فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 40
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871542

پیوند ها

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه


پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

چکیده

مهارت هاي اجتماعي يكي از عوامل و اجزاء اصلی اجتماعي شدن افراد درهمه ی جوامع انسانی و فرهنگ ها ست. مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده و مورد پذیرشی است که فرد را توانا می سازد با دیگران رابطه مؤثر و مفید داشته باشد و از رفتار های نامعقول اجتماعی خودداری کند. به طور کلی عوامل مختلفی مانند خانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه های جمعی و جامعه در یادگیری مهارت هاي اجتماعي نقش دارند ؛که میزان تآثیر هر کدام از این عوامل متفاوت و از جامعه ای تا جامعه ی دیگر نیز یکسان نمی باشد.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان (با تأکید بر خانواده، مدرسه، گروه دوستان و تلویزیون) از طریق یک مطالعه ی توصیفی با استفاده از روش پیمایشی پرداخته شده است .

جامعه آماري، کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان در نظر گرفته شده که تعداد آن ها بر اساس اعلام واحد آمار و بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی 90- 1389 برابر با 46270 نفر می باشد . با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر انتخاب گردید . دانش آموزان با روش‌ نمونه‌گیری تصادفي و با توجّه به نواحي و مناطق شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان ، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه ی مهارت های اجتماعی می باشد که از روایی صوری و محتوایی برخوردار بوده و پايايي آن با استفاده از روش ضريب آلفاي كرانباخ برابر با 75/0 محاسبه گردیده که در سطح بالایی می باشد. براین اساس پنج فرضیه تدوین شده، که از طریق آزمون تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون تحلیل رگرسیون مورد بررسی و آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که بر اساس آزمون تحليل واريانس متغیرهای خانواده، مدرسه، گروه دوستان و مهارت های اجتماعی ؛ می توان نتیجه گرفت بين این متغیر ها و متغیر مهارت های اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد و هر سه متغیر بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد. اما بر اساس آزمون تحليل واريانس متغیر تلویزیون و مهارت های اجتماعی به این نتیجه می رسیم كه بين تماشای تلویزیون و مهارت های اجتماعی دختران رابطه ی معني داري وجود ندارد و لذا تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر ندارد.

واژگان کلیدی : مهارت های اجتماعی، رشد اجتماعی، تربیت اجتماعی، خانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه های جمعی، تلویزیون.

 

تعداد صفحات 111 word

 

فهرست مطالب

 

چكيده.

مقدمه.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 .طرح مسئله :

1-2 . اهمیت و ضرورت تحقیق : 5

1-3.سئوالات تحقیق : 5

.4-1 فرضیه های تحقیق : 5

1-5 . اهداف تحقیق : 6

1-5-1 .اهداف کلی.. 6

1-5-2.اهداف جزئی.. 6

1-6. موانع و مشکلات تحقیق.. 6

1-7. روش تحقیق: 7

1-8.تعاریف مفاهیم و اصطلاحات: 7

1-9.کاربرد تحقیق : 8

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

گفتار اول

الف: مفاهیم تحقیق

2-1 -1.مفهوم رشد اجتماعی : 10

2-1-2. اهمیت و ضرورت رشد اجتماعی.. 11

2-1-3.ویژگی افرادی که از لحاظ اجتماعی رشد نیافته اند: 11

2-1-4. تربیت اجتماعی.. 12

2-1-5. اهداف تربیت اجتماعی در جامعه اسلامی.. 13

2-1-6. رشد اجتماعی در دوره نوجوانی.. 13

2-1-7. خصوصیات رشد اجتماعی در دوره نوجوانی.. 14

2-1-8. نشانه های رشد اجتماعی در دوره نوجوانی.. 14

الف) انس و الفت... 15

ب)نفرت: 15

2-1-9. تغییر رفتار اجتماعی در دختران نو جوان.. 16

2-1-10. نشانه های فرد رشد یافته اجتماعی.. 16

2-1-11جامعه پذیری... 17

2-1-11-1. مفهوم جامعه پذیری... 17

2-1-11-2.هدف های جامعه پذیری... 18

2-1-11-3. عوامل مؤثر بر جامعه پذیری... 19

2-1-11-4.رابطه اجتماعی شدن و مهارت اجتماعی.. 19

2-1-12. تعریف مهارت های اجتماعی.. 20

2-1-13. مهارت های اجتماعی از نگاه صاحب نظران.......................................................................................................21

2-1-14. انواع مهارت های اجتماعی.. 24

2-1-14-1. مهارت ارتباط.. 25

2-1-14-2. مهارت ارتباط میان فردی... 25

2-1-14-3. مهارت ارتباط غیر کلامی.. 26

2-1-14-4. مهارت تقویت وپاداش.... 27

2-1-14-5. مهارت پرسش.... 27

2-1-14-6. مهارت آماده سازی... 28

2-1-14-7- مهارت خاتمه دادن: 28

2-1-14-8. مهارت توضیح دادن.. 29

2-1-14-9. مهارت گوش دادن.. 30

2-1-14-10.مهارت نفوذ. 31

2-1-14-11. مهارت ابراز وجود. 31

2-1-14-12 مهارت تعامل در گروه ها ورهبری: 32

2-1-14-13. مهارت همکاری... 33

2-1-14-14. مهارت همدلی.. 33

2-1-14-14-1. اثرات همدلی.. 33

2-1-14-14-2. زمینه های بروز رفتار همدلانه. 34

2-1-14-15. مهارت تصمیم گیری 35

2-1-16. آموزش مهارت های اجتماعی 35

2-1-17. فواید وآثار آموزش مهارت های اجتماعی.. 36

2-1-18. روش های آموزش مهارت های اجتماعی.. 39

2-1-19. روش های ارزیابی مهارت های اجتماعی.. 41

2-1-20. عوامل مؤثر بر آموزش مهارت های اجتماعی.. 41

2-1-20-1. خانواده. 41

1- نوع رابطه. 41

2- اهمیّت سالهای اولیه زندگش.... 42

3- تکوین شخصیت فرد. 42

4- نقش تربیتی والدین.. 42

5- نقش پدر 42

6- نقش مادر 42

7- مادران شاغل.. 42

8- فرزندان.. 42

9- شکل و روش تربتی خانواده. 42

10- میزان تحصیلا والدین و اجتماعی بودن آن ها 42

2-1-20-2. مدرسه. 43

2-1-20-3. هم سالان.. 45

2-1-20-4. تلویزیون.. 47

ب- پیشینه تحقیق

2-1-21- پژوهش های داخلی.. 48

2-1-22. پژوهش های خارجی.. 49

2-1-23. جمع بندی مطالعات پیشین.. 51

 

گفتار دوم

مباحث نظری تحقیق

2-2-1 مقدمه 51

2-2-2. نظریه خود آئینه ای چارلز هورتن کولی.. 51

2-2-3 نظریه دیگری تعمیم یافته مید. 52

2-2-4.نظریه نقش های اجتماعی جرج هربرت مید. 53

2-2-5. نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا 54

1- فرایندهای توجّه 55

2- فرایند به یادسپاری یا نگه داری... 55

3- فرایند باز تولید حرکتی.. 56

4- فرایند انگیزشی و تقویتی.. 56

2-2-6 نظریه تاریخی- فرهنگی ویگوتسکی.. 56

2-2-7 رهیافت نظری تحقیق.. 58

2-2-8 مدل تحلیلی تحقیق.. 59

 

فصل سوم

روش شناسی

3-1. مقدمه. 61

3-2. روش تحقیق: 61

3-3.گردآوری داده ها و ابزار اندازه گیری... 61

3-4. روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری... 62

3-5. روش نمونه گیری ، جامعه آماری... 62

3-6. روش تجزیه تحلیل اطلاعات: 64

3-7.متغییرهای تحقیق : 64

3-8. شاخص سازی: 65

3-9 محاسبه نمرات متغیرهای مستقل و وابسته. 69

 

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1مقدمه. 71

4-2 (توصیف ویژگی های پاسخگویان) 71

4-2-1 بررسی و توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری 71

4-2-2.بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ سن.. 71

4-2-3 . بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ پایه تحصیلی.. 72

4-2-4. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی 72

4-2-5. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ نوع آموزشگاه 73

4-2-6. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ محل و موقعیّت آموزشگاه 74

4-2-7. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ ناحیه محل آموزشگاه 74

4-2-8. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت فعالیّت و اشتغال پدر 75

4-2-9. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلات پدر 76

4-2-10. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت فعلیّت و اشتغال مادر 77

4-2-11. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلا مادر 78

4-2-12. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ محل زندگی 79

4-2-13. بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ درآمد ماهیانه خانوار 80

4-3- متغیرهای مستقل و وابسته ی اصلی تحقیق.. 81

4-3-1. توصیف متغیرهای مستقل تحقیق.. 81

4-3-1-1. توصیف متغیر مستقل خانواده. 81

4-3-1-2. توصیف متغیر مستقل گروه دوستان.. 81

4-3-1-3. توصیف متغیر مستقل مدرسه. 82

4-3-2.توصیف متغیر وابسته تحقیق.. 83

4-3-2-1. مؤلفه مهارت های ارتباطی.. 83

4-3-2-2.مهارت های احترام به دیگران.. 84

4-3-2-4. مهارت های همکاری... 84

4-3-2-5. مهارت های مسئولیت پذیری... 85

4-3-2-6. مهارت های قانونمندی... 86

4-3-2-7. مهارت های اجتماعی.. 86

4-4. آزمون فرضیات پژوهش.... 87

4-4-1.آزمون فرضیه اول پژوهش(به نظر می رسد خانواده بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد) 87

4-4-2.آزمون فرضیه دوم پژوهش(به نظر می رسد ، مدرسه بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد) 87

4-4-3.آزمون فرضیه سوم پژوهش(به نظر می رسد گروه دوستان بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد) 88

4-4-4.آزمون فرضیه چهارم پژوهش(به نظر می رسد تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد) 88

4-4-5.آزمون فرضیه پنجم پژوهش(به نظر می رسد، میزان تأثیر گذاری هر کدام از عوامل خانواده، مدرسه، گروه دوستان89 و تلویزیون در کسب مهارت های اجتماعی دختران متفاوت می باشد).....................89

 

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 94

5-2. خلاصه بحث و نتیجه گیری ............94

5-3. پیشنهادات... 96

5-3-1. پیشنهادات کلی.. 96

5-3-2. پیشنهادات موردی حاصل از تحقیق.. 97

5-3-3.پیشنهاد موضوع های پژوهشی.. 97

منابع و مآخد. 98

ضمائم.. 103

 

فهرست جداول

 

جدول3-1.توزیع تعداد دانش آموزان و تعداد آموزشگاه های دخترانه سال تحصیلی90-1389 در شهر اصفهان.. 63

جدول 3-2.توزیع تعداد دانش آموزان در نواحی و مناطق در سال تحصیلی 90-1389 در شهر اصفهان.. 63

جدول3-3. تعداد نواحی، مدارس و تعداد پرسشنامه توزیع شده در هر ناحیه. 64

جدول3-4. شاخص سازی متغیر مستقل.. 65

جدول3-5. شاخص سازی متغیر وابسته. 67

جدول3-6. محاسبه نمره دهی سئوالات طیف لیکرت... 69

جدول3-7. محاسبه نمره دهی سئوالاتطیف لیکرت... 69

جدول4 -1. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن آنها......... 72

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پایه تحصیلی آنها 72

جدول 4-3. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی آنها 73

جدول 4-4. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسبنوع آموزشگاه آنها 73

جدول4-5 . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل آموزشگاه آنها 74

جدول4-6. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ناحیه محل آموزشگاه آنها 74

جدول4- 7. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت فعالیّت و اشتغال پدران آنها 75

جدول4-8 . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ميزان تحصیلات پدران آنها 76

جدول4-9. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت فعالیّت و اشتغال مادران آنها 77

جدول4-10. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ميزان تحصیلات مادران آنها 78

جدول4-11. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل زندگی آنها 79

جدول4-12. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در آمد ماهیانه خانوار آنها 80

جدول 4-13. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آنها از خانواده. 81

جدول4-14. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آنها از گروه دوستان.. 82

جدول4-15. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آنها از مدرسه. 82

جدول4-16. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آن ها از تلویزیون.. 83

جدول4-17. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های ارتباطی آنها 83

جدول4-18. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های احترام به دیگران آنها 84

جدول4-19. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های همدلی آنها 84

جدول4-20. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های همکاری آنها 85

جدول4-21. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های مسئولیت پذیری آنها 85

جدول4-22. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های قانونمندی آنها 86

جدول4-23. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های اجتماعی آنها 86

جدول4-24. نتايج آزمون تحليل واريانس متغیرهای خانواده و مهارت های اجتماعی.. 87

جدول4-25. نتايج آزمون تحليل واريانس متغيرهاي مدرسه و مهارت های اجتماعی 88

جدول4-26. نتايج آزمون تحليل واريانس متغيرهاي گروه دوستان و مهارت های اجتماعی.. 88

جدول4-27. نتايج آزمون تحليل واريانس متغيرهاي تماشای تلویزیون و مهارت های اجتماعی دختران.. 89

جدول4-28. تحليل واريانس رگرسيون چند متغيره مهارت های اجتماعی.. 89

جدول4-29. نتايج آماره هاي تحليل رگرسيون چند متغيره مهارت های اجتماعی.. 90

جدول4-30. نتایج معنی داری رابطه ی همبستگی ضرایب متغیرهای(خانواده،گروه دوستان،مدرسه با مهارت اجتماعی.. 91

فهرست نمودارها

نمودار2-1 .اثر گذاری مهارت های اجتماعی و رابطه آن ها با مهارت های شناختی، عاطفی ، رفتاری... 38

نمودار 2-2. مدل تحلیلی تحقیق عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دختران.. 59

نمودار 4-1.مدل مسیر. 92

 

 


مبلغ واقعی 5,000 تومان    15% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,250 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 942

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما