فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 669
  • بازدید دیروز : 655
  • بازدید کل : 852489

پیوند ها

پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC


پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC

بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي

 

چكيده
با توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني, شركتها براي دستيابي به بازار پايدار, مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند. لذا از تكنولوژي روز, در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند.
سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC (Activity Based costing) در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. اين سيستم با شناسايي و اندازه گيري ارزش منابعي كه در راستاي اجراي فعاليتهاي شركت به مصرف مي رسد, شناسايي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك شاياني در صرفه جويي هزينه ها نموده و باعث افزايش كارآئي عمليات و در نهايت افزايش سودآوري شركت مي گردد.
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران مي باشدكه فرضيه اصلي دراين تحقيق " اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است ." مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل 8 فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :
1- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.
2- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.
3- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.
4- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.
5- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.
6- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.
7- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.
8- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد.
در اين پژوهش جامعه ي آماري شامل شركتهاي زير مجموعه صنعت تراكتور سازي ايران ( شركت مادر ) مي باشد كه عبارتند از:
شركت موتور سازان، شركت ريخته گران، شركت آهنگري، شركت ماشين آلات صنعتي، شركت تراكتور سازي اروميه و سنندج .
براي جمع آوري بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت تأييد يا رد فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومي و تخصصي) است كه سئوالات تخصصي آن از 24 سئوال تشكيل شده است و تعداد كل پرسشنامه هاي توزيعي70 مورد بوده كه15 مورد به علت عدم همكاري مسئولين وصول نگرديد و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از پرسشنامه ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS گرديده كه براي تأييد يا رد فرضيه ي اصلي و فرضيات فرعي از آزمون كاي دو استفاده شده است و نتيجه ي اين پژوهش اينكه فرضيه ي اصلي با سطح اطمينان99/0 مورد تأييد قرار گرفته است.تائيد فرضيه بدين معني است كه امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي وجود دارد.

 

تعداد صفحات 135 word

 

فهرست مطالب

تشكر و قدرداني
چكيده
پيشگفتار
فصل اول :‌ كليات تحقيق
1ـ1ـ مقدمه 1
2ـ1ـ موضوع تحقيق 2
3ـ1ـ تشريح و بيان موضوع 3
4ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق 4
5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع 5
6ـ1ـ فرضيه هاي تحقيق 6
7ـ1ـ قلمرو تحقيق 7
8ـ1ـ جامعه ي آماري 7
9ـ1ـ خلاصه ي فصل 8
10ـ1ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق
1ـ2ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي
1ـ1ـ2ـ مقدمه 10
2ـ1ـ2ـ تاريخچه ي حسابداري 11
3ـ1ـ2ـ حسابداري از ديدگاه هاي گوناگون 12
4ـ1ـ2ـ حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي 13
5ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري بهاي تمام شده 15
6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده 21
7ـ1ـ2ـ دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي 23
8ـ1ـ2ـ تخصيص هزينه هاي دواير خدمات پشتيباني 27
2ـ2ـ گفتار دوم : سيستمهاي هزينه يابي نوين ( ابزارهاي نوين در مديريت هزينه )
1ـ2ـ2ـ مقدمه 35
2ـ2ـ2ـ حسابداري مديريت 35
3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 39
2ـ3ـ2ـ2ـ تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت 40
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 41
2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 45
3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 46
4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 49
3ـ3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت 50
4ـ3ـ2ـ2ـ تمركز براي فعاليت 51
5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع 51
6ـ3ـ2ـ2ـ گرايش هزينه تحت روش (ABC) 52
7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعاليت در سيستم (ABC) 52
8ـ3ـ2ـ2ـ رديابي هزينه در سيستم (ABC) 56
9ـ3ـ2ـ2ـ طراحي سيستم هزينه يابي بر مباي فعاليت 58
10ـ3ـ2ـ2ـ مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت 64
11ـ3ـ2ـ2ـ مقايسه ي سيستم سنتي با سيستم (ABC) 65
3ـ2ـ گفتار سوم: ويژگيهاي صنعت تراكتور سازي ايران
1ـ3ـ2ـ تاريخچه مختصر شركت تراكتور سازي ايران 67
2ـ3ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران 68
3ـ3ـ2ـ كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت 69
4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم حسابداري هزينه يابي برمبناي فعاليت
1ـ4ـ2ـ پيشينه تحقيق 73
5ـ2ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات 75

فصل سوم: متدولوژي تحقيق
1ـ3ـ روش تحقيق 76
2ـ3ـ اهداف تحقيق 76
3ـ3ـ فرضيات تحقيق 77
4ـ3ـ جامعه ي آماري 78
5ـ3ـ ابزار اندازه گيري و روشهاي جمع آوري اطلاعات 79
6ـ3ـ اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري 80
7ـ3ـ روش آماري 81

فصل چهارم: آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها
1ـ4ـ مقدمه: 83
2ـ4ـ ارائه جدول و تلخيص اطلاعات 84
3ـ4ـ تجزيه و تحليل فرضيات و سئوالات پرسشنامه 86

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق
1ـ5ـ نتيجه گيري 128
2ـ 5ـ پيشنهادات پژوهش 129
3ـ 5ـ پيشنهاد براي تحقيقات آتي 130
4ـ5ـ محدوديتهاي تحقيق 130

فصل ششم: جداول و پيوستها
1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه
2ـ6ـ جداول و نمودار مقايسه اي شركتهاي تراكتور سازي
3ـ6ـ جدول آزمون آلفاي كرونباخ

منابع و مآخذ


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما