فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 56
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871558

پیوند ها

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

يکي از موضوعاتي که در ادبيات مالي و سرمايه گذاري مورد توجه گسترده و فراگير قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمايه مي باشد. توسعه، رشد و تداوم فعاليت هر شرکت مستلزم سرمايه گذاري است که بايد از طريق تأمين منابع مالي لازم تحقق پذيرد. در مديريت مالي از دو نوع منبع مالي نام برده مي شود، منابع مالي از داخل موسسه و منابع مالي خارج از موسسه . دريافت وام از بانکها، انتشار سهام جديد و خريد نسيه مواد و ماشين آلات، مثالهايي از تأمين منابع مالي مورد نياز از منابع خارجي است.

استفاده از ذخاير، استهلاک داراييهائي ثابت، کاهش داراييهاي جاري و فروش داراييهاي ثابت اضافي و عدم تقسيم سود، مواردي از تأمين منابع مالي از داخل موسسه است. تأمين منابع مالي به هر کدام از دو صورت بالا، هزينه ها و آثاري را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصميم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمين مالي ناگزير مي نمايد.

هرگاه هزينه ها و آثار منفي تأمين منابع مالي مورد نياز، از بازدهي نهايي سرمايه گذاريها بيشتر باشد از سرمايه گذاري مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصميمات مالي هر شرکت مخصوصاً جهت تأمين مالي شرکت از طريق بدهدي يا انتشار سهام عادي باعث خواهد شد که ساختار سرمايه شرکت تغيير يابد و بر روي سودآوري و ريسک سهام در بازار تأثير گذارد و قطعاً رمايه گذاران در هنگام ارزيابي شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهاي بدهي يکي از راههاي بررسي ساختار سرمايه شرکت و تجزيه و تحليل چگونگي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت است.

در اين فصل با تعريف دقيق موضوع مورد بررسي و اهميت پرداختن به آن، فرضيات تحقيق را بيان کرده و کلياتي از روش آزمون فرضيات ذکر مي گردد.

هدف کلي اين تحقيق عبارت است از :

«بررسي تأثير نسبت بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»

و اهداف خاص آن به شرح زير مي باشد:

1- بررسي مقدار و جهت تأثير نسبت بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران

2- تحقيق در مورد تأثير نسبت بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران در پنج سال اخير (1380 تا 1384)

3- تجزيه و تحليل تأثير نسبت بدهي بر ارزش بازار شرکتها در 5 صنعت خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات داروي، ساخت ماشين آلات و دستگاهاي برقي، ساخت محصولات فلزي و فلزات اساسي، از صنايع طبقه بندي شده در بورس اوراق بهادار تهران .

4- تحقيق در مورد تأثير نسبت مطلوب صنعت بر بدهي و ايجاد الگويي براي تأمين مالي شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران.

4-1- فرضيات تحقيق

در اين تحقيق سعي بر آن است که فرضيات زير مورد آزمون قرار گيرد:

فرضيه اصلي تحقيق : ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت مورد مطالعه اثر معناداري دارد.

فرضيه فرعي 1: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت ماشين آلات و دستگاههاي برقي اثر معناداري دارد.

فرضيه فرعي 2: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت فلزات اساسي اثر معناداري دارد.

فرضيه فرعي 3: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت ساخت محصولات فلزي اثر معناداري دارد.

فرضيه فرعي 4: ميزان اختلاف نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت مواد و محصولات دارويي اثر معناداري دارد.

فرضيه فرعي 5: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات اثر معناداري دارد.

5-1- روش تحقيق

تحقيق حاضر را به‌لحاظ روش انجام آن، مي‌توان تحقيقي از نوع همبستگي با استفاده از تحليل رگرسيون دانست. مدل رگرسيوني اين پژوهش از نوع رگرسيون يک متغيره مي باشد.

آنچه در چند سال اخير شاهديم گسترش استفاده از تکنيک هاي اقتصاد سنجي در حوزه مديريت مالي و سرمايه گذاري است که سبب ايجاد دانشي ميان رشته‌اي تحت عنوان اقتصاد سنجي مالي گرديده است.

مدل‌رگرسيوني يکي از مدلهاي اقتصاد سنجي است که در اکثر مطالعاتي که در جهت شناسائي تأثيرات متغير مستقل بر يک يا چند متغير وابسته صورت پذيرفته، مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

تعداد صفحات 115 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کليات

مقدمه ................................................................................................................................................... 9

1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله ............................................................................................ 11

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق .................................................................................................. 14

3-1- اهداف تحقيق ....................................................................................................................... 15

4-1- فرضيات تحقيق ................................................................................................................... 17

5-1- روش تحقيق ......................................................................................................................... 17

6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات ....................................................................................... 18

7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)......................................................................... 19

8-1- تعريف عملياتي متغيرها..................................................................................................... 19

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

مقدمه .................................................................................................................................................. 23

1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن ..................................................................... 23

2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه ..............................................................

نظريه سود خالص ............................................................................................................................ 25

نظريه سود عملياتي خالص ........................................................................................................... 26

نظريه موديلياني و ميلر .................................................................................................................. 27

مفروضات مدل موديلياني و ميلر ................................................................................................. 28

اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر ................................................................................. 30

نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات ................................................................

نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات .......................................................................

انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر .................................................................................... 37

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي...................... 39

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي .................. 42

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي....................... 43

تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي ......................... 44

تئوري توازي ايستا............................................................................................................................ 46

تئوري ترجيحي ................................................................................................................................ 48

تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول ............................................... 49

3-2- پيشينه تحقيق ..................................................................................................................... 50

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه .................................................................................................................................................. 65

1-3- نوع تحقيق ............................................................................................................................. 66

2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق .................................................................................................. 67

3-3- فرضيه هاي تحقيق ............................................................................................................. 68

4-3- قلمرو تحقيق ......................................................................................................................... 68

5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري ................................................................... 69

6-3 فرآيند تحقيق .......................................................................................................................... 69

7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن ..................................................................................... 70

8-3- روش جمع آوري داده ها .................................................................................................. 70

9-3- روش تحليل داده ها ........................................................................................................... 70

10-3 آزمون توزيع متغير ها ....................................................................................................... 72

11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري.

............................................................................................................................................................. 72

فصل چهارم : آزمون فرضيات

مقدمه .................................................................................................................................................. 77

1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78..................................................

2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش

............................................................................................................................................................. 81

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه ................................................................................................................................................ 101

1-5- خلاصه تحقيق .................................................................................................................... 102

2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري ....................................................................................... 104

3-5- پيشنهادهاي تحقيق .......................................................................................................... 108

فهرت منابع و مآخذ.........................113

 

فهرست نمايه ها

شماره و عنوان نمايه..................................................................................................................... صفحه

نمايه (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايبت آن.......... 24

نمايه (2-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر ااس روش سود خالص 25

نمايه (3-2) هزينه سهام عادي، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه براساس روش سود خالص عملياتي 26

نمايه (1-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي کل داده هاي مورد مطالعه 78

نمايه (2-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي متغيرهاي صنعت هاي مورد مطالعه 78

نمايه (3-4) شاخص هاي آماري گرايش به مرکز و پراکندگي سالهاي مورد مطالعه.... 80

نمايه (4-4) نتايج آزمون بررسي توزيع متغيرهاي مورد مطالعه......................................... 83

نمايه (5-4) جدول آزمون همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق ................... 85

نمايه (6-4) نتايج آزمون ضريب رگرسيون متغير مستقل و ضريب تعيين و آماره هاي آزمون 85

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما