فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 585
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873327

پیوند ها

فایروال های برنامه های تحت وب


فایروال های برنامه های تحت وب

چکیده

تمام برنامه های کاربردی تحت وب که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند، مورد هدف حمله هکرها واقع شده اند. هکرها از روش-هایی استفاده می کنند که به طور خاص با هدف بهره برداری از نقاط ضعف نرم افزارهای کاربردی تحت وب طراحی می شوند و این حمله ها توسط سیستم های امنیتی سنتی IT مانند فایروال های شبکه یا سیستم های IDS/IPS با دقت کافی قابل تشخیص نیستند. این ابزارها توسط OWASP توسعه داده شده و برای افرادی که در بخش امنیتی برای توسعه و بهره برداری ایمن از یک برنامه کاربردی تحت وب فعالیت می کنند، مناسب می باشند. یکی از این نوع ابزارها، ابزاری به نام Web Application Firewalls است، (که ممکن است با نام های Web Application Shields یا Web Application Security Filters نیز خوانده شود) که برای محافظت در مقابل حمله های صورت گرفته، به ویژه برای برنامه های کاربردی تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات 161 word

 

 

فهرست

 

فصل اول مقدمه. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 مقدمه ای بر Firewall2

1-3 انواع فایروال.. 4

1-4 موقعیت یابی برای فایروال.. 6

1-5 ویژگی ها و معایب IPSها8

1-6 بررسی عوامل نیاز ما به WAF. 9

1-7 معرفی فایروال های مجهز و مدرن (SMARTWAF)10

1-7-1 عملکرد SmartWAF. 11

1-7-2 مدیریت SmartWAF. 11

1-8 معیار ارزیابی برنامه فایروال.. 12

1-8-1 WAFEC1.0 (عرضه شده)12

1-8-2 WAFEC2.0 (در دست اقدام)13

فصل دوم: فایروال های برنامه های تحت وب.. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 تعریف واژه WAF- فایروال برنامه های تحت وب.. 15

2-3ویژگی های برنامه های کاربردی وب نسبت به امنیت این برنامه ها16

2-3-1 جنبه های سطح عالی در درون سازمان.. 16

2-3-2 جنبه های فنی هر یک از برنامه های تحت وب شرکت های خصوصی.. 17

2-4 مروری بر ویژگی های فایروال برنامه کاربردی وب (WAF)18

2-4-1 چه مواقعی WAFها برای امنیت برنامه های تحت وب مناسب هستند؟. 18

2-4-2 نمونه ای از مکانیزم های امنیتی WAFها با استفاده از اسیب پذیری های خاص.... 20

2-5 بررسی اجمالی مزایا و خطرات ناشی از فایروال های برنامه های تحت وب.. 24

2-5-1 مزیت اصلی WAFها24

2-5-2 مزایای اضافی WAFها (وابسته به عملکرد واقعی محصولات)25

2-6 امنیت در مقابل OWASP TOP10 - مقایسه WAFها و روش های دیگر. 26

2-7 معیارهای تصمیم گیری برای استفاده و یا عدم استفاده از WAF. 34

2-7-1 معیارهای گسترده سازمانی.. 34

2-7-2 ضوابط مربوط به یک برنامه تحت وب.. 34

2-7-3 ارزیابی.. 35

2-7-4 در نظر گرفتن جنبه های مالی.. 37

2-8 بهترین شیوه برای معرفی و عملکرد WAF. 38

2-8-1 جنبه های موجود در زیرساخت های وب.. 38

2-8-1-1 زیرساخت های مرکزی و یا غیر مرکزی -تغییرات قابل پیش بینی.. 38

2-8-1-2 معیار کارایی.. 39

2-8-2 جنبه های سازمانی.. 39

2-8-2-1 منطبق با سیاست های امنیتی موجود. 39

2-8-2-2 مدیر برنامه های تحت وب.. 39

2-8-3 روال های تکراری پیاده سازی (از امنیت اولیه تا حفاظت کامل)40

فصل سوم: اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی تحت وب.. 42

3-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ. 43

3-2 روﻳﻜﺮد. 43

3-3 ﺳﻄﻮح وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی.. 45

3-3-1 ﺳﻄﺢ 1- وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر. 46

3-3-1-1 ﺳﻄﺢ ‪1A- ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ)48

3-3-1-2 ﺳﻄﺢ‪1B- ﭘﻮﻳﺶ ﻛﺪ ﻣﻨﺒﻊ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ)49

3-3-2 ﺳﻄﺢ 2- وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ.. 49

3-3-2-1 ﺳﻄﺢ ‪ 2A- ازﻣﻮن اﻣﻨﻴﺖ (وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ ﺟﺰئی)54

3-3-3 ﺳﻄﺢ 3 – وارﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ.. 54

3-3-4 ﺳﻄﺢ 4 – وارﺳﻲ داﺧﻠﻲ.. 57

3-4 ﺟﺰﺋﻴﺎت وارﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ61

3-4-2 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ... 64

3-4-4 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ.. 67

3-4-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ.. 69

3-4-6 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﺪﮔﺬاری ﺧﺮوﺟﻲ.. 70

3-4-7 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ رﻣﺰﻧﮕﺎری.. 71

3-4-8 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺛﺒﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ72

3-4-9 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ دادهﻫﺎ74

3-4-10 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت.. 75

3-4-11 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ HTTP......... 76

3-4-12 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی اﻣﻨﻴﺘﻲ.. 77

3-4-13 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب.. 78

3-4-14 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ.. 78

3-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش وارﺳﻲ.. 79

فصل چهارم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت SQL Injection. 81

4-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ. 82

4-2 ﺣﻤﻠﻪی ﺗﺰرﻳﻖ SQL....... 82

4-3 ﻣﺪلﺳﺎزی ﺧﻄﺮ. 83

4-4 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ. 85

4-5 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ SQL ........ 90

4-5-1 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ‪ SQL اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 93

4-6 ﺗﺰرﻳﻖ روالﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه. 99

4-7 ﺗﺰرﻳﻖ‪ SQL ﻛﻮر. 101

4-8 اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ازRDBMS ............... 103

4-9 ﺣﻤﻠﻪیTiming ............ 103

4-10 روش‌های مقابله با حملات SQL Injection. 104

فصل پنجم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت XSS. 106

5-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ. 107

5-2 تشریح حملات XSS. 108

5-3 روشﻫﺎی امنیتی.. 109

5-3-1 راه ﺣﻞ ﻛﺪﮔﺬاری.. 109

5-3-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎ110

5-3-3 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ‪HTML و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ112

5-3-4 روﻳﻜﺮدExclusion..................... ... 118

5-4 راه های مقابله با حملات XSS. 122

5-5 بهره برداری.. 125

فصل ششم: مدیریت نشست... 128

6-1 مقدمه. 129

6-2 ملاحظات امنیتی و اقدامات متقابل.. 129

6-3 به کارگیری رمزنگاری در تمامی مبادلات.. 129

6-3-1 پیاده سازی HTTPOnly در زبان های برنامه نویسی.. 131

6-3-2 پشتیبانی مرورگرهای مختلف از HTTPOnly. 132

6-4 تنها ذخیره شناسه نشست درسمت کلاینت... 133

6-5 پیاده سازی فیلترینگ پارامتر Referrer متد GET. 133

6-6 شناسایی و بررسی کاربر برای جلوگیری از حمله ربودن نشست... 134

6-7 انقضای نشست در صورت عدم فعالیت... 135

6-8 شناسه نشست را قابل مشاهده قرار ندهید. 136

6-9 انتخاب شناسه نشست مناسب... 136

6-10 جلوگیری از اسیب پذیری XSS. 137

6-11 اجبار در ایجاد شناسه نشست سمت سرور. 138

فصل هفتم: نتیجه گیری و ارزیابی.. 139

7-1 نتیجه گیری و ارزیابی.. 140

فهرست منابع.. 143

 

فهرست اشکال

 

شکل 1-1 اشنایی با معماری فایروال.. 4

شکل 2-1 مزایای WAF. 36

ﺷﻜﻞ3-1 ﺳﻄﻮحOWASP ASVS ........................... 44

‫ﺷﻜﻞ 3-2 ﺳﻄﻮح OWASP ASVS .......................... 46

ﺷﻜﻞ 3-3 ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻦ در ﺳﻄﺢ 1 از OWASP ASVS. 48

ﺷﻜﻞ 3-4 ﺳﻄﻮحOWASP ASVS ‪........................... 50

ﺷﻜﻞ 3-5 ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻦ، در ﺳﻄﺢ 2 از ‪OWASP ASVS......................... 53

ﺷﻜﻞ3-6 ﺳﻄﺢ 3 در ‪OWASP ASVS......................... 55

ﺷﻜﻞ 3-7 ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻦ در ﺳﻄﺢ 3 از ‪OWASP ASVS......................... 57

ﺷﻜﻞ 3-8 ﺳﻄﺢ 4 در ‪OWASP ASVS......................... 58

ﺷﻜﻞ 3-9 ﻣﺜﺎل ﻛﺪ ازﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺪه ﺳﻄﺢ 4 در ‪OWASP ASVS......................... 61

شکل 3-10 نمای کلی یک گزارش... 79

شکل 5-1 نحوه انجام حمله. 127

شکل 6-1 پشتیبانی مرورگرهای مختلف از HTTPOnly. 132

شکل6-2 پیاده سازی فیلترینگ... 134

شکل 6-3 مثال هایی از مقادیر رشته برای شناسایی کاربر. 135

 

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 نمونهای از مکانیزمهای امنیتی WAFها بااستفاده از اسیب پذیریهای خاص.... 23

جدول 2-2 امنیت در مقابل OWASP TOP10. 34

‫ﺟﺪول 3-1 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻦ.. 64

‫ﺟﺪول 3-3 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﺴﺖ... 67

ﺟﺪول 3-4 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ.. 68

ﺟﺪول 5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ورودی را در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ:69

‫ﺟﺪول 3-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ورودی.. 69

‫ﺟﺪول 3-6 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻛﺪﮔﺬاری ﺧﺮوﺟﻲ.. 71

ﺟﺪول 3-7 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری.. 72

‫ﺟﺪول3-8 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺛﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ74

ﺟﺪول3-9 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ داده. 75

‫ﺟﺪول 3-10 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣﻦ.. 76

‫ﺟﺪول 3-11 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ 77

ﺟﺪول 3-12 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی اﻣﻨﻴﺘﻲ.. 77

‫ﺟﺪول 3-13 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺪ ﻣﺨﺮب.. 78

ﺟﺪول 3-14 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ.. 79

 


مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1869

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما