فروشگاه فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

 کارشناسی ارشد

(رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

 

عنوان

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

 

چکیده
کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.
داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .
نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

 

تعداد صفحات 128 word

 

فهرست مطالب
,فصل اول طرح تحقيق

,1-1) مقدمه 2
,1-2) بيان مسأله 4
,1-3) ضرورت و اهميت تحقيق 7
,1-4) اهداف تحقيق 9
,1-4-1) هدف کلي 9
,1-4-2) اهداف اختصاصي 9
,1-5) فرضيه هاي تحقيق 10
,1-6) پيش فرض هاي تحقيق 12
,1-7) محدوديت هاي تحقيق 12
,1-8) نحوه رعايت نکات اخلاقي 13
,1-9) تعريف واژه ها و اصطلاحات فني 13

,فصل دوم پيشينه تحقيق

,2-1) مقدمه 17
,2-2) مباني نظري تحقيق 18
,2-2-1) کنترل پوسچرال 18
,2-2-2) سيستم هاي کنترل پوسچر 21
,2-2-3) کنترل حرکتي وضعيت ايستا 23
,2-2-4) راست قرار گرفتن بدن 24
,2-2-5) تون عضلاني25
,2-2-6) تون پوسچرال 25
,2-2-7) محدوده تعادل در زمان ايستادن 27
,2-2-8) راهبردهاي فعال 28
,2-2-9) تعادل قدامي- خلفي 29
,2-2-10) راهبرد لگن31
,2-2-11) راهبرد گام برداشتن32
,2-2-12) تعادل داخلي- خارجي 34
,2-2-13) سازگاري راهبرد حرکتي 34
,2-2-14) بيومکانيک هاي تعادل36
,2-2-15) فيزيولوژي تعادل 37
,2-2-16) سيستم بينايي و کنترل تعادل 39
,2-2-17) سيستم دهليزي و تعادل 41
,2-2-18) سيستم حس عمقي و تعادل 44
,2-2-19) نقش سيستم عصبي در کنترل تعادل 45
,2-2-20) تکامل اطلاعات وضعيت بدني با حفظ تعادل 50
,2-2-21) تغييرات تعادل ناشي از افزايش سن 51
,2-3) رابطه تعادل و دشواري تکليف 52
,2-4) تأثير تعادل در فعاليت هاي ورزشي 53
,2-5) ارزيابي ترکيب بدني 57
,2-5-1) شاخص توده بدن 58
,2-5-2) درصد چربي58
,2-6) تيپ بدني 59
,2-6-1) فربه پيکري59
,2-6-2) عضلاني پيکري 59
,2-6-3) لاغر پيکري 60
,2-7) ويژگي هاي آنتروپومتريک دخالت کننده در تعادل 61
,2-8) ويژگي هاي آنتروپومتريک و تيپ بدني ورزشکاران و غيرورزشکاران 63
,2-9) تحقيقات انجام شده در داخل کشور65
,2-10) تحقيقات انجام شده در خارج کشور 65

,فصل سوم روش شناسي تحقيق

,3-1) مقدمه 71
,3-2) نوع تحقيق 72
,3-3) جامعه آماري72
,3-4) نمونه آماري 72
,3-5) متغيرهاي تحقيق 72
,3-6) جمع آوري اطلاعات مربوط به اندازه هاي بدني73
,3-7) جمع آوري اطلاعات مربوط به تعادل ايستا 77
,3-8) دستکاري دشواري تکليف83
,3-9) روش جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق84
,3-10) روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 84

,فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
,4-1) مقدمه 86
,4-2) بررسي توصيفي داده ها 87
,4-3) آزمون فرضيه هاي پژوهش 90


,فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

,5-1) مقدمه 119
,5-2) خلاصه تحقيق 119
,5-3) تفسير نتايج120
,5-4) نتيجه گيري 126
,5-4) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق 126
,5-5) پيشنهادهاي آتي براي محققين 127
,فهرست منابع 128

,پيوست


فهرست شكل ها

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده26
شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال26
شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل31
شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل32
شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی42
شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی46
شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها49
شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی50
شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل62
شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه75
شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه76
شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه76
شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج78
شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه79
شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی81
شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا82
شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا82
شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت87
شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف89
شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا91
شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا92
شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا93
شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا94
شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا95
شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا96
شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا97
شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا98
شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا99
شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117


فهرست جداول

جدول (4-2-1): توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفكيك جنسيت87
جدول (4-2-2): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان88
جدول (4-2-3): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان در شرايط مختلف89
جدول (4-3-1): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا91
جدول (4-3-2): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا92
جدول (4-3-3): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا93
جدول (4-3-4): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا94
جدول (4-3-5): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا95
جدول (4-3-6): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا96
جدول (4-3-7): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا97
جدول (4-3-8): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا98
جدول (4-3-9): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا99
جدول (4-3-10): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
جدول (4-3-11): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
جدول (4-3-12): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
جدول (4-3-13): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
جدول (4-3-14): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
جدول (4-3-15): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
جدول (4-3-16): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
جدول (4-3-17): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
جدول (4-3-18): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
جدول (4-3-19): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
جدول (4-3-20): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
جدول (4-3-21): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
جدول (4-3-22): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
جدول (4-3-23): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
جدول (4-3-24): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
جدول (4-3-25): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
جدول (4-3-26): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
جدول (4-3-27): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117

 

 

فهرست مطالب
,فصل اول طرح تحقيق

,1-1) مقدمه 2
,1-2) بيان مسأله 4
,1-3) ضرورت و اهميت تحقيق 7
,1-4) اهداف تحقيق 9
,1-4-1) هدف کلي 9
,1-4-2) اهداف اختصاصي 9
,1-5) فرضيه هاي تحقيق 10
,1-6) پيش فرض هاي تحقيق 12
,1-7) محدوديت هاي تحقيق 12
,1-8) نحوه رعايت نکات اخلاقي 13
,1-9) تعريف واژه ها و اصطلاحات فني 13

,فصل دوم پيشينه تحقيق

,2-1) مقدمه 17
,2-2) مباني نظري تحقيق 18
,2-2-1) کنترل پوسچرال 18
,2-2-2) سيستم هاي کنترل پوسچر 21
,2-2-3) کنترل حرکتي وضعيت ايستا 23
,2-2-4) راست قرار گرفتن بدن 24
,2-2-5) تون عضلاني25
,2-2-6) تون پوسچرال 25
,2-2-7) محدوده تعادل در زمان ايستادن 27
,2-2-8) راهبردهاي فعال 28
,2-2-9) تعادل قدامي- خلفي 29
,2-2-10) راهبرد لگن31
,2-2-11) راهبرد گام برداشتن32
,2-2-12) تعادل داخلي- خارجي 34
,2-2-13) سازگاري راهبرد حرکتي 34
,2-2-14) بيومکانيک هاي تعادل36
,2-2-15) فيزيولوژي تعادل 37
,2-2-16) سيستم بينايي و کنترل تعادل 39
,2-2-17) سيستم دهليزي و تعادل 41
,2-2-18) سيستم حس عمقي و تعادل 44
,2-2-19) نقش سيستم عصبي در کنترل تعادل 45
,2-2-20) تکامل اطلاعات وضعيت بدني با حفظ تعادل 50
,2-2-21) تغييرات تعادل ناشي از افزايش سن 51
,2-3) رابطه تعادل و دشواري تکليف 52
,2-4) تأثير تعادل در فعاليت هاي ورزشي 53
,2-5) ارزيابي ترکيب بدني 57
,2-5-1) شاخص توده بدن 58
,2-5-2) درصد چربي58
,2-6) تيپ بدني 59
,2-6-1) فربه پيکري59
,2-6-2) عضلاني پيکري 59
,2-6-3) لاغر پيکري 60
,2-7) ويژگي هاي آنتروپومتريک دخالت کننده در تعادل 61
,2-8) ويژگي هاي آنتروپومتريک و تيپ بدني ورزشکاران و غيرورزشکاران 63
,2-9) تحقيقات انجام شده در داخل کشور65
,2-10) تحقيقات انجام شده در خارج کشور 65

,فصل سوم روش شناسي تحقيق

,3-1) مقدمه 71
,3-2) نوع تحقيق 72
,3-3) جامعه آماري72
,3-4) نمونه آماري 72
,3-5) متغيرهاي تحقيق 72
,3-6) جمع آوري اطلاعات مربوط به اندازه هاي بدني73
,3-7) جمع آوري اطلاعات مربوط به تعادل ايستا 77
,3-8) دستکاري دشواري تکليف83
,3-9) روش جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق84
,3-10) روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 84

,فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
,4-1) مقدمه 86
,4-2) بررسي توصيفي داده ها 87
,4-3) آزمون فرضيه هاي پژوهش 90


,فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

,5-1) مقدمه 119
,5-2) خلاصه تحقيق 119
,5-3) تفسير نتايج120
,5-4) نتيجه گيري 126
,5-4) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق 126
,5-5) پيشنهادهاي آتي براي محققين 127
,فهرست منابع 128

,پيوست


فهرست شكل ها

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده26
شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال26
شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل31
شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل32
شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی42
شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی46
شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها49
شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی50
شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل62
شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه75
شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه76
شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه76
شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج78
شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه79
شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی81
شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا82
شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا82
شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت87
شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف89
شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا91
شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا92
شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا93
شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا94
شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا95
شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا96
شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا97
شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا98
شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا99
شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117


فهرست جداول

جدول (4-2-1): توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفكيك جنسيت87
جدول (4-2-2): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان88
جدول (4-2-3): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان در شرايط مختلف89
جدول (4-3-1): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا91
جدول (4-3-2): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا92
جدول (4-3-3): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا93
جدول (4-3-4): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا94
جدول (4-3-5): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا95
جدول (4-3-6): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا96
جدول (4-3-7): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا97
جدول (4-3-8): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا98
جدول (4-3-9): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا99
جدول (4-3-10): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
جدول (4-3-11): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
جدول (4-3-12): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
جدول (4-3-13): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
جدول (4-3-14): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
جدول (4-3-15): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
جدول (4-3-16): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
جدول (4-3-17): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
جدول (4-3-18): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
جدول (4-3-19): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
جدول (4-3-20): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
جدول (4-3-21): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
جدول (4-3-22): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
جدول (4-3-23): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
جدول (4-3-24): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
جدول (4-3-25): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
جدول (4-3-26): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
جدول (4-3-27): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما