فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1045
 • بازدید دیروز : 135
 • بازدید کل : 868964

پیوند ها

پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

محدودیت مالی موضوع مهمی پیش روی تمام شرکت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری محدودیت مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از مدل تعدیل شده اویلر برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری تعداد 108 شرکت بوده است. داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی 5 ساله 1387-1391 می باشد. داده ها به صورت شرکت-سال مرتب شده و با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و داده های پانلی مدل های برآورده شده و فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج آزمون عدم تاثیر محدودیت مالی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی و رد فرضیه پژوهش را نشان داد.

واژه های کلیدی: محدودیت مالی، فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای، جریان وجه نقد آزاد، سود تقسیمی.

هدف ها

 • بررسی اثر محدودیت حاصل از خالص جریانات نقدی سرمایه گذاری بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی
 • بررسی اثر محدودیت حاصل از جریانات نقدی آزاد بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی
 • بررسی اثر محدودیت حاصل از نگهداری وجه نقد بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی
 • بررسی اثر محدودیت حاصل از اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی
 • بررسی اثر محدودیت حاصل از سود تقسیمی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی

1-5 فرضیه ها

 • خالص جریانات نقدی سرمایه گذاری بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی تاثیر دارد.
 • جریانات نقدی آزاد بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی تاثیر دارد.
 • نگهداری وجه نقد بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی تاثیر دارد.
 • اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی تاثیر دارد.
 • سود تقسیمی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی تاثیر دارد.

 

تعداد صفحات  132

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4 هدف ها 5

1-5 فرضیه ها 5

1-6 مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه. 6

1-7 روش انجام تحقیق.. 6

1-8 روش و ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات... 6

1-9 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 7

1-9-1 قلمرو مکانی.. 7

1-9-2 قلمرو زمانی.. 7

1-9-3 قلمرو موضوعی.. 7

1-10 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 8

1-11 تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق.. 8

1-12 خلاصه فصل.. 9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 مبانی نظری.. 11

2-2-1 تعریف محدودیت مالی.. 11

2-2-2 تعریف سرمایه گذاری.. 12

2-2-3 تعریف فرصت های سرمایه گذاری.. 12

2-3 معیارها 12

2-3-2 عمر شرکت... 13

2-3-3 گروه های تجاری.. 13

2-3-4 ساختار مالکیت... 14

2-3-5 سود تقسیمی.. 14

2-3-6 اهرم مالی.. 15

2-3-7 سطح نگهداری وجه نقد. 15

2-3-8 مدل وجه نقد مطلوب... 15

2-3-9 معیار سطح نگهداری وجه نقد- مدل وجه نقد مطلوب... 16

2-3-10 تعداد سهامداران عمده 16

2-3-11 استقلال هیئت مدیره 17

2-3-12 جریان وجه نقد آزاد. 17

2-3-13 نرخ رشد درآمد. 18

2-3-14 جریان وجوه نقد پرداختی جهت خرید دارایی ثابت... 18

2-3-15 تغییرات بدهی.. 18

2-3-16 جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی.. 19

2-3-17 سرمایه در گردش.... 19

2-3-18 بازده سهام. 20

2-3-19 نقد شوندگی سهام. 20

2-4 پیشینه تحقیق.. 20

2-4-1 مطالعاتی که در داخل ایران صورت گرفته است... 20

2-4-2 مطالعاتی که در خارج از ایران صورت گرفته است... 32

2-5 خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی.. 37

2-6 خلاصه فصل.. 46

فصل سوم روش تحقیق.. 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 نوع تحقیق.. 48

3-3 روش گردآوری اطلاعات... 48

3-4 قلمرو پژوهش.... 49

3-5 جامعه آماری.. 50

3-6 روش و طرح نمونه برداری.. 50

3-7 کلیات روش تحقیق.. 53

3-8 انواع داده ها 54

3-9 تحلیل رگرسیون.. 55

3-10 برآورد ضرایب... 57

3-10-1 روش حداقل مربعات معمولی (OLS): 58

3-10-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته. 59

3-11 فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک(CLRM) 60

3-12 متغیرهای مجازی.. 64

3-13 مدل رگرسیون تلفیقی.. 64

3-14 مزیت استفاده از داده های تلفیقی نسبت به سری های زمانی و مقطعی.. 65

3-15 روش های تخمین مدل های تلفیقی.. 67

3-16 روش تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی.. 67

3-16-1 مدل با اثرات ثابت... 70

3-16-2 مدل با اثرات تصادفی.. 71

3-17 آزمون هاسمن.. 72

3-19 متغیرهای تحقق و تعاریف عملیاتی آن ها 74

3-19-1 متغیر مستقل.. 74

3-19-2 متغیر وابسته. 75

3-19-3 متغیرهای کنترلی.. 76

3-19-4 متغیر تعدیل گر. 76

3-20 روش تحقیق.. 76

3-21- آزمون t 82

3-22 ضریب تعیین . 84

3-23 آزمون F. 85

3-24 خلاصه فصل.. 85

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه. 87

4-1 مقدمه. 88

4-2 آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.... 88

4-3 تعیین الگوی رگرسیونی مناسب... 91

4-4 اجرای رگرسیون و آزمون فرضیه. 93

4-6 خلاصه فصل.. 98

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات... 100

5-1 مقدمه. 101

5-2 خلاصه تحقیق.. 101

5-3 یافته های حاصل از آزمون فرضیه. 102

5-4 ارزیابی و انطباق یافته ها 103

5-5 محدودیت ها 104

5-6 پیشنهادات... 105

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 105

5-6-2 پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 105

5-7 خلاصه فصل.. 106

فهرست منابع و ماخذ (فارسی و غیر فارسی) 107

منابع فارسی.. 108

منابع انگلیسی.. 112

پیوست نتایج آزمون فرضیات... 114

پیوست 4-1. 115

پیوست 4-2. 116

پیوست 4-3. 117

پیوست 4-4. 117

پیوست 4-5. 118

Abstract 119

 

فهرست جداول

جدول 2-2 خلاصه ی تحقیقات خارجی.. 47

جدول 3-1 تعداد شرکت های باقی مانده پس از مراحل حذفی.. 52

جدول 3-2 اسامی 108 شرکت استفاده شده برای نمونه. 55

جدول 4-1 آمار توصیفی متغییر های پژوهشی.. 91

جدول 4-2 ماتریس همبستگی.. 93

جدول 4-3 آزمون چاو 95

جدول 4-4 آزمون هاسمن.. 96

جدول 4-5 نتایج اجرای رگرسیون پانلی.. 97

جدول 4-6 فرضیه ی اول.. 99

جدول 4-7 فرضیه دوم. 100

جدول 4-8 فرضیه سوم. 100

جدول 4-9 فرضیه چهارم. 101

جدول 4-10 فرضیه پنجم.. 101

جدول 5-1 یافته های حاصل از اجرای رگرسیون.. 105


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1115

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما