فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 87
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870257

پیوند ها

دانلود تاثير زمان تمرين ورزشكار بر تغييرات برخي ايمونو گلوبولين هاي سرم


دانلود تاثير زمان تمرين ورزشكار بر تغييرات برخي ايمونو گلوبولين هاي سرم

عنوان 

تاثير زمان تمرين ورزشكار (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولين هاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و كورتيزول دانشجويان مرد

 

چكيده:

 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG و IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن = 24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ، نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA ، سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

 

مقدمه

توجه به ايمونولوژي ورزشي در اثر علاقه و نياز جامعه به ارتقاي سلامتي به وجود آمده است. در حال حاضر پذيرفته شده است كه عدم فعاليت بدني عامل خطرزاي مهمي براي ابتلا به بيماريها است. ظاهراً تمرينهاي ورزشي با شدت متوسط و منظم، يك راه كار اساسي براي جلوگيري از برخي بيماريها است. دستگاه ايمني در برخي بيماريها شديداً درگير مي‌شود، لذا علاقه به مطالعه پاسخهاي ايمني به فعاليت ورزشي براي شناخت آثار فعاليت ورزشي و نيز جلوگيري از برخي بيماريها است. استرس به عنوان عامل تحريك كننده عملكرد ايمني شناخته شده است. ممكن است فعاليت ورزشي مدل مناسبي براي مطالعه نحوه سازگاري با استرس باشد، زيرا فعاليت ورزشي به آساني اندازه گيري شده و به ميزان زيادي قابل تكرار است. عقيده بر اين است كه دستگاه ايمنيبه عنوان ابزاري براي بازشناسي سلولهاي خودي از مواد بيگانه و حفظ هموستازبدن تكامل پيدا كرده است. توانائيهاي بدن براي بازشناسي عوامل بي شمار مهاجم و مبارزه با آنها فوق العاده پيچيده است.


 

تعداد صفحات 115 word

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

۱٫۱مقدمه ۵
۱ – ۲٫ بیان مساله ۱۴
۱-۳٫ ضرورت پژوهش ۱۷
۱-۴٫ هدفهای پژوهش ۲۰
۱-۴-۱٫ هدف کلی ۲۰
۱-۴-۲٫ هدفهای ویژه ۲۰
۱- ۵٫ فرضیه های پژوهش ۲۰
۱-۶٫ محدودیت های پژوهش ۲۱
۱ – ۷٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش ۲۲
۲-۱٫ مقدمه ۲۳
۲ – ۲ . مبانی نظری ۲۳
۲ – ۲-۱٫ تعریف سیستم ایمنی ۲۳
۲-۲-۲٫ ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی ۲۴
۲ – ۲- ۳٫ دو نوع ایمنی اکتسابی ۲۵
۲-۲-۴- ریتم شبانه روزی ۲۶
۲- ۲-۵٫ تغذیه و سیستم ایمنی ۲۷
۲-۲-۶٫ عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ۳۲
مکانیزم های احتمالی در ایجاد عفونتهای تنفسی فوقانی در ورزشکاران ۳۳
۲-۲-۷٫ نمای کلی سیستم ایمنی ۳۳
۲-۲-۸٫ ایمن گلوبولین و آنتی بادی ۳۵
۲-۲-۹٫ مکانیسم تنظیم و ترشح کورتیزول ۳۶
۲ – ۲- ۱۰ . کنترل اعمال جنسی مردانه بوسیله هورمونهای هیپوتالاموس و غد ه هیپوفیز ۳۸
۲-۳٫ پیشینه پژوهش ۳۹
۲-۴٫ پیشینه پژوهش تستوسترون و کورتیزول ۵۰
۳ – ۱ . مقدمه ۷۰
۳ – ۲ . آزمودنیها ۷۰
۳-۳٫ وسایل مورد استفاده ۷۱
۳ – ۴٫ روش تحقیق ۷۱
۳ – ۵٫ متغیرهای پژوهش ۷۲
۳ – ۵ – ۱٫ متغیر مستقل ۷۲
۳ – ۵ – ۲٫ متغیرهای وابسته ۷۲
۳ – ۶ . آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن ۷۲
۳ – ۷٫ طریقه اجرای آزمایش ۷۳
۳ – ۸ . اندازه گیری شاخص توده بدن ۷۵
۳ – ۹٫ اندازه گیری متغیرهای وابسته ۷۵
۳-۱۰٫ روش آماری ۷۶
۴ – ۱٫ مقدمه ۸۰
۴ – ۲ . تجزیه و تحلیل مطالعه مقدماتی ۸۰
۴ – ۳ . آزمون فرضیه های پژوهش ۸۶
۴ – ۳ – ۱٫ آزمون فرضیه اول ۸۶
۴ – ۳- ۲ . آزمون فرضیه دوم ۸۷
۴ – ۳ – ۳٫ آزمون فرضیه سوم ۸۸
۴ – ۳ – ۴٫ آزمون فرضیه چهارم ۸۹
۴- ۳ – ۵٫ آزمون فرضیه پنجم ۹۰
۳ – ۴ . متغیر دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی ۹۱
۵ – ۱٫ مقدمه ۹۴
۵ – ۲ . بحث و بررسی ۹۴
۵ – ۳ . متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی ۱۰۱
۵ – ۴ . پیشنهادات ۱۰۲
پیوست شماره ۱ ۱۰۳
پیوست شماره ۲ ۱۰۴
منابع ۱۰۵

 

 

 

فهرست جدولها

 

جدول 3-1. برنامه تمرينهاي دوي تداومي فزاينده آزمودنيها............................................ 75

جدول 4-1. ويژگيهاي مورد سنجش آزمودنيهاي گروه صبح (14= n) وآزمودنيهاي گروه عصر (14= ................................... 79

جدول 4-2. مقايسه Vo2 max و مسافت دويدن آزمون 12 دقيقه دويدندر دو گروه ............................................. 80

جدول 4-3. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي وابسته تحقيق دردو گروه صبح (14=n) و عصر (14= .................................. 82

جدول 4-4. تحليل واريانس يك طرفه متغير IgA................................................................. 83

جدول 4-5. تحليل واريانس يك طرفه متغير IgM................................................................ 85

جدول 4-6. تحليل واريانس يك طرفه متغير IgG................................................................. 86

جدول 4-7. تحليل واريانس يك طرفه متغير كورتيزول سرم........................................... 88

جدول 4-8. نتايج آزمون تعقيبي شفه‌ در مورد متغير كورتيزول..................................... 88

جدول 4-9. تحليل واريانس يك طرفه متغير تستوسترون سرم...................................... 90

 


فهرست شكلها

 

شكل 2-1. سدهاي فيزيكي و بيوشيميايي كه عوامل عفوني با آنهاروبرو هستند............................................................... 25

شكل 2-2. ساختمان كلي ايمونوگلوبولين.................................................................................. 28

شكل 2-3. مدل J ارتباط بين خطر آسيب مجاري تنفسي فوقاني(URTI) و حجم تمرين............................................................ 35

شكل 2-4. تغييرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سيستوليك و ترشح هورمون كورتيزول......................................................... 36

شكل 2-5. ميانگين غلظت تستوسترون 18 آزمودني مرد (59-25 سال).................. 38

نمودار 4-1. تغييرات آزمون دويدن راه رفتن آزمودنيهاي صبح وعصر.......................... 81

نمودار 4-2. تغييرات حداكثر اكسيژن مصرفي آزمودنيهاي صبح و عصر...................... 81

نمودار 4-3. مقادير IgA سرم آزمودنيهاي صبح وعصر در حالت استراحت................ 84

نمودار 4-4. مقادير IgM سرم آزمودنيهاي صبح و عصر در حالت استراحت.............. 85

نمودار 4-5. مقادير IgG سرم آزمودنيهاي صبح و عصر در حالت استراحت............... 87

نمودار 4-6. مقادير كورتيزول سرم آزمودنيهاي صبح وعصر در حالت استراحت...... 89

نمودار 4-7.مقاديرتستوسترون سرم آزمودنيهاي صبح وعصر درحالت استراحت.... 90


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما