فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 159
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870329

پیوند ها

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا


بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

 کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات(M.Sc.)

موضوع

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

 

چکیده

كلزا گياهي آلو تترا پلوئيدست.كه از تلاقي بين گونه های B.oleracea وB.rapa بوجود آمده است.

يكي از روشهاي ٬ كشت ميكروسپور كلزا و سپس باززايي جنينهاي بدست آمده از كشت ميكروسپور مي باشد. دراين تحقيق که در سازمان انرژی اتمی اجرا شد مشخص گردید که استقاده از تيمارهاي مختلف٬ در ميزان باززايي جنین ها موثر است. در آزمايش اول اثرتراكمهاي مختلف ( ml٬20000 ml30000 وml 40000 ) ميكروسپور بر روي جنين زايي ميكروسپورهاي كلزا در رقم گلوبال مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه هر سه تراكم در سطح 1%با هم اختلاف معني داري دارند . تراكمml 40000 ميكروسپور (باتوليد 33/1031% جنين) بالاترين و تراكمml 20000 ميكروسپور ( با توليد 72/137% جنين) پايين ترين گروه ميزان جنين زايي را داشتند.درحالیکه تراکمml 30000 میکروسپوربا52/413جنین در گروه حدواسط قرارگرفت.درآزمایش دیگراثراندازه های مختلف جنین بر روی صفات باززایی جنینهای حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا در رقم گلوبال موردمطالعه قرارگرفت٬ که این صفات عبارت بودنداز: 1.تولیدنوساقه:که درجنینهای بزرگتر از 6میلیمتر دارای بیشترین مقدارست. 2.کالزایی برروی لپه:که اندازه های مختلف جنین در سطح 1% و 5% اختلاف معنی داری با هم ندارند. 3.تولیدبرگ:که در جنین های بزرگتر از 6 میلیمتردارای بیشترین مقدارست. 4.تولیدجوانه های نابجا:که درجنینهای 5 تا6 میلیمتری دارای بیشترین مقدارست. 5.ریشه زایی:که در سطح 1%دارای اختلاف معنی داری میباشد . در آزمایش دیگر مطالعه اثر استفاده از کاغذ صافی در میزان طول ریشه ٬ ارتفاع گیاهچه ودرصد تولید گیاهچه های نرمال در دو رقم گلوبال و آپشن مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل از این آزمایش در میزان طول ریشه ٬ارتفاع گیاهچه وتولید گیاهان نرمال بیانگر آنست که در رقم گلوبال در دو حالت با کاغذ و بدون کاغذ فیلتر نسبت به رقم آپشن دارای طول ریشه و ارتفاع گیاهچه بیشتری بودند . ولی در حالت اثر متقابل نوع رقم با کاغذ فیلتر دارای اختلاف معنی داری نبودند در آزمایش دیگر اثر استفاده از شوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی در دو رقم گلوبال و آپشن مورد مطالعه قرار گرفت . که در این آزمایش مشاهده شد که تشکیل گیاهچه های طبیعی در دمای 4 درجه به مدت 10 روز در دو رقم گلوبال و آپشن با95/55% دارای بیشترین مقدار تولید بودند.

کلمات کلیدی: کلزا٬کشت میکروسپور٬کاغذ فیلتر و باززایی گیاه نرمال

 

 

تعداد صفحات 107 word

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه

مقدمه ------------------------------------------------------------ 2

فصل دوم: بررسی منابع

10 کلزا-------------------------------------------------------------

2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا--------------------------------------- 10

2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا------------------------------------ 10

2-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا------------------------------------- 10

2-1-3- کشت و تولید کلزا-------------------------------------------- 11

2-1-4- برداشت کلزا------------------------------------------------ 13

2-1-5- ارقام وگونه های کلزا------------------------------------------ 14

2-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا---------------------------------- 16

2-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا------------------------------------- 17

2-2- اصلاح گیاه کلزا------------------------------------------------ 18

2-2-1- روشهای اصلاح کلزا------------------------------------------- 18

2-2-2- اهداف اصلاحی کلزا------------------------------------------- 19

2-3- گیاهان هاپلوئید------------------------------------------------- 20

2-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها-------------------------------------- 21

2-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها-------------------------------- 22

2-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید------------------------------------- 23

2-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)----------------------------- 23

2-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)------------------------------- 24

2-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی)----------------------------------------- 24

2-3-3-2-1-1- کشت بساک------------------------------------------- 25

2-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور--------------------------------------- 25

2-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)------------------------------- 26

2-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی------------------------------------- 27

2-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا--------------------------------- 28

2-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا--------------------- 29

2-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری--------------------------- 29

2-5-2- اندازه غنچه-------------------------------------------------- 32

2-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها--------------------------------------- 33

2-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت----------------------------------- 35

2-5-5- ترکیب محیط کشت-------------------------------------------- 36

2-5-6- دما------------------------------------------------------- 40

2-6- مکانیسم رویانزایی----------------------------------------------- 43

2-6-1- مقدمه----------------------------------------------------- 43

2- 6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی--------------------------------- 45

2-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها--------------------- 47

2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا----------------- 47

2-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا---------------------- 48

2-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها------------------------------------ 48

2-7-2- اندازه رویانها--------------------------------------- --------- 49

2-7-3- محیط کشت------------------------------------------------ 50

2-7-5- BAP وژیبرلیک اسید------------------------------------------- 50

2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی------------------------- 51

2-7-7- زغال فعال-------------------------------------------------- 51

2 -7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها------------------------------------- 51

2-8- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا-------------------------------- 56

2-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک----------------------------------- 56

2-8-2- موتا سیون و انتخاب ------------------------------------------ 56

2-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی--------------------------- 57

2-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی------------- 57

2-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها----------------------------- 57

 

 

فصل سوم: مواد و روشها

 

3-1- مواد گیاهی-------------------------------------------------- 60

3-2- کشت بذور-------------------------------------------------- 60

3-3- شرایط اتاق رشد---------------------------------------------- 60

3-4- مراقبت های زراعی-------------------------------------------- 61

3-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی--------- 61

3-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا----------- 62

3-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها---------------------------------- 62

3-6-2- محیط کشت میکروسپورها------------------------------------- 62

3-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا--------------------- 62

3-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا------- 63

3-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا--------------------- 68

3-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا------------------------- 69

3-7-1- برداشت غنچه ها-------------------------------------------- 69

3-7-2- استریل کردن غنچه ها----------------------------------------- 69

3-7-3- استخراج میکروسپورها----------------------------------------- 69

3-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها--------------------------------------- 70

3-8- آزمایشات انجام شده-------------------------------------------- 71

3-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا---- 71

3-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا------------------------------------------------- 72

3-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال--------------------------------------------- 73

3-8-4- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی-- 74

3-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده-------------------------- 75

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها-------------------------------------------- 78

 

فصل چهارم:نتایج وبحث

 

4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت---- 82

4-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت

میکروسپورهای کلزا-------------------------------------------------- 84

4-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال--------------------------------------------- 90

4-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی---------- 97

4-5- پیشنهادات--------------------------------------------------- 105

منابع مورد استفاده-------------------------------------------------- 107

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما