فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 107
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871609

پیوند ها

دانلود بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه


دانلود بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره (M.Sc )

 

موضوع :

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385

 

 

 

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال 86-85 مي‌باشد.

روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.

جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در ده جلسه يك ساعت و نيم اجرا شد و در پايان نيز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي (T مستقل و كواريانس) استفاده شد.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر سازگاري اجتماعي و سازگاري كل شركت‌كنندگان تأثير معنادار داشته است همچنين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معناداري بين سازگاري دانش‌آموزان پايه اول و دوم مي‌باشد و سازگاري عاطفي و آموزشي نيز افزايش يافته است ولي معنادار نبوده است.

 

تعداد صفحات 100 word

 

 

 

فهرست مطالب:

فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف

 

فهرست جداول……………………………………………………………………... ث

 

فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث

 

چكيده…………………………………………………………………………….. 1

 

فـصـل اول

 

كليات تحقيق

 

مقدمه............……………………………………………………………………….. 2

 

بيان‌مسئله................................………….... 3

 

ضرورت و اهميت مسئله تحقيق.....…………………………………………………… 5

 

اهداف پژوهش …………………………………………………………………..... 6

 

فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………..

 

متغيرهاي پژوهش ........................................................... 7

 

تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)................... ……… 8

 

تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل .........……………................................ 8

 

تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ......................... 8

 

تعریف نظری سازگاری ...................................................... 9

 

تعریف عملیاتي سازگاری .......................................................... 10

 

فصل دوم

 

ادبيات و پيشينة تحقيق

 

مقدمه............……………………………………………………………………….. 13

 

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….………............... 13

 

تعریف سازگاری ............................................................. 13

 

عوامل موثربرسازگاری ............................................... 14

 

انواع سازگاری ............................................................ 17

 

روشها یا اشکال سازگاری ......................................... 23

 

ملاکهای سازگاری مطلوب ............................................................ 24

 

ویژگیهای افراد سازگار ........................................................................... 25

 

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل .......................……………………….……………… 27

 

نظریه تحلیل رفتار متقابل ............................................................................... 27

 

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل..................................................................................... 28

 

الگوی حالات نفسانی .................................................................................................. 28

 

موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی ................................................................................. 32

 

آسیب شناسی روانی ..................................................................................................... 34

 

الف : آسیب شناسی ساختی ....................................................................... 24

 

ب: آسیب شناسی کارکردی ................................................................................. 35

 

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل .............................................................................. 35

 

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ................................................................. 36

 

مشاوره و درمان .................................................................................. 38

 

الف : تحلیل درمان ساختار..................................................................................... 38

 

ب: تحلیل درمان تبادلها ........................................................................................ 39

 

ارزشهای مشاوره گروهی .................................................................................................... 40

 

جمع بندی مطالب .......................................................................................................... 42

 

بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق .........................……….…………………................ 43

 

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور ..................................................................................... 43

 

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور .................................................................................. 46

 

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ................................................... 48

 

فصل سوم

 

روش اجراي تحقيق

 

مقدمه.........................................…………...……………………….….……………......... 52

 

روش تحقيق..................…………………………………………………………….. 52

 

جامعه آماري تحقيق............. ………………………………………………………... 52

 

نمونه و روش نمونه گیری ... …………………….…………….......……….. ………. 52

 

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن .................................................................. 53

 

پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........……….................................... 53

 

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........………....................... 55

 

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . .......…………………........……........………....... 55

 

روش تجزيه و تحليل داده‌ها............ …….......…………………........……........………....... 56

 

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش .......…………………........……........……….................... 56

 

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل .......………………….......... 57

 

فصل چهارم

 

تجزيه و تحليل اطلاعات

 

مقدمه...............................…………......... 60

 

اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق........... 62

 

تجزيه و تحليل داده‌ها.........……………………....... 73

 

فرضیه اصلی ......................................................................................................... 74

 

فرضيه فرعی اول ..............................................................……….. .......................... 75

 

فرضيه فرعی دوم ....................................................................... ....................……….. 76

 

فرضيه فرعی سوم ...............................................................................……… ...................... 77

 

فرضيه فرعی چهارم ...............................................................................………............... 77

 

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

مقدمه.........................................…………...…… ........………………….….…………… 80

يافته‌هاي پژوهش .....................................…………...…… ........………………….……. 80

الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها .............................................................. 80

ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ....................................................... 81

پـيشنـهادات تحقيق....................................................................................……….. 87

الف- پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش .........................…………...….…. ................................... 87

ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي...……………………….….…………… ..... 88

محدودیتها ................................................................................ 88

منـابـع

منابع فارسي..................................…………...……………………….….…...………… 90

منابع لاتين....................................…………...……………………….….………….…... 95

پيـوست

پيوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه ……...…………………….........

پيوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ...

 

پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله .....................................................................................

پيوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهي ..............................................................................................

 

فهرست جداول:

عـنـوان شماره صفحات

جدول 1-3 : ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ .............................................................. 55

جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ .................................................. 55

جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش .................................................................................... 62

جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش .................................................... 62

جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ........................................................................ 63

جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ............................................... 64

جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ............................................................ 64

جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش .......................... 69

جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل ................................................... 70

جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل ........................................................ 74

جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ......................... 75

جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی ....................................... 76

جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی .............................................. 77

جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم ............. 78

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ...................................................................................................... 65

نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش .................................................. 67

نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ................................................... 72


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1857

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما