فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 185
 • بازدید دیروز : 1485
 • بازدید کل : 869589

پیوند ها

پایان نامه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری


پایان نامه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمين کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمين کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین يا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمين کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمين کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

 

تعداد صفحات 88 word

 

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمين

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمين کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمين کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمين کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمين کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمين کیفری و نیابت قضايي در آن

گفتار اول: مقامات صلاحيتدار جهت صدور قرارهاي تأمين كيفري

الف: قانون آيين دادرسي كيفري 1290

 • بازپرس، دادستان و دادياران تحقيق
 • دادگاه

ب: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378

 • ريس حوزه قضايي
 • قاضي دادگاه
 • قضات دادگاه تجديد نظر
 • قاضي تحقيق

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381

 • بازپرس، دادستان و دادياران تحقيق
 • دادگاه عمومي بخش
 • دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان

گفتار دوم: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباري يا اختياري بودن قرار هاي تأمين كيفري

گفتار اول: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378

فصل دوم: قرارهاي محدود كننده آزادي

مبحث اول: قرار كفالت

گفتار اول: معنا و ماهيت

گفتار دوم: شرايط كفيل

الف: اهليت

ب: ملائت و راههاي احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولي كفالت

گفتار چهارم: پذيرش وثيقه به جاي كفالت

گفتار پنجم: مسئووليت كفيل و ضابطه تعيين وجه الكفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤليت

 • محدوده مسؤليت كفيل
 • آثار مسؤليت كفيل
 • پايان مسؤليت كفيل

ب: ضابطه تعيين وجه الكفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت كفيل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

 • ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل
 • ضمانت اجراي جز كفيل يا امتناع وي از معرفي متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثيقه

گفتار اول: تعريف وثيقه و تفاوت آن با كفالت

الف: تعريف

ب: تفاوت وثيقه با كفالت

گفتار دوم: مصاديق وثيقه و قرار قبولي آن

الف: مصاديق وثيقه

 • وجه نقد
 • مال منقول
 • مال غير منقول
 • ضمانت نامه بانكي

ب: قرار قبولي وثيقه

گفتار سوم: ميزان وثيقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثيقه

الف: ضمانت اجرا

 • ضمانت اجراي عجز متهم از ايداع وثيقه
 • ضمانت اجراي عدم حضور متهم و عدم معرفي از ناحيه وثيقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعي به وثيقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثيقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثيقه

ب: موارد رفع اثر از وثيقه

مبحث سوم: قرارهاي التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعريف و جايگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

 • ضمانت اجرا
 • مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام

الف: مفهوم و ماهيت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

 • ضمانت اجرا
 • موارد الغاء

مبحث چهارم: ساير قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از كشور

الف: ماهيت

ب: ويژگيها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعيت

گفتار دوم:قرار تأمين خواسته

گفتار سوم: كيفيت اخذ تأمين در خصوص جرم چك بلا محل

گفتار چهارم: قرارهاي تأمين كيفري در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادي (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعريف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط كلي حاكم بر آن

گفتار اول: تعريف و قواعد حاكم بر بازداشت موقت

الف: تعريف

 • معناي لغوي
 • معناي اصطلاحي

ب: قواعد حاكم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشريفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختياري و اجباري در قانون آيين دادرسي كيفري 1290

 • موارد بازداشت موقت اختياري

اول- در مورد متهمان به جنايت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر اين كه متهم ولگرد بوده و كفيل يا وثيقه ندهد

سوم- در هر موردي كه آزادي متهم ممكن است...

 • موارد بازداشت موقت اجباري

اول: موارد مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري

دوم: موارد مندرج در قوانين خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختياري و اجباري در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378

 • موارد بازداشت موقت اختياري

اول: جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد

سوم: جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده

چهارم: در مواردي كه آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينّه حداكثر به مدت شش روز

 • موارد بازداشت موقت اجباري

اول: موارد مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

بند يك: قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض

بند دو: در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد

بند سه: جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس و...

بند چهار: مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانين خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آيين دادرسي كيفري 1290

ب: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري1378

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فك و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجراي تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلي و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فك بازداشت موقت

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما