فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1029
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868948

پیوند ها

پایان نامه فسفاتكاری و آماده سازي سطوح فلزی


آماده سازي سطوح فلزي

مجموعه فرايندي كه جهت آماده سازي سطح فلزات پيش از اعمال رنگ صورت مي گيرد را Pre-treatment گويند كه شامل مرحله پيش چربيگيري، مرحله چربيگيري و مرحله فسفاتاسيون سطح مي باشد.

پيش چربيگيري:

سطح فلز از لحظه توليد در شركتهاي سازنده ورق ، با نوعي روغن محافظ پوشش داده مي شود تا بعنوان حايل، سطح را از مجاورت مستقيم هوا دور نگه دارد و باين ترتيب از اكسيد شدن سطح پيشگيري شود.

علاوه بر روغن محافظ، در ايستگاه پرس جهت شكل دهي به ورق فلزي از نوعي روغن بنام روغن كشش (بمنظور پيشگيري از پارگي ورق) استفاده مي شود. روغن هاي محافظ، كشش و آلودگي هاي ديگر مانند گرد و غبار و ... در سالن رنگ بعنوان اجزاء آلوده و مزاحم بايد از سطح فلز حذف شوند كه اين فرايند بعنوان چربيگيري شناخته شده است.

پيش چربيگيري شامل حذف آلودگيهاي روغني عمده و متراكم سطوح بيروني بكمك محلول چربيگيري و بروش دستي ( hand wiping) و زدودن گردو غبار و براده هاي فلزي از سطح ( بكمك واترجت ) مي باشد البته اعمال واترجت مزيت ديگري نيز دارد و آن افزايش دماي سطح فلز مي باشد.

چربيگيري:

چربيگيري شامل حذف آلودگيهاي روغني از تمام سطح (بيروني و داخلي) فلز مي باشد كه ضمن آن معمولآ بواسطه برخي مواد فعالساز موجود در چربيگيري سطح فعال و آماده فسفاته شدن مي شود.

مواد چربيگيري معمولآ ماهيت قليايي دارد كه چربي سطح را طي يك واكنش شيميايي ( واكنش خنثي سازي صابوني شدن ) از سطح مي زدايد.

مواد چربيگيري شامل تركيبات قليايي (Alkaline Components) و فعال كننده هاي سطح (Surfactants) مي باشد.

تركيبات قليايي از نظر ماهيت شيميايي، بخش معدني (inorganic ) ماده چربيگيري را تشكيل مي دهند كه شامل كربناتها، سود (NaoH)، فسفاتهاي قليايي و سيليكاتها مي باشند. نقش اين تركيبات فراهم كردن محيط قليايي و نيز انجام واكنش شيميايي جهت حذف آلودگيهاي روغني مي باشد (واكنشهاي صابوني شدن). سيليكات ها جهت تسهيل در جدا سازي روغن از سطح بكار مي روند. در حقيقت سيليكات ها همانند ذرات ريز ماسه، آلودگيهاي روغني را بدور خود گرفته از سطح فلز جدا مي كنند. نقش كربنات ها و ديگر آنيون هاي دو ظرفيتي، كاهش درجه سختي آب مي باشد. بعبارت ديگر اين آنيو نها با يونهاي كلسيم و منيزيوم كه در آب سخت مقدار زياد وجود دارند وارد واكنش شده و با خارج كردن اين كاتيونها از حالت يوني و كاهش سختي آب ، شرايط را براي عمل يونهاي تك بار مانند يون هيدروكسيد فراهم مي كنند.

سورفكتانت ها جزء تركيبات آلي مي باشند كه نقش اصلي اين مواد مرطوب نمودن آلودگي هاي روغني ( كمك به نفوذ آب به ساختار چربي ها) و كمك به امولسيون شدن ذرات چربي ( پخش نمودن روغنها در محلول چربيگيري بصورت ذرات پراكنده و ريز ) مي باشد ( wetting agent ). سورفكتانت ها با دارا بودن دو سر آلي و آبي از يك سر در روغن ها نفوذ مي كنند و با سر ديگر در آب حل مي شوند و باين ترتيب ذرات روغني را بدرون محلول آبي مي كشانند.

پس از حذف آلودگيهاي روغني از سطح بدنه بمنظور فراهم نمودن بستر مناسب در سطح فلز جهت تشكيل پوشش فسفاته، فرآيند فعالسازي انجام مي شود كه طي آن بكمك مواد فعالساز (Activation) هسته هاي مركزي جهت تشكيل كريستالهاي فسفات در سطح فلز ايجاد مي شود و با اين عمل زمينه مناسب جهت تشكيل پوشش يكنواخت و كريستالهاي ريز و همسان فراهم مي شود. با فرايند فعالسازي در حقيقت امكان تشكيل كريستال فسفات در سطح انرژي كمتر فراهم مي شود

 

تعداد صفحات 230 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده ............................................................................................................................................. 1

مقدمه : آماده سازي فلز ............................................................................................................... 15

فصل اول : سابقه تاريخي

فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني ................................................................................................... 15

فسفاتكاري درطي جنگ جهاني ................................................................................................... 19

توسعه در زمان جنگ ................................................................................................................... 25

توسعه بعد از جنگ ...................................................................................................................... 27

فصل دوم : انديشه‌هاي نظري

مكانيسم‌هاي واكنش...................................................................................................................... 30

زينك اورتوفسفاتها......................................................................................................................... 32

فسفات منگنز ................................................................................................................................ 32

فسفات آهن .................................................................................................................................. 33

تشكيل پوشش .............................................................................................................................. 33

شتابدهنده‌ها ................................................................................................................................. 43

شتابدهنده‌هاي نيكل و مس ......................................................................................................... 46

شتابدهنده‌هاي اكسيد كننده ....................................................................................................... 47

شتابدهندگي نيترات .................................................................................................................... 48

شتاب با تركيبات نيتر و آلي ........................................................................................................ 52

كنترل آهن فرو ............................................................................................................................. 55

شتاب دهنده كلرات ...................................................................................................................... 56

پوشش فسفات فلزات قليايي ........................................................................................................ 64

مشخصات پوششهاي فسفات و ديگر پوششهاي تبديلي .............................................................. 70

پوششهاي زينك فسفات ............................................................................................................... 72

پوششهاي فسفات منگنز ............................................................................................................... 79

تكامل پوشش ............................................................................................................................... 79

ايست گازدهي ............................................................................................................................... 80

منحني‌هاي زمان – و زن پوشش ................................................................................................. 80

اندازه گيري پتانسيل .................................................................................................................... 80

آزمون ميكروسكپي ....................................................................................................................... 82

وزن و ضخامت پوشش ................................................................................................................. 83

خلل و فرج پوشش ....................................................................................................................... 88

تردي هيدروژني ............................................................................................................................ 93

فصل سوم : مهيا كردن سطح

مقدمه ........................................................................................................................................... 95

تميز كننده‌هاي قليايي ................................................................................................................. 97

گرايشها جهت تكامل تميز كننده قليائي ..................................................................................... 98

عوامل ظريف سازي ................................................................................................................... 100

زنگبري قليائي ........................................................................................................................... 100

تميز كننده‌هاي حلالي ............................................................................................................... 101

چربيگيري با بخار ...................................................................................................................... 102

تميزكاري با حلالهاي قابل امولسيون ........................................................................................ 103

تميزكاري با حلالهاي امولسيون شده ........................................................................................ 104

تميز كننده‌هاي حلالي ديگر ...................................................................................................... 104

تميز كننده‌هاي اسيدي .............................................................................................................. 105

روشهاي تميزكاري مكانيكي و ويژه ............................................................................................ 106

تميز كاري سايشي ..................................................................................................................... 106

تميز كننده‌هاي بخاري و فشار بالا ............................................................................................ 107

تميز كاري الكتروليتي ................................................................................................................ 107

تميزكاري مافوق صوتي .............................................................................................................. 108

تميزكاري خطي و غير خطي ..................................................................................................... 109

ارزيابي تميز كننده .................................................................................................................... 110

فصل چهارم : پوششهاي پايه رنگ

مقدمه ......................................................................................................................................... 111

فرآيندهاي فسفات آهني سبك وزن ........................................................................................ 114

فرآيندهاي با تميز كننده جداگانه ............................................................................................. 114

تميز كننده / پوشش دهنده‌ها (چربيگري و فسفاته توام) .......................................................... 115

فرايندهاي زينگ فسفات به عنوان واسطه پيوندي رنگ با زمينه ............................................ 118

فرآيند پاششي ........................................................................................................................... 120

آماده سازي براي رنگ الكتروليتي ............................................................................................. 124

سيستمهاي آندي ....................................................................................................................... 125

سيستمهاي كاتدي ..................................................................................................................... 132

زمينه‌هاي روي، آلومينيوم و آميزة عناصر .................................................................................. 145

آماده سازي براي پوشش پودر ................................................................................................... 148

آماده سازي فولاد ....................................................................................................................... 150

آماده سازي سطوح روي و فولاد گالوانيزه .................................................................................. 153

آماده سازي آلومينيوم ................................................................................................................ 157

محصول آميزه‌اي ........................................................................................................................ 157

فصل پنجم : پوشش دادن ضخيم با فسفات فسفاتكاري ضخيم

مقدمه ......................................................................................................................................... 159...........

فرآيندهاي فسفات فرو ............................................................................................................... 160

فرآيندهاي فسفات منگنز ........................................................................................................... 161

فرآيندهاي زينك فسفات ........................................................................................................... 162

عمل پوشش كاري جهت جلوگيري از زنگ زدن ....................................................................... 163

مواد پوششي ضد زنگ ............................................................................................................... 165

پارافين‌ها ..................................................................................................................................... 166

مواد محافظ آلي .......................................................................................................................... 166

پوششهاي فسفات سياه .............................................................................................................. 167

فرآيند با دوام كردن ................................................................................................................... 168

روانكاري سطح ياتاقان................................................................................................................. 168

فرآيند در عمل .......................................................................................................................... 170

تميزكاري و شستشو ................................................................................................................... 171

آماده سازي ................................................................................................................................ 172

فسفات كردن با فسفات منگنز ................................................................................................... 172

خشك كردن و روانكاري ............................................................................................................ 173

قطعات عمل شده ...................................................................................................................... 174

فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتكاري

مهيا كردن قبل از فسفاتكاري .................................................................................................... 178

عمليات بعد از فسفاتدار كردن ................................................................................................... 183

مواد عمل آورندة عاري از كروم .................................................................................................. 191

مواد عمل آورندة ديگر ............................................................................................................... 192

فصل هفتم : فرآيند آماده سازي سطح خودرو .................................................................... 194

فصل هشتم : آزمايشات ........................................................................................................... 200

تعاريف و مفاهيم ...................................................................................................................... 203

نتيجه گيري ............................................................................................................................... 213

منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 218


مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ دی ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 812

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما