۶۲

۲۲-۲ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 63

۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC 78

۲۴-۲ مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC 81

۲۵-۲ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی ۸۲

۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت ۸۳

۲۷-۲ نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۸۹

۲۸-۲ هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان ۹۴

۲۹-۲ قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

۳۰-۲ بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت

قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۹۷

۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق ۹۷

۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی ۱۰۳

۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت ۱۰۴

۳۲-۲ مراحل تولید ۱۰۵

۳۳-۲ پروسه تولید ۱۰۶

۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده ۱۰۹

۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳ ۱۱۵

۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۱۱۷

۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب ۱۱۸

۳۸-۲ تعیین فعالیتها ۱۲۱

۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت ۱۲۱

۴۰-۲ تخصیص هزینه‌ها ۱۲۳

۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC 124

۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC 124

قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده ۱۲۵

۴۳-۲ پیشینه تحقیق ۱۲۵

فصل سوم: متدولوژی تحقیق ۱۳۳

۱-۳ مقدمه ۱۳۴

۲-۳ روش تحقیق ۱۳۴

۳-۳ ابزار تحقیق ۱۳۵

۴-۳ فرضیه‌های تحقیق ۱۳۵

۵-۳ قلمرو تحقیق ۱۳۵

۶-۳ داده‌های تحقیق ۱۳۶

۷-۳ متغیرهای تحقیق ۱۳۷

۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها ۱۳۶

۹-۳ روش تحلیل داده‌ها ۱۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۱۳۸

۱-۴ مقدمه ۱۳۹

۲-۴ آزمون فرضیه‌ها ۱۳۹

۳-۴ فرضیه اصلی اول ۱۳۹

۴-۴ فرضیه اصلی دوم ۱۴۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۴۵

۱-۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۴۶

۲-۵ نتیجه‌گیری کلی ۱۴۶

۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق ۱۴۷

۴-۵ سایر پیشنهادات ۱۴۸

۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۱۴۸

۶-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۴۷

پیوست ۱۴۹

منابع و مأخذ ۱۵۰

چکیده انگلیسی ۱۵۳


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما