فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 316
  • بازدید دیروز : 607
  • بازدید کل : 900681

پیوند ها

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه مستقیم کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و تاثیر تعدیل شده این دو متغیر توسط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس


دانلود پایان نامه مقایسه رابطه مستقیم کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و تاثیر تعدیل شده این دو متغیر توسط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

مقایسه رابطه مستقیم کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و تاثیر تعدیل شده این دو متغیر توسط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

بی شک استفاده کنندگان از صورت های مالی با اعتماد به این صورت های مالی تصمیم گیری می کنند و به محتوی آنها اطمینان نسبی دارند، عمده ترین استفاده کنندگان از این صورت ها سرمایه گذاران هستند که انتظار دارند این صورت ها حاوی اطلاعاتی است، که به موقع است و می توانند بر اساس آنها، اطلاعاتی کسب نمایند که دارای تقارن است و دسترسی به آنها به صورت یکسان توزیع شده و هزینه سرمایه گذاری آنها را بی دلیل افزایش نمی دهد. در این تحقیق به بررسی مقایسه رابطه مستقیم کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و تاثیر تعدیل شده این دو متغیر توسط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات استخراج از این سازمان در خصوص موضوع تحقیق، پرداخته شده تا به سهامداران در این خصوص یاری نماید. با استفاده از مدل های مطرح شده در تحقیق، اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، یافته های حاصل از آزمون فرضیات مندرج در این تحقیق در دوره مورد بررسی (سال های 1385 تا 1390)، نتایج این مطالعه موجب روشن شدن این موضوع شد که ریسک اطلاعاتی، که از طریق کیفیت سود اندازه گیری شد، بر هزینه سرمایه موثر است. این نتایج به صورت یک رابطه مستقیم، یعنی تاثیر مستقیم کیفیت سود بر هزینه سرمایه و دو رابطه غیر مستقیم قابل تفسیر است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه است. لازمه این امر، سوق دادن بخش عظیمی از منابع کشور به سمت تولید کالاهای سرمایه ای می باشد. بورس اوراق بهادار سازمانی است که می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های مورد نیاز را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های تولید، هدایت کند (نمازی، 1382: 133). از طرفی، کسب اطلاعات به هنگام، صحیح و درخور اتکا در مورد فعالیت های مالی و اقتصادی بنگاه های تجاری یک از شرط های اولیه ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است (زادمهر و منصوری، 1378: 10). بازده مورد انتظار سهامداران عادی (هزینه سرمایه سهام عادی) متاثر از دو عامل است: یکی میزان اطلاعات محرمانه و دیگری دقت و صحت اطلاعات عمومی و محرمانه. از طرف دیگر، ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران بر مبنای ارزیابی آنان از جریان های نقدی آتی است. بنابراین، بهترین معیاری که ریسک اطلاعاتی در جریان های نقدی را تحت پوشش قرار دهد، معیارهای مربوط به اجزای تعهدی سود است (رحمانی و فلاح نژاد، 1389). بنابراین، بررسی رابطه بین کیفیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان معیار مربوط به در تصمیمات سرمایه گذارای فعالان بازار بورس اوراق بهادار و همچنین، تاثیر تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی می تواند بسیار حائز اهمیت باش.

هدف پژوهش

هر پژوهشی برای دست یابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود در قالب مساله پژوهش نمایان می شود. هدف کلی این پژوهش، مقایسه رابطه کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و رابطه تعدیل شده کیفیت سود هزینه سرمایه سهام عادی تعدیل شده کیفیت سود هزینه سرمایه سهام عادی توسط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

تعداد صفحات 130 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 مساله پژوهش.... 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

1-4 هدف پژوهش.... 5

1-5 مبانی نظری.. 5

1-5-1 تحلیل مسیر ارتباط بین کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی.. 5

1-5-2 کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی.. 6

1-5-3 کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی.. 8

1-5-4 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی.. 10

1-6 پیشینه تحقیق.. 11

1-7 روش پژوهش.... 14

1-7-1 سوال های پژوهش.... 14

1-7-3 روش گردآوری داده ها 15

1-7-4 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی) 15

1-7-5 جامعه آماری و نمونه پژوهش.... 16

1-7-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 16

1-7-7 متغیرهای پژوهش.... 17

1-8 استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.... 20

1-9 تعریف واژگان کلیدی.. 20

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 21

2-1 مقدمه. 22

2-2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود. 22

2-2-1 مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی.. 22

2-3 کیفیت اطلاعات مالی و مزایای آن.. 24

2-4 کیفیت سود. 26

2-5 کیفیت اقلام تعهدی.. 30

2-6 توان پیش بینی سود. 32

2-7 محافظه کاری سود. 34

2-8 هموارسازی سود. 38

2-9 هزینه سرمایه سهام عادی.. 39

2-10 اهمیت هزینه سرمایه. 40

2-11 هزینه سرمایه. 41

2-12 هزینه سرمایه سهام عادی.. 42

2-13 هزینه سرمایه سود انباشته. 42

2-14 هزینه بدهی.. 43

2-15 میانگین موزون هزینه سرمایه. 44

2-16 عدم تقارن اطلاعاتی.. 44

2-17 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 45

2-18 روش های اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی.. 50

2-19 نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی.. 59

2-20 عدم تقارن و کیفیت سود. 62

2-21 بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.. 64

2-22 ارتباط بین هزینه سرمایه سهام عادی با عدم تقارن اطلاعاتی.. 66

2-22-1 رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه سهام عادی.. 66

2-23 پیشینه تحقیق.. 68

فصل سوم روش تحقیق.. 81

3-1 مقدمه. 82

3-2 تعریف پژوهش.... 82

3-3 فرضیه سازی و ملاک انتخاب فرضیه. 83

3-4 فرضیه های پژوهش.... 84

3-5 متغیر عای پژوهش.... 84

3-5-1 متغیر ها پژوهش.... 85

3-5-2 عدم تقارن اطلاعاتی.. 86

3-5-3 هزینه سرمایه سهام عادی.. 87

3-6 جامعه و نمونه آماری.. 88

3-7 روش انجام پژوهش و روش گرد آوری داده ها 88

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-9 خلاصه فصل.. 90

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-1 مقدمه. 92

4-2 یافته های پژوهش.... 92

4-2-1 آمار توصیفی.. 92

4-2-2 آمار استنباطی.. 93

4-2-2-1 نتایج آماریمرتبط با آزمون فرضیه های پژوهش.... 94

4-2-2-1-1 مرحله اول: پیش بینی هزینه سرمایه بر اساس کیفیت سود( فرضیه فرعی اول) 95

4-4-2-1-2 مرحله دوم: پیش بینی عدم تقارن اطلاعاتی بر اساس کیفیت سود ( فرضیه فرعی دوم) 97

4-4-2-1-3 مرحله سوم:پیش بینی هزینه سرمایه بر اساس عدم تقارن اطلاعاتی یا کیفیت سود( فرضیه فرعی سوم) 98

4-4-2-1-4 مرحله چهارم ضرایب مسیر کیفیت سود در مراحل اول و سوم به منظور بررسی نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه( فرضیه اصلی پژوهش) 100

4-3 خلاصه فصل.. 102

فصل پنجم نتیجه گیری.. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول.. 104

5-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم. 105

5-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم. 106

5-5 نتیجه گیری نهایی.. 108

5-6 پینشهاد حاصل از این پژوهش.... 108

5-7 پیشنهادهایی برای تحقیق آتی.. 109

5-8 محدودیت های پژوهش.... 109

منابع و مراجع.. 110

منابع فارسی: 110

منابع انگلیسی.. 118

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4- 1 آماره های توصیفی پژوهش.... 93

جدول 4- 2 نتایج آماری حاصل از مدل فرانسیس و همکاران(2005) 94

جدول 4- 3 ماتیریس همبستگی مرتبه بین متغیرهای پژوهش.... 94

جدول 4- 4 نتایج تحلیل واریانس ( ANOVA) برای پیش بینی هزینه سرمایه بر اساس کیفیت سود 95

جدول 4-6 نتایج واریانس (ANOVA) برای پیش بینی عدم تقارن اطلاعاتی بر اساس کیفیت سود 97

جدول 4-7 ظرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی عدم تقارن اطلاعاتی بر اساس کیفیت سود 97

جدول 4-8 نتایج واریانس برای پیش بینی هزینه سرمایه بر اساس عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود 98

جدول 4-9 ضرایب تحلیل رگرسییون برایپیش بینی هزینه سرمایه بر اساس عدم تقارناطلاعاتی و کیفیت 99

جدول 4-10 اثرات مستقیم و کل معنی دار برای مدل نهایی اصلاح شده 100

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 4-1 دیاگرام مسیر کیفیت سود به هزینه سرمایه. 96

شکل 4-2 دیاگرام مسیر کیفیت سود به عدم تقارن اطلاعاتی.. 98

شکل 4-3 دیاگرام مسیر عدم تقارن اطلاعاتی به هزینه سرمایه با کنترل سود 100

شکل 4-4 دیاگرام ضرایب مسیر نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط کیفیت سود و هزینه سرمایه ( مدل نهایی) 101

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1627

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما