فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 92
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871594

پیوند ها

پایان نامه بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپري كولوم


پایان نامه بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپري كولوم

بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپري كولوم واريته كاپري كولوم در گوساله‌ها و بزهاي كشتارشده به روش PCR

 

مقدمه

عفونت پلوروپنوموني واگير،‌ بيماري تحليل برنده تنفسي است كه با جاي گرفتن در طبقه‌بندي بيماريهاي سازمان جهاني كنترل بيماريهاي واگير، لزوم و اهميت شناسايي آن مشخص شده است. عامل اصلي اين بيماري، گونه مايكوپلاسما مايكوئيدس مي‌باشد كه تايپ كلوني كوچك آن بطور اختصاصي به گله‌هاي گاو، خسارات فراواني ناشي از همه‌گيري گسترده و مرگ و مير فراوان تحميل كرده است.

تايپ كلوني بزرگ اين گونه همراه با دو گونه ديگر بنامهاي مايكوپلاسما كاپري كولوم كاپري كولوم و مايكوپلاسما مايكوئيدس كاپريفرم غيركلاسيك پلوروپنوموني واگير را در گله‌هاي گوسفند و بز بوجود آورده‌اند. اين بيماري در فرم كلاسيك، که عامل آن مايکوپلاسما کاپري کولوم کاپري پنوموني شناخته مي‌شود، خسارات اقتصادي سهمگيني در گله‌هاي بز و گوسفند موجب گرديده است.

از آنجائيكه منطقه خاورميانه جزو مناطق مشكوك به آلودگي پلوروپنوموني واگير محسوب مي‌شود، حفظ وضعيت عاري بودن از عفونت در اين منطقه، مشكل يا تقريبا غيرممكن بوده و نيازمند بازنگري درراهبردهاي بكار رفته به منظور تشخيص و كنترل اين عفونت‌هاست. عدم برخورداري از خصوصيت پاتوگونوميك تشخيصي و پاتولوژيكي‌، مسير بيماريزايي ناشناخته و تنوع فنوتيپي بسيار پيچيده ارگانيسم در مواجهه با دستگاه ايمني ميزبان، بر مشكل شناسايي آن افزوده است. علاوه بر اين ، ابقا طولاني مدت باکتري در محل عفونت و وجود ناقلين بدون علامت‌، برنامه كنترل بيماري را با چالش روبرو كرده است.

از اين رو، شناسايي و بكارگيري روشهاي تشخيصي و تفريقي گونه‌هاي كلاستر مايكوپلاسما مايكوئيدس كه هركدام استراتژي جداگانه اي در برخورد با عفونت گله‌ها دارند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 

تعداد صفحات 176 word

 

فهرست

 

الف- مقدمه

ب-چکيده

1- تاريخچه

2- خصوصيات کلي مايکوپلاسما.............................................................. 6

3- مقاومت مايکوپلاسماها........................................................... 8

4- طبقه بندي مايکوپلاسماها................................................................... 9

5- طبقه بندي کلاستر مايکوئيدس................................................................. 12

6- فيلوژني ....................................................................... 14

7- ساختمان 15

1-7-ساختمان مايکوپلاسما مايکوئيدس ................................................. 15

2-7- ساختمان مايکوپلاسما کاپري کولوم ........................................................ 17

8- بيولوژي مولکولي.......................................................................... 19

9- توالي‌هاي تکراري............................................................. 23

10- پروتئينهاي سطحي....................................................................... 25

11- فاکتور حدت 30

12- آناليز پروتئين ............................................................................. 32

13- طبقه بندي سويه‌ها .................................................................... 34

14- مشخصات گونه مايکوئيدس...................................................... 35

15- کشت و رشد گونه مايکوئيدس ................................................................................ 38

16- کشت و رشد گونه کاپري کولوم ........................................................................ 41

1-16- محيط Thiacourt ....................................................................... 41

17- بيماري پلوروپنوموني واگير گاوان................................................................. 44

1-17- علائم باليني ................................................................................. 45

2-17- علائم کالبدگشايي بيماري ........................................................................................................ 47

3-17- پاتوژنز 50

1-3-17- مکانيسمهاي مقابله با دستگاه ايمني............................................................................................ 53

4-17- اختصاصيت ميزبان..................................................................................... 57

5-17- انتقال بيماري ......................................................................................... 58

6-17- سير همه گيري ...................................................................... 59

1-6-17- مخزن 59...................................................................................

2-6-17- راه انتقال................................................................... 59

7-17- پيشگيري و کنترل..................................................................... 60

1-7-17- اقدامات لازم براي حفاظت مناطق عاري از بيماري........................................................................... 61

2-7-17- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري.............................................................................................. 62

3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي........................................................................................... 63

18- بيماري پلوروپنوموني واگير بزان .................................................................................................. 63

1-18- علائم باليني .............................................................................. 64

2-18- علائم کالبد گشايي................................................................ 66

19- گونه مايکوپلاسما کاپريکولوم کاپريکولوم........................................................ 69

1-19- سندروم MASKePs..................................................................... 70

2-19- علائم باليني.............................................................................. 71

3-19- علائم کالبد گشايي..................................................................... 71

4-19- سندروم آگالاکتيه واگير................................................................ 73

20- گونه مايکوپلاسما کاپري .................................................................. 73

1-20- بيماريزايي ............................................................................ 73

2-20- علائم کالبد گشايي...................................................................... 74

21- سير همه‌گيري.................................................................... 75

1-21-مخزن ....................................................................... 75

2-21-راه انتقال ...........................................................................

3-21-جمعيت ميزبان........................................................................ 77

22-پيشگيري وکنترل ..................................................................... 77

1-22- اقدامات لازم براي محافظت مناطق عاري از بيماري...................................... 77

2-22- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري....................................................................... 78

3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي................................................................... 78

23-واکسن ......................................................... 79

1-23-واکسن MmmLC ............................................................................................................ 79

2-23-واکسن Mccp ..................................................................... 79

 

 

25-تشخيص افتراقي................................................................ 80

1-25-شناسايي عامل بيماري زا ........................................................ ...... 81

1-1-25-بررسي ميکروسکوپيک اگزوداي ريه از طريق تهيه اسمير يا برش بافتي............................ 81

2-25- تشخيص آزمايشگاهي ............................................................... 81

1-2-25- روش کشت و جداسازي......................................................... 81

1-1-2-25- انتخاب نمونه ها .................................................................... 82

2-1-2-25- آماده سازي نمونه ها .............................................................. 82

3-25- تستهاي بيوشيمي............................................................ 83

4-25- روشهاي سرولوژي.................................................................. 85

1-4-25- عوامل موثر در آزمايشات سرولوژي ...................................................... 85

2-4-25- تست مهاري رشد ....................................................................... 87

3-4-25- تست ايمونو فلورسانس .................................................................... 88

4-4-25- تست رسوب ژلي................................................................ ...... 88

5-4-25- تست فيکساسيون کامپلمان ..................................................... 89

6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتيناسيون ..................................................................... 89

7-4-25- تست آگلوتيناسيون لاتکس................................................................... 90

8-4-25- تست اليزاي رقابتي.................................................................... 91

9-4-25- ساير تستهاي تشخيصي................................................................... 94

5-25 - مشکلات روشهاي سنتي.......................................................................... 94

6-25- تشخيص با استفاده از PCR....................................................... 95

فصل دوم: روش کار

26- روش کار 101

1-26- جمع آوري نمونه ............................................................................ 101

1-1-26- مواد لازم.................................................................................. 101

2-1-26- بخش جمع آوري نمونه........................................................... 101

3-1-26- نمونه برداري ......................................................................... 103

2-26- کشت و جداسازي نمونه ها............................................................. 104

1-2-26- مواد لازم ....................................................................... 104

2-2-26- طرز تهيه محيط کشت اختصاصي براي جداسازي مايکوپلاسماي نشخوار کنندگان ................. 106

1-2-2-26- مواد لازم ........................................................................ 106

2-2-2-26- روش تهيه محيط کشت........................................................................... 107

3-26- استخراج DNA مايکوپلاسما........................................................... 109

1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه هاي ارسالي................................................... 109

4-26- فرايند PCR ............................................................. 110

1-4-26- مواد لازم .............................................................. 110

2-4-26- آماده سازي مواد جهت واکنش PCR ........................................................ 112

1-2-4-26- افزوده سازي DNA نمونه‌ها ..................................................... 112

2-2-4-26- افزوده سازي DNA کلونيهاي جدا شده................................................. 115

3-2-4-26- تهيه مخلوط اصلي اوليه.................................................................... 115

3-4-26- پرايمرها.................................................................... 115

4-26- واکنش PCR................................................................ 117

5-26- تهيه ژل الکتروفورز .................................................................. 118

1-5-26- طرز تهيه محلول اتيديوم برمايد .................................................... 119

6-26- الکتروفورز .................................................................. 121

7-26- رويت باندهاي ايجاد شده ..................................................................... 122

 

فصل سوم: نتايج

27- نتايج ..................................................................... 124

1-27- جداسازي 124

1-1-27- بررسي عملکرد محيط کشت.................................................................. 124

2-1-27- نتايج کشت نمونه هاي ارسالي ......................................................... 124

1-2-1-27- نتايج روز پنجم ............................................................ 125

2-2-1-27- نتايج روزهفتم تا دهم............................................................... 125

3-2-1-27- نتايج روزپانزدهم............................................ 126

2-27- نتايج PCR

1-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر جنس ........................................ 126

2-2-27- تائيد کلوني هاي جدا شده............................................ 127

3-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر کلاستر مايکوئيدس........................ 127

4-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر گونه آگالاکتيه..................................... 128

5-2-27- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر گونه مايکوئيدس کلوني بزرگ..................... 129

3-27- نتايج کالبد گشايي.......................................................................... 130

1-3-27- معيار انتخاب .................................................................................. 130

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما