فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 634
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873376

پیوند ها

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی و تصمیمات صاحبکاران در رابطه با چرخش حسابرسان


پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی و تصمیمات صاحبکاران در رابطه با چرخش حسابرسان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی و تصمیمات صاحبکاران در رابطه با چرخش حسابرسان بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1387 الی 1391 بوده و تعداد 78 شرکت به عنوان نمونه آماری به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیه ها پس از بررسی فروض کلاسیک مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان داد که با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های تولید غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند در واقع فرضیه اول و سوم تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید و فرضیه دوم رد گردید.

واژه های کلیدی: وجوه نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و چرخش حسابرسان

بیان مساله

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود و همچنین تصمیم گیری در مورد داد و ستد اوراق بهادار آن شرکت می باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آنها، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که توسط گروهی حرفه ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آنها نظارت و اظهارنظر شده باشد. نمونه بارز گروه های حرفه ای مستقل، موسسات حسابرسی می باشند که عمدتا ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت های مالی را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهار نظر می نمایند. بدیهی است با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، وجود و بروز استقلال حسابرس و ارتقا کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش حسابرسی قلمداد می شود

اهداف تحقیق

با توجه به اینکه مدیریت سود و شناسایی فعالیت های ناشی از آن مورد توجه عمده سرمایه گذاران قرار می گیرد هدف تحقیق حاضر کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی و سود در شناسایی شرکت هایی است که با استفاده از فعالیت های واقعی اقدام به مدیریت سود می کنند.

1-5 سوالات تحقیق

سوال اول: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی با استفاده از وجوه نقد عملیاتی غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

سوال دوم: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از هزینه های تولیدی غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

سوال سوم: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از هزینه های اختیاری غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

1-6 فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از وجوه نقد عملیاتی غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

فرضیه دوم: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از هزینه های تولیدی غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

فرضیه سوم: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از هزینه های اختیاری غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند

 

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 سوالات تحقیق. 5

1-6 فرضیه های تحقیق. 6

1-7 جامعه آماری.. 6

1-8 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 6

1-9 روش جمع آوری داده ها 8

1-10 روش تحقیق. 8

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-12 مدل و متغیرهای تحقیق. 10

1-13 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 13

1-14 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 13

1-15 تعریف مفهومی متغیرها 13

1-16 چارچوب کلی تحقیق. 14

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15

2-1 مقدمه. 16

2-2 تعریف حسابرسی.. 16

2-3 انواع حسابرسی.. 17

2-3-1 حسابرسی جامع. 18

2-3-1-1 حسابرسی مالی.. 19

2-3-1-2 استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.. 20

2-3-2-3 بیانیه استانداردهای حسابرسی.. 20

2-3-2 حسابرسی رعایت.. 21

2-3-3 حسابرسی عملکرد. 22

2-3-4 حسابرسی اثربخشی.. 23

2-4-3-2 حسابرسی برنامه. 24

2-3-4-2-1 حسابرسی کارایی.. 26

2-3-4-2-2 حسابرسی صرفه اقتصادی (صلاح و صرفه) 26

2-3-4-2-3 اثربخشی.. 27

2-3-4-2-4 حسابرسی اثربخشی.. 27

2-4 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. 28

2-4-1 تضاد منافع. 28

2-4-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 28

2-4-3 پیچیدگی کسب و کار. 28

2-4-4 عدم دسترسی مستقیم. 29

2-5 کیفیت خدمات حسابرسی.. 29

2-6 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی.. 30

2-7 تعاریف کیفیت حسابرسی.. 31

2-8 معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی.. 35

2-8-1 اندازه موسسه حسابرسی.. 36

2-8-2 تخصص صنعت حسابرس... 37

2-8-2-1 رویکرد سهم بازار. 39

2-8-2-2 رویکرد سهم پورتفوی.. 39

2-8-3 دوره تصدی حسابرس... 40

2-9 حسابرسی و خدمات پاسخگویی.. 42

2-10 استقلال شالوده حرفه حسابرسی.. 43

2-10 اهمیت سود. 45

2-11ابزراهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری.. 47

2-11-1 خالص وجوه نقد دریافتی، ابزاری برای اندازه گیری عملکرد. 48

2-11-2 سود حسابداری، ابزاری دیگر برای اندازه گیری عملکرد. 48

2-12 مدیریت سود. 53

2-12-1 تعریف مدیریت سود. 53

2-12-2 ابزارهای مدیریت سود. 55

2-13 ظهور نظریه کیفیت سود. 56

2-13-1 تعاریف ارائه شده برای کیفیت سود. 57

2-13-2 تصمیمات تاثیرگذار بر کیفیت سود. 59

2-13-3 معیارهای ارزیابی کیفیت سود. 60

2-13-4 اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 65

2-14 اقلام تعهدی.. 66

2-14-1 نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. 67

2-14-2 مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی.. 68

2-14-2-1 مدل اسلوان (1996) 68

2-2-14-2 مدل دی آنجلو(1986) 69

2-14-2-3 مدل هیلی (1985) 70

2-14-2-4 مدل جونز (1991) 71

2-14-2-5 مدل تعدیل شده جونز (1991) 72

2-14-2-6 مدل صنعت.. 72

2-14-2-7 مدل دچو و دیچو (DD) 73

2-15 پیشینه تحقیق. 74

2-15-2 تحقیقات داخلی.. 77

فصل سوم روش تحقیق. 81

3-1 مقدمه. 82

3-2 تعریف تحقیق. 83

3-3 سوالات تحقیق. 84

3-4 فرضیه هاي تحقیق. 84

3-5 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش... 85

3-5-1 قلمرو مکانی پژوهش... 85

3-5-2 قلمرو زمانی پژوهش... 85

3-6 جامعه آماري.. 85

3-7 روش نمونه گیري.. 86

3-8 نوع و روش شناسی تحقیق. 88

3-9 روش گردآوري داده ها 90

3-10 ابزار اندازه گیري و محاسبه ي متغیرها 90

3-11 بررسی متغیرها و مدل هاي پژوهش... 91

3-11-1 متغیرهاي تحقیق. 92

3-11-2 مدل تحقیق. 94

3-12 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماري.. 95

3-12-1 مرحله اول: تعریف فرضیه هاي آمارH1 و H0 95

3-12-2 مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیري آماره و نوع آماره آزمون(آماره آزمون) 96

3-12-3 مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H1 و H0 و محاسبه مقدار بحرانی.. 96

3-12-4 مرحله چهارم: تصمیم گیري.. 96

3-13 آزمونهاي حساسیت و تشخیص مدل رگرسیونی.. 97

3-13-1 آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل مدل. 98

3-13-2 آزمون هم خطی متغیرهاي مستقل(خود همبستگی متغیرهاي مستقل) 98

3-13-2-1 رفع مشکل هم خطی بین متغیرهاي مستقل. 99

3-13-3 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها(نرمال بودن مانده ها) 100

3-13-3-1 واریانس ناهمسانی.. 100

3-13-3-2 آزمون دوربین –واتسون. 101

3-15 مدل رگرسیون. 102

3-16 همبستگی.. 103

3-17 مراحل بررسی فرضیات آماري.. 104

3-17-1 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیرهاي وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب 104

3-17-2 بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهاي پراکنش... 104

3-17-3 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون. 105

3-17-4 آزمون فرضیه درباره ضرایب جزئی رگرسیون. 105

3-17-5 آزمون ریشه واحد. 106

3-17-6 مدلهاي مختلف داده‌هاي ترکیبی.. 106

3-17-6-1 مدل اثر ثابت.. 107

3-17-6-2 مدل اثر تصادفی.. 107

فصل چهارم نتایج تخقیق. 109

4-1مقدمه. 110

4-2 نتایج تحقیق. 110

4-2-1 آمار توصیفی متغیرهاي کمی.. 110

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهاي کیفی.. 111

4-2-3 ضریب همبستگی پیرسون. 112

4-2-4 آزمون ریشه واحد. 114

4-2-5 آزمون ناهمسانی واریانس... 115

4-2-6 آزمون خود همبستگی جملات خطا 116

4-2-7 نتایج آزمون چاو. 117

4-3 آزمون فرضیه ها 117

4-2-3 فرضیه دوم. 119

4-3-3 فرضیه سوم. 121

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 124

5-1 مقدمه. 125

5-2 مروري بر بیان مساله. 125

5-3 نتایج آزمون فرضیه ها 127

5-4 محدودیت هاي تحقیق. 128

5-5 پیشنهادها مبنی بر نتایج تحقیق. 128

5-6 پیشنهاد براي تحقیقات آتی.. 129

منابع. 130

منابع فارسی.. 130

منابع انگلیسی.. 132


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 866

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما