فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870250

پیوند ها

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر اعتماد و تعهد (مورد مطالعه: شبکه های اجتماعی بازار بورس تهران)


بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر اعتماد و تعهد (مورد مطالعه: شبکه های اجتماعی بازار بورس تهران)

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر
اعتماد و تعهد (مورد مطالعه: شبکه های اجتماعی بازار بورس تهران)

چکیده:

هدف پزوهش حاضر بررسی تأثیر منافع حاصل از مشارکت در شبکه های اجتماعی بر میزان مشارکت و همچنین تأثیر مشارکت در اعتماد و تعهد اجتماعی از دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی بازار سرمایه است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کاربران شبکه های اجتماعی بازار سرمایه تشکیل داده است که عضو سایت سهامیاب بوده اند. روش نمونه گیری با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه نامحدود می باشد از روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده آن انتخاب گردید. برای این منظور از پرسشنامه حضوری و اینترنتی استفاده شد. به طور کلی فرضیات تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته اند. برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن داده ها صورت گرفته است، سپس تحلیل عامل تأییدی برای هر یک از پرسشنامه ها انجام شد. در نهایت نیز مدل مربوط به فرضیات تحقیق ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، منافع حاصل از مشارکت )عملکردی، اجتماعی، روانشناسی، لذت باورانه، پولی( تأثیر مثبتی بر مشارکت و همچنین افزایش مشارکت، تعهد و اعتماد اجتماعی در شبکه های اجتماعی را به همراه دارد.

کلید واژهها: رسانه های اجتماعی، منافع حاصل از مشارکت، بازاریابی اینترنتی، بازار سرمایه

3-1 ضرورت و اهمیّت تحقیق:

نو پا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بالا از متخصصان و همچنین سازمان ها و موسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمینه مناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به این که امروزه سلامت اقتصادی ملت ها ارتباط مستقیمی با سطح مهارت های آنها در فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می شود لذا لازم است با گسترش بستر های علمی و تحقیقاتی، زمینه های فکری و فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات را فراهم کنیم. فناوری اطلاعات به عنوان دانش و صنعت از درجه کارآفرینی بالایی برخوردار است و در نتیجه بهره گیری مناسب و توسعه مدیریت شده آن در ایران می توان اثرات سودمندی در پیکره اقتصادی کشور ما داشته باشد )ماهنامه جهانگستر(. خلأ حضور متخصصان بین رشتهای در زمینه بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی که بتوانند با شناخت جنبههای رسانهای این پدیده و نیازهای بازاریابی و تبلیغات، پیوند مناسبی بین این موارد برقرار کنند، سبب شکل گیری نامتناسب تبلیغات و بازاریابی در رسانه های اجتماعی شده است لذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی خواهیم بود که منافع اثرگذار بر اثربخش بودن مشارکت در شبکه های اجتماعی بازار سرمایه چه می باشند؟ همچنین سطوح مشارکت سرمایهگذاراندر رسانههای اجتماعی آنلاین بر اعتماد و تعهد اجتماعی مؤثر است یا نه؟

 

تعداد صفحات 120 Pdf

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.

بیان مسأله

ضرورت و اهمیّت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق .

تعریف مفاهیم کلیدی

تعریف نظری مفاهیم

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

1-2 مقدمه

2-2 رسانه های اجتماعی و بازاریابی شبکه های اجتماعی

3-2 شبکه های اجتماعی

1-3-2 تعریف شبکه های اجتماعی

2-3-2 ویژگی های شبکه های اجتماعی

4-2 نظریه های شرح مشارکت در شبکه های اجتماعی

1-4-2 تئوری های اقتصادی

2-4-2 نظریه های اجتماعی

1-2 مشارکت در شبکه های اجتماعی

1-2 منافع مشارکت

1-6-2 منافع عملکردی

2-6-2 منافع اجتماعی

3-6-2 منافع روانشناسی

4-6-2 منافع لذت باورانه

5-6-2 منافع مالی

7-2 نتایج حاصل از مشارکت در شبکه های اجتماعی

1-7-2 تعهد از سوی اعضای شبکه های اجتماعی

2-7-2 اعتماد در میان اعضای شبکه های اجتماعی

8-2 نقش ویژگی های

آمارگیری

9-2 نقش سن

51-2 نقش جنسیت

55-2 مدل پژوهش

52-2 پیشینۀ تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه و نمونۀ آماری

روش نمونه گیری

ابزار اندازهگیری تحقیق

پرسشنامۀ کانگ

شیوۀ نمرهگذاری پرسشنامۀ کانگ

2-1-4-3 بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه

3-1-4-3 روایی و پایایی پرسشنامۀ کانگ

روش گردآوری اطلاعات

روش و مراحل اجرا

7-3 روش تجزیه و تحلیل دادهها

1-7-3 روشهای توصیفی دادهها

2-7-3 روشهای استنباطی دادهها

فصل چهارم: یافتههای تحقیق

-5-4 مقدمه

ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان

آمار استنباطی

آزمون نرمال بودن دادهها

تحلیل عاملی تائیدی

آزمون فرضیههای تحقیق

منافع عملکردی تأتیر مثبتی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی دارد

منافع اجتماعی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی دارد.

منافع روانشناسی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی دارد

منافع لذتباورانه تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی دارد.

منافع پولی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی دارد

مشارکت در شبکه های اجتماعی تأثیر مثبتی بر تعهد دارد

مشارکت در شبکه های اجتماعی تأثیر مثبتی بر اعتماد دارد

نیکوئی برازش مدل

. یافتههای جانبی پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری

1-5 مقدمه

2-1 فرضیات تحقیق

1-2-5 فرضیه اول تحقیق

2-2-5 فرضیه دوم تحقیق

3-2-5 فرضیه سوم تحقیق

4-2-5 فرضیه چهارم تحقیق

5-2-5 فرضیه پنجم تحقیق

6-2-5 فرضیه ششم تحقیق

7-2-5 فرضیه هفتم تحقیق

3-5 بحث و نتیجهگیری

4-1 محدودیتهای تحقیق

1-5 پیشنهادات تحقیق

1-5-5 پیشنهادات کاربردی )برگرفته از تحقیق

2-5-5 پیشنهادات پژوهشی جهت پژوهشگران بعدی )پیشنهاد به سایر پژوهشگران

فهرست جداول

جدول 2-1 شبکه های اجتماعی در تعاریف محققان قرن

جدول 2-2 رده بندی شرکت کنندگان در شبکه های اجتماعی

جدول 2-3دلایل مشارکت در شبکه های اجتماعی

جدول 2-4 منافع حاصل از مشارکت در جامعه

جدول4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

جدول 4-2 فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن

جدول 4-3 فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیلات

جدول 4-4 فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کاری

جدول 4-5آزمون نرمال بودن دادهها

جدول 4-6 بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مقیاس مورد استفاده

جدول 4-7 بارعاملی استاندارد تاثیر مزایای عملکردی و مشارکت در شبکه های اجتماعی

جدول 4-8 بارعاملی استاندارد تاثیر مزایای اجتماعی و مشارکت در شبکه های اجتماعی

جدول 4-9 بارعاملی استاندارد تاثیر منافع روانی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی

جدول 4-10 بارعاملی استاندارد تاثیر مزایای لذتباورانه بر مشارکت در شبکه های اجتماعی

جدول 4-11 بارعاملی استاندارد تاثیر مزایای پولی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی

جدول 4-12 بارعاملی استاندارد تاثیر مشاركت در شبکه های اجتماعی بر تعهد

جدول 4-13 بارعاملی استاندارد تاثیر مشاركت در شبکه های اجتماعی بر اعتماد

جدول 4-14 شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق

جدول 4-15 خلاصه نتایج آزمون –تک نمونه برای متغیرهای پژوهش

فهرست اشکال

شکل 2-1 مفاهیم شبکه های اجتماعی

شکل 2-2 مدل پژوهش

شکل 4-1 نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

شکل 4-2نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن

شکل 4-3 نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصیلی

شکل 4-4 نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کاری

شکل 4-5 بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی مقیاس مورد استفاده

شکل 4-6 مقدار آماره معناداری تحلیل عاملی تائیدی مقیاس مورد استفاده

شکل 4-7 بارعاملی استاندارد آزمون فرضیههای تحقیق .

شکل 4-8 آماره - t-value آزمون فرضیههای تحقیق

شکل 4-9 تاثیر مزایای عملکردی و مشارکت در شبکه های اجتماعی

شکل 4-10 تاثیر مزایای اجتماعی و مشارکت در شبکه های اجتماعی

شکل 4-11 تاثیر منافع روانی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی

شکل 4-12 تاثیر مزایای لذتباورانه بر مشارکت در شبکه های اجتماعی

شکل 4-13 تاثیر مزایای پولی بر مشارکت در شبکه های اجتماعی

شکل 4-14 تاثیر مشارکت در شبکه های اجتماعی بر تعهد

شکل 4-15 تاثیر مشارکت در شبکه های اجتماعی بر اعتماد

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

برای دریافت فرمت ورد(word) با قیمت 30000 تومان

به hoopadrayaneh@gmail.com ایمیل بزنید

تماس با ما

 


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ بهمن ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 881

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما