فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 432
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870602

پیوند ها

دانلود پــایان نامه شبکه های اتصال گرا


دانلود پــایان نامه  شبکه های اتصال گرا

چکیده

به شبکه هایی که قبل از مبادله داده ها سعی در برقراری یک ارتباط و ایجاد هماهنگی قبلی می نمایند شبکه های اتصالگرا گفته می شود. معروف ترین شبکه های اتصالگرا ATM، SONET/SDH، MPLS و NGSDH می باشند. ATM نوعی تکنولوژی است که قابلیت انتقال بلادرنگ صدا، تصویر و ترافیک Frame Relay را در شبکه های کامپیوتری فراهم می کند. SONET/SDH شبکه هایی هستند که برای سیگنالهای دیجیتالی تعریف شده‌اند و سرعت ارتباطات، ساختار بسته‌ها و رابط‌های نوری را استاندارد می‌کنند. MPLS از ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪IP و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑـﺮای‫ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز MPLS ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺸﺨـﺼﯽ در ﻻﯾـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ‫داده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻓﻦاوری ﻻﯾﻪ دوﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ. NGSDH در واقع نسل بعد شبکه های SONET/SDH می باشد که برخی از ویژگی های ان را بهبود بخشیده است. شبیه ساز ی ترافیک و بهره وری این شبکه ها با نرم افزار های شبیه ساز مختلفی قابل انجام است که از ان جمله می توان به OPNET اشاره کرد. این نرم افزار امکانات و ویژگی های منحصر بفردی برای شبیه سازی دارد، از این رو ما در این پایان نامه از این نرم افزار استفاده کردیم.

 

تعداد صفحات 150 word

 

فهرست مطالب

 

فصل 1. 1

مقدمه. 2

فصل 2. 4

2-1 مفاهیم پایه. 5

فصل 3. 12

شبکه های اتصال گرا 12

3-1 تعریف ATM... 13

3-1-1 ساختار سرایند سلول ATM... 13

3-1-2 پشته ی پروتکل ATM... 14

3-1-3 لایه فیزیکی ATM... 14

زیر لایه PMD.. 15

3-1-4 لایه ATM... 16

معماری سوییچ ATM... 16

بلوکه شدن سویچATM... 16

تنظیم ارتباطاتATMاز طریقATMSignaling. 17

3-1-5 لایه تطبیقی ATM... 17

تکنولوژی قابل اطمینان.. 17

قابلیت اطمینان بالا. 18

امنیت تضمین شده. 18

پهنای باند کاملاً اختصاصی.. 18

ظرفیت بالا. 18

کاهش هزینه راه اندازی.. 19

3-2 تعریف SONET/SDH.. 19

3-2-1ساختار فریم SONET STS-1. 22

3-2-1-1 سربارهای بخش، خط و مسیر. 25

3-2-1-2 سربارهای بخش، خط و مسیر STS-1. 28

3-2-1-3STS-1 Payload. 32

1) انشعاب مجازی.. 32

2) DS3ناهمگام. 33

3) سلول های ATM... 34

4) بسته روی SONET(POS) 36

3-2-2 ساختار فریم SONET STS-3. 37

3-2-3 تجهیزات SONET/SDH.. 38

3-2-4 حلقه های خودترمیم SONET/SDH.. 42

3-2-4-1 حلقه سوییچ مسیر یک جهته 2فیبر (2F-UPSR) 46

3-2-4-2 حلقه سوییچ خط دوجهته 2فیبر (2F-BLSR) 47

3-2-4-3 حلقه ی سوییچ خط دو جهته 4 فیبر (4F-BLSR) 49

3-2-5 رویه ی قاب بندی عام (GFP) 51

3-2-5-1 ساختار فریم GFP. 52

- کنترل خطای نوع راس (Type head): 54

3-2-5-2 عملیات مستقل از مشتری GFP. 55

3-2-5-3 عملیات وابسته به مشتری GFP. 56

3-2-6 داده روی SONET/SDH (DOS) 57

3-2-6-1 الحاق مجازی.. 58

3-2-6-2 طرح تنظیم ظرفیت حلقه (LCAS) 59

3-3 تعریف MPLS. 60

3-3-1 ساختار سرایند بسته های MPLS. 61

3-3-2 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪MPLS 62

3-3-2-1 ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ... 66

3-3-2-2 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ... 67

3-3-2-3 ﮐﻨﺘﺮل ‪LSP 68

3-3-2-4 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ... 69

3-3-2-5 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ در ‪MPLS. 70

3-3-2-6 زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ‪)TTL( 71

3-3-2-7 اﺳﺘﻔﺎده از سوییچﻫﺎی‪ ATM ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪LSR.. 72

3-3-2-8 ادﻏﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ... 73

3-3-2-9 ﺗﻮﻧﻞ.. 74

3-3-3 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ‪MPLS. 74

3-3-4 ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﭼﺴﺐ در ‪MPLS. 76

3-3-4-1 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪LDP. 77

3-3-4-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ‪CR-LDP. 80

3-3-5 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ‪MPLS 82

3-3-5-1 ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﺪ. 83

3-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ.... 85

3-3-5-3 ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﺼﺎل ﮔﺮای ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ.... 85

3-3-5-4 اﻫﺪاف ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ.... 86

3-4 تعریف NGSDH.. 87

3-4-1 GFP. 88

3-4-2 VCAT. 88

3-4-3 LCAS. 88

3-4-4 مزایای NGSDH.. 89

3-4-5 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎى ﺗﺠﻬﻴﺰات ‪NGSDH 91

فصل 4. 92

نرم افزار شبیه ساز OPNET. 92

4-1 شبکه و نرم افزارهای شبیه ساز. 93

4-2 معرفی شبیه ساز OPNET. 94

4-3 OPNET در مقایسه با سایر شبیه سازها 94

4-3-1 مزایای OPNET. 95

4-3-2 اجزای نرم افزار OPNET. 98

4-3-3 نحوه کار با نرم افزار. 101

4-3-4 مروری برپروتکل های MAC در SDH.. 104

4-3-5 پیاده سازی شبیه سازی.. 108

تعریف مدل شبکه. 127

فصل 5. 134

نتیجه گیری.. 135

فهرست منابع فارسی.. 136

فهرست منابع انگلیسی.. 138

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل3-1 ساختار سرایند سلول ATM... 13

شکل3-2 پشته پروتکل ATM... 14

شکل3-3 ساختار فریم SONET STS-1. 23

شکل 3-4 مثالی از شروع SPE.. 24

شکل3-5 شبکه SONET ساده. 26

شکل 3-6 پشته SONET. 27

شکل3-7 بایت های سربار خط (LOH) و سربار بخش(SOH) 28

شکل 3-8 بایت های سربار مسیر(POH) 30

شکل3-9 نگاشت سلول های ATMدر STS-1 SPE.. 35

شکل3-10 بسته روی SONET(POS) 36

شکل 3-12 مالتی پلکسر حذف/ اضافه (ADM) و پایانه(TM) SONET. 39

شکل3-13 حلقه SONET. 40

شکل3-14نود اتصال متقابل دیجیتال (DCS) 41

شکل 3-15 روش 1+1. 43

شکل3-16 حلقه های SONET/SDH.. 44

شکل3-17 مثالی از 2F-UPSR.. 47

شکل 3-18 مثالی از 2F-BLSR.. 49

شکل3-19 مثالی از 4F-BLSR.. 50

شکل3-20 محدوده سوییچینگ میان دستگاه ADM2و ADM3. 51

شکل3-21 مثالی از سوییچینگ حلقه. 51

شکل 3-22 پشته GFP. 52

شکل3-23 ساختار فریم GFP. 53

شکل3-24 ساختار GFP Payload. 53

شکل3-25 الحاق مجازیSONET/SDH.. 59

شکل 3-26 ساختار سرایند بسته های MPLS. 61

شکل 3-27 پشته پروتکل فناوری MPLS. 63

شکل 3-28 نحوهعملیاتجابجاییبرچسبدرمسیریابهای MPLS. 68

شکل 3-29 کاربرد های شبکه MPLS. 75

شکل 3-30 مثالیازنحوهاختصاصبرچسبدرپروتکلCR-LDP. 81

شکل 3-32 مثالی ازمسیریابی مبتنی برقید. 84

شکل 3-33. 88

شکل 3-34. 89

شکل 3-35 کم کردن هزینه های توسعه با استفاده از شبکه های هوشمند. 91

شکل 4-1 ساختار ارتباطی بین ماژولها 98

شکل 4-2 مثالی از ماژول شبکه. 99

شکل4-3 مثالی از ماژول گره. 100

شکل4-4 مثالی از ماژول پروسس.... 101

شکل 4-5 مثالی از شبکه LANبی سیم.. 102

شکل 4-6 تعیین مشخصات اماری.. 102

شکل4-7 تنظیمات شبیه سازی شبک... 103

شکل4-8 نتایج شبیه سازی شبکه. 104

شکل 4-9 مدل پروسس فرستنده. 109

شکل4-10. 111

شکل 4-12. 114

شکل4-13. 115

شکل4-14. 116

شکل4-15. 117

شکل4-16. 120

شکل4-17. 121

شکل4-18. 121

شکل4-19. 122

شکل4-20. 125

شکل 4-21. 129

شکل 4-22. 130

شکل 4-23. 133

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1900

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما