فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1066
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868985

پیوند ها

دانلودپایان نامه مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت علوفه ای با استفاده از روشهای آماری چند متغیره


دانلودپایان نامه مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت علوفه ای با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

چکیده

به منظور بررسي و مقایسه عملکرد در ژنوتيپ هاي ذرت علوفه اي، آزمایشي در سال زراعي 1391 به مدت یك سال در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي طرق مشهد اجرا گردید. در این پژوهش 33 هيبرید جدید ذرت علوفه اي در قالب طرح بلوك کامل تصادفي با 4 تکرار تحت رژیم آبياري نرمال مورد ارزیابي و مطالعه قرار گرفتند. صفات زمان ظهور دانه گرده، تاریخ ظهور سيلك، فاصله بين ظهور دانه گرده و رشته هاي ابریشمي یا ASI، زمان رسيدگي فيزیولوژیکي، ارتفاع بوته شامل: )ارتفاع تا بلال اصلي، تا برگ پرچم و تا انتهاي تاسل(، تعداد برگ شامل: )پائين بلال، بالاي بلال و تعداد کل برگ(، طول و عرض برگ بلال، سطح برگ بلال، قطر ساقه، تعداد بوته برداشتي، تعداد بلال، وزن کل بلال ها در دو ردیف، وزن بلال در 6 بوته، وزن کل بوته ها در دو ردیف، وزن 6 بوته برداشتي، قطر بلال و طول بلال اندازه گيري شدند. نتایج تجزیه واریانس آماري حاکي از وجود تفاوت معني دار بين ژنوتيپ ها از نظر تمام صفات به جز تعداد بلال در بوته بود (p=0.01). ارقام مورد بررسي از نظر عملکرد و اکثر صفات مورد بررسي تفاوت معني داري با یکدیگر نشان دادند، به طوري که هيبرید شماره 3 (KLM76005/2-3-1-1-1-1 × MO17) و رقم 704 به ترتيب بالاترین ميزان از نظر ارتفاع بوته (150/217 و 450/217 سانتیمتر) بودند. هبیرید شماره 11 (KLM77007/7-3-1-2-2-1-1 × K19/1) با 549/64 بيشترین ميزان بيوماس تر را به خود اختصاص داد. از نظر شاخص کيفيت علوفه تر هيبریدهاي شماره 30 (K48/3-1-1-3-2-1-1-1 × K19/1) و 24 به ترتیب 45400/0 و 45075/0 بيشترین ميزان شاخص کيفيت علوفه تر را داشتند. از بين 33 هيبرید مورد بررسي هيبریدهاي تجاري 24 و 11 به دليل برتري در عملکرد علوفه تر و خشك مي توانند به عنوان هيبرید برتر مد نظر قرار گيرند. برآورد ميزان وراثت پذیري صفات نشان داد که وراثت پذیري در اکثر صفات از 51 درصد تا 80 درصد متغير بوده و بالا بودن وراثت پذیري حاکي از آن است که اثرات ژنتيکي سهم بيشتري در کنترل صفات فوق نشان مي دهد. بالاترین ميزان وراثت پذیري مربوط به صفت شاخص کيفيت علوفه تر و خشك )به ترتيب 89/79 و 04/77 درصد) و کمترین میزان وراثت پذیري متعلق به صفت تعداد بلال در بوته با 2/14 درصد میباشد. تجزیه و تحليل همبستگي صفات در این آزمایش نشان داد که بيشترین همبستگي مثبت و معني دار در بين صفات به ترتيب در شاخص کيفيت علوفه خشك با تر(92/0) و شاخص کيفيت علوفه تر با تعداد بلال در بوته (67/0) و قطر بلال(66/0) است. بيشترین همبستگي منفي و معني دار در سطح یك درصد بين صفات شاخص کيفيت علوفه خشك با بيوماس تر (77/0-) و ارتفاع بوته (58/0-) است. با استفاده از تجزیه به مؤلفه هاي اصلي پنج مؤلفه اول که مقادیر ویژه بزرگتر از یك داشتند انتخاب شدند. این پنج مؤلفه مجموعاً 76 درصد از تغييرات مدل را توجيه مي کردند. بررسي همبستگي صفات بين مولفه ها و متغيرها نشان داد که مولفه اول به تنهایي 31٪ از کل اطلاعات را به خود اختصاص داده است. جهت انجام تجزیه به عامل ها به روش مولفه هاي اصلي، از چرخش متعامد وریماکس استفاده شد. با توجه به نمودار اسکري پلات 3 عامل اول بيشترین درصد از مقدار کل واریانس در حدود 74 درصد را به خود اختصاص دادند. گروه بندي هيبریدها بر اساس تجزیه خوشه اي )کلاستر( براي 13 صفت به دست آمده از تجزیه به عامل ها موجب گروه بندي 33 هيبرید در 4 گروه مجزا با خصوصيات درون گروهي مشابه و بين گروهي شد. با توجه به نتایج به دست آمده اکثر هيبریدهایي که در گروه چهارم قرار دارند به دليل بالا بودن شاخص کيفيت علوفه تر و خشك به عنوان گروه برتر و سپس گروه هاي دوم، اول و سوم در مرتبه هاي بعد قرار مي گيرند. هيبریدهاي (ksc704) و (klm77007/7-3-1- 2-2-1-1×k19/1)، (k3640/6×k19) و (k48/3-1-1-3-2-1-1-1×k19/1) به عنوان برترین هيبریدها با بيوماس تر و خشك بالا و شاخص کيفيت علوفه تر و خشك برتر شناسایي شدند.

 

تعداد صفحات 100

فرمت فایل  word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه. 1

مقدمه. 2

فصل دوم مرور منابع.. 6

2-1. منشأ و تاریخچه. 7

2-2. طبقه بندی تکاملی ذرت.. 8

2-3. انواع ذرت.. 9

2-4. گیاه شناسی ذرت.. 9

2-5. هیبرید ذرت.. 11

2-6. ژنتیك ذرت.. 13

2-7. اصلاح نباتات و اهداف آن.. 14

2-8. روش های اصلاح ذرت.. 14

2-9. اهداف اصلاح ذرت: 15

2-10 تجزیه واریانس.... 20

2-11 مقایسه میانگین صفات.. 22

2-12 وراثت پذیری.. 25

2-13 ضرایب همبستگی.. 26

2-14 تجزیه به مولفه های اصلی.. 29

2-15 تجزیه به عامل ها 31

2-16 تجزیه خوشه ای.. 36

فصل سوم مواد و روشها 43

3-1 موقعیت اجرای طرح: 44

3-2 صفات مورد بررسی: 44

3-3 نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیه های آماری.. 48

فصل چهارم بحث و نتیجه گیری.. 50

4- نتایج و بحث: 51

4-1 نتایج بررسی نرمال بودن داده ها : 51

4-2 نتایج تجزیه واریانس : 51

4-3 نتایج مقایسه میانگین صفات: 53

4-4 برآورد میزان وراثت پذیری صفات: 63

4-5. نتایج تجزیه همبستگی ساده فنوتیپی در هیبریدهای ذرت علوفه ای: 65

4-6 نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی: 71

4-7. نتایج تجزیه به عامل ها بعد از چرخش وریماکس.... 75

4-8. نتایج تجزیه خوشه ای به روش Ward. 81

نتیجه گیری کلی: 83

فهرست منابع: 85

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1. گروه بندی هیبریدها براساس تقسیم بندی –FAO.. 12

جدول 3-1 مشخصات هیبریدهای ذرت علوفه ای مورد استفاده: 47

جدول 3-2 جدول تجزیه واریانس طرح بلوک های کامل تصادفی.. 48

جدول 4-1 نتایج تجزیه واریانس ساده عملکرد و صفات وابسته در هیبریدهای ذرت علوفه ای: 52

جدول 4-2 نتایج مقایسه ميانگين صفات در هيبریدهاي ذرت علوفه اي به روش آزمون دانکن.. 55

ادامه جدول 4-2. نتایج مقایسه ميانگين صفات در هيبریدهاي ذرت علوفه اي به روش آزمون دانکن.. 56

ادامه جدول 4-2. نتایج مقایسه ميانگين صفات در هيبریدهاي ذرت علوفه اي به روش آزمون دانکن.. 57

ادامه جدول 4-2. نتایج مقایسه ميانگين صفات در هيبریدهاي ذرت علوفه اي به روش آزمون دانکن.. 58

ادامه جدول 4-2. نتایج مقایسه ميانگين صفات در هيبریدهاي ذرت علوفه اي به روش آزمون دانکن.. 59

ادامه جدول4-2. نتایج مقایسه ميانگين صفات در هيبریدهاي ذرت علوفه اي به روش آزمون دانکن.. 60

جدول 4-3. ميزان وراثت پذیري صفات اندازه گيري شده در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 64

جدول 4-4. همبستگي ساده فنوتيپي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 68

ادامه جدول 4-4. همبستگي ساده فنوتيپي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 69

ادامه جدول4-4. همبستگي ساده فنوتيپي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 70

جدول 4-5. بردارهاي ویژه مولفه هاي اصلي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 72

ادامه جدول4-5. بردارهاي ویژه مولفه هاي اصلي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 73

جدول 4-6. مقادیر ویژه و واریانس هاي مولفه هاي اصلي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 74

جدول 4-7. مقادیر بار عاملی هر یک از متغیرهای اندازه گیری شده در هیبریدهای ذرت علوفه ای بعد از چرخش وریماکس77

ادامه جدول4-7. مقادیر بار عاملی هر یک از متغیرهای اندازه گیری شده در هیبریدهای ذرت علوفه ای بعد از چرخش وریماکس78

جدول4-8. مقادیر ویژه و درصدهای واریانس عامل های مشترک در هیبریدهای ذرت علوفه ای.. 79

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 4-1 نمودار مقایسات میانگین بیوماس تر برای 33 هیبرید ذرت علوفه ای.. 61

شکل 4-2. نمودار مقایسات میانگین بیوماس خشک برای 33 هیبرید ذرت علوغه ای.. 62

شکل 4-9. نمودار اسکري پلات تجزیه به مولفه هاي اصلي در هيبریدهاي ذرت علوفه اي.. 75

شکل 4-4. نمودار اسکري پلات تجزیه به عامل ها در هيبریدهاي ذرت علوفه اي بعد از چرخش وریماکس.... 80

شکل 4-5. نمودار تجزیه خوشه اي به روش ward. 82

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1174

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما