فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 158
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870328

پیوند ها

پایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعات


پایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعات

چکيده:

در اين پژوهش بررسي اجمالي از تاريخچه مطبوعات، تدوين قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاريخ، تعريف مطبوعات و جرايم مطبوعاتي اعم از جرايم عليه اشخاص (تهمت و افتراء، توهين و اقسام آن)‌، جرايم عليه مصالح عمومي کشور و ساير جرايم و خصوصيات جرايم مطبوعاتي، مسئوليت کيفري هر يک از اشخاصي که به نحوي در تهيه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتي داشته اند از جمله صاحب امتياز، مدير مسوول، نويسنده، ساير پديد آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسي در دادگاههاي مطبوعاتي، صلاحيت دادگاه هاي مطبوعاتي، هيئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظايف آنها در طول دادرسي و تاثير نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذيرفته است. روش پژوهش در اين پايان نامه کتابخانه اي مي باشد و در يک ارزيابي کلي رويکرد غالب در يک ارزيابي کلي رويکرد غالب در جهت محدوديت مطبوعات و عدم اجراي قوانين مطبوعاتي بوده است، تعاريف دقيقي از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرايم مطبوعاتي به عمل نيامده و نقش و تاثير هيئت منصفه در راي صادر شده از طرف دادگاه دقيقاً تبيين نگرديده است. لذا بازنگري در قانون و تدوين قانون مطبوعاتي و تعريف دقيق واژه ها لازم به نظر مي آيد. ولي با اين همه رويکرد قانونگذاري همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

واژه هاي کليدي: مطبوعات، جرايم مطبوعاتي، صاحب امتياز، مدير مسوول، هيئت منصفه، علني.

 

 

تعداد صفحات 211 word

 

فهرست مطالب

موضوع صفحه

بخش اول: پيشينه تاريخي مطبوعات و قوانين مطبوعاتي در ايران................

فصل اول: تاريخچه مطبوعات در ايران.....................

1-1-1ملاحظات تاريخي...................

1-1-1-1 مطبوعات در ايران باستان تا قاجار..........

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه..............

1-1-1-3 مطبوعات ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي................

1-1-2 سير تحول قانون مطبوعاتي ايران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامي.............

1-1-2-1 قوانين مطبوعاتي از ابتدا تا انقلاب اسلامي...........

الف) قانون مطبوعاتي 1286 ه . ش...............................

ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش..............

ج) قانون محاکمه وزرا و هيئت منصفه 1307 ه . ش................

د) قانون هيئت منصفه 1310 ه . ش......................

ذ) قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش............

ن) لايحه راجع به توقيف جرائد و تسريع در محاکمه آنها 1327 ه . ش............

و) طرح مربوط به الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناء قانون 1326 ه . ش..........

ه) لايحه قانون مطبوعاتي 1331 ه . ش.........................

ي) لايحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش.........................

1-1-2-2 قوانين مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي.................

الف) لايحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش.....................

ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحيه 1379 ه . ش............

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتي.............

1-2-1 تعريف مطبوعات و جرائم مطبوعاتي.....................

1-2-1-1 تعريف مطبوعات.......................

1-2-1-2 تعريف جرائم مطبوعاتي........................................

1-2-2 جرائم مطبوعاتي ( جرائم عليه اشخاص).................

1-2-2-1 تهمت و افترا از طريق مطبوعات.........................................................................................................

الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................

ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات .....................................................................................................................................................

1-2-2-2 توهين مطبوعاتي و اقسام آن.............................................................................................................

الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................

ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات......................................................................................................................................................

1-2-2-3 توهين به اشخاص عادي از طريق مطبوعات......................................................................................

1-2-2-4 توهين به مقامات دولتي از طريق مطبوعات.........................................................................................

الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................

ب)عنصر مادي...............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات......................................................................................................................................................

1-2-2-5 توهين به اموات از طريق مطبوعات....................................................................................................

الف) عنصر قانوني .........................................................................................................................................

ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات .....................................................................................................................................................

1-2-2-6 توهين به رهبر و مراجع مسلّم تقليد از طريق مطبوعات........................................................................

1-2-2-7 توهين به اديان از طريق مطبوعات.....................................................................................................

الف) توهين به اسلام ......................................................................................................................................

ب) توهين به ساير اديان رسمي کشور..............................................................................................................

1-2-3 حمايت هاي حقوقي از زيان ديده به علت توهين و افتراء مطبوعاتي...........................................................

1-2-3-1حق پاسخگويي.................................................................................................................................

1-2-3-2مطالبه خسارات ...............................................................................................................................

الف) خسارت مادي.........................................................................................................................................

ب) خسارت معنوي.........................................................................................................................................

1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوي.............................................................................................................

1-2-3-4 تهديد از طريق مطبوعات...................................................................................................................

الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................

ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات......................................................................................................................................................

1-2-4 جرايم عليه مصالح عمومي کشور از طريق مطبوعات...............................................................................

1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامي................................................................................................................

الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................

ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات......................................................................................................................................................

1-2-4-2 انتشار مذاکرات غير علني مجلس، محاکم و تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي.......................................

الف) افشاء مذاکرات غير علني مجلس.................................................................................................................

ب) افشاء مذاکرات غير علني محاکم...................................................................................................................

ج) افشاء تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي......................................................................................................

1-2-4-3 تحريک به ارتکاب جرم عليه امنيت کشور از طريق مطبوعات................................................................

الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................

ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................

ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................

د) مجازات......................................................................................................................................................

1-2-4-4 انتشار مطالب و صور منافي عفت از طريق مطبوعات......................

الف) عنصر قانوني..............

ب) عنصر مادي............................

ج) عنصر معنوي..................................

د) مجازات................

1-2-4-5 انتشار نشريه بدون پروانه.....................

1-2-4-6 تقليد نام يا علامت نشريه ديگر................

1-2-4-7 سرقت ادبي ..................

1-2-4-8 اجاره دادن امتياز پروانه نشريه به غير و هرگونه واگذاري به افراد فاقد صلاحيت....................................

بخش دوم: مسوول و مسووليت کيفري در قانون مطبوعات و نحوه دادرسي در جرايم مطبوعاتي...........................

فصل اول: مسوول و مسووليت کيفري در قانون مطبوعات ............

2-1-1 مسووليت کيفري در قوانين مطبوعاتي سابق......

2-1-2 مسووليت کيفري در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحيه 1379 ه . ش...............

2-1-2-1 مسووليت کيفري صاحب امتياز ................

2-1-2-2 مسووليت کيفري مدير مسوول .........................................

2-1-2-3 مسووليت نويسنده و ساير پديد آورندگان .................................................

2-1-2-4 مسووليت ساير دست اندر کاران.................................................

فصل دوم: نحوه و جريان دادرسي در جرائم مطبوعاتي...........

2-2-1صلاحيت دادگاه مطبوعات...

2-2-2 تشريفات و شيوه دادرسي...

2-2-2-1 علني بودن دادرسي...

2-2-2-2 لزوم حضور هيئت منصفه در دادرسي...

الف) سابقه تاريخي هيئت منصفه...

ب) قضاوت نقادانه پيرامون هيئت منصفه..

1- دلايل مخالفان....

2- دلايل موافقان...............

2-2-3 نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه و وظايف آنها قبل از اصلاح قانون اخير التصويب 1379..

2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه....

2-2-3-2نحوه شرکت هيئت منصفه....

2-2-3-3 راي هيئت منصفه.....

2-2-4 نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه با توجه به قانون اخير التصويب 1379....

2-2-4-1 شرايط اعضاي هيئت منصفه...

2-2-4-2 وظايف هيئت منصفه و راي آنها....

2-2-4-3 پژوهش خواهي......

بخش سوم: نتيجه گيري و پيشنهادات....


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما