فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 423
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 888576

پیوند ها

پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری


پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

 

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

 

(مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

 

چکــیـده

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

 

تعداد صفحات 136 word

 

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 9-3
طرح مساله و بیان ضرورت آن 3
سوالات اصلی تحقیق 5
اهداف تحقیق 5
فرضیه 6
روش تحقیق 6
پیشینه و سابقه انجام 7
مسائل و مشکلات تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین 31-10
2-1 مقدمه 10
2-2 مفاهیم تحقیق 10
2-2-1 محتوای طرح کاربری زمین 10
2-2-2 مفهوم زمین 11
2-2-3 ناحیه 11
2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری 11
2-2-5 برنامه‌ریزی 11
2-2-6 برنامه‌ریزی شهری 12
2-2-7 منطقه 12
2-2-7-1 انواع مناطق 12
2-2-8 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 13


2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی 13
2-2-10 اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری 15
2-2-11 تعریف مدیریت 15
2-2-12 مدیریت شهری 16
2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران 16
2-3-1 طرح هادی شهری 16
2-3-2 طرح جامع شهر 16
2-3-3 طرح تفصیلی 17
2-4 پیشینه مطالعات کاربری زمین 17
2-4-1 پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا 17
2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران 21
2-4-2 کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان 20
2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه 15 24
2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی 27
2-5-1 نظریه نوگراها 27
2-5-2 نظریه سلامت روان 29
2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر 30
2-6 نتیجه‌گیری 30
فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی 65-32
3-1 مقدمه 32
3-2 موقعیت طبیعی 32
3-2-1 موقعیت جغرافیایی 33


3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 35
3-2-3 آبهای زیرزمینی 36
3-2-4 زلزله خیزی 36
3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه 37
3-2-6 ژئومورفولوژی 38
3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه 38
3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی 38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی 40
3-2-2-1 آب و هوا 40
3-2-2-2 میزان بارش 40
3-2-2-3 رطوبت نسبی 41
3-2-2-4 روزهای یخبندان 41
3-2-2-5 روزهای بارانی 42
3-2-2-6 درجه حرارت 42
3-2-2-7 باد 42
3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه 43
3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه 48
3-4 مطالعات جمعیتی منطقه 51
3-4-1 مقدمه 51
3-4-1-2 روند تحولات جمعیت 51
3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت 52
3-4-1-4 پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت 53


3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت 54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه 55
3-4-2 ویژگیهای اقتصادی 56
3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت 56
3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه 59
3-5 تاسیسات زیربنایی 60
3-5-1 شبکه جمع آوری فاضلاب 60
3-5-2 قنوات 60
3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی 60
3-5-4 مخابرات 61
3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی 61
3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع 62
3-5-7 شبکه آبرسانی 62
3-6 نتیجه‌گیری 62
فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 15 126-66
4-1 مقدمه 66
4-2 تقسیمات داخلی منطقه 67
4-3 استانداردهای کمی شهرسازی 68
4-4 کاربری زمین در منطقه 15 70
4-4-1 کاربری مسکونی 73
4-4-2 کاربری تجاری 75
4-4-3 کاربری آموزشی 78


4-4-4 کاربری بهداشتی و درمانی 80
4-4-5 کاربری اوقات فراغت 83
4-4-5-1 کاربری فرهنگی – مذهبی 83
4-4-5-2 کاربری ورزشی 87
4-4-5-3 فضای سبز شهری 87
4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی 91
4-4-7 کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی 92
4-4-8 کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 94
4-4-9 کاربری حمل و نقل 96
4-4-10 کاربری صنعتی 98
4-4-11 کاربری شبکه 102
4-4-12 کاربری مسیل و حریم مسیل 102
4-4-13 کاربری اراضی بایر 103
4-4-14 کاربری حریم شبکه برق 104
4-5 ارزیابی سطوح و سرانه 106
4-6 بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه 15 109
4-6-1 بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه 15با تاکید بر کمیسیون ماده پنج 109
4-6-2 بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها 116
4-7 نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15 116
4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی 117
4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف 117
4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی 118


4-10 نتیجه‌گیری 131-122
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات 127
5-1 آزمون و فرضیات تحقیق 127
5-1-1 فرضیه اول 127
5-1-2 فرضیه دوم 127
5-2 نتایج تحقیق 128
5-3 امکانات و فرصتها ( پیشنهادها ) 131
منابع وماخذ فارسی132.
منابع وماخذ انگلیسی 135
چکیده انگلیسی 136
منابع وماخذ


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما