فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 605
 • بازدید دیروز : 1065
 • بازدید کل : 887816

پیوند ها

دانلود پروژه ارشد بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری در بین مشتریان نظام بانکی


دانلود پروژه ارشد بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری در بین مشتریان نظام بانکی

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، شرکت هایی موفق هستند که بتوانند ارزش های بیشتری را برای مشتریان به وجود آورند یا در واقع، دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلند مدت با شرکت ترغیب سازند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت ارتباط با مشتریان نظام بانکی می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شعب بانک ملت شهرستان گنبد کاووس حدود 65000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع تصادفی ساده می باشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه برابر با 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار smartpls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بازاریابی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت ارتباط با مشتری دارد. با توجه به آزمون رتبه بندی فریدمن برای مولفه ای فعالیت های بازاریابی به ترتیب مشتری گرایی، گرایشات ارتباطی، نگرش های ارائه دهنده خدمات و افشای متقابل بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط با مشتری دارند و برای مولفه های کیفیت ارتباط با مشتری به ترتیب ارتباط مداوم، رضایت مشتریان، تبلیغات دهان به دهان و اعتماد می باشد.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

 1. بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری.

اهداف فرعی:

 1. بررسی تاثیر مشتری گرایی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری.
 2. بررسی تاثیر گرایش های ارتباطی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری.
 3. بررسی تاثیر افشای متقابل بر روی کیفیت ارتباط با مشتری.
 4. بررسی تاثیر نگرش های ارائه دهنده خدمات بر روی کیفیت ارتباط با مشتری.
 5. بررسی تاثیر کیفیت ارتباط با مشتری بر روی رضایت مشتری.
 6. بررسی تاثیر کیفیت ارتباط با مشتری بر روی تبلیغات دهان به دهان.
 7. بررسی تاثیر کیفیت ارتباط با مشتری بر روی اعتماد مشتریان.
 8. بررسی تاثیر کیفیت ارتباط با مشتری بر روی ارتباط مداوم با مشتریان.

1-4 فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

فعالیت های بازاریابی تاثیر معناداری بر روی کیفیت ارتباط با مشتری دارد.

فرضیه های فرعی:

 • مشتری گرایی تاثیر معناداری بر روی کیفیت ارتباط با مشتری دارد.
 • گرایش های ارتباطی تاثیر معناداری بر روی کیفیت ارتباط با مشتری دارد.
 • افشای متقابل تاثیر معناداری بر روی کیفیت ارتباط با مشتری دارد.
 • نگرش های ارائه دهنده خدمات تاثیر معناداری بر روی کیفیت ارتباط با مشتری دارد.
 • کیفیت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری بر روی رضایت مشتری دارد.
 • کیفیت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری بر روی تبلیغات دهان به دهان دارد.
 • کیفیت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری بر روی اعتماد مشتریان دارد.
 • کیفیت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری بر روی ارتباط مداوم مشتریان دارد.

 

تعداد صفحات 155 word

پرسشنامه تاثیر فعالیت های بازاریابی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 بیان مساله: 2

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 فرضیه های تحقیق: 5

1-5 قلمرو زمانی، مکانی؛ موضوعی تحقیق: 6

1-5-1 قلمرو زمانی: 6

1-5-2 قلمرو مکانی: 6

1-5-3 قلمرو موضوعی: 6

1-6 متغیرهای تحقیق: 6

1-7 تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق: 7

1-7-1 تعاریف مفهومی.. 7

1-7-2 تعاریف عملیاتی: 8

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه: 12

2-1-1 بازاریابی خارجی.. 13

2-1-2 بازاریابی داخلی.. 13

2-1-3 بازاریابی متقابل.. 14

2-1-4 زنجیره خدمت و سود. 15

2-1-5 فعالیت های بازاریابی.. 16

2-1-6 مفهوم و تعریف مزیت رقابتی.. 18

2-1-7 اندازه گیری فعالیت های بازاریابی.. 19

2-1-8 مشتری گرایی: 21

2-1-8-1 مفهوم مشتری گرایی.. 22

2-1-8-2 ضرورت حرکت به سمت مشتری گرایی: 23

2-1-8-3 اشکال و دیدگاه های متفاوت به مشتری گرایی.. 24

2-1-9 گرایش های ارتباطی.. 25

2-1-9-1 گرایش ارتباطی و طول ارتباط.. 26

2-2 بخش دوم مبانی نظری کیفیت ارتباط با مشتری.. 30

2-2-11 اجزای تشکیل دهنده ی کیفیت خدمت... 32

2-2-1-1 کیفیت فرآیند. 32

2-2-1-2 کیفیت ستاده 32

2-2-1-3 کیفیت فیزیکی.. 32

2-2-1-4 کیفیت تعاملات... 33

2-2-1-5 کیفیت سازمان.. 33

2-2-2 کیفیت رابطه با مشتری.. 33

2-2-2-1 کیفیت ارتباط.. 35

2-2-3 ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری.. 36

2-2-3-1 مقیاس کیفیت ارتباط با مشتری.. 36

2-2-3-1 اجزای مقیاس کیفیت خدمت... 36

2-2-3-2 مدل عملیاتی/ فنی کیفیت ارتباط با مشتری.. 38

2-2-4 اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان.. 39

2-2-4-1 ایجاد موانع رقابتی.. 39

2-2-4-2 وفاداری مشتریان.. 39

2-2-4-3 محصولات متمایز. 40

2-2-4-4 کاهش هزینه های بازاریابی.. 40

2-2-5 کیفیت خدمات از دیدگاه بازاریابی رابطه مند. 41

2-2-6 صمیمیت با مشتری.. 45

2-2-7 نتایج قابل لمس کیفیت ارتباط با مشتری.. 47

2-2-7-1 مفهوم وفاداری مشتری.. 47

2-2-7-1-1 عوامل موثر بر وفاداری.. 49

2-2-7-1-2 مزایای وفاداری مشتری.. 51

2-2-7-2- رضایت مشتری.. 53

2-2-7-3 اعتماد مشتری.. 56

2-2-7-4 اعتبار برند. 57

2-2-7-5 تعهد ارتباطی.. 59

2-2-7-6 تبلیغات دهان به دهان: 59

2-2-7-6-1 بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته. 61

2-2-7-6-2 سطوح بازاریابی دهان به دهان.. 64

2-2-7-6-3 روش های اجرایی تبلیغات دهان به دهان.. 66

2-2-7-6-4 قدم های شش گانه ی بازاریابی دهان به دهان.. 69

2-2-7-7 کیفیت ادراک کلی.. 72

2-2-8 رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط.. 73

2-3 پیشینه داخلی و بین المللی.. 74

2-3-1 پیشینه تحقیق.. 74

فصل سوم روش تحقیق.. 82

3-1 روش تحقیق.. 83

3-2 جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 83

3-3 روش نمونه گیری.. 84

3-4 ابزار گردآوری داده 85

3-5 روایی و پایایی ابزار 86

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 90

3-6-1 مراحل مدل سازی در SEM: 92

3-6-2 روش حداقل مربعات جزئی (PLS) 95

3-6-3 پایایی و روایی در PLS: 95

3-6-4 معیارهای ارزیابی برازش مدل در PLS (مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی): 98

3-7 آزمون فریدمن.. 100

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 101

4-1 مقدمه. 102

4-2 آمار توصیفی.. 103

4-3 آزمون های تکمیلی.. 108

4-3-1 آزمون تی استیودنت... 108

4-3-2 آزمون تحلیل واریانس یک طرفه. 108

4-3-2-1 مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت سنی.. 109

4-3-2-2 مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت میزان تحصیلات... 110

4-3-2-3 مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک میزان آشنایی.. 111

4-4 آزمون مدل مفهومی تحقیق.. 112

4-5 بررسی مدل اندازه گیری پژوهش.... 114

4-6 آزمون مدل مفهومی پژوهش.... 117

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات... 126

5-1 مقدمه. 127

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 127

5-2-1 یافته های جمعیت شناختی.. 127

5-2-2 یافته های استنباطی.. 130

5-3 در ادامه پیشنهاداتی برای بانک ملت بر اساس این تحقیق ارائه داده می شود: 139

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 140

5-5 محدودیت های پژوهش.... 141

5-6 محدودیت ها 142

پیوست... 144

پرسشنامه تاثیر فعالی های بازاریابی بر روی کیفیت ارتباط با مشتری.. 145

پیوست 2 خروجی نرم افزار Spss 146

پیوست 3 خروجی نرم افزار Pls 147

منابع.. 148

Abstract 155

 

فهرست اشکال

 

شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق(Basheer A. Al-alak,2013) 90

شکل 3-2: مراحل مدلسازی در SEM... 93

شکل 4-1: تحلیل های استفاده شده در تحقیق حاضر. 103

شکل 4-3 نمودار دوناتی وضعیت سنی.. 104

شکل 4-4 نمودار دوناتی وضعیت تحصیلی.. 106

شکل 4-5: نمودار دوناتی وضعیت میزان آشنایی با بانک.... 107

شکل 4-6: مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب استاندارد. 117

شکل 4-7: مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری.. 118

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 پیوستار استراتژی بازاریابی (گرونوس، 1997) 42

جدول 3-1: سوال های اساسی پژوهش و شماره سوال های مربوط به آنها در پرسشنامه. 86

جدول 3-2: پایایی متغیرهای پرسشنامه. 89

جدول 4-1: جدول فراوانی وضعیت سنی مربوط به نمونه. 104

جدول 4-2: جدول فراوانی وضعیت جنسیت مربوط به نمونه. 105

جدول 4-3: جدول فراوانی وضعیت تحصیلی مربوط به نمونه. 106

جدول 4-4: جدول فراوانی وضعیت میزان آشنایی با بانک مربوط به نمونه. 107

جدول 4-5: آزمون برابری میانگین گروه های مختلف جنسیتی.. 108

جدول 4-6: نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت سنی.. 110

جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت میزان تحصیلات... 111

جدول 4-8: نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک میزان آشنایی.. 112

جدول 4-9: روایی سازه (بارهای عاملی، میانگین واریانس توسعه داده شده و پایایی ترکیبی) 115

جدول 4-10: بررسی فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی اول.. 119

جدول 4-11: معناداری رتبه بندی فریدمن متغیر مستقل.. 123

جدول 4-12: رتبه بندی متغیرها به روش فریدمن بر اساس متغیر مستقل.. 124

جدول 4-13: معناداری رتبه بندی فریدمن متغیر وابسته. 124

جدول 4-14: رتبه بندی متغیرها به روش فریدمن بر اساس متغیر وابسته. 125

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 2-1 زنجیره خدمت و سود. 14

نمودار 2-2 زنجیره خدمت-سود تصاعدی (Heskett,1994) 15

نمودار 2-3 چارچوب اندازه گیری فعالیت های بازاریابی.. 21

نمودار 2-4 عوامل اثر گذار بر روی ضرورت حرکت به سمت مشتری گرایی.. 24

نمودار 2-5 ارتباط بین بازاریابی، ارائه خدمات به مشتری و کیفیت منبع: کریستوفر و همکاران؛ 1991. 26

نمودار 2-6 طول ارتباط و گرایش های ارتباطی (منبع فیلالی و شرما، 2003) 28

نمودار 2-7 ارتباط بین کیفیت ارتباطات و مفاهیم مرتبط (رابرت، 2003) 44

نمودار 2-8 ارزش ارائه شده به مشتری (کاتلر و همکاران، 1382: 864) 48

نمودار 2-9 رویکرد سه گانه به وفاداری (سید جوادین و همکاران، 1384: 135) 51

نمودار 2-10 مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری (دیواندری و همکاران، 1384: 189) 55


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1586

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما