فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 111
  • بازدید دیروز : 545
  • بازدید کل : 870826

پیوند ها

پایان نامه ارشد صالح و طالح از دیدگاه نهج البلاغه


پایان نامه ارشد صالح و طالح از دیدگاه نهج البلاغه

چکیده

قرآن کریم انسان را هدایت میکند و مردم را به بهترین و استوارترین راهها هدایت میکند .و این هدایت یک هدایت تشریحی است که قانون منظم می کند و انسان در رد و یا قبول آن مختار است و اجباري در انتخاب نیست و راه رسیدن به بهشت یا جهنم را با اختیار خود انتخاب می کندو پس از قرآن کریم نهج البلاغه که برادر قرآن نامیده میشود کتاب مهم و منبع صائبی است که میتواند زوایاي پنهان ازآدمی و اعمالش پس از مرگ را آنگونه که هست به طالبان بنمایاند.حضرت علی (ع)که ولی مطلق الهی و صاحب ولایت کلیه و مطلقه الهی است جلوه هایی از روح بلند خویش و تجربیات درونی خود را در نهج البلاغه به ظهور رسانده است تا تشنگان معرفت ،با خواندن آن سیراب، وروشن کننده شبهه هاي تاریک باشد.

قرآن کریم به گروه اول که ایمان قلبی آورده و عمل صالح انجام میدهند بشارت میدهد که اجري بزرگ خواهند داشت و آن گروه هم که قبول نکرده اند و ایمان به آخرت نیاورده اند نیز قهرا عمل صالحی ندارند و به آنها عذابی دردناك میدهند پس قرآن کریم به هر دو گروه خبر می دهد پس اگر ایمان قلبی و عمل صالح داشتید در مقام خلیفه الله قرار گرفته سپس خدا در روح او دمیده و از ملائکه خواسته که همه بر او سجده کنند،و اگر عمل صالح نداشتید عذابی دردناك در انتظارتان است و اگر تربیت نشود از هر حیوانی درنده تر و پست تر می شود.این انسان حریص است وقتی به نعمت میرسد همه را براي خود میخواهد و وقتی به بلا میرسد بی تابی میکند و ناسپاس است .براي اینکه چنین نشود نیاز به تربیت و راهنما دارد و شرط انسانیتش در تربیت است. هر چند در طول تاریخ اسلام تفاسیر و شروح متعددي برقرآن کریم و نهج البلاغه نوشته شده است،و علماي عالی قدر چه در گذشته وچه در عصر حاضر براي تبیین و تفسیر گنجیه هاي آن کوشیده اندو خدمات ارزشمندي انجام داده اند ولی انصاف این است که قرآن کریم و نهج البلاغه هنوز دست نخورده است،و تلاشهاي فراوانی را می طلبد،تجلی آن از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه کاري بدیع می باشد .هدف ما باز یابی و کنکاش در واژه هاي قرآن کریم و نهج البلاغه و تبیین نقش آنها در زندگی افراد جامعه و برجسته نمودن گوشه اي از تاثیر آیات و بیانات امیر مومنان در معرفی این افراد و قرار دادن اطلاعاتی در اختیار دوستداران علم و دانش است .در این نوشته بر آنیم که پس از بررسی لغوي و اصطلاحی عمل صالح و طالح و بیان اوصاف این دو گروه در قرآن و نهج البلاغه و اثرات خوب وبدي که این اعمال در زندگی دنیوي و اخروي انسان دارد تشنگا ن جویاي علم و معرفت را از طریق روش توصیفی و کاربردي وکتابخانه اي در قرآن کریم ونهج البلاغه را تا حدي سیراب نماییم امید است با عنایت الهی قدم کوچکی در این راه برداشته باشیم و صاحب نظران با تذکر کاستی ها و نقایص موجود در این نوشته مرا در انجام تحقیقات گسترده و علمی در آینده یاري فرمایند.

کلمات کلیدي:قرآن کریم-نهج البلاغه- صالح-طالح-منافق

 

تعداد صفحات 153 Pdf

 

فصل یکم:کلیات
-1-1 مقدمه ............................................................................................................................ 1
-1-2 بیان مسئله:...................................................................................................................... 3
-1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ........................................................................................... 7
-1-4 اهداف تحقیق: ................................................................................................................ 11
-1-5 سوالات تحقیق: .............................................................................................................. 12
-1-6 فرضیه هاي تحقیق: .......................................................................................................... 12
-1-7 نوع و روش انجام تحقیق: .................................................................................................. 12
-1-8 روش و ابزار گردآوري داده ها:........................................................................................... 12
-1-9 روش تجزیه تحلیل دادهها:................................................................................................. 13
-1 چه کاربردي ازانجام این تحقیق متصوراست؟........................................................................ 13 -10
-1 جنبه نوآوري وجدید بودن ............................................................................................... 13 -11
مقدمه .................................................................................................................................. 15
-2-1 صالح .......................................................................................................................... 16
-2-1-1 معنی لغوي صالح ..................................................................................................... 16
-2-1-2 معنی اصطلاحی صالح ............................................................................................... 17
-2-1-3 مترادف هاي صالح.................................................................................................... 18
-2-1-4 متضاد صالح ........................................................................................................... 18
-2-1-5 بیان دیدگاهها در مورد صالح ...................................................................................... 18
ل
-2-1-6 مفهوم قرآنی عمل صالح ............................................................................................. 23
-2-1-7 صالح و معانی آن در فرهنگ لغت عربی -فارسی ............................................................... 26
-2-1-8 واژگان مرتبط با عمل صالح: ........................................................................................ 27
-2-2 طالح ........................................................................................................................... 27
-2-2-1 طلح و معانی آن ....................................................................................................... 27
-2-2-2 معناي کلمات نزدیک به طلح در فرهنگ لغت عربی – فارسی ................................................ 28
-2-2-3 متضاد طالح ............................................................................................................ 29
-2-3 نمونه هاي زنان صالح و طالح در قرآن کریم........................................................................... 29
-2-3-1 همسر ابراهیم.......................................................................................................... 30
-2-3-2 مادر موسی ............................................................................................................ 32
-2-3-3 خواهر موسی ......................................................................................................... 34
-2-3-4 همسر فرعون........................................................................................................... 35
-2-3-5 دختران شعیب ......................................................................................................... 36
-2-4 نمونه اقوام صالح و طالح در قرآن کریم ............................................................................... 38
-2-4-1 قوم یهود ............................................................................................................... 38
-2-4-1-1 ویژگی هاي قوم یهود......................................................................................... 38
-2 پیمان شکنی ................................................................................................. 38

-4-1-1 -1-2 نژاد پرستی و حسادت ..................................................................................... 40

-4-1-1 -2-2 بهانه جویی ................................................................................................. 41

-2-4-1-2 اقدامات ناشایست یهود در زمان پیامبر.................................................................... 41
-2-4-2 اقوام صالح ............................................................................................................ 46
-2-5 الگوي کامل انسانیت از دیدگاه حضرت علی(ع) ..................................................................... 48
-2-6 نمونه هاي طالح در نهج البلاغه .......................................................................................... 49
-2-7 جمع بندي ..................................................................................................................... 49

-3-1 ویژگی هاي و اوصاف صالحان در قرآن کریم: ........................................................................ 50
-3-1-1 اوصاف صالحان....................................................................................................... 51
-3-1-2 سیماي انسان صالح .................................................................................................. 52
-3-1-2-1 ویژگی هاي کلی صالحان :................................................................................. 52
-3-1-2-2 شخصیتهاي مردان صال ح.................................................................................... 53
-3-1-2-3 انبیا و پیامبران مدح شده با صفت صالح................................................................. 54
-3-1-3 آثار صالح بودن ....................................................................................................... 54
-3-1-4 دعا در جهت صالح شدن ........................................................................................... 56
-3-1-5 وعده خدا به زنان و مردان مومن و صالح در آیات قرآن کریم ............................................... 57
-3-2 ویژگی هاي و اوصاف صالحان از نظر نهج البلاغه .................................................................. 61
-3-2-1 سیماي صالحان از دیدگاه حضرت علی (ع): .................................................................. 61
-3-2-2 سفارشات امام علی (ع)در نهج البلاغه به صالحان .............................................................. 64
-3-2-2-1 پرهیز از طم ع.................................................................................................. 64
-3-2-2-2 سکوت و حفظ اسرار........................................................................................ 65
-3-2-2-3 رفاقت با خوبان و اجتناب از بدا ن......................................................................... 66
-3-2-2-4 دوري از لقمه حرام .......................................................................................... 66
-3-2-2-5 فرصت را غنیمت شمرد ن.................................................................................... 67
-3-2-2-6 مراعات حقوق دوستا ن....................................................................................... 67
-3-2-2-7 پند پذیري....................................................................................................... 68
-3-2-2-8 توجّه به یاد مرگ و فلسفه آ ن............................................................................... 68
-3-2-2-9 امید دهی به جوا ن............................................................................................. 70
-3 تشویق به دع ا................................................................................................. 71 -2-2 -10
-3 معرّفی اهل دنی ا............................................................................................... 73 -2-2 -11
-3 پرهیز از غیرت بی جا....................................................................................... 74 -2-2 -12
-3 نظم در کاره ا................................................................................................. 75 -2-2 -13

-3-3 ویژگی هاي و اوصاف طالحان از نظر قرآن و نهج البلاغه .......................................................... 75
-3-3-1 نفاق در لغت ........................................................................................................... 75
-3-3-2 نفاق در نهج البلاغه .................................................................................................. 76
-3-3-3 ویژگی هاي منافقان در نهج البلاغه ................................................................................ 78
3-3-3-1 - ویژگی هاي اخلاقی و روان ی............................................................................... 78
-3 کبر و خود بزرگ بینی ..................................................................................... 78 -3-3-1 -1
-3 لجاجت ...................................................................................................... 79 -3-3-1 -2
-3 تحیر و سرگردانی، دلهره و اضطراب ....................................................................... 79 -3-3-1 -3
-3 سوگند دروغ ................................................................................................ 80 -3-3-1 -4
-3-3-3-2 ویژگی هاي سیاس ی........................................................................................... 81
-3 کارشکنی و سرپیچی از دستورات ......................................................................... 81 -3-3-2 -1
-3 خدعه و نیرنگ .............................................................................................. 81 -3-3-2 -2
-3 تشکل و همبستگی .......................................................................................... 82 -3-3-2 -3
-3 ایجاد جنگ روانی........................................................................................... 82 -3-3-2 -4
-3-3-3-3 ویژگی هاي اجتماعی جریان نفاق.......................................................................... 84
-3 دوگانگی در روابط.......................................................................................... 84 -3-3-3 -1
-3 استهزاء و عیب جویی از مؤمنان............................................................................ 84 -3-3-3 -2
-3 شماتت....................................................................................................... 85 -3-3-3 -3
-3 فساد و فتنه انگیزي ......................................................................................... 85 -3-3-3 -4
-3 شبهه افکنی ................................................................................................. 86 -3-3-3 -5
-3-3-4 فسق ..................................................................................................................... 88
-3-3-4-1 عناوین مخصوص کفارو منافقان و غیر مسلمانان ...................................................... 89
-3-3-4-2 تفاوت منافق و فاسق ......................................................................................... 96
-3-3-4-3 مفهوم شناسی فسق و فاسق ................................................................................. 95
-3-3-4-4 رفتار فاسقا ن.................................................................................................... 96
-3-3-5 عاقبت فاسدان در نهج البلاغه از دیدگاه امام علی (ع) ....................................................... 101
-3-4 جمع بندي: ................................................................................................................. 100

-4-1 عوامل رسیدن به سعادت ................................................................................................. 103
-4-2 عامل سعادت و رستگاري................................................................................................ 105
-4-3 آثار دنیوي اعمال صالح بر اساس دعایی از امام صادق (ع) براي گشایش رزق .............................. 106
-4-4 عمل صالح در قرآن کریم ................................................................................................ 108
-4-5 دنیا شناسی امام علی(ع)در نهج البلاغه............................................................................... 109
-4-5-1 روش برخورد امام علی (ع) با دنیا ............................................................................... 109
-4-5-2 رابطه دنیا و انسان از نظر نهج البلاغه ........................................................................... 111
-4-5-3 نتایج دنیوي عمل صالح ........................................................................................... 110
-4-5-4 نتایج اخروي عمل صالح .......................................................................................... 113
-4-6 تأثیر عمل صالح در اوج گیري ایمان و ریشه و تقویت آن........................................................ 112
-4-7 نتایج ایمان و عمل صالح در دو جهان از منظر قرآن و نهج البلاغه .............................................. 115
-4-8 پاداش انسانهاي صالح و طالح در قرآن کریم و نهج البلاغه ...................................................... 116
-4-9 چرا بلا ها هم براي فاجر است و هم براي صالح؟ .................................................................. 120
-4 جمع بندي ................................................................................................................. 121 -10
-5-1 نتیجه گیري .................................................................................................................. 123
-5-2 پیشنهادات ................................................................................................................... 129
۵- منابع و ماخذ............................................................................................................. ١٣٢

 

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

برای دریافت فرمت ورد(word) با قیمت 35000 تومان

به hoopadrayaneh@gmail.com ایمیل بزنید


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 808

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما