فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 955
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868874

پیوند ها

پایان نامه کارشناسی ارشد ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشتهو تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده[1]"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را"هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

1- مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال "فلان حدیث دارای سند معتبر است"

2- مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین.

3- مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از " هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد "[3] و این همان چیزی است که در بند 2 ماده 1258 قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید "کتبی بودن"از مفهوم عام سند جدا گردیده است.

1-2-1-1 تعریف سند

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده 1286 ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:

1- اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.

2- در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

3- نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.

البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد

- مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.

- مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده 1287 قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت ومدنی در آثار آنهاست مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست.

دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت.

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی

منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند (امور معنوی) است حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت می باشد1. بنابر اصل معروف "نسبی بودن اعتبار سند رسمی نسبت به طرفیت و اشخاص ثالث در صورت تصریح قانون" اعتبار اسناد رسمی نسبی است نه مطلق. بر این اساس ماده 1290 قانون مدنی مقرر داشته "اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد "[4]

همچنین ماده 70 قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد "اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت" این ماده در خصوص سایر امور از قبیل ایقاعات ساکت می باشد ولی این سکوت حمل بر بی اعتباری آن امور نیست.

1-2-1-3 سند مالکیت

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت

"سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن در دفتر املاک است به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک ملک می شناسد هر چند که او متصرف در آن ملک نباشد "[5]

بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه ای که پلمپ شده می باشد و در سه نوع 12و16و32 برگی و یا اسناد جدید یک برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می گیرد. سند رسمی از نظر قانونی ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد

بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفیت معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند سندی که دفترخانه تنظیم می کند و در اختیار متعاملین قرار میدهد یکنوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالکیت گفته نمی شود.

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده......................................................................................................................................................1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات........................................................................................................................................................................3

1-1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................3

1-1-2 بیان مسأله............................................................................................................................................................3

1-1-3 سابقه تحقیق........................................................................................................................................................4

1-1-4 سوالات تحقیق...................................................................................................................................................4

1-1-5 فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................5

1-1-6 اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................5

1-1-7 قلمرو تحقیق......................................................................................................................................................5

1-1-8 ضرورت تحقیق...................................................................................................................................................5

1-1-9 روش تحقیق.......................................................................................................................................................6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی..........................................................................................................................6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت..............................................................................................................................................7

1-2-1-1 تعریف سند....................................................................................................................................................7

1-2-1-2 سند رسمی.....................................................................................................................................................7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی.........................................................................................................................................8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت......................................................................................................................................8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی..........................................................................................................................8

1-2-1-3 سند مالکیت..................................................................................................................................................9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت.................................................................................................................................9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت...................................................................................................................................9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت.................................................................................................................................10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت....................................................................................................11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری...................................................................................................................................12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ...........................................................................................................................12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد ..........................................................................................................................12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.....................................................................................................................13

1-2-4 مفهوم ابطال ...................................................................................................................................................13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ................................................................................................................13

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ..............................................................................................................13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ...........................................................................................................................14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.....................................................................................................14

1-2-5-2 نحوه ابطال ..................................................................................................................................................15

1-2-5-2-1 در محکمه...............................................................................................................................................15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت .......................................................................................................................................15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ........................................................................................................................................15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال............................................................................................................................15

بخش دوم : مواردابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه.................................................................................................................................19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) .................................................................19

2-1-1-1 آگهی نوبتی.....................................................................................................................................................19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی.......................................................................................................................................20

2-1-1-3 اشتباهات موثر..............................................................................................................................................21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر.........................................................................................................................................21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود...................................................................................................................21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض............................................................................................................................................22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت....................................................................................................................................23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت............................................................................................................................23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود .............................................................................................................23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت.............................................................................................................................................24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند.......................................................................................................24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت...............................................................................................................................24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض...............................................................................................................................24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض................................................................................................................................25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض.......................................................................................................................................25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن............................................................25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض..........................................................................................................26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض.............................................................................................................27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض................................................................................................27

2-1-2-5 رای دادگاه...................................................................................................................................................28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت .....................................................29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی............................................................................................................30

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ...........................................................................29

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ...........................................................................................................30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.................................................................................32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت..................................................33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک .......................................................................................................................................34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک......................................................................34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح ....................................................................................36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ...................................................36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.........................................................37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری..........................................................................................................................................................38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ..................................................................................................38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .........................................................39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری................41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر..............................................42

2-3-1-1 زمین های موات..........................................................................................................................................42

2-3-1-2 اراضی بایر...................................................................................................................................................42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون..................................................................................................................................43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.............................................................................................................43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ......................................................................................................................................43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص..................................................................................................................44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه.............................................................................................................................................44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه ...........................................................................................................................................44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.............................................................................................................44

2-3-3-3 انتشار آگهی..................................................................................................................................................45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ...................................................................................................................45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.............................................................................................48

3-1-1 تعاریف..............................................................................................................................................................49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی............................................................................................................................49

3-1-1-2 اراضی جنگلی..............................................................................................................................................49

3-1-1-3 مرتع.............................................................................................................................................................50

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن.....................................................................................................................................51

3-1-2 نظام رسیدگی ..................................................................................................................................................51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار...................................................................................................................51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون..........................................................................................................................................51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت............................................................................................................53

3-1-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ......................................................54

3-2-1 تعاریف............................................................................................................................................................54

3-2-2 نظام رسیدگی...................................................................................................................................................54

3-2-2-1 مرجع تشخیص............................................................................................................................................54

3-2-2-2 مهلت اعتراض.............................................................................................................................................55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات..............................................................................................................................55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات..............................................................................................................56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) .......................................................................................................................................................56

3-3-1 تعاریف................................................................................................................................................................57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی........................................................................................................................57

3-3-1-2 مالکین .........................................................................................................................................................57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات...........................................................................................................................57

3-3-2 نظام رسیدگی.....................................................................................................................................................58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت...............................................................................................................................58

3-3-2-2 ترکیب هیأت.................................................................................................................................................58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض..................................................................................................................................59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی.................................................................................................................................60

3-3-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی........................................................61

3-4-1 نظامرسیدگی..................................................................................................................................................62

3-4-2 مهلت اعتراض..................................................................................................................................................62

3-4-3 اثر اعتراض.......................................................................................................................................................63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات..............................................................................................................66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ......................................................................................66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری....................................................................................................................67

4-1-2-1 تعاریف........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-2 زمین دایر................................................................................................................................................69

4-1-2-1-1 احیاء........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-3 زمین بایر.................................................................................................................................................69

4-1-2-1-4 زمین موات...............................................................................................................................................70

4-1-2-2 نظام رسیدگی................................................................................................................................................71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین...................................................................................................................................71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون...................................................................................................................................71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون...................................................................................................................................72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص..........................................................................................................................................72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون.........................................................................................................................73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض................................................................................................................................73

4-1-2-2-7 بار اثباتی...................................................................................................................................................74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون..................................................................................................................75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت............................................................................................................77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر..............................................................................77

4-1-3-1 تعاریف.........................................................................................................................................................78

4-1-3-1-1 اراضی موات.............................................................................................................................................78

4-1-3-2 نظام رسیدگی................................................................................................................................................78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی.....................................................................................................................................78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص........................................................................................................................................78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت............................................................................................................................................79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری..................................................................................................................79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ.................................................................................................................................................80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض.........................................................................................................................................80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض..........................................................................................................................................81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت..........................................................................................................................81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه........................................................82

4-2-1 تعاریف...............................................................................................................................................................84

4-2-1-1 مصلحت وقف...............................................................................................................................................84

4-2-1-2 متصرف..........................................................................................................................................................85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف..................................................................................................................................85

4-2-1-4 مجوز شرعی..................................................................................................................................................85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق..........................................................................................................................................85

4-2-2 نظام رسیدگی.....................................................................................................................................................85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون............................................................................................................................................86

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد............................................................................................................................................85

4-2-2-3 مستثنیات قانون .............................................................................................................................................87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر................................................................................................................88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف.........................................................................................................88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری..............................................................................................................................................................91

منابع.................................................................................................................................................................................95

 


مبلغ واقعی 5,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 392

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما