فروشگاه فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

دانلود پروژه ارشد بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل


دانلود پروژه ارشد  بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در استان اردبیل » می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بين 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه3- خرده فرهنگ بزهكاري 4- همنشيني افتراقي و 5- بر چسب زني با ميزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ بزهکاری نوجوانان، متغير وابسته تحقیق و-1 تضعیف ارزشهای جامعه (برگرفته از نظریه های دورکیم و هیرشی) -2 در هم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه (برگرفته از نظریه های مرتن و بلومر) -3 خرده فرهنگ بزهكاري (برگرفته از نظریه های آلبرت كوهن و ماتزا) -4 همنشيني افتراقي (برگرفته از نظریه های ساترلند) و -5 بر چسب يا انگ زني (برگرفته از نظریه های لمرت و بكر) متغیرهای مستقل تحقیق هستند.تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای100 نفری از جامعه آماری (نوجوانان بزهکار در بند اصلاح و تربیت زندان اردبیل)، جمع­آوری شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره؛ بین 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه 3- خرده فرهنگ بزهكاري 4- همنشيني افتراقي و5- بر چسب زني با ميزان بزهکاری نوجوانان استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

بزهکاری، تضعیف ارزشهای جامعه، درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه، خرده فرهنگ بزهكاري، همنشيني افتراقي، برچسب زني

 

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و... در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است (فرجاد،۱۳۸3: 75).

گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از بزهکاری روبه رو هستند؛در همه جوامع انسانی این اصطلاح در مورد افرادی به كار برده می شود كه اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این كه احكام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یك جامعه، ممكن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد (سخاوت،1381: 14).

بزهکاری پدیده یی طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و جوان بزهکاری، از هنگام تولد مجرم به دنیا نمی آید؛ بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب به جرم و بزه سوق می دهد. اغلب روان شناسان، مهمترین علل بزهکاری جوانان را عوامل فردی شخصیتی و جامعه شناسان، نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماع عنوان می کنند. به عبارتی، گروه اول بزهکاری را ناشی از عدم خود کنترلی فرد و گروه دوم فقدان کنترل اجتماعی می دانند (فرجاد،1382: 156).

 

تعداد صفحات 120 word

به همراه پروپوزال و خلاصه پایان نامه

 

فهرست مطالب

عنوان ....................................................................................................................................... صفحه

چکیده ................................................................................................................................................. الف

مقدمه ................................................................................................................................................... ب

فصل اول:کلیات

مقدمه...................................................................................................................................................

بیان مساله.............................................................................................................................................

اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................

اهداف پژوهش.....................................................................................................................................

سوالات پژوهش...................................................................................................................................

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه....................................................................................................................................................

پیشینه تحقیق........................................................................................................................................

جمع بندی، نقد و مقایسه پیشینه ها باتحقیق حاضر.............................................................................

تعریف متغیرها.....................................................................................................................................

مبانی نظری................................................................................................................................

چهارچوب نظری ومدل تحلیلی..........................................................................................................

فرضيات پژوهش.................................................................................................................................

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................................

روش تحقیق......................................................................................................................................

قلمروتحقیق ......................................................................................................................................

جامعه آماری وحجم نمونه...............................................................................................................

روش نمونه گیری ............................................................................................................................

تعریف عملیاتی متغیرها....................................................................................................................

ابزارپژوهش ....................................................................................................................................

روایی و پایایی.................................................................................................................................

روش­های آماری.............................................................................................................................

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه.............................................................................................................................................

آمارهای توصیفی..........................................................................................................................

آمارهای استنباطی(آزمون فرضيات)..............................................................................................

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه............................................................................................................................................

نتيجه گيري توصيفي.....................................................................................................................

نتيجه گيري برحسب اهداف تحقیق..............................................................................................

بحث نتايج با توجه به چارچوب نظري........................................................................................

ارائه راهکارها وپیشنهادات............................................................................................................

محدودیتهای تحقیق......................................................................................................................

منابع..............................................................................................................................................

پیوست ها......................................................................................................................................

فهرست جداول

جدول2-1- تیپولوژی انحرافات درتئوری مرتن ..............

جدول 2-2- جدول چارچوب تئوریک .........................................................................

جدول3-1- جدول حجم نمونه ........................

جدول3-2- جدول آلفای کرونباخ..........................

جدول 4-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن ...............................................................

جدول 4-2- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات ......................................................

جدول 4-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تکفل ...............................................

جدول 4-4- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی سرپرست..................................

جدول 4-5- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات سرپرست ......................................

جدول 4-6- توزیع پاسخگویان برحسب درآمد سرپرست............................................

جدول 4-7- توزیع پاسخگویان برحسب محل سکونت...............................................

جدول 4-8- توزیع پاسخگویان شهرنشین برحسب محلات شهری................................

جدول 4-9- توزیع پاسخگویان برحسب نوع جرم.....................................................

جدول 4-10- توزیع پاسخگویان برحسب تعدادمحکومیت.........................................

جدول 4-11- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان احترام درخانواده................

جدول 4-12- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان اهمیت مسائل مذهبی.........

جدول 4-13- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان اهمبت حلال وحرام بودن امور..........

جدول 4-14- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان اهمیت علم وتحصیلات.....................

جدول 4-15- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان اهمیت اموراخلاقی.............................

جدول 4-16- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان کنترل ازسوی مراجع قانونی..............

جدول 4-17- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان فاصله طبقاتی......................................

جدول 4-18- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان ترویج ارزش شدن پول.....................

جدول 4-19- توزیع فراوانی براساس میزان اهمیت کسب پول جهت کم نیاوردن ........................

جدول 4-20- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان علاقه مندی به وطن.........................

جدول 4-21- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان جذابیت فرهنگ عمومی جامعه.......

جدول 4-22- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان مخالفت با فرهنگ عمومی جامعه...

جدول 4-23- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان جذابیت فرهنگ خاص دوستان......

جدول 4-24- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس میزان اهمیت خلافکاری برای فرد...........

جدول 4-25- توزیع فراوانی میزان بزهکاری برای راضی نگه داشتن دوستان...............................

جدول 4-26- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس عمل خلافکارانه والدین...........................

جدول 4-27- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس عمل خلافکارانه خواهریابرادر................

جدول 4-28- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس عمل خلافکارانه هم محله ای ها...........

جدول 4-29- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس عمل خلافکارانه دوستان........................

جدول 4-30- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس برنامه های رسانه ها و... .......................

جدول 4-31- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس برچسب زنی ازسوی پدرومادر.............

جدول 4-32- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس برچسب زنی ازسوی خواهروبرادر.....

جدول 4-33- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس برچسب زنی ازسوی هم محله ایها.....

جدول 4-34- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس برچسب زنی ازسوی دوستان..............

جدول 4-35- توزیع فراوانی میزان بزهکاری براساس برچسب زنی ازسوی معلمان..............

جدول 4-36- آزمون رابطه بين بين تضعیف ارزشهای جامعه و ميزان بزهکاری....................

جدول 4-37- آزمون رابطه بين درهم شکستگی ساختارفرهنگی جامعه و ميزان بزهکاری.....

جدول 4-38- آزمون رابطه بين خرده فرهنگ بزهکاری و ميزان بزهکاری..............................

جدول 4-36- آزمون رابطه بين همنشینی افتراقی و ميزان بزهکاری .......................................

جدول 4-39- آزمون رابطه بين برچسب زنی و ميزان بزهکاری..............................................

جدول 4- 40- جدول مدل تببیینی رگرسيون...........................................................................

جدول 4- 41- جدول تحلیل واریانس رگرسيونی................................................................

جدول 4- 42- جدول مراحل ورود ونتایج خروجی متغیرهادرتحلیل رگرسیون................

 

فهرست شکل ها

شکل1- مدل نظری تحقیق ..............................................................................................................


مبلغ واقعی 30,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 24,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 757

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما