فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1020
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868939

پیوند ها

دانلود پایان نامه تعيين رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد


دانلود پایان نامه  تعيين رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ تعيين تعیین رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان و اهداف فرعی شامل تعيين رابطه بين:1) میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری 2) میزان استفاده از رسانه های مکتوب 3) میزان فعالیت های ورزشی 4) میزان فعالیت های فرهنگي و5) میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت با سلامت اجتماعی دانشجویان و همچنين تفاوت يا عدم میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی (جنسیت، سن، تأهل، شغل والدین، تحصیلات والدین،طبقه اجتماعی و رشته تحصیلی)بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ اوقات فراغت، متغير مستقل تحقیق است كه براي تبيين نظري آن به طورعمده از نظريه هاي كاپلان، رايزمن، اندرسون و پاركر استفاده مي شود. سلامت اجتماعي نيز، متغير وابسته تحقيق است كه به طورعمده از نظريه سلامت اجتماعي كينز براي تبيين نظري آن استفاده مي شود. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، از طریق پرسشنامه از نمونه ای300 نفری از جامعه آماری (دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بیله سوار)، جمع­آوری شده­اند. طبق یافته های تحقیق ( با استفاده از آزمون همبستگی اسپيرمن، پیرسون و(t-test ؛ بین 1) میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری 2) میزان استفاده از رسانه های مکتوب 3) میزان فعالیت های ورزشی 4) میزان فعالیت های فرهنگی و 5) میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت با سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنين میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی متفاوت است.

کلمات کلیدی:

اوقات فراغت، چگونگي گذران اوقات فراغت، سلامت اجتماعي، متغيرهاي زمينه اي

 

اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

تعیین رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار

1-4-2- اهداف جزئی

1) تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار

2) تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه های مکتوب در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار

3) تعیین رابطه بین میزان فعالیت های ورزشی در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار

4) تعیین رابطه بین میزان فعالیت های فرهنگی در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار

5) تعیین رابطه بین میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار

1-6- سوالات تحقیق

1) آیا بین میزان استفاده از رسانه های صوتی و تصویری در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه معناداری وجود دارد

2) آیا بین میزان استفاده از رسانه های مکتوب در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه معناداری وجود دارد

3) آیا بین میزان فعالیت های ورزشی در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه معناداری وجود دارد

4) آیا بین میزان فعالیت های فرهنگی در گذران فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه معناداری وجود دارد

5) آیا بین میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه معناداری وجود دارد

6) آیا میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی (جنسیت، سن، تأهل، شغل والدین، تحصیلات والدین،طبقه اجتماعی و رشته تحصیلی) متفاوت است؟

 

تعداد صفحات 115 word

به همراه پرسشنامه

 

 

فهرست مطالب

چکیده ...

مقدمه .

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه........

بیان مساله....

اهمیت و ضرورت تحقیق...

اهداف تحقيق.....

سوالات تحقيق....

فرضيات تحقيق....

تعریف مفهومي وعملياتي متغیرها..

 

فصل دوم: پيشينه پژوهش

مقدمه..

مبانی نظری متغيرها..

- سلامت اجتماعي..

- اوقات فراغت...

چهارچوب نظری...

پیشینه تحقیق...

مدل تحلیلی....

 

فصل سوم: روش شناسي

مقدمه....

روش تحقیق...

جامعه آماری..

نمونه آماري..

ابزارپژوهش ..

روایی و پایایی..

چگونگی گردآوری داده ها...

روش تجزیه وتحلیل....

روش­تحليل آماراستنباطي..

روش تحقيق...

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه....

آمارهای توصیفی

آمارهای استنباطی(آزمون فرضيات).

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه...

نتيجه گيري توصيفي..

نتيجه گيري برحسب اهداف تحقیق..

مقایسه نتایج بانتایج پیشین .

ارائه راهکارها وپیشنهادات.

محدودیتهای تحقیق.

منابع.

پیوست ها.

فهرست جداول

جدول 1-2- جدول چارچوب تئوریک

جدول3-1- جمعیت کل و حجم نمونه به تفکیک رشته وجنسیت

جدول3-2- جدول آلفای کرونباخ

جدول4-2- جدول معرفي آزمون متغيرپيش بين وملاك

جدول5-2- جدول معرفي آزمون متغيرهاي زمينه اي

جدول 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنسيت

جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعیت تاهل

جدول 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعیت سن

جدول 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس رشته تحصيلي

جدول 4-5- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس شغل والدين

جدول 4-6- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تحصيلات والدين

جدول 4-7- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس پايگاه اجتماعي- اقتصادي

جدول 4-8- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مطالعه غيردرسي

جدول 4-9-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مطالعه روزنامه

جدول 4-9-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مطالعه مجله

جدول 4-10-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس گوش دادن به راديوهاي داخلي

جدول 4-10-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس گوش دادن به راديوهاي خارجي

جدول 4-11-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تماشاي برنامه هاي تلويزيون داخلي

جدول 4-11-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تماشاي برنامه هاي تلويزيون خارجي

جدول 4-12- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تماشاي ويدئو/CD/ DVD

جدول 4-14- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تخصيص وقت به فعاليتهاي مذهبي رورزانه

جدول 4- 15- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس استفاده ازاينترنت

جدول 4-16- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تخصيص وقت به فعاليتهاي هنري

جدول 4-17- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تعداددفعات گردش درماه

جدول 4- 18- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تعداددفعات مسافرت درسال

جدول 4- 19- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان پياده روي درهفته

جدول 4- 20- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان انجام ورزشهاي تخصصي

جدول 4- 21- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس افرادهمراه اوقات فراغت

جدول 4- 22- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سلامت اجتماعي بااستفاده ازمقياس كينز

جدول 4-23- آزمون رابطه بین میزان استفاده از رسانه های صوتی و تصویری و سلامت اجتماعی

جدول 4-24- آزمون رابطه بین میزان استفاده از رسانه های مكتوب و سلامت اجتماعی

جدول 4-25- آزمون رابطه بین میزان انجام فغاليتهاي ورزشي و سلامت اجتماعی

جدول 4-26- آزمون رابطه بین میزان انجام فغاليتهاي فرهنگي و سلامت اجتماعی

جدول 4-27- آزمون رابطه بین میزان انجام فغاليتهاي تفريحي و سلامت اجتماعی

جدول 4-28- آزمون معنی داری تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک جنسیت

جدول 4-29- میزان تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک وضعیت سن

جدول 4-30- میزان تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل

جدول 4-31- میزان تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک گروه تحصيلي

جدول 4-32- میزان تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک تحصيلات والدين

جدول 4-33- میزان تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک شغل والدين

جدول 4-34- میزان تفاوت سلامت اجتماعي دانشجویان به تفکیک طبقه اجتماعي

 

فهرست شکل ها

شكل1-2- مدل سلامت اجتماعي کییز

شکل 2-2- مدل تحلیلی پژوهشی.


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1167

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما