تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد


ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد

عنوان تحقيق

ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه»

 

چكيده

 

توجه به ارزيابي عملكرد سازماني در طي سالهاي اخير موجب گسترش چارچوبها و متدولوژي هايي نظير كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و ... گرديده كه هر يك مزاياي گسترده اي را ارائه نموده اند اما مبحث ذي نفعان چندگانه در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي كه بيشترين توجه را برمشتريان متمركز مي كنند موجب بروز مشكلاتي در بكارگيري اين تكنيكهاي جديد در بخش دولتي گشته است كه با ارزيابي مدلهاي مختلف مديريت عملكرد، چارچوب منشور عملكرد قادر است تا نيازهاي ذي نفعان چندگانه را در بخش دولتي پوشش دهد.

از طرفي يكي از متدهاي موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمين كارايي «تحليل پوششي داده ها» مي باشد كه با وجود برخي محدوديتها، يك متدولوژي توانمند، استاندارد و شفاف است كه به مديران اجازه مي دهد تا تعداد نسبتا زيادي ورودي و خروجي، با مقياس هاي متفاوت را بطور همزمان مورد تحليل قرار دهند.

در اين تحقيق، عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از سازمانهاي تابعه شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته است كه با توجه به مزايا و معايب مدلها و چارچوبهاي گوناگون در زمينه ارزيابي عملكرد سازماني، مدل منشور عملكرد بعنوان چارچوب كلي انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از ديگر تحقيقات در زمينه انتخاب شاخص ها نيز كمك گرفته شده است.از آنجا كه هر يك از مناطق عمليات انتقال گاز داراي تعدادي ايستگاه تقويت فشار بعنوان سازمانهايي وابسته هستند، به منظور تحليل اطلاعات بدست آمده و اندازه گيري كارايي هر يك از واحدها و زير واحدها، از مدلي تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهاي چند بخشي» استفاده شده است كه به منظور رتبه بندي كامل واحدها و زيرواحدها، اين مدل با برنامه ريزي چندهدفه تلفيق گرديده است. 

واژه هاي كليدي: ارزيابي عملكرد سازمان، منشور عملكرد، مدل شبه DEA ، مناطق عمليات

 

 

تعداد صفحات 173 word

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ........................................................................................................................

مساله اصلي تحقيق......................................................................................................

تشريح و بيان موضوع ...............................................................................................

ضرورت انجام تحقيق ................................................................................................

سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته........................................................................

اهداف اساسي تحقيق.................................................................................................

روش تحقيق...............................................................................................................

روشهاي گردآوري اطلاعات......................................................................................

قلمرو تحقيق..............................................................................................................

مكان تحقيق...............................................................................................................

جامعه آماري.............................................................................................................

نمونه آماري..............................................................................................................

محدوديتهاي تحقيق...................................................................................................

تعريف واژه هاي تخصصي طرح................................................................................

چگونگي ارتباط مباحث تحقيق................................................................................

 

فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

بخش اول: ارزيابي عملكرد

مقدمه.................................................................................................................

تاريخچه و تعاريف.............................................................................................

تعريف ارزيابي عملكرد .....................................................................................

دلايل ارزيابي و مديريت عملكرد........................................................................

چگونگي ارزيابي عملكرد................................................................................

هزينه يابي ير مبناي فعاليت..................................................................................

مدل سينك و تاتل..............................................................................................

ماتريس عملكرد................................................................................................

 

مدل نتايج و تعيين كننده ها................................................................................

هرم عملكرد......................................................................................................

كارت امتيازدهي متوازن....................................................................................

فرايندهاي كسب و كار.....................................................................................

مدل تعالي سازمان.............................................................................................

مدل تحليل ذي نفعان........................................................................................

چارچوب مدوري و استيپل................................................................................

فرايند ويسنر و فاست........................................................................................

راهنماييهاي انتخاب شاخص ها ........................................................................

مدل منشور عملكرد..........................................................................................

بخش دوم:تحليل پوششي داده ها

مقدمه................................................................................................................

تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها.........................................................................

تعريف تحليل پوششي داده‌ها.............................................................................

ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها...............................

محدوديت‌ها و مسائل خاص در مورد رويكرد DEA..........................................

مدل اصلي CCR ـ نهاده‌گرا...............................................................................

مدل پوششي CCR( مدل ثانويه).......................................................................

مدل BCC-نهاده گرا.......................................................................................

مدل جمعي........................................................................................................

مدل تراكم........................................................................................................

رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع....................................................

مدل رتبه‌بندي كامل آندرسون ـ پيترسون..........................................................

تغييرات كارايي در طول زمان............................................................................

الگوبرداري با استفاده از DEA ........................................................................

تحليل پوششي داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني.......................................................

مدل شبه DEA چند جزئي................................................................................

 

 

بخش سوم: پژوهش هاي كاربردي مرتبط

مقدمه..............................................................................................................

كارت امتيازدهي متوازن: ارزيابي عملكرد واحد تعميرات...................................

مدل منشور عملكرد: ارزيابي عملكرد شركت DHL...........................................

مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمان London Youth.......................................

مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمانهاي سنتي و الكترونيكي...............................

مدل منشور عملكرد: ارزيابي عمكرد شركت House of fraser.........................

مدل EFQM و DEA .......................................................................................

مدل BSC و DEA............................................................................................

 

فصل سوم: الگوي مفهومي و متدولوژي تحقيق

مقدمه.......................................................................................................................

سيماي صنعت گاز ايران............................................................................................

انتخاب شاخص هاي عملكرد....................................................................................

مدل شماتيك و رياضي تحقيق..................................................................................

مدل رياضي..............................................................................................................

 

فصل چهارم: جمع آوري داده ها و حل مدل

مقدمه.......................................................................................................................

روش جمع آوري اطلاعات.......................................................................................

داده هاي عددي ساخت مدل.....................................................................................

مدل عددي ارزيابي مناطق عمليات انتقال گاز............................................................

افزايش تفكيك پذيري نتايج.....................................................................................

كارايي متقاطع مسئله.................................................................................................

كاستيهاي كارايي متقاطع...........................................................................................

مدل DEA/AHP.....................................................................................................

الگوريتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP.............................................

كاهش تعداد متغيرها.................................................................................................

متوازن كردن داده ها................................................................................................

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه......................................................................................................................

نتايج حاصل از چارچوب منشور عملكرد.................................................................

نتايج حاصل از مدل كمي.......................................................................................

پيشنهادهاي حاصل از تحقيق....................................................................................

پيشنهاد تحقيقات آتي..............................................................................................

منابع.......................................................................................................................

ضمائم....................................................................................................................

فهرست شكلها

شكل (2-1 ): تعريف هفت شاخص عملكرد...........................................................

شكل (2-2 ): مدل سه بعدي محققين پروژه TOPP.................................................

شكل(2-3) : ماتريس ارزيابي عملكرد.....................................................................

شكل(2-4): چارچوب نتايج و تعيين كننده ها...........................................................

شكل (2-5) : هرم عملكرد.......................................................................................

شكل (2-6) : كارت امتيازدهي متوازن....................................................................

شكل(2-7) : ورودي، فرايند، خروجي و نتايج..........................................................

شكل(2-8) : مدل تعالي سازمان..............................................................................

شكل(2-9) : مدل تحليل ذي نفعان..........................................................................

شكل(2-10) : متد مميزي و ارتقاي PMS.................................................................

شكل(2-11) : طراحي سيستم ارزيابي ويسنر و فاست...............................................

شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذي نفعان.....................................................

شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بين وجوه آن.................................................

شكل(2-14): برنامه ريزي آرماني...........................................................................

شكل(2-15): فرايند توليد براي DMUp.................................................................

شكل(2-16): فرايند توليد براي DMSUj.................................................................

 

 

 

 

شكل(3-2): خروجي نيمه ساخته...............................................................................

شكل(3-3) : مدل شماتيك منطقه سه عمليات(DMU2) و متغيرهاي حل مدل............

 

فهرست جداول

جدول(2-1): پيشنهادهاي انتخاب شاخص هاي عملكرد............................................

جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص هاي عملكرد..........................................................

جدول(2-3) : مقايسه بين منشور عملكرد و BSC......................................................

جدول (2-4): ماتريس كارايي متقاطع.......................................................................

جدول(2-5) : كارت امتيازدهي واحد نگهداري و تعميرات.....................................

جدول(2-6) : سوالات كليدي جهت انتخاب شاخص هاي شركت DHL................

جدول (2-7) : قسمتي از شاخص هاي LY..............................................................

جدول(2-8) : تفكيك عناصر مدل EFQM به دو گروه...........................................

جدول(2-9): شاخص هاي انتخاب شده توسط BSC...............................................

جدول(3-1): پاسخهاي بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد.....

جدول(3-2): شاخص هاي بالقوه............................................................................

جدول(3-3) : ركورد شيت مربوط به هر شاخص....................................................

جدول(3-4) : ليست واحدها و زير واحدهاي مورد ارزيابي.....................................

جدول(3-5) : متغيرهاي مدل...................................................................................

جدول(4-19) : ماتريس كارايي متقاطع واحدها........................................................

جدول(4-20) : ماتريس كارايي متقاطع زير واحدها.................................................

جدول(4-21) : مقايسات زوجي واحدها..................................................................

جدول (4-22):ماتريس همبستگي بين وروديها و خروجي ها...................................

جدول(4-23) : نتايج حاصل از آنتروپي شانون........................................................

جدول(4-24): نتايج حاصل از AHP.......................................................................

جدول(4-25): اوزان نهايي....................................................................................

جدول(4-26): داده هاي موزون..............................................................................

جدول(4-27) : تعداد متغيرها و محدوديتهاي مسائل DEA/AHP.............................

جدول(4-28): نتايج حاصل از حل DEA/AHP براي DMUها...............................

 

جدول(5-1): نتايج حل مدل تلفيقي........................................................................

جدول(5-2) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع مناطق...................................................

جدول(5-3) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع ايستگاهها.............................................

جدول(5-4) : مقايسات زوجي واحدها...................................................................

جدول(5-5): رتبه كارايي هر يك از مناطق.............................................................

جدول(5-6): رتبه كارايي هر يك از ايستگاهها.......................................................

 

فهرست نمودارها

نمودار(2-1) : نويسندگان در زمينه ارزيابي عملكرد با بيشترين ارجاعات....................

نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمينه DEA بر اساس سال........................................

نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققين مختلف در زمينه DEA..........................

 

فهرست مدلهاي رياضي

مدل(2-1): مدل اوليه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-2): مدل اوليه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-3): مسئله ثانويه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششي)...................................

مدل(2-4): مدل BCC نهاده گراي اصلاح شده......................................................

مدل(2-5): مدل پوششي BCC نهاده گرا................................................................

مدل(2-6): مدل جمعي..........................................................................................

مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا............................................................................

مدل(2-8): مدل تراكم...........................................................................................

مدل(2-9): مدل اندرسون-پيترسون.........................................................................

مدل(2-10): مدل برنامه ريزي آرماني معادل CCR نهاده گرا..................................

مدل(2-11): مدل برنامه ريزي آرماني MinSum....................................................

مدل(2-12): مدل برنامه ريزي آرماني MinMax....................................................

مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئي..................................................................

مدل(3-1) : تلفيق مدل شبه تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي چند هدفه............

 


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیامطالب تصادفی

 • تحقیق شناخت تولید
 • کارت ویزیت پزشکی لایه باز فتوشاپ - متخصص ارتوپدی 2
 • دانلود ‌‌‌سیاست‌ های آمایش جمعیت
 • ویـژگی‌‌های‌ سیاست‌گذاری مطلوب جمعیت در ایران
 • جـمعیت‌ و توسعه پایدار در ایران
 • مقاله ISI با ترجمه - تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری
 • مقاله ISI با ترجمه فارسی - معماری شهر هوشمند و برنامه های کاربردی مبتنی بر IoT آن
 • لیست پایان نامه های ارشد روانشناسی
 • لیست پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی
 • لیست پایان نامه های مهندسی صنایع

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "