فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 599
  • بازدید دیروز : 1065
  • بازدید کل : 887810

پیوند ها

دانلود پایان نامه ارشد ارائه روشی برای سنجش میزان همراستایی مدیریت فرآیندهای کسب وکار با معماری سرویسگرا بر اساس مدل بلوغ همراستایی حِمسترا


دانلود پایان نامه ارشد ارائه روشی برای سنجش میزان همراستایی مدیریت فرآیندهای کسب وکار با معماری سرویسگرا بر اساس مدل بلوغ همراستایی حِمسترا

ارائه روشی برای سنجش میزان همراستایی مدیریت فرآیندهای کسب وکار با معماری
سرویسگرا بر اساس مدل بلوغ همراستایی حِمسترا

چکیده

امروزه اگر شرکتی بخواهد به سودآوری و موفقیت در عرصه رقابت نایل گردد، لازم است توانایی انطباق پذیری سریع با تغییرات بازار را داشته باشد. سازمانها برای مقابله با چالشهای بازار کسب وکار، بیش از هر زمانی به فناوری اطلاعات روی آورده اند؛ مدیریت فرآیندهای کسب وکار ( BPMs ) و معماری سرویسگرا ( SOA ) نمونه هایی از همین راه حلهای فناوری اطلاعاتند که با هدف افزایش بهره وری، انعطاف پذیری و چالاکی سازمانها تکامل یافته اند. ترکیب SOA و BPM مزایای بسیاری دارد اما هنوز رویکردی برای استفاده کامل از منافع یکپارچه سازی SOA/BPM وجود ندارد. پیشنیاز ضروری دستیابی به این مهم، ارزیابی بلوغ و BPM و SOA در سازمان می باشد. این پژوهش بر روی روش ایجاد سازمانی چالاک و انعطاف پذیر متمرکز است و هدف اصلی آن، توسعه یک روش مناسب برای ارزیابی بلوغ و تراز همراستایی SOA/BPM در سازمانها، بر اساس قابلیتها و آمادگی سازمان مربوطه است که از طریق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و موانع همراستایی بر اساس یک مدل ارزیابی بلوغ همراستایی SOA/BPM بدست خواهد آمد. مدل ارزیابی بلوغ و تراز BPM / SOA حِمسترا ارتباط مستقیمی با موضوع این پژوهش داشت، اما برای دستیابی به یک پاسخ همه جانبه و سازگار با محیط سازمانی در شرایط کشور ایران، علاوه بر استفاده از مدل، مصاحبه هایی نیز با کارشناسان این حوزه انجام دادیم. این مصاحبه ها فرصت ارائه یک رویکرد مفصلتر در حوزه SOA/BPM و بررسی فاکتورهای مهم در موفقیت ( (CSFs)همراستایی که پیش از این تعریف واضحی از آنها در ادبیات دانشی وجود نداشت را به ما داد. در نهایت با جمع بندی و تحلیل آنچه حاصل مطالعه ادبیات، مصاحبه ها و پرسشنامه بود، به مجموعه‌ای از CSF ها و موانع همراستایی دست یافتیم و با درنظر گرفتن آنها توانستیم روشی برای سنجش میزان همراستایی مدیریت فرآیندهای کسب وکار با معماری سرویسگرا در قالب مدل بلوغ حِمسترا ارائه کنیم. به وسیله تحلیل نتایج بدست آمده از این مدل توسعه داده شده، قادر خواهیم بود هم بصورت مجزا در هر کدام از ابعاد سازمانی و هم بصورت کلی، میزان همراستایی SOA/BPM سازمان را ارزیابی کنیم و با توجه به مشخص بودن عوامل مثبت و منفی در نتیجه بدست آمده، نقشه راهی برای بهبود تراز همراستایی SOA/BPM در سازمان ارائه دهیم.

سوالات تحقیق

سازمانها چگونه می‌توانند بلوغ و تواناییهای خود را در زمینه همراستایی SOA/BPM بسنجند؟
فاکتورهای موثر در موفقیت همراستایی SOA/BPM کدامند؟

موانع موجود بر سر راه همراستایی SOA/BPM چیست ؟

سوال اصلی پژوهش اینچنین مطرح می‌شود :

"چگونه میتوان یک روش مناسب ارزیابی همراستایی SOA/BPM را بر اساس تواناییهای سازمان یافت؟"

اهداف تحقیق

این پژوهش بر روی روش ایجاد سازمانی چالاک و انعطاف پذیر متمرکز است که یک نگرانی عمده برای سازمانها محسوب می‌شود. هدف اصلی، توسعه یک روش مناسب برای ارزیابی بلوغ و تراز همراستایی SOA/BPM در سازمانها، بر اساس قابلیتها و آمادگی سازمان مربوطه است که از طریق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و موانع همراستایی بدست خواهد آمد.

اهداف و سوالات پژوهش در شکل زیر نشان داده شده‌اند. این شکل چارچوب کلی تحقیق که از دو مسیر جداگانه دنبال می‌شود را نشان می‌دهد. هر مستطیل نشان دهنده یک بخش ساختاری از پژوهش است و پیکان ها، نتیجه هر بخش ساختاری که به نتیجه گیری‌های بعدی منتج می‌شوند را نشان می‌دهند

 

تعداد صفحات 151 word

پرسشنامه ارزیابی هم راستایی SOA/BPM

پرسشنامه موفقیت هم راستایی مدیریت فرآیندهای کسب

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 طرح مسئله. 3

3-1 سوالات تحقیق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 5

4-1 محدوده تحقیق.. 6

5-1 ساختار پایان نامه. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 9

1-2 مقدمه. 10

2-2 مدیریت فرآیندهای کسب و کار. 10

1-2-2 مقدمه و تعریف... 10

2-2 چرخه حیات BPM... 13

3-2 معماری سرویس گرا 18

1-3-2 مقدمه و تعریف... 18

2-3-2 اصول سرویس گرایی.. 21

3-3-2 SOA و وب سرویس.... 23

4-2 مدل های بلوغ BPM و SOA.. 25

1-4-2 مدل بلوغ BPM... 26

1-1-4-2 مدل CMM و CMMI. 27

2-1-4-2 مدل بلوغ BPM گارتنر. 27

3-1-4-2 مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار فیشر. 29

4-1-4-2 مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار( BPMM ) 32

5-1-4-2 مدل های دیگر. 33

2-4-2 مدل های بلوغ SOA.. 35

1-2-4-2 مدل بلوغ SOA.. 35

2-2-4-2 مدل بلوغ SOA.. 37

3-2-4-2 . مدل های دیگر. 39

3-4-2 مدل بلوغ هم راستایی SOA/BPM حِمسترا 42

5-2 هم راستایی BPM/SOA.. 45

1-5-2 مقدمه. 45

2-5-2 . تفاوت بین SOA و BPM... 48

3-5-2 . چالش ها و موانع هم راستایی SOA/BPM... 50

4-5-2 هم راستایی SOA/BPM... 52

5-5-2 . فاکتورهای اساسی در موفقیت SOA/BPM... 57

1-5-5-2 فاکتورهای اساسی در موفقیت BPM... 59

2-5-5-2 فاکتورهای اساسی در موفقیت SOA.. 63

3-5-5-2 فاکتورهای مهم برای موفقیت BPM/SOA.. 67

فصل سوم: روش تحقیق.. 69

1-3 مقدمه. 70

2-3 روش دلفی.. 70

3-3 مصاحبه. 71

1-3-3 برنامه ریزی مصاحبه و تجزیه و تحلیل.. 74

4-3 پرسشنامه. 76

فصل چهارم: یافته ها 77

1-4 مقدمه. 78

2-4 ابعاد سازمانی.. 79

3-4 شکاف بین IT و کسب وکار. 83

4-4 فاکتورهای مهم موفقیت... 91

فصل پنجم ساختار روش ارزیابی.. 97

1-5 مقدمه. 98

2-5 ساختار روش ارزیابی.. 98

1-2-5 مدل یکپارچه. 98

2-2-5 روش ارزیابی هم راستایی.. 102

3-2-5 کاربرد روش ارزیابی همراستایی.. 105

1-3-2-5 آماده سازی.. 106

2-3-2-5 انجام ارزیابی.. 106

3-3-2-5 تجزیه و تحلیل.. 107

4-3-2-5 ارائه. 107

فصل ششم نتیجه گیری و اقدامات آتی.. 108

1-6 مقدمه. 109

2-6 نتیجه گیری.. 109

3-6 اقدامات آتی.. 111

منابع.. 112

منابع فارسی.. 112

منابع انگلیسی.. 113

پیوست ها 117

پیوست شماره 1: پرسشنامه اولیه. 117

پیوست شماره 2: پرسشنامه ارزیابی هم راستایی SOA/BPM... 120

بعد سازمانی.. 120

بعد قوانین.. 125

بعد روش ها 129

بعد طراحی و معماری.. 131

بعد IT. 133

پیوست شماره 3: محاسبه آمادگی.. 136

پیوست شماره 4: نقشه راه گذار بین سطوح بلوغ هم راستایی SOA/BPM حمسترا [41]. 137

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1: اهداف مورد نظر در این پژوهش.... 6

شکل 2 طرح کلی پروژه. 8

شکل 3: لایه های سیستم های اطلاعاتی در ارتباط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار. 12

شکل 4 چرخه حیات BPM طراحی شده توسط آلست )سمت چپ( و وسک )سمت راست( 14

شکل 5 چرخه حیات BPM گارتنر هیل ]33[ 15

شکل 6 نمایش تفاوت بین چرخه های حیات BPM... 17

شکل 7 پشته معماری سرویس گرا ]26[ 20

شکل 8 : اجرای سرویس های SOA با استفاده از هسته استاندارد وب سرویس]29[ 24

شکل 9: مقایسه بلوغ در سطح بالا و پایین با هم و پنج سطح بلوغ ) Rosemann و همکاران).]64[ 26

شکل 10: دل بلوغ BPM گارتنر. 28

شکل 11: پنج اهرم تغییر فیش]31[ 30

شکل 12: مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار فیشر (2006)]31[ 31

شکل 13: مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار]64[ 33

شکل 14: مدل بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMM اسمیت و فینگر]70[ 34

شکل 15: مدل بلوغ SOA ون برگ و همکاران ]73[ 36

شکل 16: مدل بلوغ SOA ایناگانتی و اراوامودن]42[ 38

شکل 17: لیست فعالیت ها در نقشه راه ایناگانتی و اراوامودن]42[ 39

شکل18 مدل بلوغ هم راستایی SOA/BPM حمسترا 44

شکل 19: دیدگاه گارتنر از BPM و SOA ]33[ 46

شکل 20 چرخه حیات فرآیندهای کسب و کار و شکاف بین IT و کسب و کار. 50

شکل 21:دیدگاه فنی هم راستایی BPM و SOA ، روش های شناسایی سرویس]42[ 54

شکل22 : دیدگاه پروژه از هم راستایی BPM و SOA ، چرخه حیات سرویس کسب و کار]65[ 55

شکل 23: دیدگاه معماری از هم راستایی SOA/BPM ، معماری کسب و کار محور]34[ 56

شکل 24: دیدگاه نرم افزاری از هم راستایی BPM و SOA ،)راه حل BPM حوزه وب IBM برای ارتباط SOA/BPM ) ]59[ 57

شکل 25: ظهور سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار. راوستین(2008) ]63[ 58

شکل 26: لایه های رویکرد شناخت CSF های SOA و BPM... 59

شکل 27: تحویل چارچوب پروژه BPM... 62

شکل28 روش دلفی [68]. 71

شکل 30 بلوغ و هم راستایی حوزه های IT و کسب وکار در سازمان مورد مطالعه. 85

شکل 31 حوزه های سازمانی در ارتباط با هم راستایی SOA/BPM... 99

شکل 32 ساختار روش ارزیابی هم راستایی SOA/BPM... 102

شکل 33 مراحل کاربردهای روش ارزیابی هم راستایی.. 105

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1: مشخصات مدل های بلوغ. 41

جدول2: تفاوت های بین BPM وSOA.. 49

جدول 4 : فاکتورهای مهم موفقیت برای اجرای BPMs. 61

جدول5 : فاکتورهای مهم موفقیت برای SOA.. 65

جدول6 : فاکتورهای مهم تهیه شده توسط بالک برای موفقیت SOA.. 66

جدول7 : فاکتورهای مهم تهیه شده توسط لی برای موفقیت SOA.. 67

جدول 8 : مراحل مصاحبه. 74

جدول:9 شمای برنامه ریزی برای تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه. 75

جدول10 : پیش نیازهای لازم برای شروع پروژه هم راستایی SOA/BPM... 93

جدول11 : فاکتورهای مهم در موفقیت هم راستایی SOA/BPM و مراجع آنها 96

جدول12 : کارکردهای CSF ها 104


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما