فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 83
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870253

پیوند ها

بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه


مقدمه:

روشهاي سنتي اصلاح نباتات مبتني بر دستكاري ساختار ژنتيكي گياه كامل و از طريق توليد جنسي است. در سالهاي اخير روشي براي دستكاري ژنتيكي در سطح سلولي پيدا شده است كه روشهاي اصلاحي را بطور منحصر بفرد كامل مي كند. موجوديت پيدا كردن روشهاي كشت بافت و سلول را مي توان به پيشرفتهاي ناشي از دانش كشت سلولي و زيست شناسي مولكولي دانست (4 و 51)

بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي مجموعه اي از فنون را تشكيل مي دهد كه امكان بكارگيري، توانايي و كارآيي سلولهاي موجودات زنده اعم از حيواني يا گياهي را فراهم مي سازد. در سالهاي اخير با انجام تحقيقات متعدد در حوزة بيوتكنولوژي كشاورزي اين بخش داراي جايگاه مهم و باارزشي شده است و اين امكان را در رابطه با گياهان زراعي فراهم نموده است كه بسيار مطالب كارآتر از روشهاي كلاسيك اصلاح نباتات با استفاده از تكنيكهاي مختلف از قبيل دست ورزي ژنتيكي (Genetic manipulation)، كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro و غيره، گياهاني با سازگاري متناسب تر و بيشتر به شرايط محيطي و همچنين سازگار با نياز انسانها توليد نمايد.

تكنيك كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro ازجمله فنون بيوتكنولوژي است كه كاربرد آن به اوايل سالهاي 1950 مي رسد. بر اساس اين تكنيك، سلول گياهي يا بافت از اندامهايي مثل ريشه، ساقه، برگ و گل آذين يا هر اندام ديگري از گياه جدا شده و در شرايط كاملاً استريل و گندزدايي شده، در درون لوله هاي آزمايش محتوي محيط غذايي مصنوعي قرار گرفته و با تأمين نيازهاي نوري و حرارتي مناسب تبديل به يك گياه كامل مي گردد. اين تكنيك همانطور كه اشاره شد امكان توليد هزاران گياهچه مشابه گياه مادري را در مدت زمان بسيار كوتاهي و در فضاي فيزيكي بسيار محدودي فراهم مي‌سازد كه با انتقال اين گياهچه ها به سطح گلخانه و مزرعه توليد انبوهي از گياهان مورد نظر را مي توان باعث شد. در اصلاح نباتات با استفاده از تكنيك كشت بافت و نيز توليد كالوس يا گياهچه ها در مقياس وسيع و انجام گزينش در بين نمونه ها مي توان از ارقام مقاوم به استرسهاي محيطي را توليد نمود. فنون فوق فرصتهاي مناسبي در بخشهاي مختلف تحقيقاتي، اقتصادي بوجود آورده است كه با تقويت بخش دولتي و فعال نمودن بخش خصوصي كارايي اين بخشها را براي تأمين و توليد محصولات اساسي كشور را، بطور قابل ملاحظه اي مي توان افزايش داد.

 

تعداد صفحات 123 word

 

فصل اول مقدمه و كليات.. 1

مقدمه: 2

تاريخچة اهميت كشت بافت: 3

اساس گياه شناسي براي كشت بافت: 6

اهداف مورد نياز با استفاده از تكنولوژيهاي جديد كشت بافت و مهندسي ژنتيك: 6

فصل دوم 8

خصوصيات زراعي. 8

تاريخچه: 9

اهميت اقتصادي: 10

گياهشناسي يونجه: 11

آب و هوا: 14

كاربرد بيوتكنولوژي در اصلاح يونجه: 15

مهندسي ژنتيك: 16

هيبريداسيون گسترده: 17

فصل سوم 18

كشت بافت.. 18

كشت بافت يونجه: 19

جنين زايي. 21

باززايي. 24

اثرات زمينه ژرم پلاسم در باززائي: 28

انواع كشت بافت گياهي: 36

كشت سوسپانسيون: 37

مراحل رشد كشت سلولي: 38

بذر مصنوعي يونجه و كاربرد آن: 39

كاربرد بيوتكنولوژي: 40

پتانسيل بذور مصنوعي: 40

كاربرد بذر مصنوعي: 41

امكانات مورد نياز براي كشت بافت و سلول گياهي: 43

اطاق كشت: 45

مواد و روشها: 46

انتخاب ارقام يونجه: 46

تهيه محيط كشت: 47

روش تهيه محيط كشت MS: 49

محيط كشت: 53

- سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 54

روش تهيه محيط كشت SH: 54

محلولهاي ذخيره: 54

سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 56

بافت گياهي: 57

برگ جوان وهيپوكوتيل: 58

روش تهيه محيط كشت B5: 62

محيط باززايي: 64

محيط تبديل به گياه: 65

محيط كشت سوسپانسيون: 65

محاسبات آماري: 65

فصل چهارم 67

بحث و نتيجه‌گيري. 67

بحث و نتيجه گيري: 68

انتخاب ارقام يونجه: 68

محيط القاء كال: 68

الف – مقايسه اثر ريزنمونه در رشد كالوسها: 73

بررسي اثر ارقام در رشد كالوسها: 75

بررسي اثر متقابل سطوح هورموني مختلف با ريزنمونه در رشد كالوسها: 75

محيط القاء جنين: 76

بررسي تأثير نوع محيطهاي كشت در جنين زايي: 80

بررسي تأثير سطوح هورموني در جنين زايي: 80

بررسي اثر رقم در جنين زايي: 81

محيط باززايي: 81

محيط تبديل به گياه: 82

كشت سوسپانسيون: 85

بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات: 86

منابع: 92

جداول پيوست.. 107

 

فهرست جداول

 

جدول 1- تركيبات معدني محيط كشت پاية MS برحسب ميلي گرم در ليتر. 57

جدول 2- مواد آلي تكميل كننده و هورمون در محيط هاي كشت بر حسب ميلي گرم در ليتر 57

جدول 3- تجزيه واريانس داده هاي مربوط به رشد كالوس در محيط ها، ارقام يونجه و ريزنمو نه هاي مختلف 113

جدول 4-مقايسه ميانگين بين ريزنمونه ازلحاظ رشدكال درسطح احتمال 5%. 114

جدول 5- مقايسه بين ارقام يونجه از لحاظ رشد كالوس در سطح احتمال 5%. 114

جدول 6- مقايسه ميانگين تركيبات تيماري سطوح هورموني و ريزنمونه از لحاظ رشد كالوس (5%P<) از طريق آزمون دانكن 115

جدول 8-تجزيه واريانس جنين زايي: 116

جدول 9-مقايسه ميانگين بين محيطهاي كشت B5 و MS در جنين زايي. 116

جدول 10-مقايسه سطوح هورموني در جنين زايي در سطح احتمال 5%. 117

جدول11-مقايسه‌ ميانگين ‌جنين‌زايي ‌در ارقام يونجه 119

جدول 12- جدول تجزيه واريانس باززايي در ارقام يونجه 119

جدول 13- مقايسه ميانگين بين ارقام از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120

جدول 14- مقايسه ميانگين ريزنمونه از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120

جدول15-جدول‌تجزيه واريانس‌توليدگياهچه‌درمحيط كشت بافت درارقام يونجه 122

جدول 16- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ توليد گياهچه 122

جدول 17- جدول تحزيه واريانس جنين زايي در سه رقم يونجه در محيط كشت سوسپانسيون 123

جدول 18- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ جنين زايي در محيط كشت سوسپانسيون. 123

 

 

فهرست اشکال

شكل 2 : كاشت بذر هاي استريل در محيط كشت هورمون دار 76

شكل 3: نمونه از كالوس آبدار و غير جنين زا 76

شكل 4: نمونه از كالوس غير جنين زا 77

شكل 5: نمونه اي از كالوسهاي جنين زا 78

شكل 6: شروع تشكيل كال در ريز نمونه بذر 78

شكل 7: نمونه اي از كالوسهاي حاصل از كاشت بذر 79

شكل8: تشكيل جنين كروي شكل. 83

شكل 9: تشكيل جنين لپه اي شكل. 84

شكل 10: تشكيل جنين نيزه اي شكل. 85

شكل 11: ريشه زايي در محيط تبديل به گياهچه 89

شكل 12: رشد ريشه در محيط تبديل به گياه 90

شكل 13: شاخه زايي در محيط تبديل گياهچه 90

شكل14: نمونه از توليد شاخه و ريشه 91

شكل 15: نمونه اي از كشت سوسپانسيون. 94

شكل 16: نمونه اي از كالوس جنين زا در كشت سوسپانسيون. 95

شكل17: جوانه زني جنين در محيط سوسپانسيون. 95

شكل 18: ايجاد شاخه در محيط كشت سوسپانسيون. 96

شكل 18: نمونه اي از مراحل تكاملي جنين در محيط سوسپانسيون. 97


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 786

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما