فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

دانلود پــایان نامه شبکه های اتصال گرا


دانلود پــایان نامه  شبکه های اتصال گرا

چکیده

به شبکه هایی که قبل از مبادله داده ها سعی در برقراری یک ارتباط و ایجاد هماهنگی قبلی می نمایند شبکه های اتصالگرا گفته می شود. معروف ترین شبکه های اتصالگرا ATM، SONET/SDH، MPLS و NGSDH می باشند. ATM نوعی تکنولوژی است که قابلیت انتقال بلادرنگ صدا، تصویر و ترافیک Frame Relay را در شبکه های کامپیوتری فراهم می کند. SONET/SDH شبکه هایی هستند که برای سیگنالهای دیجیتالی تعریف شده‌اند و سرعت ارتباطات، ساختار بسته‌ها و رابط‌های نوری را استاندارد می‌کنند. MPLS از ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IP و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑـﺮای‫ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز MPLS ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺸﺨـﺼﯽ در ﻻﯾـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ‫داده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻓﻦاوری ﻻﯾﻪ دوﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ. NGSDH در واقع نسل بعد شبکه های SONET/SDH می باشد که برخی از ویژگی های ان را بهبود بخشیده است. شبیه ساز ی ترافیک و بهره وری این شبکه ها با نرم افزار های شبیه ساز مختلفی قابل انجام است که از ان جمله می توان به OPNET اشاره کرد. این نرم افزار امکانات و ویژگی های منحصر بفردی برای شبیه سازی دارد، از این رو ما در این پایان نامه از این نرم افزار استفاده کردیم.

 

تعداد صفحات 150 word

 

فهرست مطالب

 

فصل 1. 1

مقدمه. 2

فصل 2. 4

2-1 مفاهیم پایه. 5

فصل 3. 12

شبکه های اتصال گرا 12

3-1 تعریف ATM... 13

3-1-1 ساختار سرایند سلول ATM... 13

3-1-2 پشته ی پروتکل ATM... 14

3-1-3 لایه فیزیکی ATM... 14

زیر لایه PMD.. 15

3-1-4 لایه ATM... 16

معماری سوییچ ATM... 16

بلوکه شدن سویچATM... 16

تنظیم ارتباطاتATMاز طریقATMSignaling. 17

3-1-5 لایه تطبیقی ATM... 17

تکنولوژی قابل اطمینان.. 17

قابلیت اطمینان بالا. 18

امنیت تضمین شده. 18

پهنای باند کاملاً اختصاصی.. 18

ظرفیت بالا. 18

کاهش هزینه راه اندازی.. 19

3-2 تعریف SONET/SDH.. 19

3-2-1ساختار فریم SONET STS-1. 22

3-2-1-1 سربارهای بخش، خط و مسیر. 25

3-2-1-2 سربارهای بخش، خط و مسیر STS-1. 28

3-2-1-3STS-1 Payload. 32

1) انشعاب مجازی.. 32

2) DS3ناهمگام. 33

3) سلول های ATM... 34

4) بسته روی SONET(POS) 36

3-2-2 ساختار فریم SONET STS-3. 37

3-2-3 تجهیزات SONET/SDH.. 38

3-2-4 حلقه های خودترمیم SONET/SDH.. 42

3-2-4-1 حلقه سوییچ مسیر یک جهته 2فیبر (2F-UPSR) 46

3-2-4-2 حلقه سوییچ خط دوجهته 2فیبر (2F-BLSR) 47

3-2-4-3 حلقه ی سوییچ خط دو جهته 4 فیبر (4F-BLSR) 49

3-2-5 رویه ی قاب بندی عام (GFP) 51

3-2-5-1 ساختار فریم GFP. 52

- کنترل خطای نوع راس (Type head): 54

3-2-5-2 عملیات مستقل از مشتری GFP. 55

3-2-5-3 عملیات وابسته به مشتری GFP. 56

3-2-6 داده روی SONET/SDH (DOS) 57

3-2-6-1 الحاق مجازی.. 58

3-2-6-2 طرح تنظیم ظرفیت حلقه (LCAS) 59

3-3 تعریف MPLS. 60

3-3-1 ساختار سرایند بسته های MPLS. 61

3-3-2 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪MPLS 62

3-3-2-1 ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ... 66

3-3-2-2 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ... 67

3-3-2-3 ﮐﻨﺘﺮل ‪LSP 68

3-3-2-4 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ... 69

3-3-2-5 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ در ‪MPLS. 70

3-3-2-6 زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ‪)TTL( 71

3-3-2-7 اﺳﺘﻔﺎده از سوییچﻫﺎی‪ ATM ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪LSR.. 72

3-3-2-8 ادﻏﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ... 73

3-3-2-9 ﺗﻮﻧﻞ.. 74

3-3-3 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ‪MPLS. 74

3-3-4 ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﭼﺴﺐ در ‪MPLS. 76

3-3-4-1 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪LDP. 77

3-3-4-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪CR-LDP. 80

3-3-5 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ‪MPLS 82

3-3-5-1 ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﺪ. 83

3-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ.... 85

3-3-5-3 ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﺼﺎل ﮔﺮای ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ.... 85

3-3-5-4 اﻫﺪاف ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ.... 86

3-4 تعریف NGSDH.. 87

3-4-1 GFP. 88

3-4-2 VCAT. 88

3-4-3 LCAS. 88

3-4-4 مزایای NGSDH.. 89

3-4-5 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎى ﺗﺠﻬﻴﺰات ‪NGSDH 91

فصل 4. 92

نرم افزار شبیه ساز OPNET. 92

4-1 شبکه و نرم افزارهای شبیه ساز. 93

4-2 معرفی شبیه ساز OPNET. 94

4-3 OPNET در مقایسه با سایر شبیه سازها 94

4-3-1 مزایای OPNET. 95

4-3-2 اجزای نرم افزار OPNET. 98

4-3-3 نحوه کار با نرم افزار. 101

4-3-4 مروری برپروتکل های MAC در SDH.. 104

4-3-5 پیاده سازی شبیه سازی.. 108

تعریف مدل شبکه. 127

فصل 5. 134

نتیجه گیری.. 135

فهرست منابع فارسی.. 136

فهرست منابع انگلیسی.. 138

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل3-1 ساختار سرایند سلول ATM... 13

شکل3-2 پشته پروتکل ATM... 14

شکل3-3 ساختار فریم SONET STS-1. 23

شکل 3-4 مثالی از شروع SPE.. 24

شکل3-5 شبکه SONET ساده. 26

شکل 3-6 پشته SONET. 27

شکل3-7 بایت های سربار خط (LOH) و سربار بخش(SOH) 28

شکل 3-8 بایت های سربار مسیر(POH) 30

شکل3-9 نگاشت سلول های ATMدر STS-1 SPE.. 35

شکل3-10 بسته روی SONET(POS) 36

شکل 3-12 مالتی پلکسر حذف/ اضافه (ADM) و پایانه(TM) SONET. 39

شکل3-13 حلقه SONET. 40

شکل3-14نود اتصال متقابل دیجیتال (DCS) 41

شکل 3-15 روش 1+1. 43

شکل3-16 حلقه های SONET/SDH.. 44

شکل3-17 مثالی از 2F-UPSR.. 47

شکل 3-18 مثالی از 2F-BLSR.. 49

شکل3-19 مثالی از 4F-BLSR.. 50

شکل3-20 محدوده سوییچینگ میان دستگاه ADM2و ADM3. 51

شکل3-21 مثالی از سوییچینگ حلقه. 51

شکل 3-22 پشته GFP. 52

شکل3-23 ساختار فریم GFP. 53

شکل3-24 ساختار GFP Payload. 53

شکل3-25 الحاق مجازیSONET/SDH.. 59

شکل 3-26 ساختار سرایند بسته های MPLS. 61

شکل 3-27 پشته پروتکل فناوری MPLS. 63

شکل 3-28 نحوهعملیاتجابجاییبرچسبدرمسیریابهای MPLS. 68

شکل 3-29 کاربرد های شبکه MPLS. 75

شکل 3-30 مثالیازنحوهاختصاصبرچسبدرپروتکلCR-LDP. 81

شکل 3-32 مثالی ازمسیریابی مبتنی برقید. 84

شکل 3-33. 88

شکل 3-34. 89

شکل 3-35 کم کردن هزینه های توسعه با استفاده از شبکه های هوشمند. 91

شکل 4-1 ساختار ارتباطی بین ماژولها 98

شکل 4-2 مثالی از ماژول شبکه. 99

شکل4-3 مثالی از ماژول گره. 100

شکل4-4 مثالی از ماژول پروسس.... 101

شکل 4-5 مثالی از شبکه LANبی سیم.. 102

شکل 4-6 تعیین مشخصات اماری.. 102

شکل4-7 تنظیمات شبیه سازی شبک... 103

شکل4-8 نتایج شبیه سازی شبکه. 104

شکل 4-9 مدل پروسس فرستنده. 109

شکل4-10. 111

شکل 4-12. 114

شکل4-13. 115

شکل4-14. 116

شکل4-15. 117

شکل4-16. 120

شکل4-17. 121

شکل4-18. 121

شکل4-19. 122

شکل4-20. 125

شکل 4-21. 129

شکل 4-22. 130

شکل 4-23. 133

 


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1579

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما