فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

پایان نامه بازتاب فضایی تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر


پایان نامه بازتاب فضایی تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر

 

بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مركزي

 

 

چکيده : تحقيق حاضر با عنوان «بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) در مورد دهستان مركزي از توابع بخش مركزي شهرستان رضوانشهر به انجام رسيده است.

با توجه به اينكه دهستان مورد مطالعه از يكسوي به لحاظ موقعيت و شرايط طبيعي، انساني و منابع آب و خاك از ويژگي‌هاي مطلوبي برخوردار است و از سوي ديگر، اطلاعات و آگاهي‌هاي فني و حمايتي دولتي و به اصطلاح عوامل بيروني در سال‌هاي اخير موجب شده‌اند تا اقتصاد روستايي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي متحول گردد. بازتاب فضايي اين تحولات را مي‌توان در ارتقاء فكري و عملكردهاي روستاييان بهره‌بردار در امور كشاورزي و فعاليتهاي روستايي مشاهده كرد. از عمده‌ترين بازتابها و تحولات اقتصادي مي‌توان به نوآوري‌ها، تنوعات توليدي و فعاليتهاي اقتصادي مانند پرورش موزهاي گلخانه‌اي، پرورش ماهي قزل‌آلا، پرورش نگهداري شترمرغ محلي و توليد محصولات جاليزي اشاره كرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای82- 1362 با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

 

تعداد صفحات 203 word

 

فهرست
عنوان فصل اول: كليات تحقيق صفحه
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2
3-1- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….4
4-1 – فرضيات ……………………………………………………………………………………………………………5
5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5
6-1- روش تحقيق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6
7-1- موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………..6
8-1- اصطلاحات و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : ويژگي هاي طبيعي منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعيت جغرافيايي ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9
2-2- ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14
3-2- گسل هاي مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17
الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20
ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20
4-2- سوانح طبيعي…………………………………………………………………………………………………………….20
1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-4-2- سيل ………………………………………………………………………………………………………………….21
5-2- خاكها و قابليت استفاده از اراضي……………………………………………………………………………….22
1-5-2- خاكهاي كوهستاني ………………………………………………………………………………………………22
2-5-2- خاكهاي كوهپايه اي ……………………………………………………………………………………………..23
3-5-2- خاكهاي جلگه اي …………………………………………………………………………………………………23
6-2- عوارض زمين و ناهمواريها…………………………………………………………………………………………..25
1-6-2- ويژگي هاي درياي خزر …………………………………………………………………………………………26
2-6-2- رشته كوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26
3-6-2- دشت هاي خزري ………………………………………………………………………………………………….27.
7-2 -پوشش گياهي و جانوري …………………………………………………………………………………………….28
1-7-2- پوشش گياهي…………………………………………………………………………………………28
2-7-2- پوشش زيست جانوري …………………………………………………………………………………………..29
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي …………………………………………………………30
1-8-2- آبهاي سطحي ………………………………………………………………………………………………………31
2-8-2- آبهاي زيرزميني …………………………………………………………………………………………………….33
9-2- ويژگي هاي اقليمي ……………………………………………………………………………………………………33
1-9-2- جريانات جوي ……………………………………………………………………………………………………..34
2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40
4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42
5-9-2- يخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45
6-9-2- تبخير و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

فصل سوم: ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاريخي و پيشينه سكونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48
2-3- اندازه جمعيت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50
3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54
4-3- ساخت سني و جنسي شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58
5-3- تراكم نسبي و بيولوژيك……………………………………………………………………………………………..62
6-3- وضعيت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63
7-3- حركت مكاني جمعيت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65
8-3- ويژگي هاي اقتصادي جمعيت………………………………………………………………………………………66
9-3- جمعيت فعال و غير فعال………………………………………………………………………………………………68
10-3- قابليتها و محدوديتها در زمينه جمعيت روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………73

فصل چهارم :ويژگي اقتصاي منطقه مورد مطالعه
1-4- كشاورزي ……………………………………………………………………………………………………………….75
1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76
2-1-4- باغات و قلمستان يا محصولات دائمي ……………………………………………………………………….88
3-1-4- توت و نوغانداري………………………………………………………………………………………………….91
4-1-4 دامداري ، دامپروري و طيور……………………………………………………………………………………..92
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97
6-1-4- ماهيگري و پرورش ماهي……………………………………………………………………………………….98
2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100
1-2-4- صنايع تبديلي………………………………………………………………………………………………………101
2-2-4- صنايع دستي………………………………………………………………………………………………………102
3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106
4-4- قابليت ها و محدوديت هاي شهرستان رضوانشهر در زمينه كشاورزي…………………………………107
1-4-4- محدوديتها و تنگناهاي شهرستان در زمينه كشاورزي ………………………………………………..107
2-4-4- مسايل اساسي ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزي…………………………………… 107

فصل پنجم- علل تغيير وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انساني موثر در فعاليتهاي توليدي محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر…….. 110
1-1-5- عوامل اقتصادي و نقش آن در تحول محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…………………………………………………………………………………………………………………………..111
1- نياز بازار به توليد انواع محصولات كشاورزي……………………………………………………………………111
2- تاثير تحولات اقتصاد جهاني بر فعاليتها وتحولات اقتصاد روستاهاي شهرستان رضوانشهر…………….112
3- نقش جهاد كشاورزي در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزي………………………………………………..113
الف: آموزش و تحقيقات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113
ب: فعاليتهاي عمراني وامور زير بنايي…………………………………………………………………………………… 115
ج: فعاليتهاي مربوط به عمران كشاورزي ، زراعي ودامي …………………………………………………………..118
4- پيشرفت صنعت در ارائه تكنولوژي كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي……………120
1-4- تكنولوژي مكانيكي …………………………………………………………………………………………………122
2-4- تكنولوژي بيولوژيكي ………………………………………………………………………………………………126
5- رابطه تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي……………………………………………….127
6 –نقش تحقيقات كشاورزي در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130
7- يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و نتايج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…131
8- نقش توسعه راههاي ارتباطي در تغيير و تحولات موجود………………………………………………………135
1-8- راههاي اصلي………………………………………………………………………………………………………….135
2-8- راههاي فرعي………………………………………………………………………………………………………….137
3-8- رههاي روستايي ……………………………………………………………………………………………………..137
2-1-5- نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در تحول توليدات كشاورزي………………………………………139
1- عقايد اسلامي و فرهنگي در خصوص پرورش حيوانات بومي وغير بومي ………………………………139
2- باورهاي ديني و اعتقادي در خصوص كشت محصولات ويژه ……………………………………………..141
3- ارث و نقش آن در تحول توليدات كشاورزي …………………………………………………………………..142
4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم و نهادهاي محلي در رشد كشاورزي……………143
3-1-5 نقش عوامل سياسي و دولتي درتحول توليدات كشاورزي……………………………………………..144
1- نقش حمايتهاي دولتي در ارتقاء سطح توليد كشاورزي………………………………………………………..145
2- پرداخت وام وتسهيلات ويژه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي…………………………………….147
3- سياست حمايت دولت از بازرگانان تجاري وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزي ……..148
4- خدمات و تا سيسات زير بنايي روستايي و نقش آن در تحولات اقتصاد كشاورزي …………………..149
2-5- نقش عوامل طبيعي در تحول محصولات كشاورزي منطقه مورد مطالعه………………………………151
1-2-5- نوسانات آب و هوايي برروي كشاورزي شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151
1- نوسانات جريانات جوي تاثير گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
2- بي نظميهاي بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت محصولات………………………………….153
3- برف و يخيندان ونقش آن در محصولات كشاورزي……………………………………………………155
2-2-5- ويژگي هاي آب و خاك……………………………………………………………………………….156
1- نقش آزمايش و بازسازي خاك در تحول توليدات كشاورزي……………………………………….156
2- زهكشي خاك و نقش آن در توسعه كشاورزي منطقه…………………………………………………..158
3- ساخت كانال و نهرهاي مهندسي جهت توسعه آبياري منطقه…………………………………………..159
3-2-5- بلاياي طبيعي و نقش آن در توسعه كشاورزي……………………………………………………..161
1- وقوع سيل براثر شدت بارندگي…………………………………………………………………………………161
2- خشكسالي هاي خفيف و احتمالي……………………………………………………………………………..162
3- بادهاي محلي وغير بومي………………………………………………………………………………………….162
3-5- نقش توليد محصولات جديد كشاورزي در توسعه كشاورزي منطقه…………………………….163
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوي نياز غذايي كشور………………………………………………………163
2-3-5- بررسي مزيتهاي رقابتي صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

فصل ششم : بازتاب فضايي تحولات ، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات
1-6- برنامه ريزي فضايي ونقش آن در تحولات توسعه روستايي………………………………………169
2-6-علل شكل پذيري وامكان پذيرش دگرگوني درتحولات روستايي درمنطقه مورد مطالعه….170
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگي در منطقه ارتقاء اجتماعي مي آفريند……………………………..172
3-2-6- روستا نشيني شهري دليلي ديگر بر تحولات روستايي……………………………………………174
4-2-6- عاليترين فضايل روستايي چگونه در حال تغيير است …………………………………………….175
3-6- آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………..177
4-6- بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي دهستان مركزي…………………………………….. 190
1-4-6- بازتاب فضايي ريخت بيروني روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………..190
2-4-6- بازتاب فضايي ريخت دروني روستاهاي دهستان مركزي……………………………………….192
5-6- نتيجه گيري از اهداف تحقيق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194
6-6- پيشنهادات براي رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گيل دولاب……………….195
1-6-6- اصلي ترين محدوديتها و تنگناهاي توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195
2-6-6- اصلي ترين مسايل و موانع توسعه كه در منطقه بايد به آن توجه شود ……………………….196
3-6-6- اهداف پيشنهادي توسعه براي رفع موانع توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه …………..197
4-6-6- راهبردهاي پيشنهادي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

 


مبلغ واقعی 3,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما