تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فــــــایــــل ســـــــل

ارائه پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي


چکیده

به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی بر عملکرد گله های مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد سرانه جوجه گوشتي تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) پژوهش حاضر بر روی يك سویه از مرغ های مادر گوشتی موجود در کشور صورت گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتي از سویه مورد پژوهش جمع آوری گردید، از این رو اطلاعات جمع آوری شده حاصل عملکرد 000/330 قطعه مرغ و 000/50 قطعه خروس گله مادر گوشتي بود. متغییرهای مربوط به تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی
و محیطی در قالب متغییرهای مستقل و تعداد سرانه جوجه گوشتي تولیدی در قالب متغییر وابسته و با استفاده از تجزیه رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت.

رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) از جیره غذایی آغازین و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در سن 20 هفتگي در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره پرورش و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در زمان تحریک نوری در دوره پرورش خروس گله هاي مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه میزان تراکم در واحد سطح آشیانه (مترمربع) خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره پرورش با جوجه گوشتی تولیدی منفی و
معنی دار بود (05/0 p<).

رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) در کل دوره توليد و در زمان اوج تولید تخم مرغ
گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره تولید و رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده/ روز) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<).

معادلات بدست آمده از تجزیه رگرسیون براساس تعداد جوجه گوشتی تولیدی، بیانگر بزرگتر بودن ضرایب معادلات رگرسیون آمینواسیدهای قابل هضم نسبت به آمینواسیدهای کل (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ
و خروس گله های مادر گوشتی بود (05/0 p<).

افزایش میزان سختی کل، باقیمانده تبخیر و قلیائیت کل آب مصرفی باعث کاهش سرانه جوجه گوشتی تولیدی شد، بطوریکه رابطه متغییرهای مذکور با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<).

واژه های کلیدی: مرغ مادر گوشتی- جوجه گوشتی- انرژی قابل سوخت و ساز- پروتئین خام- آمینواسید.

 

تعداد صفحات 135 word

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- فرضیات ۳
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران ۴
تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی ۶
۲-۱- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره رشد ۸
۲-۱-۱- احتیاجات انرژی جوجه های در حال رشد ۸
۲-۱-۲- احتیاجات پروتئین جوجه های در حال رشد ۸
۲-۱-۳- محدودیت خوراک ۱۲
۲-۱-۳-۱- محدودیت کیفی خوراک ۱۲
۲-۱-۳-۲- محدودیت کمی خوراک ۱۲
۲-۱-۳-۲-۱- تغذیه هر روزه ۱۲
۲-۱-۳-۲-۲- تغذیه یک روز در میان ۱۳
۲-۱-۴- تغذیه پیش از تخمگذاری ۱۶
۲-۱-۴-۱- سوخت و ساز کلسیم ۱۶
۲-۱-۴-۲- وزن و جثه بدن ۱۷
۲-۱-۴-۳- ترکیبات بدن ۱۷
۲-۱-۴-۴- وزن تخم مرغ و جوجه درآوری ۱۷
۲-۲- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید ۱۹
عنوان صفحه
۲-۲-۱- احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید ۲۰
۲-۲-۲- احتیاجات پروتئین خام و آمینو اسید گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید ۲۸
۲-۳- مدیریت گله های مرغ مادر گوشتی ۳۲
۲-۳-۱- مدیریت یکنواختی سازی وزن بدن ۳۲
۲-۳-۲- مدیریت برنامه نوری ۳۴
۲-۳-۳- مدیریت کنترل شرایط محیطی ۳۶
۲-۳-۳-۱- جهت قرار گرفتن آشیانه ها (شرقی- غربی و شمالی- جنوبی) ۳۶
۲-۳-۳-۲- ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی و مزرعه ۳۷
۲-۳-۳-۳- تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی ۳۸
۲-۴- مدیریت کیفیت آب در مزارع مرغ مادر گوشتی ۳۸
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- محل انجام پژوهش ۳۹
۳-۲- جامعه آماری ۳۹
۳-۳- واحد آماری ۳۹
۳-۴- نرم افزار مورد استفاده ۳۹
۳-۵- نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش ۳۹
۳-۵-۱- اطلاعات دوره پرورش گله های مادر گوشتی ۴۰
۳-۵-۱-۱- تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۰
۳-۵-۱-۲- تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۱
۳-۵-۱-۳- تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۱
۳-۵-۲- اطلاعات دوره تولید گله های مادر گوشتی ۴۲
عنوان صفحه
۳-۵-۲-۱- تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۲
۳-۵-۲-۲- تمهیدات مدیریتی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۳
۳-۵-۲-۳- تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی ۴۳
۳-۵-۳- نمونه برداری از آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی (جهت آزمایش شیمیایی) ۴۴
۳-۵-۳-۱- انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی ۴۴
۳-۵-۳-۱-۱- سختی کل ۴۴
۳-۵-۳-۱-۲- سختی کلسیم ۴۴
۳-۵-۳-۱-۳- سختی منیزیم ۴۵
۳-۵-۳-۱-۴- سختی کلر ۴۵
۳-۵-۳-۱-۵- باقیمانده تبخیر ۴۵
۳-۵-۳-۱-۶- معادل NaCl 46
3-5-3-1-7- تعیین قلیائیت کل ۴۶
۳-۵-۴- تعیین میزان مواد مغذی جیره های غذایی مصرفی در دوره پرورش و تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۴۶
۳-۶- تجزیه و تحلیل ۴۷
۳-۶-۱- ضریب همبستگی ۴۷
۳-۶-۲- تجزیه واریانس ۴۷
۳-۶-۳- روابط رگرسیون ۴۷
۳-۷- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش و تولید گله های مادر گوشتی ۴۸
۳-۷-۱- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۴۸
۳-۷-۲- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۴۸
۳-۷-۳- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۴۹
۳-۷-۴- متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۵۰
عنوان صفحه
۳-۷-۵- متغییرهای بررسی شده درخصوص میزان مصرف سرانه آمینواسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ و خروس گله های مادرگوشتی ۵۰
۳-۷-۶- متغییرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی ۵۰
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۵۲
۴-۱-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی ۵۲
۴-۱-۱-۱- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی ۵۲
۴-۱-۱-۲- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله های مرغ مادر گوشتی ۵۴
۴-۱-۱-۳- اثر مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادرگوشتی ۵۵
۴-۱-۲- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی ۵۶
۴-۱-۲-۱- اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن ۲۰ هفتگی ۵۶
۴-۱-۳- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی ۵۹
۴-۱-۳-۱- اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی) ۵۹
۴-۱-۳-۲- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادرگوشتی در دوره پرورش ۶۱
۴-۱-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی ۶۲
۴-۲- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۶۴
۴-۲-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۶۴
۴-۲-۱-۱- اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی ۶۴
۴-۲-۱-۲- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی ۶۶
۴-۲-۱-۳- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۶۸
۴-۲-۲- اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۶۹
عنوان صفحه
۴-۲-۲-۱- اثر یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری ۶۹
۴-۲-۳- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۷۱
۴-۲-۳-۱- اثر وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی) ۷۱
۴-۲-۳-۲- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه خروس گله های مادرگوشتی در دوره پرورش ۷۳
۴-۲-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی ۷۴
۴-۳- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۷۶
۴-۳-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۷۶
۴-۳-۱-۱- اثر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید مرغ مادر گوشتی ۷۶
۴-۳-۱-۲- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ ۷۹
۴-۳-۲- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۸۰
۴-۳-۲-۱- اثر مدت زمان روشنایی گله های مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی ۸۰
۴-۳-۲-۲- اثر نسبت اولیه خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در شروع تخمگذاری ۸۲
۴-۳-۳- اثر تمهیدات محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۸۳
۴-۳-۳-۱- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی ۸۳
۴-۳-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی ۸۵
۴-۴- متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۸۷
۴-۴-۱- اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۸۷
۴-۴-۱-۱- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۸۷
۴-۴-۱-۲- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه (در روز) خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۰
۴-۴-۲- اثر تمهیدات مدیریتی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۱
۴-۴-۲-۱- اثر سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید ۹۱
۴-۴-۲-۲- اثر نسبت خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری ۹۳
عنوان صفحه
۴-۴-۳- اثر تمهیدات محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۴
۴-۴-۳-۱- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی ۹۴
۴-۴-۴- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید ۹۶
۴-۵-۱- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی) ۹۸
۴-۵-۱-۱- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم ۹۸
۴-۵-۱-۲- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسید ها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم ۱۰۱
۴-۵-۲- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی) ۱۰۴
۴-۵-۲-۱- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید گله های مرغ مادرگوشتی با معیار کل و قابل هضم ۱۰۴
۴-۵-۲-۲- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم ۱۰۷
۴-۶- متغییرهای بررسی شده درخصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش ۱۱۱
۴-۶-۱- اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی ۱۱۱
۴-۶-۱-۱- اثر میزان سختی کل ۱۱۱
۴-۶-۱-۲- اثر میزان باقیمانده تبخیر ۱۱۳
۴-۶-۱-۳- اثر میزان قلیائیت کل ۱۱۳
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۵
منابع ۱۱۸
ضمائم ۱۲۸
خلاصه انگلیسی ۱۳۶

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي
انتشار : ۵ شهریور ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 529

برچسب های مهم

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیامطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
 • پایان نامه ارشد اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح
 • پایان نامه کارشناسی ارشد فیبر نوری
 • پایان نامه ارشد بررسی فقهی آسیب‏ های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
 • پایان نامه ارشد بررسی عیب و آثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
 • مقاله ISI با ترجمه - تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری
 • مقاله ISI با ترجمه فارسی - معماری شهر هوشمند و برنامه های کاربردی مبتنی بر IoT آن
 • لیست پایان نامه های ارشد روانشناسی
 • لیست پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی
 • لیست پایان نامه های مهندسی صنایع

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "