فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

دانلود پروژه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه


دانلود پروژه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه

 

چکیده

مقدمه: انسان ها در زندگی با موقعیت های استرس زایی مواجه می شوند که برای رویارویی با آنها باید از مهارت کافی برخوردار باشند. مهارت های اجتماعی یکی از عوامل تاثیر گذار در روابط بین فردی سالم و سلامت اجتماعی می باشد که توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان می باشد.

روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر شهر قم تشکیل داده اند که از بین آنها 60 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی کییز به عنوان پیش آزمون جواب دادند. سپس گروه آزمایشی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، مهارت های اجتماعی را آموزش دیدند. در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار بوده و هیچ آموزشی ندیدند. پس از پایان این دوره، مجددا هر دو گروه به همان آزمون ها پاسخ دادند. نتایج گروه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که پس از آموزش، سلامت اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش و میزان اضطراب اجتماعی آنها نیز کاهش پیدا کرده است.

نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که با آموزش مهارت های اجتماعی، علاوه بر حل مشکلات فردی، تعاملات اجتماعی نیز بهبود یافته و موجبات یک زندگی اجتماعی مطلوب فراهم می گردد.

کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، سلامت اجتماعی، دانش آموزان دختر.

اهداف تحقیق

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان و هم چنین تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر اجتناب و پریشانی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان و همچنین تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت اجتماعی در دختران سال سوم متوسطه منطقه 2 شهر قم می باشد.

فرضیات تحقیق

آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.
آموزش مهارت های اجتماعی بر اجتناب و پریشانی اجتماعی (از مولفه های اضطراب اجتماعی) دانش آموزان تاثیر دارد.

آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزیابی منفی (از مولفه های اضطراب اجتماعی) دانش آموزان تاثیر دارد.

آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد
آموزش مهارت های پذیرش اجتماعی (از مولفه های سلامت اجتماعی) دانش آموزان اثر دارد.

آموزش مهارت های بر انطباق اجتماعی (از مولفه های سلامتی اجتماعی) دانش آموزان اثر دارد.

 

تعداد صفحات 114 word

به همراه چکیده انگلیسی

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 تعریف مساله و بیان سوال های تحقیق.. 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 6

5-1 فرضیات تحقیق.. 6

6-1 متغیرهای تحقیق.. 7

7-1 تعاریف نظیر مفاهیم. 7

8-1 تعاریف عملیاتی مفاهیم: 9

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 10

1-2 مقدمه. 11

2-2 تعریف مهارت های زندگی.. 11

3-2 اهداف آموزش مهارت های زندگی.. 13

5-2 مهارت های اجتماعی.. 16

6-2 تعریف مهارت های اجتماعی.. 17

1-6-2 مهارت ارتباط غیر کلامی.. 18

1-1-6-2 کارکردهای ارتباط غیرکلامی.. 19

2-1-6-2 تماس جسمی.. 20

3-1-6-2 حرکات... 20

4-1-6-2 مجاورت... 21

5-1-6-2 خصایص ظاهری.. 21

6-1-6-2 عوامل محیطی.. 22

7-1-6-2 پیرا زبان. 22

2-6-2 مهارت تقویت... 22

1-2-6-2 تقویت کننده های اجتماعی.. 23

2-2-6-2 تاثیرات میان فردی تقویت کننده های اجتماعی.. 23

3-6-2 مهارت گوش دادن. 24

1-3-6-2 کارکردهای گوش دادن. 25

2-3-6-2 گوش دادن فعال و منفعل.. 25

3-3-6-2 فرآیند گوش دادن. 26

4-6-2 مهارت افشای خود. 27

1-4-6-2 ویژگی های افشای خود. 27

2-4-6-2 اجزای افشای خود. 28

3-4-6-2 کارکردهای افشای خود. 30

5-6-2مهارت نفوذ. 30

6-6-2 مهارت ابراز وجود. 32

1-6-6-2 انواع ابراز وجود. 33

2-6-6-2 کارکردهای ابراز وجود. 35

3-6-6-2 واکنش افراد به کسانی که این مهارت را آموخته اند. 36

4-6-6-2عوامل موثر برابر از وجود. 36

7-6-2 مهارت حل مسئله. 37

1-7-6-2 کاربردهای حل مسئله. 38

2-7-6-2 فرآیند حل مسئله. 38

8-6-2 مهارت تحمل طرد شدگی.. 39

7-2 نظریه های مهارت های اجتماعی.. 41

1-7-2 نظریه یادگیری اجتماعی.. 41

2-7-2 نظریه یادگیری ساخت گرایی.. 41

3-7-2 نظریه شناختی.. 42

4-7-2 نظریه عمل منطقی و مدل باورسالم. 43

5-7-2 نظریه ساختاری روانشناسی.. 44

8-2 اضطراب و جنبه ها و جلوه های آن: 44

1-8-2 انواع اضطراب... 45

1-1-8-2 هراس های خاص (SP). 45

2-1-8-2 هراس اجتماعی.. 46

3-1-8-2 اختلال وحشت زدگی.. 46

4-1-8-2 اختلال اضطراب منتشر (GAD). 47

5-1-8-2 اختلال وسواس- جبری (OCD): 47

6-1-8-2 اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD). 47

2-8-2 ویژگی های هراس اجتماعی.. 48

3-8-2 شیوع هراس اجتماعی.. 48

4-8-2 سبب شناسی هراس اجتماعی.. 50

2-9 تعریف سلامت... 52

1-9-2 رویکرد بیماری محور. 53

2-9-2 رویکرد سلامتی محور. 53

10-2 الگوی کلیت سلامت... 54

11-2 ابعاد سلامتی.. 54

12-2 سلامت اجتماعی.. 55

13-2 دیدگاه های مربوط به سلامت اجتماعی.. 58

1-13-2 نظریه سلامت اجتماعی کییز. 58

1-1-13-2 شکوفایی اجتماعی.. 60

2-1-13-2 انسجام اجتماعی.. 60

3-1-13-2 انطباق اجتماعی.. 61

4-1-13-2 پذیرش اجتماعی.. 62

5-1-13-2 مشارکت اجتماعی.. 62

2-13-2 نظریه ارتباطات اجتماعی.. 63

3-13-2 نظریه تعادل: نظریه تالکوت پارسونز. 64

4-13-2 نظریه تعدیل و انطباق.. 64

5-13-2 نظریه همبستگی ارگانیک دورکیم. 65

6-13-2 نظریه کنش متقابل نمادی مید. 65

فصل سوم روش تحقیق.. 71

1-3 مقدمه. 72

2-3 جامعه آماری.. 72

3-3 نمونه آماری.. 72

4-3 روش و چگونگی نمونه گیری.. 72

4-3 روش و چگونگی نمونه گیری.. 72

5-3 روش تحقیق.. 73

6-3 طرح تحقیق.. 73

7-3 ابزار اندازه گیری.. 73

1-7-3 پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند. 73

2-7-3 پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز. 74

8-3 روش مداخله. 76

9-3 روش تجزیه و تحلیل آماری.. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری.. 77

1-4 مقدمه. 78

2-4 توصیف داده ها 78

4-4 پیش فرض های آماری جهت کاربرد آزمون های پارامتریک... 83

1-4-4 پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه های نمونه در جامعه. 83

2-4-4 پیش فرض همگنی واریانس های دو گروه در جامعه. 84

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 91

1-5 مقدمه. 92

2-5 بحث و نتیجه گیری.. 92

3-5 محدودیت ها 97

4-5 پیشنهادات... 97

1-4-5 پیشنهادات کاربردی.. 97

منابع.. 99

Abstract 104


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما