فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 108
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870278

پیوند ها

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات و تفاهم با مشتري در بازاریابی رابطه مند بر روي گفته هاي شفاهی مثبت


پایان نامه ارشد بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات و تفاهم با مشتري در بازاریابی رابطه مند بر روي گفته هاي شفاهی مثبت

چکیده:
با توجه به اهمیت قابل توجه گفته هاي شفاهی در بازاریابی ، مطالعه عوامل زمینه ساز و اجزاي تشکیل دهنده آن
امري ضروري است.با در نظر گرفتن تنوع پذیري کم محصولات شوینده و توجه به این نکته که مشتریان راضی
مبلغان شرکت می باشند ، شرکت ها براي ایجاد رابطه اي بلند مدت و مثبت با مشتریان ترغیب شده اند.
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي ، از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات علی و از شاخه میدانی
می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوري شده است ، ضمنابراي تجزیه و تحلیل داده ها از
تکنیک معادلات ساختاري و نرم افزار ایموس استفاده شده است.بدین منظور تعداد نمونه 246 برآورد شد که
براي اطمینان بیشتر 260 پرسشنامه میان مشتریان عمده فروش شرکت تاژ در استان مازندران توزیع گردید که در
پایان 250 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد رابطه معنی داري بین ابعاد کیفیت ارتباطات یعنی اعتماد ، رضایت و تعهد و گفته
هاي شفاهی وجود دارد ، همچنین وجود رابطه معنی دار بین ارزش هاي مشترك و تعهد مورد تایید قرار گرفت ،
اما وجود رابطه معنی دار بین ارزش هاي مشترك و اعتماد و همچنین رابطه معنی دار بین تفاهم با مشتري بر
روي گفته هاي شفاهی و اعتماد مورد پذیرش قرار نگرفت.
این پژوهش تنها به بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات و تفاهم با مشتري می پردازد و از بررسی سایر متغیرهاي که بر
گفته هاي شفاهی تاثیر دارند اما کانون توجه تحقیق نبوده اند چشم پوشی شده است.
در نهایت پیشنهاد می شود مدیران با اتخاذ برنامه هایی به شناسایی نقاط ضعف و قوت رقباي خود پرداخته، با
ایجاد روابطی مثبت و با کیفیت باعث شوند مشتریان، شرکت را به دیگر رقبا ترجیح داده و به مبلغان شرکت
تبدیل شوند.مدل استفاده شده در این تحقیق ترکیبی از چندین مدل متفاوت بوده و به بررسی همزمان تاثیر کیفیت
ارتباطات و تفاهم با مشتري بر روي گفته هاي شفاهی می پردازد
واژگان کلیدي:
تفاهم ، گفته هاي شفاهی، رضایت، اعتماد،ارزش هاي مشترك، تعهد، بازاریابی رابطه مند

 

تعداد 128 pdf

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ....................................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 )بیان مسأله و سوال هاي تحقیق......................................................................................................... 4
2-1 ) اهمیت تحقیق ................................................................................................................................. 6
3-1 ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 7
4-1 ) اهداف تحقیق ................................................................................................................................. 8
5-1 ) مدل تحقیق ..................................................................................................................................... 9
6-1 ) فرضیه ها ........................................................................................................................................ 9
7-1 ) کاربردهاي متصور از تحقیق ........................................................................................................ 10
8-1 ) روش انجام تحقیق ....................................................................................................................... 11
9-1 ) نوع تحقیق ................................................................................................................................... 12
10-1 ) جامعه آماري و روش نمونه گیري ............................................................................................. 13
11-1 ) واژگان کلیدي تحقیق ................................................................................................................. 14
12-1 ) محدودیت هاي تحقیق .............................................................................................................. 16
ز
فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه تحقیق
1-2 ) تعریف مفاهیم تحقیق .................................................................................................................. 18
1-1-2 ) متغیر وابسته: گفته هاي شفاهی ............................................................................................... 18
1-1-1-2 ) گفته هاي شفاهی مثبت ................................................................................................ 24
2-1-1-2 ) تبلیغات شفاهی ............................................................................................................ 26
3-1-1-2 ) اهمیت تبلیغات شفاهی ................................................................................................ 27
4-1-1-2 ) مدیریت تبلیغات شفاهی .............................................................................................. 32

CRM 2-1-2 ) مدیریت ارتباط با مشتري
1-2-1-2 ) مزایاي مدیریت ارتباط با مشتري ................................................................................. 37
3-1-2 ) بازاریابی رابطه مند .................................................................................................................. 38
1-3-1-2 ) عناصر بازاریابی رابطه مند ............................................................................................ 41
2-3-1-2 ) عوامل بازاریابی رابطه مند............................................................................................. 44
3-3-1-2 ) مزایاي استفاده از بازاریابی رابطه مند ........................................................................... 46
4-3-1-2 ) بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتري ........................................................... 47
5-3-1-2 ) رویکردهاي بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتري ....................................... 49
6-3-1-2 ) نقش تکنولوژي در بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتري ............................ 49
4-1-2 ) متغیرهاي مستقل ...................................................................................................................... 51
1-4-1-2 ) تفاهم ............................................................................................................................ 51
1-1- ) تعاملات لذت بخش ............................................................................................ 53 4- 1-2
ح
2-1- ) ارتباط فردي ........................................................................................................ 53 4- 1-2
3-1- ) شرایط عاطفی کارکنان ......................................................................................... 54 4- 1-2
4-1- ) ارزیابی احساسات دیگران ................................................................................... 55 4- 1-2
5-1- ) تنظیم احساسات دیگران ...................................................................................... 55 4- 1-2
2-4-1-2 ) ارتباطات ....................................................................................................................... 56
1-2- ) کیفیت ارتباطات ................................................................................................... 57 4- 1-2
2-2- ) رضایت مشتري .................................................................................................... 58 4- 1-2
3-2- ) وفاداري مشتري ................................................................................................... 62 4- 1-2
4-2- ) اعتماد ................................................................................................................... 64 4- 1-2
1-4-2-4-1-2 ) اعتماد از دیدگاه تجاري .............................................................................. 65
3-4-1-2 ) تعهد ............................................................................................................................. 66
4-4-1-2 ) ارزش هاي مشترك ...................................................................................................... 67
5-1-2 ) مفهوم کالا ................................................................................................................................ 68
1-5-1-2 ) تمایز کالا ...................................................................................................................... 68
6-1-2 ) چارچوب نظري ...................................................................................................................... 69
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 ) روش تحقیق ................................................................................................................................ 75
2-3 ) روش سنجش متغیرها .................................................................................................................. 75
3-3 ) روش جمع آوري اطلاعات ......................................................................................................... 76
ط
4-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات ............................................................................................................... 77
5-3 ) جامعه آماري پژوهش .................................................................................................................. 77
6-3 ) نحوه تعیین حجم نمونه ............................................................................................................... 78
7-3 ) روایی ابزار تحقیق ........................................................................................................................ 79
8-3 ) پایایی ابزار تحقیق ........................................................................................................................ 80
فصل چهارم : یافته هاي تحقیق
1-4 ) آزمون مدل اندازه گیري و تایید عاملی ........................................................................................ 83
2-4 ) آزمون مدل ساختاري شاخص هاي نیکویی برازش ..................................................................... 87
3-4 ) خلاصه نتایج فرضیات ................................................................................................................. 91
فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات
1-5 ) نتایج حاصل از فرضیات .............................................................................................................. 93
2-5 ) پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق .................................................................................................. 96
ضمایم
منابع و مأخذ .......................................................................................................................................... 99
پرسش نامه .......................................................................................................................................... 110
چکیده انگلیسی ................................................................................................................................... 113

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

برای دریافت فرمت ورد(word) با قیمت 30000 تومان

به hoopadrayaneh@gmail.com ایمیل بزنید

(درصورت خرید پی دی اف پایان نامه قیمت آن کم خواهد شد)


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 726

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما