فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 533
  • بازدید دیروز : 655
  • بازدید کل : 852353

پیوند ها

دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین 2006 و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره 1388 الی 1392 استفاده شده است. روش این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری 64 شرکت از شرکت هایی که از لحاظ سرمایه بیشترین سرمایه اولیه را در طبقه بندی گروه صنعت خود داشته اند انتخابشده اند. رابطه اجزاي فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل رگرسیونی مناسب برازش گردید. نتایج نشان داد که به جز ارتباط مثبت و معنادار بین فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی، بین فرهنگ سلسله مراتبی، طایفه ای و بازار رابطه معناداری تایید نگردید.

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، فرهنگ ویژه سالاری، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ طایفه ای، فرهنگ بازار.

مقدمه

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. امروزه، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی منحصر به فرد از مفروضات، ارزش ها، هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری، زبان، سمبل ­ها و عملیات سازمان را شکل می ­دهد. مقصود از آن سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می ­شود. آگاهی از فرهنگ برای مدیران اهمیت ویژه ای دارد زیرا آنها می توانند از نتایج این شناخت بهره ببرند و با آگاهی بیشتر از عناصر فرهنگی، راه مقابله آسان تر با تغییرات فرهنگی را دریابند. بی تردید تمایز بین فرهنگ ها، امری معمول است و توجه به این تمایز، ما را در شناخت بهتر سازمان یاری می ­دهد. علاوه بر این، توجه به این تمایز موجب دسته بندی فرهنگ­ ها می­شود. یکی از مهم ترین مزایای دسته بندی فرهنگ ها این است که توان مقایسه آنها را افزایش می ­دهد.

- ضرورت انجام تحقیق

در یك سازمان، فرهنگ نقش های متفاوتی ایفا می‌ كند و وظایف گوناگونی دارد. این وظایف عبارتند از:

فرهنگ سازمانی به كاركنان سازمانی هویتی سازمانی می ‌بخشد: آنچه كه سازمان های موفق را برجسته می ‌سازد و آنها را از دیگران متمایز می ‌كند، توانایی آنها در جذب، پرورش و نگهداری كاركنان بااستعداد و خلاق است و كاركنان نیز به نوبۀ خود وابستگی عمیقی نسبت به سازمان پیدا خواهند كرد.

فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می ‌سازد: سازمان هایی كه دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، كاركنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می ‌كنند. منظور از تعهد سازمانی، پیوند و وابستگی روانی به سازمان است. كه در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش های سازمانی جای دارد (عطایی، 1376). فرهنگ قوی مشخص‌كنندۀ توافق در میان اعضای یك سازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ است. اگر رضایت و توافق در مورد اهمیت ارزش ها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ یك فرهنگِ قوی و اگر توافق اندك باشد، فرهنگ ضعیف است.

بنابراین سازمان هایی كه در آنها ارزش های كلیدی سازمان بیشتر مورد قبول واقع گردد و باعث شود كاركنان تعهدشان به آن ارزش ها بیشتر شود، آن فرهنگ قوی ‌تر است. تمامی این موارد خود را بایستی در عملکرد سازمان نشان دهند؛ به خصوص این موضوع بایستی در عملکرد مالی شرکت نمود داشته باشد (طوسی، 1377).

 

تعداد صفحات 117

فرمت فایل  word

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 3

1-2- تشریح و بیان مساله. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4– اهداف اساسی تحقیق.. 5

1-5– فرضیه های تحقیق.. 5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 5

1-7- تعریف عملیاتی واژه ها5

1-8– خلاصه فصل.. 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه. 10

2-2- مفهوم فرهنگ... 11

2-3- تعاریف فرهنگ... 11

2-4- تعاریف فرهنگ سازمانی.. 11

2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. 15

2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی.. 17

2-7 - سطوح فرهنگ سازمانی.. 17

2-8- راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی.. 20

2-8-1- سنجش فرهنگ سازمانی.. 21

2-9- مدل های فرهنگ سازمانی.. 22

2-9-1- مدل پارسونز (AGIL). 22

2-9-2- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ). 23

2-9-3- مدل مک کندی (7s). 23

2-9-4- مدل شاین.. 24

 

2-9-5- مدل کندی.. ...........................24

2-9-6- مدل کوئین و مک گارس ..................25

2-9-7- مدل جفری سانی فیلد. 26

2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی.. 27

2-9-9- مدل کرت لوین.. 27

2-9-10- الگوی لیت و استرینگر. 28

2-9-11- دیدگاه بارون و الترز. 29

2-10- معیارهايارزیابیطبقهبنديهايفرهنگسازمانی.. 29

2-10-1- سادگیوقابلفهمبودن. 30

2-10-2- قابلیتبهکارگیريروشهايمختلفتحقیق (کمی/کیفی)30

2-10-3- تواناییدركتغییراتفرهنگی.. 30

2-10-4- برخورداريازچارچوبمفهومى.. 31

2-10-5- قابلیتکاربرددر انواعسازمانها31

2-10-6- شناسایىویژگیممتاز. 31

2-10-7- مدل دنیسون. 32

2-11- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران. 34

2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر. 34

2-11-2- طبقه بندی دشپند و فرلی.. 36

2-11-3- طبقه بندی رکس... 36

2-11-4- طبقه بندی چارلز هندی.. 37

2-11-5- طبقه بندی گافی و جونز. 37

2-11-6 - طبقه بندی دیل و کندی.. 39

2-11-7- طبقه بندی فرن هام و گانتری.. 40

2-11-8- طبقه بندي هافستيد. 41

2-12- گونهشناسی هاي فرهنگ سازمانی.. 43

2-12-1- گونهشناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین.. 44

2-12-2- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی.. 45

2-13- ارزیابیگونه شناسیفرهنگ سازمانیکامرونوکوئین.. 46

2-13-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990). 48

2-13-2- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990). 48

2-14- عملکرد مالی.. 50

2-15- مدل ارزیابی عملکرد. 52

2-15-1- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد. 52

2-16- مروری بر تحقیقات انجام شده. 54

2-16-1- پژوهش های داخلی.. 54

2-16-2- پژوهش های خارجی.. 55

2-17- خلاصه فصل.. 56

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش پژوهش... 58

3-3- جامعه آماري.. 58

3-4- نمونه آماری.. 59

3 -5- متغيرهاي پژوهش... 59

3-5-1- متغير مستقل.. 59

3-5-2- متغير وابسته. 59

3-6- گردآوري داده های پژوهش... 59

3-7- طيف ليكرت... 60

3-8- پايايي و روايي پرسشنامه. 61

3-8-1- روايي پرسشنامه. 61

3-8-2- پايايي پرسشنامه. 61

3-9- ضريب آلفاي كرونباخ.. 62

3-10- روش تجزيه تحليل داده ها63

3-10-1- تحلیل همبستگی.. 63

3-10-2- رگرسیون. 64

3-11- خلاصه فصل.. 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل

4-1- مقدمه. 67

4-2- توصیف آزمودنی ها67

4-3- تحلیل داده ها71

4-4- خلاصه فصل.. 78

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه. 80

5-2- خلاصه پژوهش... 80

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 83

5-4- پیشنهادات... 83

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 83

5-4-2- پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی.. 84

منابع و مآخذ. 85

ضمیمه الف: پرسشنامه. 91

ضمیمه ب: لیست شرکت های نمونه. 94

ABSTRACT.. 95

 

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 735

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما